Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare kennisgevingen gemeente Geldermalsen

Datum nieuwsfeit: 11-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Geldermalsen
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Geldermalsen


Aanlegvergunning

Ter inzage: aanlegvergunning voor het plaatsen van een persleiding t.b.v. het hydraulisch aanvoeren van het voor de aanleg van de Betuweroute benodigde zand;

Inzagetermijn: zes weken, met ingang van de dag volgend op de verzenddatum van de beschikking aan de aanvrager.

Bezwaar: schriftelijk, uitsluitend door rechtstreeks belanghebbenden gedurende de inzagetermijn.

Toelichting: het bezwaarschrift moet gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders en vermeldt uw naam, adres en hantekening, het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt en waarom. Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend kan daarnaast aan de president van de administratieve kamer van de
Arrondissementsrechtbank, postbus 30160, 6803 AD Arnhem, vragen een voorziening te treffen.

Inlichtingen: vakbalie bouwen en wonen, telefoon 0345-586686.

Datum publicatie: 11 januari 2001.

Bekendmaking onteigening

Rijkswaterstaat, directie Oost-Nederland

Onteigening ten behoeve van de aanleg van de vijfde fase van de randweg Geldermalsen, waarmee wordt voorzien in de verbinding van de huidige randweg Geldermalsen vanaf de N327 (Provinciale weg Oost) met de A15 (Rijksweg 15), met bijkomende werken in de gemeente Geldermalsen.

De minister van Verkeer en Waterstaat maakt bekend dat burgemeester en wethouders van Geldermalsen bij brief van 25 oktober 2000 haar hebben verzocht te bevorderen dat een Koninklijk Besluit tot stand komt, waarbij op grond van artikel 72a van de Onteigeningswet ter onteigening worden aangewezen de onroerende zaken, die nodig zijn voor de aanleg van de vijfde fase van de randweg Geldermalsen, waarmee wordt voorzien in de verbinding van de huidige randweg Geldermalsen vanaf de N327 (Provinciale weg Oost) met de A15 (Rijksweg 15), met bijkomende werken in de gemeente Geldermalsen.

Op de voorbereiding van bedoeld Koninklijk Besluit is de in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht geregelde procedure van toepassing. In dit verband wordt medegedeeld dat de op grond van artikel 63, tweede lid van de Onteigeningswet vereiste en op de voorgenomen onteigening betrekking hebbende stukken ter inzage liggen op de vakbalie Bouwen en Wonen van het gemeentehuis van Geldermalsen, Kuipershof 2, 4191 KH GELDERMALSEN en wel van 15 januari 2001 tot en met 19 februari 2001. De stukken kunnen in deze periode worden ingezien op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en op dinsdag van 13.00 tot 17.00 uur.

Belanghebbenden kunnen gedurende de hiervoor genoemde periode naar keuze schriftelijk of mondeling hun zienswijze naar voren brengen. Schriftelijke reacties kunnen worden gezonden naar de Hoofdingenieur-Directeur van de Rijkswaterstaat in de regionale directie Oost-Nederland, afdeling Juridische Zaken en Bestuur, Postbus 9070, 6800 ED ARNHEM. Voor mondelinge reacties kan contact worden opgenomen met mevrouw mr. N.I.S.A. Roelofs, afdeling Juridische Zaken en Bestuur, telefoonnummer 026 368 87 17.

Alvorens omtrent het verzoek om onteigening wordt beslist, worden belanghebbenden op grond van artikel 63, vierde lid, van de Onteigeningswet in de gelegenheid gesteld om in persoon of bij gemachtigde te worden gehoord. Hiertoe zal een hoorzitting worden gehouden op 19 februari 2001; aanvang 15.00 uur. De zitting zal plaatsvinden op het gemeentehuis van Geldermalsen, commissiekamer 1. Belanghebbenden kunnen ook in deze zitting naar keuze schriftelijk en/of mondeling hun zienswijze mededelen.

Arnhem, 12 december 2000, DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT, namens deze, DE HOOFDINGENIEUR-DIRECTEUR, mr. J.P.A.J. Bevers

Gemeente Geldermalsen start nieuwe ronde kernbezoeken

Onder voorzitterschap van de burgemeester starten de fractievoorzitters van de in de gemeenteraad van Geldermalsen zitting hebbende politieke partijen de volgende maand met een nieuwe ronde kernbezoeken. Net als vorige keren is het de bedoeling om met de lokale bevolking uitgebreid van gedachten te wisselen over allerlei zaken die in het betreffende dorp spelen. Inmiddels zijn er zes avonden gepland:

* Rhenoy, dorpshuis 'De Betuwepoort' : maandag 12 februari 2001
* Beesd, gebouw 'De Dorpskring' : dinsdag 13 maart 2001
* Tricht, 'Dorpshuis Tricht' : woensdag 11 april 2001
* Meteren, 'Dorpshuis Meteren' : maandag 7 mei 2001
* Acquoy, gebouw 'De Schakel' : donderdag 7 juni 2001
* Rumpt, dorpshuis 'Albertine' : dinsdag 3 juli 2001
Alle avonden beginnen om 20.00 uur.

Op korte termijn zullen wij de data voor de overige kernbezoeken publiceren.

Vacature medewerker financieel beheer

Onder de sector Middelen valt de afdeling Financiën waar de medewerkers dagelijks mede vorm en inhoud geven aan de beleidsadviezen van de afdeling voor wat betreft vakinhoud, kwaliteit, consistentie, bestuurlijke bruikbaarheid, procedure, tijdigheid en integraliteit. De afdeling Financiën is overigens opgebouwd uit een werkeenheid Beleid en een bureau Beheer en Belastingen. Het ambitieniveau van Geldermalsen is hoog. Het waarmaken van dat ambitieniveau is niet alleen een uitdaging maar tegelijkertijd ook een bron van motivatie die wordt gevoed door ruimte voor creativiteit, inventiviteit, draadkracht en vooral ook het samenwerken.

Als gevolg van het intern invullen van een vacature zijn wij op zoek naar een enthousiaste nieuwe college voor de functie van

medewerker financieel beheer, kassier m/v (full time)
Bent u die nieuwe collega ?

Dan wordt u medeverantwoordelijk voor het verrichten van de kassierswerkzaamheden en het zorgdragen voor de liquiditeitsbewaking, het verbeteren van het beheer van de geldstromen en de liquiditeiten. U kunt op een zelfstandige wijze invulling geven aan de functie en u bent in staat om de collega's te ondersteunen binnen het vakgebied van het financieel beheer. Mede tot uw taken wordt gerekend het verzorgen van het gehele (elektronische) betalings- en inningsverkeer, het debiteurenbeheer en de geldleningenadministratie. Daarnaast verricht u werkzaamheden op het gebied van de grondexploitatie. Als medewerker financieel beheer, kassier bent u tevens waarnemend applicatiebeheerder.

Opleiding en Ervaring.

U hebt bij voorkeur een opleiding genoten op minimaal HBO-niveau waarbij wij denken aan een afgeronde HEAO studie eventueel aangevuld met een opleiding het vakgebied betreffende. Het diploma SPD I en II strekt tot aanbeveling. Binnen de afdeling Financiën wordt gewerkt met de automatiseringspakketten van Centric, te weten: Fis4all.
Wij hebben wat te bieden !

Uitdagingen, variatie, ontwikkelingskansen, een prettige collegiale werkomgeving, een uitstekend arbeidsvoorwaardenpakket, een moderne managementstructuur met verantwoordelijkheden laag op de werkvloer en volop ruimte om werk, studie en misschien ook gezin te combineren. Natuurlijk vergeten we in dit verband het salaris niet. De functie valt in bandbreedte 9 met een salaris tussen de ¦ 4.324,-- en ¦ 6.393,--. Bij zeer goed functioneren is een uitloop mogelijk tot maximaal ¦ 7.262,--.

Wilt u meer informatie ?

Neem dan contact op met de bureauchef Beheer en Belastingen, de heer Ton van Hemert, telefoon 0345-586665. Met vragen over de procedure en arbeidsvoorwaarden kunt u zich richten tot de heer Harry van den Biggelaar, personeelsconsulent, telefoon 0345-586631.

Procedure.

U kunt uw sollicitatie richten aan het college van burgemeester en wethouders van Geldermalsen, ter attentie van het bureau P & O, postbus 112, 4190 CC Geldermalsen, onder vermelding van "vacature financiën".

Wij verwachten uw reactie voor woensdag 24 januari 2001.
Activiteiten

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij vergunning/ontheffing hebben verleend aan:

* J.S. Medua voor het ten gehore brengen van live muziek op zaterdag 20 januari a.s. tot 01.00 uur in het Dorpshuis te Meteren. ·
* Muziekvereniging "Concordia" Beesd voor het houden van het winterconcert op 27 januari a.s. in het Betuwestrand aan de Parkweg te Beesd van 20.00 tot 23.00 uur.

Indien u zich met deze beslissing (en) niet kunt verenigen, kunt u binnen 6 weken na de bekendmaking van deze beslissing(en) aan betrokkenen, een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 112, 4190 CC Geldermalsen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht en de gronden van het bezwaar.

Parkeren bij NH kerk Beesd

Zowel de toren als het kerkgebouw van de NH kerk in Beesd zijn het afgelopen jaar prachtig gerestaureerd. Tegelijkertijd heeft er ook een herinrichting van de directe omgeving plaatsgevonden. Om het gerestaureerde monument volledig tot zijn waarde te kunnen laten komen is in dat verband besloten het parkeerterrein aan de voorzijde van de kerk te laten vervallen. In goed overleg met het kerkbestuur heeft de gemeente echter aan de achterzijde kerk een nieuw parkeerterrein gerealiseerd. Klaarblijkelijk zijn veel automobilisten zich hiervan niet bewust want de parkeeroverlast aan de Voorstraat is toegenomen. Het doorgaande verkeer ondervindt hiervan de nodige hinder. Het nieuwe terrein is minstens zo groot als het oude terrein aan de voorkant en is vanaf de Voorstraat toegankelijk. Het gemeentebestuur is er geen voorstander van nu allerlei grote verwijzingsborden voor parkerende automobilisten te gaan plaatsen, die zouden opnieuw een aantasting van de fraaie omgeving betekenen. Ook het instellen van een parkeerverbod in het betreffende gedeelte van de Voorstraat wordt nog niet overwogen. De komende maanden zal eerst worden geprobeerd via de nodige publiciteit de automobilist op de Voorstraat tot een ander parkeergedrag te bewegen.

Wie wil bouwen

Ter inzage: de volgende aanvragen om bouwvergunningen / meldingen bouwvoornemen:

1. Woningbouwvereniging Volkhuisvesting, Rijnstraat 22 te Geldermalsen, vernieuwen/vergroten bergruimte (3 januari 2001);
2. M.A. van Osch, A.H.H. Tolhuisenstraat 71 te Meteren, vergroten woning (8 januari 2001);

3. W.H. Cornelissen, Voorstraat 33 te Beesd, vernieuwen berging (8 januari 2001);

Inzagetermijn: twee weken, met ingang van de dag volgend op de datum van publicatie. Toelichting: deze publicatie heeft slechts een informerend karakter, mogelijkheden voor het indienen van bezwaar zijn nu nog niet aanwezig, maar zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt in de rubriek "Wie mag bouwen". Inlichtingen: vakbalie bouwen en wonen, telefoon 0345-586686. Datum publicatie: 11 januari 2001.
Wie mag bouwen

Ter inzage: de volgende verleende bouwvergunningen / positieve reacties op melding bouwvoornemen:

1. J. van Ravenhorst, Bulkstraat 42 te Tricht, vergroten woning (11 januari 2001);

2. Familie Voorwinden, Regentessestraat 3 te Geldermalsen, oprichten carport (11 januari 2001);

3. C. de Bruin, Burg. Verweijlaan 4 te Geldermalsen, oprichten dakkapel (11 januari 2001);

4. Tuincentrum Hol, Bredestraat 2 te Meteren, vergroten verkoopkas (11 januari 2001);

5. A. Visscher, Notarisappel 4 te Geldermalsen, oprichten dakkapel (11 januari 2001);

6. Mts. De Bruyn, Leerdamseweg 21 te Acquoy, oprichten jongveestel (11 januari 2001);

7. P. Brugman, Lingedijk 30 te Geldermalsen, vergroten woning (11 januari 2001);

8. J.P.N. Timmerman, Tuindorp 1d te Geldermalsen, oprichten garage/berging (11 januari 2001);

9. Betuweroute Drie Civiel, nabij Achtersteweg 71 te Meteren, oprichten bouwkeet en container (11 januari 2001);
10. P.H. de Jonge, Poppelenburgerstraat 23 te Geldermalsen, oprichten woning met garage (11 januari 2001);

11. C.van Doorn, Bredestraat (ong.) te Meteren, oprichten woning met garage (11 januari 2001);

Inzagetermijn: zes weken, met ingang van de dag volgend op de verzenddatum van de beschikking (zie hierboven) aan de aanvrager.
Bezwaar: schriftelijk, uitsluitend door rechtstreeks belanghebbenden gedurende de inzagetermijn

Toelichting: het bezwaarschrift moet gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders en vermeldt uw naam, adres en hantekening, het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt en waarom. Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend kan daarnaast aan de president van de administratieve kamer van de
Arrondissementsrechtbank, postbus 30160, 6803 AD Arnhem, vragen een voorziening te treffen.

Inlichtingen: vakbalie bouwen en wonen, telefoon 0345-586686.

Datum publicatie: 11 januari 2001.

Wie mag slopen

Ter inzage: de volgende verleende sloopvergunningen:


1. B. Raven, Bulkstraat 9 te Deil, voor het slopen van berging (11 januari 2001);

Inzage termijn: zes weken, met ingang van de dag volgend op de datum van de publicatie. Bezwaar: schriftelijk, uitsluitend door rechtstreeks belanghebbenden gedurende de inzagetermijn. Toelichting: het bezwaarschrift moet gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders en vermeldt uw naam, adres en hantekening, het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt en waarom. Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend kan daarnaast aan de president van de administratieve kamer van de Arrondissementsrechtbank, postbus 30160, 6803 AD Arnhem, vragen een voorziening te treffen. Inlichtingen: vakbalie bouwen en wonen, telefoon 0345-586686.

Datum publicatie: 11 januari 2001.

Snoei platanen Marktplein Geldermalsen

Op maandag 15 januari a.s. begint de buitendienst van Gemeentewerken met het snoeien van de platanen op het Marktplein te Geldermalsen. Dit werk moet één keer in de drie jaar gebeuren. Ongetwijfeld zullen omwonenden en het verkeer ter plaatse hiervan enige hinder ondervinden. Vanzelfsprekend zal worden geprobeerd die overlast tot een minimum te beperken.

.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie