Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuwjaarsspeech minister Brinkhorst D66 Den Haag

Datum nieuwsfeit: 11-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
D66

11 JANUARI 2001

NIEUWJAARSSPEECH D66 DEN HAAG

Laurens Jan Brinkhorst

Ik ben vanavond uitgenodigd over alles te mogen spreken, behalve over landbouw. Dat doet mij deugd, zoals sommigen van u zullen weten, zie ik mezelf ook meer als een Minister van Voedsel en Groen. Voor het kabinet staan de belangen van consumenten bij veilig voedsel en de kwaliteit van de groene leefomgeving centraal. Els Borst en ik hebben een unieke samenwerking opgezet om in Nederland te komen tot één voedselautoriteit.

Daarom klinkt de toevoeging van consumentenbescherming aan het Duitse ministerie van landbouw mij als muziek in de oren. Die nieuwe naam luidt nu Ministerie van Consumentenbescherming, Voedselvoorziening en Landbouw (Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft). Wellicht is er in Nederland op den duur ook ruimte voor een dergelijk model, maar eerst zijn Els en ik gezamenlijk bezig met een ingrijpende hervorming van het voedselveiligheidsbeleid. Op termijn zouden we tot één aanspreekpunt moeten komen. Het Duitse en het Deense model zijn daarbij een alternatief.

Wellicht heb ik er in mijn nieuwe Duitse collega Renate Künast een bondgenoot bij in de Raad van Ministers. Ik hoop dan ook dat er een mogelijkheid is om de Europese opkoopregeling te herzien, waarin ook ruimte was gecreëerd om geteste dieren voor destructie aan te bieden. Een dergelijke maatregel is ingegeven door aanboddenken. Maar het korte termijn belang van een dergelijke maatregel schaadt het lange termijn belang van de landbouwsector. En ik zie het uiteraard als mijn taak in het kabinet de belangen van consumenten en sector op één lijn te brengen.

Want zowel in Europa als in Nederland moeten we besluiten durven nemen die voorbij de pijngrens gaan, voorbij de softheid. Sinds mijn terugkeer in de Nederlandse politiek ben ik nog niet geheel van de schok bekomen. Het gaat goed met Nederland, maar we fluiten in het donker. Ik moet namelijk nog zien of de huidige overschotten op de begroting bij een tegenvallende conjunctuur duurzaam blijken te zijn. Ik voeg me daarmee in de lijn van Hans Wijers, die ervoor pleitte 'voorbij de aaibaarheid' te gaan. In dat verband wil ik hier een pleidooi houden voor ontpoldering van Nederland.

Daarvoor wil ik u meenemen naar het jaar 1966. Zoals u weet staat dit jaar symbool voor verzet tegen de gevestigde orde. D'66 (toen nog met komma) richtte zich tegen de verzuilde regentendemocratie. Het was niet schikken en plooien, maar pappen en nathouden. Wat ging was de verzuiling (en daar heeft D66 van harte aan meegewerkt), maar wat bleef was een aantal kenmerken van wat we nu het poldermodel noemen:


· weinig doorzichtige besluitvormingstructuren,
· vele handen die verantwoordelijkheid dragen,
· spreiding van hindermacht, weinig realisatiemacht, · doublures in besluitvorming

· en institutionele starheid.

Over dat laatste: er is geen land in Europa waar de laatste vijftig jaar op institutioneel gebeid zo weinig is veranderd. Ondanks periodieke oprispingen (no nonsense beleid, nieuw Flinks (Van der Zwan) is het in Nederland nooit daadwerkelijk tot institutionele vernieuwing gekomen. En begrijp mij goed: het gaat niet om vernieuwing als doel op zich: adequate institutionele 'checks and balances' zijn nodig om goed beleid te kunnen voeren. Gisteravond heb ik voor D66 Brussel betoogd dat door gebrek aan dergelijke 'checks' het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid veel te lang een aanbodbeleid is gebleven, met weinig oog voor consumentenbelangen. Van een dergelijk gebrek was zowel sprake binnen de Raad van Ministers, binnen de Europese Commissie als tussen het Europees Parlement en de Raad. U kent de gevolgen.

Opmerkelijk is dat wat halverwege de jaren negentig nog als stroperigheid werd aangeduid, weinige jaren later als het succes van het poldermodel gold. Het poldermodel heeft ook goede kanten: als er geen ingrijpende beslissingen worden genomen, gaat er op korte termijn ook niets ingrijpend mis. Maar niets doen is ook besluiten, dat heeft mijn collega Funke aan den lijve ondervonden. In een aantal gevallen is het poldermodel ook nuttig gebleken, zoals bij de afspraken over loonmatiging met het akkoord van Wassenaar (1982). Als het erom gaat een middenweg te vinden tussen een looneis van 3,5 % en 3,9% zie ik zelfs wel wat in het poldermodel.

Zoals ik gisteravond in Brussel heb betoogd, zal een dergelijke wijze van besluitvorming door de Europese integratie worden uitgehold. Mijn ervaringen met de nitraatrichtlijn hebben mij bevestigd dat het bestuur zich niet moet richten op het maatschappelijk middenveld, maar op Europa. U hoort het niet, maar ik schrijf Europa met een hoofdletter.

Ik wil u in drie punten mijn ontpolderingsprogramma aanbieden:


1. herstel van het primaat van het parlement
2. herstel van burgerzin

3. herstel van bestuurlijke moed.


1. Primaat van het parlement


Een van mijn eerste debatten met het parlement ging over het mestbeleid. Een woordvoerder van een andere liberale regeringsfractie zei mij toen dat ik eerst maar eens met de sector tot een akkoord over het mestbeleid moest komen alvorens met het parlement te spreken. Mijn oren vielen van mijn hoofd: dit was een abdicatie van het parlement! Maar goed, ik heb gedaan wat mij gevraagd is en ik ben niet met de sector tot een akkoord gekomen: je kunt immers aan de kalkoen niet vragen of hij met eerste of tweede kerstdag wil worden opgediend. Maar u zult begrijpen dat met een dergelijke houding het parlement zichzelf tot een overbodig instituut maakt.

Het gaat bovendien om een cultuuromslag dat de parlementaire democratie zichzelf om zeep helpt als daar tot de grootste gemene deler wordt besloten. Politiek moet richting geven. We moeten af van de neiging over wezenlijke onderwerpen per se consensus te willen hebben en debatten over incidenten te laten gaan, want die zijn alleen boeiend voor de deelnemers zelf. Als in het parlement weer harde keuzes worden gemaakt, dan zal dat de kiezers aanspreken. Dan wordt politiek weer interessant. Als de politiek weer durft te kiezen, doen kiezers dat ook.

Bij het herstel van het primaat van het parlement hoort ook dat deze niet meer over alles moet willen besluiten. Er zijn nu eenmaal zaken die tegenwoordig in Brussel besloten worden of zouden moeten worden besloten. Daarbij komt dat debatten over het buitenlandbeleid of over Europa het beleid moeten dienen en niet zouden moeten gaan over wie of wat wanneer wist van bepaalde benoemingen.

En tot slot: het Tweede Kamerlidmaatschap is nog altijd een roeping en geen opstap naar een echt goede baan. Dat is een wezenlijk punt heeft ook te maken met mijn volgende punt.


2. Herstel van burgerzin


D66 is altijd de partij van de tolerantie geweest, maar dat is iets anders dan toegeeflijkheid. Tolerantie kan alleen bestaan bij de gratie van een sterk normbesef en vrijheid van meningsuiting. In dat verband baren me de excuses van Barend en Van Dorp vanwege hun bestempeling van de Hell's Angels motorrijdersvereniging als een criminele organisatie, zorgen. Zend dan een uitzending niet uit, maar laat je niet intimideren.

Waar gaat het mij om als ik spreek over herstel van burgerzin? Het gaat bijvoorbeeld om milieubeleid. Milieubeleid begint bij het niet plassen in een portiek. Je schaamt je toch rot als je Nederland bekijkt door de ogen van een buitenlander en ziet hoe onnodig smerig het af en toe is. Als ik het heb over mijn eigen portefeuille zie ik soms hoe onderwijs meer is dan lesgeven. Gisteren was ik op een VMBO-groenschool waar ook zwakkere leerlingen een zodanig veilige en geborgen omgeving krijgen, dat zij daardoor ook relatief goede leerprestaties leveren. Dat kost geen extra geld en het viel me op hoe trots de leerkrachten waren op hun vak.

Begrijp me goed, dit is geen reactionair pleidooi van een oude man. Geen pleidooi voor een sterke man, maar een pleidooi voor een sterke burger. Het gaat om een balans van rechten en plichten. Waar deze balans naar de ene of de andere kant doorslaat, ontstaat een onaangename situatie. Ik geef u het voorbeeld van Japan, waar burgers met bijna alleen maar plichten worden geboren, hetgeen niet wenselijk is. Evenmin is dat de omgekeerde situatie.


3. Herstel van bestuurlijke moed

Ik ben tegen het gewoon maken van de overheid. Zo heb ik laatst tot grote verbazing van betrokkenen een convenant ten aanzien van de melkveehouderij niet getekend. Ik ben er zeer voor dat de melkveehouderij duurzamer produceert, maar ik reken niet af op intenties, maar op resultaten. Bovendien heeft de overheid nu eenmaal een andere verantwoordelijkheid dan andere partijen.

Ik ben lid van Greenpeace, maar er is niemand van Greenpeace die zich parlementair moet verantwoorden. Zij worden niet door het parlement ter verantwoording geroepen en hoeven zich niet te verontschuldigen als zij een misleidende campagne tegen genetische modificatie voeren. Terecht weegt het parlement wel al mijn uitspraken op een weegschaal.

Voor mij staat de ontvlechting van publieke en private taken hoog op de agenda. Zo kreeg ik in mijn functie te maken met de particuliere organisatie de Gezondheidsdienst voor Dieren, die mij weigerde bepaalde gegevens te leveren over zogeheten slijterskoeien. Ondertussen verricht deze organisatie wel allerlei taken voor de minister. Ook heb ik er moeite mee als een productschap aarzelt mij te vertellen welke slachthuizen een slechte salmonellasituatie hebben. Dat zijn situaties die ik wil ontpolderen.

Bestuurlijke moed is er ook nodig om minder regels te stellen, maar aan die weinige regels sterker vast te houden. In dit verband heb ik eerder het gedoogbeleid sterk van de hand gewezen. Volendam bewijst op pijnlijke wijze de urgentie ernst te maken met het stellen van grenzen aan gedogen.

Ook over decentralisatie moeten we goed nadenken. We moeten niet aan excuusdecentralisatie doen. Alleen daadwerkelijk locale zaken moeten we decentraal regelen. Een aantal jaren geleden leed Nederland onder de varkenspest. Om het overslaan van deze ziekte tussen bedrijven te beperken is toen gekozen voor varkensvrije zone's. Dit vergt verplaatsing van veel bedrijven. Provincies, die blijkbaar geen beleid voorbij de pijngrens wilden voeren, vroegen daarom om varkensluwe zone's. U zult begrijpen dat ik daaraan niet tegemoet ben gekomen.

U ziet het, ik ben de landbouwsector bestuurlijk sterk aan het ontpolderen. In die zin en in de filosofie van mijn beleid waarbij consumenten centraal staan, is LNV een echt D66 ministerie aan het worden.

Ik rond af. We moeten in Nederland niet proberen allen plooien glad te strijken. Dat moeten we maar aan de grote partijen overlaten. D66 is er voor de radicale nuance en wat mij betreft spreken we dan over 'unbequeme Wahrheiten'.

download:
Nieuwjaarsspeech Brinkhorst 11-01-2001
Nieuwjaarsspeech Brinkhorst 11-01-2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...