Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief Brinkhorst over debat biotechnologie en voedsel

Datum nieuwsfeit: 12-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
PBB. 2001/6
datum
12-01-2001

onderwerp
Het publieke debat biotechnologie en voedsel
doorkiesnummer

bijlagen

Geachte Voorzitter,

Ter uitvoering van de motie Van Ardenne-van der Hoeven c.s. (TK vergaderjaar 1998-1999, 26407, nr. 8) is in de Integrale Nota Biotechnologie (INB) die het kabinet op 28 september jl. aan u heeft aangeboden (stuk 27 428), een publiek debat over biotechnologie en voedsel aangekondigd. Zoals daarin toegezegd informeer ik u, mede namens mijn ambtgenoten van VWS, EZ, OCW en VROM, hierbij nader over de inrichting van het publieke debat biotechnologie en voedsel en over de samenstelling van de Commissie Biotechnologie en Voedsel die de regie hierover gaat voeren.

up

datum
12-01-2001

kenmerk
PBB. 2001/6

bijlage

Zoals blijkt uit de INB ziet het kabinet de moderne biotechnologie als een sleutel-techno-logie die verantwoord en zorgvuldig moet worden toegepast. De marktintroductie van genetisch gemodificeerde maïs en soja enige jaren geleden heeft ertoe geleid dat ingrediënten die daarvan afkomstig zijn in veel voedingsmiddelen worden verwerkt. Deze introductie heeft aanleiding gegeven tot de nodige discussie in de samenleving. Verwacht wordt dat nieuwe toepassingen van moderne biotechnologie in de toekomst leiden tot voedingsmiddelen met herkenbare voordelen voor de consument, zoals gezondheids-voordelen. De opinievorming over de genoemde toepassingen is tot nu toe niet gestructureerd verlopen. In de discussies die hierover in de samenleving worden gevoerd blijkt veelal de vraag centraal te staan, of alles wat technisch kan ook gewenst, veilig en maatschappelijk-ethisch aanvaardbaar is. Veel van deze discussies zijn weinig toegankelijk voor het brede publiek.

Doelen en randvoorwaarden van het publieke debat

Het kabinet heeft in de INB aangegeven het publieke debat te willen richten op de ethische en maatschappelijke aspecten van moderne biotechnologie en voedsel. Als hoofddoel van het publieke debat vermeldt de INB het verhelderen onder welke randvoorwaarden biotechnologie met betrekking tot voedsel maatschappelijk acceptabel is. Dit betekent niet dat het kabinet met het debat beoogt de acceptatie in de samenleving van het gebruik van moderne biotechnologie in voeding als zodanig te bevorderen. Om dit te accentueren komt de regie van het debat op afstand van de overheid te liggen.
Dit bevordert een onafhankelijke informatievoorziening en faciliteert op een objectieve wijze de publieke discussie. Zo hoopt het kabinet een breed publiek te interesseren voor het debat. Dit wordt van groot belang geacht. Het publieke debat zoals dat het kabinet voor ogen staat, is een goede methode om de bevolking te laten meedenken of èn wanneer er sprake is van zorgvuldige en acceptabele toepassingen van biotechnologische ontwikkelingen. Hierbij kunnen de ethische overwegingen, veiligheidsrisico's en kansen en mogelijkheden in samenhang worden besproken.
Het publieke debat over biotechnologie en voedsel beoogt ten eerste om informatie onder een zo breed mogelijk publiek, onder meer via bestaande organisaties, te verspreiden. Daarbij zullen zoveel mogelijk partijen worden betrokken, zoals de industrie, maatschappe-lijke organisaties en wetenschap. Hierdoor wordt helder welke opvattingen en stand-punten er in de samenleving leven over biotechnologie en voedsel.
De tweede doelstelling is het publiek en betrokken partijen gelegenheid te bieden om door middel van een gestructureerde discussie meningen en standpunten uit te wisselen èn te vormen over de vraag onder welke randvoorwaarden het gebruik van moderne biotechno-logie bij voedsel voor hen aanvaardbaar is. Het rapport van de commissie zal worden toegestuurd aan de Tweede Kamer. Dit zal worden gevolgd door een kabinetsstandpunt waarin zal worden aangegeven of èn zo ja, welke consequenties het kabinet daaraan verbindt voor zijn beleid.

Taken Commissie Biotechnologie en Voedsel

Overeenkomstig het kabinetsbesluit heb ik een Commissie Biotechnologie en Voedsel ingesteld die de taak heeft van januari tot en met december 2001 het debat te regisseren. De commissie zal de organisatie verzorgen van het publieke debat. In dit verband is de commissie ook verantwoordelijk voor het bewaken van de voortgang en de kwaliteit van het debat. De tweede taak betreft het rapporteren van de uitkomsten van het debat aan het kabinet in januari 2002. Zo de commissie dat wenst, zal zij deze rapportage vergezeld doen gaan van eigen aanbevelingen.
Ik heb de commissie gevraagd het debat zo in te richten dat in ieder geval de volgende vraagstukken in relatie tot biotechnologie aandacht krijgen:

* voedselveiligheid;

* voeding en gezondheid;

* voedselzekerheid (met name in ontwikkelingslanden);
* voedselproductie en duurzaamheid;

* belangen van burgers en consumenten, waaronder etikettering en keuzevrijheid.

Tevens heb ik de commissie gevraagd bij de invulling van deze vraagstukken de volgende aspecten te betrekken: ethiek, de rol van de overheid (onder andere toezicht en hand-having) en de internationale en Europese dimensie.

Voor het goede verloop van haar werkzaamheden wordt de commissie ondersteund door een secretaris die zal worden gedetacheerd vanuit het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. De uitvoering van de activiteiten in het kader van het debat zal in handen komen van een projectorganisatie waaraan de Stichting Voedingscentrum Nederland, de Stichting Consument en Biotechnologie en de Stichting Weten deelnemen. Een stuurgroep bestaande uit de ministeries van LNV, VWS, EZ, VROM en OCW zal het gehele proces begeleiden. Het publieke debat zal naar verwachting enkele miljoenen guldens kosten. Deze kosten zullen worden gedekt uit de LNV-begroting.

Samenstelling Commissie Biotechnologie en Voedsel

Bij de samenstelling van de Commissie Biotechnologie en Voedsel heb ik gestreefd naar een spreiding van deskundigheden en aandachtsvelden. De commissie bestaat uit de volgende personen:

* Dr. J.C. Terlouw, voorzitter;

* Prof.dr. E.R. Seydel (hoogleraar psychologie en communicatiewetenschappen, Universiteit Twente);
* mw. R.M. Dorrestein (schrijfster);

* Prof.dr.ir. F.J. Kok (hoogleraar voeding en gezondheid, Wageningen UR);

* Ir. H.C. Scheffer (voorzitter Raad van Bestuur Internatio Müller);
* mw. M.D.A.M. Veraart (leidt een akkerbouwbedrijf en voorzitter Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt);

* Prof.dr. H. Galjaard (hoogleraar humane genetica, Erasmus Universiteit Rotterdam);

* mw. dr. H.M. de Boois (voorzitter van Vogelbescherming Nederland en lid Raad voor het Landelijk Gebied).

De commissie zal zo spoedig mogelijk nog worden aangevuld met een deskundige op het gebied van de voedselzekerheid, in het bijzonder in relatie tot ontwikkelingslanden.

De minister van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij,

mr. L.J. Brinkhorstreageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...