Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vrijwilliger van de maand gemeente Soest

Datum nieuwsfeit: 11-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Soest
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Soest

De vrijwilliger van de maand Wereldwijd Lokaal Betrokken

Het jaar 2001 is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot het Internationaal Jaar van Vrijwilligers. Het gehele jaar wordt wereldwijd aandacht besteed aan vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties.

Ook de gemeente Soest wil aandacht besteden aan de vele vrijwilligers en het werk dat zij doen.

Elke maand wordt daarom de vrijwilliger van de maand gekozen.

Maandelijks is er een sector of doelgroep, waarvoor door inwoners, bedrijven of instellingen, nominaties kunnen worden ingediend:

januari Onderlinge buurthulp
februari Sport en recreatie
maart Onderwijs
april Jeugd en jongeren
mei Kunst
juni Sociaal-cultureel werk/buurtwerk/wijkwerk
juli Cultureel
augustus Ouderen
september Volksgezondheid en zorg
oktober Natuur en milieu
november Maatschappelijk belang
december Religie

De vrijwilliger van de maand wordt bepaald door loting uit genomineerden door notaris mr. J. Jager van Jager, Bokdam en de Visser.

Nomineren

Iedereen in Soest en Soesterberg kan de nominatie, met een korte toelichting, inzenden aan: Gemeente Soest, Vrijwilliger van de maand, Antwoordnummer 120, 3760 VB Soest. E-mailen kan ook, het adres is: (gertp@soest.nl). De nominatie moet voor de 1e van elke volgende maand worden ingediend. Voor het thema van januari onderlinge buurthulp is dat dus 1 februari 2001.

Om het nomineren te vergemakkelijken wordt a.s. woensdag een antwoordcoupon geplaatst op de gemeentepagina in de Soester Courant.

Nieuwe eisen voor pasfotos

Vooruitlopend op de invoering van de nieuwe paspoorten per 1 oktober 2001 hebben de diverse Ministeries besloten een nieuwe regeling af te kondigen voor de invoering van nieuwe eisen voor pasfotos. Deze nieuwe eisen gelden niet alleen voor de paspoorten en Europese Identiteitskaarten maar ook voor de aanvragen van rijbewijzen.

Met ingang van 1 januari jl. dienen de pasfotos aan de volgende eisen te voldoen.

1. ze dienen recht van voren genomen te worden.
2. de afmeting van de totale foto dient 3 bij 4 cm te zijn.
3. het gezicht van de aanvrager dient tegen een lichte, egale achtergrond gefotografeerd te zijn en in de breedte ongeveer 2 cm van de afbeelding in beslag te nemen.

4. beide ogen dienen zichtbaar te zijn, eventueel achter een bril met doorschijnende glazen.

5. het dragen van een donkere bril op de fotos is niet toegestaan.
6. het hoofd dient onbedekt te zijn, tenzij de aanvrager heeft aangetoond dat godsdienstige, levensbeschouwelijke of medische oorzaken zich hiertegen verzetten.

Indien in dat geval het hoofd wordt bedekt, moet het gezicht wel zichtbaar blijven.

Om alle betrokkenen, zowel de burgers als de fotograven, de gelegenheid te geven zich op de gewijzigde situatie in te stellen, voorziet de nieuwe regeling in een overgangsperiode.

Deze overgangsperiode zal op 1 september 2001 eindigen. Tot deze datum mogen dus nog pasfotos worden geaccepteerd die schuin van voren zijn genomen.

Vanaf 1 september a.s. mogen uitsluitend pasfotos worden geaccepteerd welke aan de nieuwe eisen voldoen.

Kleur je eigen web!

Donderdag 11 januari 2001 om 15.30 uur zal wethouder Harry Witte op het Griftlandcollege de computer in gebruik nemen waarop jongeren kunnen deelnemen aan het project "Kleur je eigen Web". Door het project "Kleur je eigen web" maken jongeren kennis met jongeren-participatie. Op een interactieve wijze werken jongeren met een aantal vragen die op de gemeente Soest en de leefwereld van jongeren betrekking hebben; jongeren zijn in dit project zowel de interviewer als de geïnterviewde.

In het verlengde van dit project heeft wethouder Witte een tweetal computers ter beschikking gesteld waarop jongeren een eigen website voor jongerenparticipatie in Soest kunnen maken. De twee computers komen op de twee scholen voor voortgezet onderwijs in Soest te staan. In de MAVO Soest is de computer in december al geplaatst. De computer die op het Griftland wordt geplaatst zal op 11 januari a.s. feestelijk in gebruik worden genomen. Voor de beste website is een prijs beschikbaar.

Op de twee scholen zullen tevens lessen gegeven worden over jongerenparticipatie. In de lessen wordt gebruik gemaakt van de vragenlijsten van "Kleur je eigen web" en de jongeren zullen gestimuleerd worden om van de computers gebruik te maken om de website te maken. De lessen worden verzorgd door de jongerenwerkster van de Stichting Balans en Schakels, een provinciale
ondersteuningsorganisatie.

Het uiteindelijke doel van het project is om te komen tot een structurele vorm van jongeren-participatie in Soest.

Aanstaande vrijdag

Hoogste punt kleed- en clubgebouw MHC-Soest

Aanstaande vrijdag, 12 januari 2001, wordt het hoogste punt bereikt bij de bouw van het kleed- en clubgebouw voor MHC-Soest op sportpark Bosstraat-West. Burgemeester drs. J.J.L.M. Janssen zal ter gelegenheid hiervan de eerste steen leggen.

Soesters willen meepraten over bestuurlijke vernieuwing

In twee weken tijd hebben zich nu 16 mensen aangemeld om deel te nemen aan de klankbordgroep bestuurlijke vernieuwing.

In december heeft een oproep gestaan om zich aan te melden deel te nemen aan de klankbordgroep onder voorzitterschap van de burgemeester. In de klankbordgroep kan men meepraten over de relatie bestuur-burger en ideeën aanleveren voor verbetering van deze relatie. Eerste bijeenkomst van de klankbordgroep zal begin februari zijn.

Aanmeldingen zijn nog mogelijk tot eind januari. Aanmelden bij Gemeente Soest, t.a.v. Marit Stam, beleidsmedewerker, Postbus 2000, 3760 CA Soest of per e-mail (vernieuwing@soest.nl).

Wijkavond de Eng 16 januari 2001

Alle wijkbewoners van de Eng zijn dinsdagavond 16 januari 2001 welkom in de Desmond Tutuschool, Molenstraat 8 te Soest. De avond begint om 20.00 uur. Vanaf 19.30 kunt u alvast binnenlopen voor een kopje koffie of thee. De Desmond Tutuschool staat aan de Molenstraat 8 te Soest. Onderwerp tijdens deze bijeenkomst: het wijkbeheer en het wijkbeheerteam.

De Eng is een wijk waar de gemeente, woningcorporaties, politie, scholen, en Balans in 2001 het wijkbeheer vorm willen geven. Een van de redenen om dit te doen is omdat de samenwerkende instanties meer willen inspelen op vragen en wensen die wijkbewoners hebben ten aanzien van hun woonomgeving. Met wijkbeheer proberen de instanties samen met actieve wijkbewoners problemen op te lossen die in de wijk spelen.

De gemeente geeft tijdens de bijeenkomst op 16 januari samen met de andere betrokkenen informatie over het wijkbeheer en een wijkbeheerteam. Daarnaast wordt samen met de bezoekers een beeld van de wijk gevormd door de antwoorden op de vraag: wat voor zaken in de wijk spreken u als bewoner aan. Belangrijk is ook om van de wijkbewoners te weten welke zaken zij willen verbeteren in hun woonomgeving. Dit gebeurt aan de hand van een aantal themas, te weten:

Wonen (kwaliteit van de woningen, woonwensen) Woonomgeving (verlichting, afval, speeltoestellen, onderhoud groen)
Voorzieningen (winkels, onderwijs, welzijnswerk, sportaccomodaties, kerken)
Verkeer (snelheid)
Samenleven (gevoel van veiligheid, sociale contacten, overlast)

In vier kleinere groepen zijn de geïnteresseerde bezoekers in de gelegenheid om over deze onderwerpen te praten.

Wijkbeheerteam

De organistoren van de bijeenkomst geven op deze avond aan of de door de bezoekers genoemde problemen en/of wensen op korte of lange termijn opgelost kunnen worden. Bijvoorbeeld: de gemeente repareert defecte straatverlichting op korte termijn. Wil men een opknapbeurt van een speelplek of een verandering hiervan, dan is dit niet van vandaag op morgen geregeld. Dit hangt onder meer af van de bijdrage die bewoners zelf willen leveren (bijvoorbeeld door uit te zoeken hoe duur het een en ander is of door na te gaan wie van de bewoners in de buurt achter het plan staat), de financiële ruimte die de gemeente heeft etc. De gemeente probeert daarom ook bewoners enthousiast te krijgen die zich een keer in de twee maanden met dergelijke lange termijn problemen gaan bezig houden (het wijkbeheerteam).

De bijeenkomst op 16 januari is bedoeld voor alle bewoners van de wijk de Eng. De grenzen van de Eng zijn de spoorlijn Baarn-Utrecht, Parklaan, Nieuweweg, Beukenlaan, Verlengde Talmalaan en Talmalaan.

Op deze avond zijn aanwezig de heren K. Ruiter (wijkagent) en R. Taal ( Achtgoed), mevrouw J. Dijkman (Balans), mevrouw L. de Jong (SCW), de heer R. Balfers (Montessori- school), mevrouw W. Frits (Desmond Tutuschool), de heer R. Mol (van der Huchtschool), mevrouw C. Eenhoorn ( gemeente Soest), de heer B. Krol (gemeente Soest), de heer H. Witte (gemeente Soest).

Kerstbomeninzameling 2001

In de periode van 8 tot en met 19 januari a.s. worden de kerstbomen ingezameld. Er wordt dan door RMN een extra wagen ingezet die de kerstbomen ophaalt en ter compostering afvoert.

Laagbouw
De bomen worden opgehaald op de ledigingsdag van uw minicontainer voor restafval (groene container). De dag staat vermeld in de afvalkalender 2001 van RMN. De bomen worden door een aparte wagen ingezameld. Daarom kan de container al zijn geleegd, terwijl de boom nog niet is opgehaald (of andersom).

Hoogbouw
Flatbewoners kunnen de kerstbomen op donderdag 11 januari a.s. voor
7.30 uur bij de cocons voor het restafval zetten. De kerstbomen worden dan donderdag of vrijdag opgehaald.

Afvalkalender 2001

Heeft u nog geen afvalkalender ontvangen? Neem dan contact op met het Reinigingsbedrijf Midden Nederland 035-6039222.

Soesters denken mee over verkeersveiligheid bij scholen

Mobiliteits-stelling geprolongeerd t/m januari 2001

Sinds een half jaar plaatst de gemeente de mobiliteits-stelling van de maand op het discussie-platform van haar website www.soest.nl. De stelling voor december 2000 luidt als volgt:

"Ouders die hun kind veilig naar school willen brengen laten hun auto thuis! Dat geldt ook voor de ouder die vervolgens doorgaat naar zijn/haar werk."

Gezien de goede response - zowel kwantitatief als kwalitatief - op deze stelling, heeft de gemeente besloten de discussie over dit onderwerp met een maand te verlengen.

Autoverbod rond basisscholen *)

De verkeersveiligheidsorganisatie 3VO pleit voor een autoverbod rond basisscholen. Doel is het terugbrengen van het aantal jeugdige verkeersslachtoffers. Sinds 1998 is het aantal dodelijke verkeersongevallen in de leeftijdsgroep vijf tot negen jaar verdrievoudigd. De verkeersonveilige situatie rond basisscholen is de organisatie een doorn in het oog. Uit onderzoek blijkt dat steeds meer ouders hun kroost met de auto naar school brengen en weer ophalen. Van elke honderd kinderen maken er op die manier dagelijks veertien het autoritje. Ouders halen en brengen hun kinderen in de veronderstelling dat het veiliger is. Het af en aanrijden van al die autos leidt bij veel scholen echter tot een geweldige chaos en onoverzichtelijke situaties, met name voor de kinderen die te voet of met de fiets zijn. In enkele Nederlandse gemeenten zijn rondom sommige scholen reeds autovrije zones afgekondigd. Ouders worden er gedwongen hun auto op een aparte plaats te parkeren om kinderen in- en uit te laten stappen. 3VO heeft aangekondigd in overleg te willen treden met gemeenten om autoverboden rondom basisscholen af te dwingen.


*) Ontleend aan "Binnenlands Bestuur", d.d. 25 augustus 2000
Muis of Antwoordnummer

Het betreffende discussie-platform is voor internetters via het blokje "discussie" met enkele klikken te bereiken op de vernieuwde website van de gemeente Soest (www.soest.nl). Wie niet over internet beschikt kan een ongefrankeerde brief sturen aan Gemeente Soest, afd. G&M, Antwoordnummer 120, 3760 VB Soest, onder vermelding van mobiliteitsdiscussie linksboven op de envelop.

Laatst bijgewerkt: 11.01.01 11:40

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...