Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kunstfondsen krijgen rol in verdeling HGIS-cultuurmiddelen

Datum nieuwsfeit: 10-01-2001
Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken

www.minbuza.nl\content.asp?Key=406727Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 4 Den Haag Directie Culturele Samenwerking, Onderwijs en Onderzoek Afdeling Internationaal Cultuurbeleid Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag

Datum 9 januari 2001 Auteur Liesbeth Teekamp

Kenmerk DCO/IC-2204/00 Telefoon 070-3486546

Blad /3 Fax 070-3484716

Bijlage(n) 1 E-mail (liesbeth.teekamp@minbuza.nl)

Betreft HGIS-cultuur-middelen

Zeer geachte Voorzitter,

Zoals eerder aan de Tweede Kamer geschreven in de brieven van 14 juli 1999 (Kamerstuknummer 26 682, nr. 1, vergaderjaar 1998-1999), 25 oktober 1999 (Kamerstuknummer 26 682, nr. 2, vergaderjaar 1999-2000) en van 31 januari 2000 (Kamerstuknummer 26 682/26 591, nr. 5, vergaderjaar 1999-2000) over het internationale cultuurbeleid en de besteding van de HGIS-cultuurmiddelen zijn wij voornemens de rol van de fondsen bij de besteding van de HGIS-Cultuurmiddelen verder te versterken. Gaarne informeren wij u hierbij over de besluiten die wij terzake genomen hebben.

Achtergrond

De rol van de fondsen en de sectorinstellingen bij de uitvoering van het internationaal cultuurbeleid heeft in de afgelopen jaren nader vorm gekregen. Door middel van meerjarige afspraken met de betrokken departementen hebben de fondsen en sectorinstellingen binnen hun culturele disciplines invulling kunnen geven aan de doelstellingen die zijn geformuleerd ten aanzien van de besteding van de HGIS-Cultuurmiddelen. Nu er in de komende jaren meer HGIS-Cultuurmiddelen beschikbaar zijn, zien wij thans een concrete aanleiding de rol van de fondsen te versterken door middel van verdere decentralisatie van HGIS-Cultuurmiddelen. Bovendien zal de rol van het Fonds voor de Podiumkunsten bij de uitvoering van het festivalbeleid op het gebied van de podiumkunsten worden versterkt. In 2001 bedragen de HGIS-Cultuurmiddelen in totaal 22 miljoen gulden. Dit bedrag loopt op tot 25 miljoen in 2003.

Versterking rol van de fondsen


- Zoals eerder aan de Tweede Kamer geschreven willen wij beter recht doen aan het uitgangspunt van de grootschaligheid en het bijzondere karakter van de projecten die uit de HGIS-cultuurmiddelen kunnen worden gefinancierd.

Wij hebben er daarom voor gekozen de financiële ondergrens van de HGIS-cultuurprojecten die door de beide departementen zelf in behandeling worden genomen, te verhogen: behalve als het gaat om festivals en projecten op het terrein van het gemeenschappelijk cultureel erfgoed worden alleen projecten met een subsidiebehoefte van meer dan f 250.000,- in behandeling genomen.


- Voor projecten van een wat kleinere schaal op het gebied van de beeldende kunsten, vormgeving, museale presentaties en de podiumkunsten wordt, met instemming van beide fondsen, een nieuw loket gecreëerd bij respectievelijk de Mondriaanstichting en het Fonds voor de Podiumkunsten (inclusief het Fonds voor de Amateurkunsten.). Voor de beoordeling van bij hen ingediende projecten blijven de door ons geformuleerde uitgangspunten voor de besteding van de HGIS-Cultuurmiddelen maatgevend.


- Ten aanzien van bijdragen aan festivals hebben wij besloten een deel van de uitvoering onder te brengen bij het Fonds voor de Podiumkunsten. Dit vanwege het grote aantal internationale festivals op het gebied van de podiumkunsten en vanwege de nodige samenhang met de reguliere ondersteuning van dergelijke festivals door het Fonds voor de Podiumkunsten. De betreffende festivals kunnen in het vervolg een aanvraag bij het Fonds voor de Podiumkunsten indienen, dat daarvoor 1 miljoen gulden extra zal ontvangen. Het Fonds voor de Podiumkunsten is bij de beoordeling van aanvragen gehouden aan de in de HGIS-cultuurbrochure geformuleerde criteria. Festivals die zich op andere disciplines dan de podiumkunsten richten, kunnen een aanvraag ten laste van de HGIS-Cultuurmiddelen blijven indienen bij de beide departementen. Het zal daarbij gaan om festivals op met name het gebied van de film, literatuur, beeldende kunst en de nieuwe media. De uitgangspunten van het huidige

festivalbeleid, met inbegrip van de handhaving van de huidige financiële ondergrens van f 100.000,- zullen voor beide typen festivals van toepassing blijven.

Daarnaast gaan wij op de ingeslagen weg voort met het maken van meerjarige afspraken. Een groot aantal sectorinstituten ( op het gebied van popmuziek, moderne klassieke muziek, film, architectuur, theater, literatuur en beeldende kunst) is uitgenodigd, een aanvraag voor de jaren 2001 en 2002 bij de beide departementen in te dienen voor de ondersteuning van door henzelf geïdentificeerde projecten die passen binnen de uitgangspunten van de HGIS-Cultuurmiddelen.

De beide departementen zullen projectaanvragen die onder het thema gemeenschappelijk cultureel erfgoed vallen, integraal blijven behandelen, omdat zich nog geen geschikte organisaties hebben aangediend die v.w.b. dit thema een loketfunctie willen of kunnen vervullen. Een en ander betekent onder meer dat voor projecten op dit terrein de huidige financiële ondergrens van een subsidiebehoefte van minimaal f 100.000,- zal worden gehandhaafd.

Door middel van hoger geschetste versterkte inbreng van de fondsen menen wij aan de uitvoering van het internationaal cultuurbeleid een extra impuls te geven. De adviserende rol van de ambassades ten aanzien van de besteding van de HGIS-Cultuurmiddelen blijft ook in de bovengeschetste situatie bestaan. De 13 posten met versterkte culturele functie stellen nu meerjarige cultuurbeleidsplannen en activiteitenplannen op die worden afgestemd met de fondsen en sectorinstellingen zodat het internationaal cultuurbeleid nader vorm krijgt ook via deze wisselwerking. Dit sluit aan bij het in onze brief aan u van 15 oktober 1999 reeds genoemde streven naar samenhang bij de uitvoering van het internationaal cultuurbeleid door de verschillende partijen, de ministeries, de diplomatieke vertegenwoordigingen en de fondsen.

Vanzelfsprekend zullen wij erop toezien dat, zoals wij op 31 januari jl. al schreven , er een algeheel overzicht behouden blijft van de besteding van de HGIS-cultuurmiddelen en het HGIS-profiel daadwerkelijk bewaard blijft. Over deze nieuwe beleidsuitgangspunten is inmiddels een nieuwe HGIS-cultuur brochure verschenen.

Een overzicht van goedgekeurde HGIS-Cultuurprojecten over de periode van 14 juli 1999 tot heden gaat u hierbij toe.

De Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken,

D.A.Benschop

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

F.van der Ploeg

Internationaal Cultuurbeleid

De besteding van de HGIS-Cultuurmiddelen Overzicht goedgekeurde HGIS-Cultuurprojecten in de periode 14 juli 1999 t/m november 2000

Ministerie van Buitenlandse Zaken Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen ©® HGIS-C december 2000 bestand:
HGIS-Overzicht-99-2000-aanvul.doc

NEDERLAND VRIJHAVEN 1 9 9 9

kunsten

B048/99 Stichting Kunst en Jeugd in Europa -
Resultaat van vijf jaar netwerken,

WW156518
EU NET ART jaarvergadering, een bijzonder evenement in Nederland

Bijdrage: NLG 145.000,00

Het project heeft ten doel om rond de in Nederland te houden jaarvergadering van EU NET ART een aantal activiteiten te organiseren. EU NET ART is een internationaal netwerk, dat zich bezig houdt met de kunst voor de jeugd. Met het organiseren van deze extra activiteiten wordt beoogd door middel van publieke activiteiten het werk van het netwerk zichtbaar te maken.

beeldende kunst

B071/99 Mondriaan Stichting -
Mondriaan Stichting

WW156521

Bijdrage: NLG 2.000.000,00

Een lumpsum bijdrage voor statelijke biënnales en voor de honorering van subsidieverzoeken voor projecten in het buitenland op het terrein van beeldende kunst en vormgeving.

film

B073/99 International Documentary Filmfestival Amsterdam (IDFA) -

WW156522
Docs for Sale, Internationaal uitnodigingsbeleid, Internationale research

Bijdrage: NLG 150.000,00

Het onderdeel Docs for Sale is een markt waar aankopers en verkoopagenten zaken kunnen doen en kopers de gelegenheid hebben films te bekijken. Voor producenten een uitgelezen plek om coproducenten te ontmoeten. Het gaat hierbij om internationale gasten (ongeveer 140) op filmgebied waar onder regisseurs en journalisten.

film

B075/99 International Film Festival Rotterdam -
Cinemart 2000

WW156520

Bijdrage: NLG 150.000,00

Het maken van financieringsafspraken voor filmprojecten om zodoende het financieringsproces van bijzondere en moeilijk te financieren projecten te versoepelen.

muziek

B036/99 International Society for Music Education - ISME in the Third Millennium

WW156523

Bijdrage: NLG 273.000,00

De oprichting van een projectenbureau in Nederland in het kader van het ISME t.b.v. wisselwerking en samenwerking tussen muziekeducatie en amateurmuziek op internationaal niveau.

nieuwe media

B084/99 Stichting Dutch Electronic Art Festival (DEAF) - DEAF

WW156525

Bijdrage: NLG 150.000,00

DEAF is een biënnale voor de digitale media/kunsten met als doel de ontwikkelingen op het terrein van kunst en mediatechnologie in een brede maatschappelijke context te plaatsen.

muziek

B094/99 Donemus -
International Rostrum of Composers in 2000 in Amsterdam

WW156526

Bijdrage: NLG 123.750,00

De internationale Music Council organiseert sinds 1949 in Parijs het jaarlijks "rostrum",

een internationaal evenement voor nieuwe muziek en media (radio), na een Europese start uitgegroeid naar mondiale schaal. Voor 2000 is Amsterdam gekozen; elk deelnemend klassiek radiostation stelt drie recente opnames van actuele serieuze muziek uit zijn land voor, als opname of live.

NEDERLAND VRIJHAVEN 1 9 9 9

muziek

B095/99 Stichting Internationaal Opera Centrum
Nederland -

WW156528
International singer training convention

Bijdrage: NLG 100.000,00

Het project betreft een internationaal congres met alle opera-studio's in Europa en Noord-Amerika waar conservatoriumdirecteuren, docenten, regisseurs, componisten, zangers en vertegenwoordigers van operahuizen elkaar treffen om over de ontwikkelingen in het vak te spreken. Activiteiten in kader congreslezingen, debatten, workshops, demonstratielessen, concerten.

B106/99 Stichting Rotterdam Culturele Hoofdstad 2000

WW156529
Rotterdam Culturele Hoofdstad van Europa 2001

Bijdrage: NLG 9.000.000,00

Rotterdam is door de Cultuurraad van de EU aangewezen als Culturele Hoofdstad van Europa voor 2001. De missie van RCH is een aanzienlijke en blijvende versterking van het culturele imago van Rotterdam, resulterend in zowel groeiend publiek als een vernieuwd cultureel aanbod.

Hieraan wordt vormgegeven door een concept rond het thema "Rotterdam is vele steden",

een concept dat zal leiden tot een versmelting van culturele, maatschappelijke en economische aspecten binnen de als "steden" omschreven clustering van activiteiten.

muziek

B112/99 Stichting Nederlands Impresariaat -
Dutch Jazz Connection

WW156530

Bijdrage: NLG 250.000,00

De bijdrage is bestemd voor het inrichten van een internationaal steunpunt voor bandleiders/managers en programmeurs en promotieactiviteiten van Nederlandse jazz in het buitenland, waar onder de Dutch Jazz Meeting.

NEDERLAND VRIJHAVEN 2 0 0 0

dans

B098/99 Stichting Euroz -
Australian Arts in Amsterdam 2000

WW156534

Bijdrage: NLG 150.000,00

Tijdens het Australisch Festival treden 139 Australische kunstenaars van verschillende disciplines op. Zij verzorgen alleen en met elkaar multidisciplinaire uitvoeringen.

musea

B099/99 Stichting het Nederlands Openluchtmuseum - De Amerikaanse Droom

WW156539

Bijdrage: NLG 100.000,00

De tentoonstelling beoogt door het vertonen van Amerikaanse objecten te laten zien hoe cultuur zich ontwikkelt in internationale uitwisseling, in dit concrete geval de naoorlogse communicatie en interactie tussen Amerika en Europa. Tevens wordt de beïnvloeding van de Nederlandse cultuur door de Amerikaanse in beeld gebracht. Het gaat om een levendige en verhalende tentoonstelling met aansprekende voorbeelden uit de Amerikaanse materiële cultuur die herkenning oproept en verschillende doelgroepen informeert; tevens een educatief aanbod voor scholieren, een catalogus voor een breed publiek en een tv-documentaire.

letteren

B114/99 Poetry International -
Poetry International als internationale ontmoetingsplaats

WW156533

Bijdrage: NLG 100.000,00

Het project heeft als doel versterking van het Poetry International festival door deelname van buitenlandse uitgevers, vertalers en critici van poëzie; activiteiten: seminars, internationaal poëzie tijdschrift, promotieplan, bezoekersprogramma.

dans

B008/00 Stichting Moderne Dans en beweging / Springdance - Spring Kitchen /

WW156545
De Ontmoeting

Bijdrage: NLG 100.000,00

Het project beoogt jonge, beginnende choreografen en hun dansers uit Nederland, Zuid-Afrika en Duitsland met een aantal ervaren kunstenaars aan een aantal projecten te laten werken om op die manier een basis te leggen voor reflectie op de creatie van dans en een vruchtbare samenwerking teweeg te brengen, waarbij jonge choreografen worden geconfronteerd met andere werk- en zienswijzen en een internationaal netwerk wordt ontwikkeld om hen op internationaal niveau te ondersteunen.

kunsten

B012/00 Stichting Planet jr. Productions -
Wereld Kinder Festival

WW156540

Bijdrage: NLG 100.000,00

Het WKF belicht de kunst en cultuur van Brazilië vanuit het perspectief van kinderen door met name het optreden van groepen jongeren en een circus. Samenwerking met scholen, instellingen voor kunsteducatie, muziek- en dansscholen. Het circus bestaat uit vier internationale jeugdcircussen en dansgroepen uit Afrika, Azië en Brazilië, die gezamenlijk voorstellingen brengen. Het festival vindt plaats in Nederland, België en Duitsland, het circus in Nederland en andere Europese landen.

NEDERLAND VRIJHAVEN 2 0 0 0

omroep

B119/99 Nederlandse Omroep Stichting -
Preput en Inputconferentie 2002

WW156557

Bijdrage: NLG 333.333,00

De internationale televisieconferentie beoogt uitwisseling over inhoud, kwaliteit en betekenis van het televisiemaken. Deelname: uit 40 landen circa 1200 deelnemers: producenten, regisseurs, journalisten, film- en programmamakers bij omroeporganisaties en onafhankelijke producenten, beleidsmakers en algemeen publiek. Tevens circa 40 vertegenwoordigers van media-opleidingen.

Tijdens de conferentie komen culturele, ethische en maatschappelijke vraagstukken aan de orde,

die samenhangen met het produceren en uitzenden van televisieprogramma's; discussies vinden plaats rond de presentatie via digitale projecties.

theater

B009/00 Stichting Terschellings Oerol Festival -
Oerol Festival 2000

WW156538

Bijdrage: NLG 100.000,00

Op de HGIS-Cultuurmiddelen wordt een beroep gedaan voor de kosten van het co-produceren van voorstellingen, die specifiek op Terschelling worden ontwikkeld en vervolgens op tournee gaan,

dit in het kader van de vormgeving van de werkplaatsfunctie voor internationaal talent op het gebied van locatietheater.

theater

B013/00 Nederlands Theater Instituut -
Subsidiebijdrage als aanvulling op en

WW156546
intensivering van regulier beleid

Bijdrage : NLG 200.000,00

De algemene doelstelling van het TIN is het bevorderen van de artistieke diversiteit en de professionalisering van de theatersector, in Nederland en daarbuiten. De HGIS-Cultuurbijdrage is voor bestemd voor de volgende projecten:

activiteiten in en met Centraal- en Oost Europa (conferenties, workshops, voorstellingen), met name in Rusland

interculturele verkenningen in Marokko en Turkije om interculturele ervaringen in die landen in kaart te brengen

podiumkunsten

B025/00 Stichting Amsterdam Roots -
Amsterdam Roots Festival 2000

WW156549

Bijdrage: NLG 100.000,00

Het festival is een grootschalige, tiendaagse publieksmanifestatie van muziek en dans uit andere culturen.

media

B021/00 Stichting Omroep Allochtonen -
On Line/More Colour in the media

WW156544

Bijdrage: NLG 100.000,00

Een netwerk van circa 60 media- en educatieve instellingen, gecoördineerd door STOA.

Het project betreft uitwisseling van kennis, methodieken en ervaringen op het terrein van media en minderheden tussen de deelnemende landen en organisaties d.m.v. workshops, expertenmeetings en educatieve programma's (televisie, cd-rom en internet). In 2000 wordt het netwerk verder ontwikkeld tot een Europees steunpunt voor media en minderheden (beleid en activiteiten zoals interculturele programma-ontwikkeling, multiculturele radio, beeldvorming, arbeidsdeelname en opleidingen, personeelsbeleid en instroom van allochtone mediaprofessionals, media-educatie, lokale omroep.

NEDERLAND VRIJHAVEN 2 0 0 0

kunsten

B023/00 Theaterfestival Boulevard Den Bosch -
Internationaal programma Theater
WW156541
Boulevard 's-Hertogenbosch

Bijdrage: NLG 100.000,00

Ten behoeve van het internationale programma van het festival, waarin samenwerking met Vlaamse partners centraal staat, wordt voor de volgende voorstellingen een beroep op het HGIS-Cultuurbudget gedaan:

Allemaal Indiaan: een Vlaams-Nederlands samenwerkingsproject, waarin ook het Holland Festival en Duitse en Franse theaters zullen deelnemen,

Kayasine, een voorstelling van Les Arts Sauts, die momenteel een succesvolle tournee lang vele grote steden maakt

muziek

B040/00 STOOM -
Holland Festival Oude Muziek/Presentatie Händels oratorium Messiah

WW156552

Bijdrage: NLG 150.000,00

Het Festival Oude Muziek programmeert wederom een grote internationale muziekproductie.

Voor 2000 is gekozen voor de uitvoering van de moderne enscenering van de Messiah van de Amerikaanse regisseur Eric Fraud; het oorspronkelijke oratorium is herschapen tot muziektheater,

met Bethlehem Royal Hospital als plaats van handeling; in december 1999 heeft in New York de première plaatsgevonden. Bedoeling is dat de productie in Nederland wordt uitgevoerd in een

re-staging door dezelfde regisseur met een aantal verbeteringen in vergelijking met de New Yorkse versie. Uitvoering vindt plaats door een gemengd Amerikaans-Nederlandse bezetting met voor Nederland de nadruk op jong zangtalent. De productie wordt tijdens het festival drie keer uitgevoerd en gaat vergezeld van een randprogrammering met discussies, workshops, lezingen en lunchconcerten.

kunsten/film

B52/00 Stichting Cinekid -
Cinekid International Meeting

WW156575

Bijdrage: NLG 100.000,00

Het project beoogt het Cinekid festival een groter internationaal karakter te geven en het festival te ontwikkelen tot een ontmoetingsplaats en platform voor professionals in het binnen- en buitenland.

Er worden internationale producties gepresenteerd met Engelse ondertiteling of simultaantolk en een bijbehorende markt. Cinekid wil hiermee een zakelijke impuls geven aan kwaliteitsproducties en Nederlandse producenten de mogelijkheid geven om contacten te leggen. Voorts bevat het project een "symposium internationale kindertelevisie", met als titel Profiel Jeugdnet. Met het seminar wil Cinekid een ontmoetingsplaats creeëren en een mogelijkheid voor onderzoek bieden over het profiel van jeugdnetten, de culturele en politieke positie en het functioneren van verschillende televisieblokken voor de jeugd. Een derde onderdeel is een Japan-programma. Een programma met Japanse kinderfilms en interactieve media om via de programma's op de Japanse televisie een beeld te geven van de Japanse (beeld) cultuur.

NEDERLAND VRIJHAVEN 2 0 0 0

documentaires

B058/00 Stichting International Documentary Festival Amsterdam

WW156554
Docs for Sale / Internationale uitnodigingsbeleid IDFA 2000

Bijdrage: NLG 150.000,00

Docs for Sale
: een plaats waar de internationale kwaliteits-documentaires onder de aandacht van aankopers wordt gebracht: een marktplaats en ontmoetingspunt waar sales-agents en aankopers zaken kunnen doen. Docs for Sale biedt kopers de gelegenheid films te bekijken, producenten en distributeurs om ze aan te bieden en producenten om co-producenten te zoeken. Doel: promotie verkoop reeds gemaakte documentaires

Internationaal uitnodigingsbeleid
: het uitnodigen van een aantal (ongeveer 140) internationale gasten om daarmee de internationale concurrentiepositie van het festival te versterken. Het uitnodigen van bepaalde gasten (w.o. regisseurs van belangrijks films, de internationale pers, buitenlandse sales-agents) is essentieel voor de positie van het IDFA als belangrijke internationale ontmoetingsplaats van de documentaire film.

vormgeving

B060/00 Sandberg Instituut -
Young Designers & Industry 2000 & 2001

WW156578

Bijdrage: NLG 100.000,00

Het project Young Designers&Industry 2000 &2001 (YD&I) heeft als doel een ontmoeting tot stand te brengen tussen jonge, getalenteerde ontwerpers en bedrijven. Bedrijven worden uitgenodigd aan ontwerpers uitdagende opdrachten voor te leggen die gericht zijn op de ontwikkeling van ideeën en visies voor de toekomst. Het bieden van kansen voor vernieuwing in het creatieve proces is daarbij belangrijker dan concrete ontwerpresultaten.

GEMEENSCHAPPELIJK CULTUREEL ERFGOED 1 9 9 9

archivalia

B121/98 Direccion de Bibliothecas, Archivos y Museos - Los Hollandeses en Chile

WW156606

Bijdrage: NLG 100.040,00

Een expositie genaamd "Los Hollandeses en Chile" in de Bibliotheca Nacional te Santiago (Chili) van tenminste drie maanden met veelal onbekend cultureel erfgoed, zoals kaarten van Chili, gravures en reisverslagen. Dit erfgoed is tot op heden gescheiden bewaard gebleven in zowel Chili als Nederland.

archivalia

B064/99 Rijksarchiefdienst -
Archiefproject Guyana

WW156605

Bijdrage: NLG 166.500,00

In een samenwerkingsverband van de Rijksarchiefdienst en het Guyanese staatsarchief zullen de Nederlandse archieven in Guyana door middel van verfilming gered worden.

archivalia

B083/99 Rijksarchiefdienst -
Project Rossica-Neerlandica

WW156607

Bijdrage: NLG 895.000,00.

Inventarisatie, selectie en documentatie van in Rusland aanwezige archieven, vastlegging in databases en digitalisering van belangrijke documenten. Over de resultaten worden workshops, symposia en tentoonstellingen georganiseerd.

archivalia

B101/99 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek -

WW156608
Towards a New Age of Partnership (TANAP)

Bijdrage: NLG 4.700.000,00

TANAP is een internationaal wetenschappelijk en cultureel samenwerkingsprogramma dat d.m.v. universitaire samenwerking en ontsluiting van de VOC-archieven wil komen tot een verbreding en verdieping van de kennis van het gemeenschappelijk erfgoed dat Nederland en een dertiental landen in Azië en Afrika bezitten. Het programma omvat drie clusters van activiteiten: onderzoek en kennisontwikkeling, cultuurbehoud en het bevorderen van communicatie en toegankelijkheid.

GEMEENSCHAPPELIJK CULTUREEL ERFGOED 2 0 0 0

archivalia

B104/99 Rijksdienst Monumentenzorg -
Atlas Mutual Heritage (tweede fase)

WW156614

Bijdrage: NLG 177.500,00

In deze tweede fase van het project is het de bedoeling Atlas Mutual Heritage uit te dragen en te verbreden. In deze fase wordt het aantal pictorale bronnen en de informatie over erfgoed overzee vergroot middels:

uitbreiding van het project met de collectie van nieuwe (te werven) deelnemers

opzet van een projectplan voor de toevoeging van de WIC

3. breder publiek bekend laten maken met de Atlas.

divers

B002/00 HGIS-C -
Blokallocatie Identificatiemissies

WW156610

Bijdrage: NLG 100.000,00

Reservering van gelden bestemd voor buitenlandse identificatiemissies of formuleringsreizen met doel om mogelijk interessante HGIS-C-projecten verder uit te werken en te concretiseren.

literatuur

B050/00 P. Moree & Kegan Paul International -
Herdruk herdenkingsboek

WW156615
"A Concise History of Dutch Mauritius
"

Bijdrage: NLG 40.000,00

Aanvullende subsidie ten behoeve van de productie en presentatie van een herdenkingsboek over de Nederlandse aanwezigheid op Mauritius.

weg- en waterbouwkunde

B051/00 Technische Universiteit Delft -
Civil Engineering in the Dutch East Indies

WW157209

Bijdrage: NLG 100.000,00

Onderzoek van de Technische Universiteit Delft naar de ontwikkeling van de weg- en waterbouwkunde in Nederlands-Indië/Indonesië, met name in de periode 1800-1949, alsook daarna, voor zover het de uitvoering van in de Nederlandse tijd geconcipieerde plannen betreft. Een afsluitende publicatie in boekvorm geeft een overzicht van de prestaties en geschiedenis van de Indische waterstaat. Deze publicatie is tevens bedoeld als standaardwerk, gericht op breed publiek in Nederland en Indonesië.

PRIORITAIRE GEBIEDEN - GRENSLANDEN 1 9 9 9

beeldende kunst

B011/99 Paleis Het Loo Nationaal Museum -
Onder den Oranje Boom

WW156801

Bijdrage: NLG 225.000,00

Tentoonstelling met als onderwerp de wisselwerking van Nederlandse en Duitse cultuur en de rol van het Huis Oranje-Nassau. Gekozen is voor de periode na de 30-jarige oorlog en de 80-jarige oorlog waarin door de Duitse huwelijken van de dochters van Stadhouder Frederik Hendrik directe Nederlandse culturele invloed valt waar te nemen op Brandenburg, Anhalt-Dessau en het Rijnland.

beeldende kunst

B069/99 Büro Friedrich -
Büro Friedrich

WW156805

Bijdrage: NLG 340.000,00

Een aanvulling op de eerdere subsidie uit HGIS-Cultuurmiddelen voor Büro Friedrich ten behoeve van de bekendheid van Nederlandse kunstenaars binnen de Berlijnse culturele infrastructuur, zodanig dat ook hun professionele deelname aan de institutionele activiteiten aldaar bevorderd wordt. Het Büro heeft zich ontwikkeld tot een belangrijk centrum voor Nederlandse en Europese beeldend kunstenaars.

PRIORITAIRE GEBIEDEN - LIDSTATEN EU 2 0 0 0

architectuur

B027/00 Stichting Nederland Wereldtentoonstellingen - Remaking.NL in kader Expo2000

WW156809

Bijdrage: NLG 100.000,00

Het project (een drijvende architectuurtentoonstelling in de Maschsee, een groot meer in het centrum van Hannover) beoogt de bezoekers te laten zien hoe Nederland in heden, verleden en toekomst is omgegaan met ruimte alsmede een gedachtenuitwisseling tussen Nederlandse en Duitse (landschaps) architecten op gang te brengen. De tentoonstelling sluit aan bij het algemene thema van de Expo2000 en bij de Nederlandse inzending, waarin architectuur en ruimtelijke ordening d.m.v. het door het architectenbureau MVDVR ontworpen paviljoen een prominente plaats inneemt.

muziek

B044/00 Stichting Nationaal Pop Instituut - Oprichting en exploitatie bureau

WW156559 Duitsland/Holland Germany Music

Bijdrage: NLG 325.000,00

De aanvraag betreft het opstarten en voor drie jaar exploiteren van een in Duitsland te vestigen ondersteunings-/promotiepunt voor de Nederlandse popmuziek op de Duitse markt met als taak:

het gericht begeleiden van Nederlandse artiesten bij een succesvolle introductie op de Duitse markt d.m.v. informatieverstrekking, advisering, netwerken, promotie, publiciteit en projectondersteuning.

Er wordt samengewerkt met Conamus, BUMA, Nederlandse Vereniging van Producenten en Importeurs en de Nederlandse muziekindustrie.

muziek

B045/00 Muziekgroep Nederland -
Niederlandische Musikwoche auf Deutschland

WW156812
Radio Berlin

Bijdrage: NLG 100.000,00

Doel is Nederlandse muziek ten gehore te brengen en aldus bekendheid te geven, het Nederlandse muziekleven te promoten en tot internationale uitwisseling te komen. Het resultaat zal zijn een totaal aan live-uitzendingen van concerten en andere programma's van circa 50 uur zendtijd. Het totale programmamateriaal zal beschikbaar blijven voor het radiostation en zal voor de diverse programmamakers de informatie en begeleiding van een dermate hoge waarde zijn dat toekomstige radioprogramma's met Nederlandse muziek vanzelfsprekender zullen zijn.

letteren

B067/00 Stichting Frankfurter Buchmesse 1993 -
Literaire manifestatie op boekenbeurs

WW156813
Turijn

Bijdrage: NLG 182.400,00

Het project beoogt de promotie van Nederlandse en Vlaamse literatuur in het Italiaanse taalgebied op de boekenbeurs Fiera del Libro te Turijn in mei 2001, wanneer Nederland en Vaanderen themaland zullen zijn: bevordering uitgaven van vertalingen uit de Nederlandse literatuur, vergroting van de kennis bij de Italiaanse literaire pers van het Nederlandse en Vlaamse literaire landschap en een grotere bekendheid bij het Italiaanse lezerspubliek met de Nederlandse letteren en de deelnemende auteurs.

PRIORITAIRE GEBIEDEN: MAROKKO, EGYPTE & TURKIJE 1 9 9 9

festival

B053/99 Theater Zuidplein -
Culturele Week Turkije

WW157003

Bijdrage: NLG 220.000,00

In samenwerking met Poetry International, de Doelen en de Rotterdamse Schouwburg, organiseert Theater Zuidplein een "Culturele Week Turkije" waarin o.m. de volgende disciplines aan de orde zullen komen: muziek/podiumkunsten/literatuur/film/fotografie/beeldende kunst/speciale jeugd-programma's/talentenjacht/lezingen/workshops en masterclasses in diverse disciplines.

podiumkunsten

B079/99 RASA -
Festival "Paleis in de Steeg" Mahfoez Special te Cairo

WW157004

Bijdrage: NLG 100.000,00

Het festival "Paleis in de Steeg" zal in Utrecht en Cairo een multidisciplinair programma presenteren rond de stadscultuur van Cairo. Het programma bestaat uit een symposium, workshops, een expositie en presentaties van muziek en poëzie. Het geheel wordt gecoördineerd door RASA.

PRIORITAIRE GEBIEDEN: MAROKKO, EGYPTE & TURKIJE 2 0 0 0

podiumkunsten

B010/00 Koninklijk Instituut voor de Tropen -
Turkije: Brug tussen Oost en West

WW157008

Bijdrage: NLG 100.000,00

Het project betreft een grootschalig evenement van Turkse muziek: concertprogramma's, lezingen, demonstraties, workshops en een fototentoonstelling, te presenteren in het KIT, RASA en de Doelen met als doel een algemeen Nederlands publiek en allochtoon publiek van Turkse afkomst kennis te laten maken met diverse stijlen van Turkse muziek.

PRIORITAIRE GEBIEDEN: MIDDEN EN OOST-EUROPA 1 9 9 9

beeldende kunst

B050/99 Stichting Projecten de Nieuwe Kerk te Amsterdam - Kunst van de Islam

WW156903

Bijdrage: NLG 150.000,00

De tentoonstelling "Kunst van de Islam" is één in de serie tentoonstellingen, die de Stichting Projecten De Nieuwe Kerk te Amsterdam organiseert. Deze wereldbeschouwelijke tentoonstelling wil de focus leggen op kunst en kunstobjecten. Islamitische kunst refereert hierbij niet alleen aan de kunst, die gemaakt is voor islamitische (godsdienstige) handelingen, de sacrale kunst, maar ook aan de kunst, die gemaakt is door en voor mensen die leefden of leven in landen waar de grootste deel van de bevolking of belangrijke delen daarvan moslim waren of zijn: de profane kunst. De tentoonstelling is georganiseerd in samenwerking met het Staatsmuseum De Hermitage in St. Petersburg en is samengesteld door de directeur van De Hermitage Prof. Dr M. Piotrovski.

dans

B102/99 Nederland Dans Theater -
Optreden NDT 1,2 en 3
op Praags Lente Festival

WW156904

Bijdrage: NLG 126.475,00

De presentatie door de drie gezelschappen van het NDT van een nieuw stuk van Jiri Kylian op het Praags Lente Festival in het kader van Praag Culturele Hoofdstad 2000.

PRIORITAIRE GEBIEDEN: VERENIGDE STATEN, CANADA EN JAPAN 1 9 9 9

podiumkunsten

B076/99 RO Theater - Hondje

WW157103

Bijdrage: NLG 147.000,00

Mede op initiatief van het US/Netherlands Touring and Exchange Project is het contact tot stand gekomen tussen het RO Theater en het New Victory Theatre in New York voor een serie van optredens van de succesvolle kindervoorstelling "Hondje".

bouwkunst

B072/99 Nederlands Architectuurinstituut -
Internationaal programma NAi 2000

WW157102

Bijdrage: NLG 500.000,00

De bijdrage is bestemd voor de reizende tentoonstellingen 'blank_Architecture, apartheid and after' in Zuid-Afrika en 'Nature made in Holland' en de internationale tentoonstellingen 'The Perception Machine - Morphosis, Los Angeles' en 'Frank Gehry - The Architect's Studio'.

PRIORITAIRE GEBIEDEN: VERENIGDE STATEN, CANADA EN JAPAN 2 0 0 0

film

B087/99 Stichting Holland Film Promotion -
Promotie Nederlandse Film in het buitenland

WW15710
(waaronder Dutch Treats)

Bijdrage: NLG 361.000,00

De bijdrage is toegekend voor de internationale promotie van Nederlandse films. Concrete activiteiten zijn: anderstalig filmkopieën bestand, retrospectief Johan van der Keuken in kader viering Nederland-Japan 400 jaar, filmmedewerker Institut Néerlandais Parijs en Dutch Treats.

muziek

B039/00 CodArts -
Tojirareta Fune in Tokio

WW157108

Bijdrage: NLG 282.000,00

Uitvoering van Japanse opera Tojirareta Fune (Het schip zonder ogen) van Maki Ishii in het Nissay theater te Tokio, Japan. De opera is in 1999 door Maki Ishii gecomponeerd. Hij is thans een van de toonaangevende componisten in Japan, zijn gehele werk is in 1999 officieel onderscheiden door de Keizer. De uitvoering wordt verzorgd door Japanse en Nederlandse toneelspelers en musici. De presentatie vindt plaats in Nederland (première), Duitsland en Japan.

PRIORITAIRE GEBIEDEN: ZUID-AFRIKA, INDONESIË EN SURINAME 1 9 9 9

muziek

B052/99 North Sea Jazz b.v. -
North Sea Capetown Jazz Festival

WW157203

Bijdrage: NLG 263.337,00

Het doel is het realiseren in vier fasen van een festival in Kaapstad, Zuid-Afrika, dat naar aard vergelijkbaar is met het Nederlandse North Sea Jazz Festival en dat op termijn door kan groeien naar een festival van vergelijkbare omvang. Het project wordt uitgevoerd in een samenwerkingsverband met Nederlandse en Zuid-Afrikaanse organisaties. Het realiseren hiervan betekent o.a. een vorm van structurele kennisoverdracht op het gebied van technische, organisatorische, artistieke en promotionele aspecten van festivalorganisatie en evenementenmanagement. Ook wordt hiermee een grootschalig Nederlandstalig cultuurconcept geëxporteerd naar Zuid-Afrika (inclusief expertise) en de mogelijkheid Nederlandse groepen te programmeren op het Afrikaanse jazz festival.

het onder de aandacht brengen van de plannen en de programmering van vijf Zuid-Afrikaanse groepen op het North Sea Jazz Festival

een haalbaarheidsonderzoek voor het al dan niet doorzetten van het Zuid-Afrikaanse festival

het eerste North Sea Capetown Jazz Festival in 2000 in kleine opzet

het North Sea Capetown Jazz Festival 2001 waarvoor een aparte subsidie werd gegeven, zie B061/00.

muziek

B059/99 Centrum Nederlandse Muziek - Dutch Music week on the Air Johannesburg

WW157204

Bijdrage: NLG 165.550,00

Radio Nederland Wereldomroep/Centrum Nederlandse Muziek organiseren bij Classic FM Johannesburg een muziekweek op klassieke zender in Zuid-Afrika met werken van Nederlandse componisten en uitvoeringen van Nederlandse groepen en/of orkesten, alsmede live-optredens en masterclasses door het Nationaal Jeugdorkest voor en tijdens deze muziekweek.

PRIORITAIRE GEBIEDEN: ZUID-AFRIKA, INDONESIË EN SURINAME 2 0 0 0

musea

B117/99 Koninklijk Instituut voor de Tropen -
Museale samenwerking met de DKI Jakarta

WW156612

Bijdrage: NLG 600.000,00

Het samenwerkingsproject tussen het KIT, Instituut Collectie Nederland en de acht belangrijkste musea van Jakarta, gecoördineerd door de DKI (Dienst voor Musea en Conservering van Jakarta) betreft:


- training van museumstaf van de acht musea o.h.g. van collectiemanagement in brede zin


- identificatie problematiek m.b.t. preventie, passieve en actieve conservering


- overdracht basis principes m.b.t. museologie, registratie en documentatie, depotbeheer


- training on the job in de toepassing van genoemde kennis en vaardigheden

- het realiseren van tentoonstellingen en de behandeling van collecties in dit kader

een stage in Nederland van Indonesische museummedewerkers ten behoeve van de restauratie

van museumcollecties in Jakarta.

muziek

B061/00 North Sea Jazz South Africa b.v. -
North Sea Capetown Jazz Festival 2001

WW157212

Bijdrage: NLG 300.000,00

Fase 4 van het proces dat moet leiden naar een festival in Kaapstad, Zuid-Afrika, dat naar aard vergelijkbaar is met het Nederlandse North Sea Jazz Festival en dat op korte termijn kan uitgroeien naar een festival van vergelijkbare omvang.

De bijdrage wordt verleend om de continuiteit van het festival te waarborgen, zonder dat er sprake is van een structurele financiering, zie ook B052/99.

GROTE CULTURELE MANIFESTATIES IN NEDERLAND 1 9 9 9

toneel/muziektheater

B063/99 Stichting Holland Festival -
Holland Festival 1999

WW157302

Bijdrage: NLG 802.245,00

De bijdrage is bestemd voor de vertoning van de produkties "STELLA, Ein Schauspiel für Liebende", "SALOME, Tragedie van Oscar Wilde/Einar Schleef" en "SHAZAM!" tijdens het Holland Festival 1999.

GROTE CULTURELE MANIFESTATIES IN NEDERLAND 2 0 0 0

podiumkunsten

B038/00 Stichting Holland Festival -
Holland Festival 2000

WW157307

Bijdrage: NLG 800.000,00

De bijdrage is bestemd voor de volgende voorstellingen tijdens het Holland Festival 2000 :

Der Kirchgarten, een toneelvoorstelling van Theater Basel,

Diary of one who vanished, een internationale muziektheaterproductie en

Il combattimento di tancredi, een operavoorstelling uit Italië

tentoonstelling

B033/00 Stichting Sonsbeek 2001:
Sonsbeek9/LocusFocus

WW157308

Bijdrage: NLG 300.000,00

Het project betreft de negende internationale beeldententoonstelling in Arnhem in 2001 onder leiding van Jan Hoet, waarin de relatie tussen identiteit, landschap en sculptuur in de veelzijdige context van natuur, stad en architectuur een centrale rol speelt.

GROOTSCHALIGE CULTURELE MANIFESTATIES IN HET BUITENLAND 1 9 9 9

podiumkunsten

B051/99 't Barre Land -
Langs de grote weg / Adelaide Festival 2000

WW157406

Bijdrage: NLG 100.000,00

De bijdrage is bestemd voor de presentatie van de voorstelling "Langs de grote weg" van Tsjechov op het Adelaide Festival in Australië. Deze voorstelling is in samenwerking met de Roemeense groep Fanfare Ciocarlia gespeeld.

muziek

B074/99 De Nederlandse Opera -
Writing to Vermeer

WW157405

Bijdrage: NLG 716.500,00

De presentatie van de produktie "Writing to Vermeer" van Louis Andriessen en Peter Greenaway door de Nederlandse Opera op het Adelaide Festival in Australië en het Lincoln Centre Festival in New York.

dans

B100/99 NDT -
Sydney Festival

WW157408

Bijdrage: NLG 610.282,00

De presentatie van een zestal uitvoeringen door het Nederlands Dans Theater op het jaarlijkse Sydney Festival, het meest prestigieuze culturele evenement in Sydney met een hoge artistieke kwaliteit.

VERBETERING CULTURELE INFRASTRUCTUUR 2 0 0 0

B108/99 HGIS-C -
CZ-Conferenties

WW157505

Bijdrage: NLG 254.000,00

Dit bedrag is bestemd voor de begrote kosten voor de volgende twee conferenties:

Cultureel Erfgoed Conferentie (9, 10, 11 februari 2000) ad NLG 176.000,00

Conferentie van 13 Prioritaire Posten (Ambassades) (10, 11, 12 april 2000) ad NLG 78.000,00.

B111/99 HGIS-C -
Bezoekersprogramma 2000

WW156532

Bijdrage: NLG 750.000,00

Buitenlandse vertegenwoordigers uit de culturele disciplines die in de cultuurnota aan de orde komen, kennis te laten maken met het Nederlandse culturele leven c.q. aanbod met het oog op programmering in het eigen land en/of co-productie en projecten.

professionalisering

B018/00 CG New York -
Fact-File fase II

WW157507

Bijdrage: NLG 129.000,00

Opzetten van database waarin informatie over het culturele netwerk in de VS wordt opgeslagen ter bevordering van de continuïteit van de kontakten. Opzetten van documentatiesysteem over de verschillende culturele instanties. Dit project betreft de verlenging met één jaar.

B064/00
HGIS-Cultuur brochure

WW157508

Bijdrage: NLG 15.000,00

In november 2000 verscheen de nieuwe brochure van de HGIS-Cultuurmiddelen in het Nederlands en in het Engels. De voorafgaande brochure dateerde van september 1998. In de nieuwe brochure zijn de criteria en procedures aangescherpt en is de ondergrens voor HGIS-Cultuursubsidie voor grootschalige internationale culturele projecten verhoogd naar NLG 250.000,00. Aanvragen voor HGIS-Cultuursubsidie onder de NLG 250.000,00 voor in financiële zin "kleinere" projecten op het gebied van podiumkunsten, van amateurkunst en van beeldende kunsten, vormgeving en museale presentaties kunnen worden voorgelegd aan respectievelijk het Fonds voor de Podiumkunsten, het Fonds voor Amateurkunst, en de Mondriaan Stichting.


++++

Kenmerk
Blad

===

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie