Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Toespraken ambtenaren fiscale administraties

Datum nieuwsfeit: 10-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Toespraken

MEDEWERKING VAN DE AMBTENAREN VAN DE FISCALE ADMINISTRATIES AAN HET GERECHTELIJK ONDERZOEK IN FISCALE MATERIES

De wet van 21 december 1925 heeft aan de administratie de uitoefening van de strafvordering in fiscale materies toevertrouwd.

Die bevoegdheid is haar ontnomen krachtens artikel 47 van de wet van 8 augustus 1980 op grond waarvan de uitoefening van de strafvordering met betrekking tot het Wetboek van de Inkomstenbelastingen aan het openbaar ministerie is overgedragen.

Artikel 350 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, dat in 1992 artikel 400 is geworden, is ingevolge de herstelwet van 10 februari 1981 omgezet in alle andere fiscale wetboeken.

De toenmalige parketmagistraten en onderzoeksrechters waren niet vertrouwd met de juridische aspecten van de fiscaliteit en beschikten niet over adequate eigen middelen noch over gespecialiseerde medewerkers É Om die reden hebben zij zelf reeds in 1981 om de medewerking verzocht van de ambtenaren van de fiscale administraties, inzonderheid van de BBI, die ter zake een onbetwiste reputatie, alsook een bijzondere knowhow hadden verworven.

Zodoende verleenden ambtenaren van de fiscale administraties regelmatig technische bijstand in het kader van bijzondere onderzoekstaken zoals huiszoekingen, inbeslagnemingen, ondervragingen, confrontaties,...

Hoewel het Hof van Cassatie in een arrest van 27 maart 1985 heeft geoordeeld dat de medewerking van fiscale ambtenaren aan het gerechtelijk onderzoek wettelijk was, zijn talrijke bezwaren geopperd tegen die werkwijze.

Zo is gesteld dat de medewerking van fiscale ambtenaren het beroepsgeheim schendt en afbreuk doet aan de noodzakelijke onpartijdigheid. Het is inderdaad zo dat de leden van het parket of de onderzoeksrechters, die de juridische aspecten van de fiscaliteit niet kenden, soms geneigd waren de eigenlijke leiding van het onderzoek of van het gerechtelijk onderzoek aan de ambtenaren van de fiscale administraties toe te vertrouwen, waarbij zij meestal werden gedegradeerd tot figurant.

Een ander bezwaar had betrekking op de zogenaamde partijdigheid van de fiscale ambtenaar, die de fiscale gegevens verkregen in het kader van een gerechtelijk onderzoek zou kunnen aanwenden voor belastingsdoeleinden, hetgeen zou leiden tot een onaanvaardbare samenvoeging van gerechtelijk onderzoek en fiscale procedure.

Ten slotte was volgens nog andere tegenstanders van die regeling sprake van een schending van het recht op een billijk proces, zoals gewaarborgd bij artikel 6 van het Europees Verdrag voor de bescherming van de rechten van de mens en van de fundamentele vrijheden.

Ondanks de beslissing van het Hof van Cassatie werd op grond van de wet van 4 augustus 1986, het zogenaamde handvest van de belastingplichtige, vanaf 1 februari 1987 hoe dan ook iedere vorm van medewerking van ambtenaren van de fiscale administraties aan een gerechtelijk onderzoek verboden. Krachtens die wet wordt ook het ambt van substituut gespecialiseerd in fiscale materies ingevoerd.

Ingevolge die wetswijzigingen mogen fiscale ambtenaren niet langer optreden als deskundige, noch deelnemen aan huiszoekingen, inbeslagnemingen, ondervragingen, confrontaties, ...Zij kunnen alleen nog als getuige worden gehoord.

Praktisch beschouwd mag evenwel niet uit het oog worden verloren dat de gerechtelijke overheden en de politiediensten enerzijds en de fiscale ambtenaren anderzijds zelfs na het handvest nog nauw kunnen samenwerken. De ambtenaren kunnen op ieder tijdstip aan het parket of aan de onderzoeksrechter gegevens verstrekken, en hen zelfs het fiscale dossier bezorgen. Wanneer een dossier is aangelegd, kunnen de fiscale ambtenaren hun eigen onderzoek instellen of voortzetten teneinde belastingontduiking vast te stellen. Wanneer uit het onderzoek blijkt dat ernstige aanwijzingen bestaan voor fiscale fraude moet het openbaar ministerie, met instemming van de procureur-generaal, de minister van Financiën daarvan op de hoogte brengen

In werkelijkheid is de samenwerking met de fiscale administraties juist noodzakelijk omdat het controleverslag dat die administraties opstellen in verband met strafdossiers die zij kunnen raadplegen, vaak een bijzonder belangrijk werkdocument vormt aan de hand waarvan vorderingen kunnen worden gedaan.

Dankzij de toevoeging van de controleverslagen kan tevens worden voorkomen dat in bepaalde dossiers betreffende fiscale fraude een deskundige wordt aangewezen.

In het kader van deze vorm van samenwerking is in artikel 71 van de wet van 28 december 1992 bepaald dat de procureur des Konings en de arbeidsauditeur kunnen beschikken over fiscale ambtenaren aangewezen door de minister van Financiën om de gerechtelijke overheden in hun opdracht bij te staan.

Krachtens een ministerieel besluit van 18 juni 1994 is het aantal ambtenaren vastgesteld dat aan de parketten of aan de auditoraten ter beschikking wordt gesteld.

Er moet worden onderstreept dat die ambtenaren niet langer louter getuige zijn. Op grond van de wet van 10 juli 1997 wordt hen immers de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie verleend. Zij leggen de eed af in handen van de procureur des Konings.

Die gedetacheerde ambtenaren beschikken ingevolge de wijzigingen in hun statuut over een algemene bevoegdheid van gerechtelijke politie en kunnen derhalve volledig zelfstandig onderzoeksdaden verrichten en op eigen initiatief aan de tenuitvoerlegging ervan deelnemen. Zij staan onder de hiërarchische leiding van de procureur des Konings of van de arbeidsauditeur, hetgeen betekent dat deze laatsten de werkzaamheden van de gedetacheerde ambtenaren op grond van de behoeften van de dienst moeten regelen en volgen, en die ambtenaren op eigen initiatief de fiscale administratie niet mogen in kennis stellen van aanwijzingen inzake fiscale fraude die zij in het kader van de uitoefening van hun gerechtelijke opdracht ontdekken.

Bovendien bevat de georganiseerde economische en financiële delinquentie verschillende aspecten. Met het oog op de doeltreffende bestrijding van de witteboordencriminaliteit is op 9 juni 1993 bij algemene richtlijn van de minister van Justitie de Centrale Dienst voor de bestrijding van de georganiseerde economische en financiële delinquentie opgericht.

Voornoemde dienst, die is samengesteld uit leden van de gerechtelijke politie, van het Hoog Comité van Toezicht en van de rijkswacht is sedert 1 januari 1994 operationeel. De dienst is bij beslissing van de ministerraad van 6 december 1996 bij de gerechtelijke politie gevoegd en behoort vanaf 1 januari 2001 dan ook tot de nieuwe federale politie.

Het CDGEFID is bevoegd voor ernstige economische, financiële en fiscale misdrijven in het kader van georganiseerde criminaliteit, inzonderheid misdrijven inzake witwassen, BTW-carrousels, een aantal misdrijven inzake de beurswetgeving en de financiële wetgeving, betreffende EG-fraude en anti-communautaire fraude.

Teneinde de fiscale fraude zo doeltreffend mogelijk te kunnen bestrijden, kan de minister van Financiën op grond van de wet van 30 maart 1994 tot uitvoering van het globaal plan op het stuk van de fiscaliteit fiscale ambtenaren aanwijzen die ter beschikking worden gesteld van de CDGEFID, thans behorend tot de federale politie.

Een andere belangrijke stap is de aanwijzing op 16 juni 1997 door het College van Procureurs-generaal van de heer ULLMANN, advocaat-generaal bij het Hof van Beroep te Brussel als bijstandsmagistraat voor de economische, financiële en fiscale criminaliteit. De opdracht van de heer ULLMANN heeft inzonderheid betrekking op de wijze waarop zaken moeten worden beschouwd en behandeld; dezelfde wijze van bestrijding, dezelfde richtlijnen, een analoge aanpak en een identiek vervolgingsbeleid in alle arrondissementen van het Rijk. De bijstandsmagistraat moet streven naar eenvormigheid in de rechtspraak en in de behandeling van de materiële en juridische problemen.

De recentelijk uitgewerkte besluiten vormen een nieuwe stap in de gemeenschappelijke strijd die de regering sedert talrijke jaren heeft aangevat om de fiscale en financiële fraude doeltreffend te bestrijden. Die in 1980 aangevatte werkzaamheden zijn evenwel nog verre van voltooid.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...