Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Actieprogramma Veiligheid 2001 Hoogvliet Rotterdam

Datum nieuwsfeit: 16-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Hoogvliet, deelgemeente Rotterdam
Zoek soortgelijke berichten

Hoogvliet, deelgemeente Rotterdam

Het actieprogramma Veiligheid 2001 voor Hoogvliet

11 januari 2001

De plannen van het Dagelijks Bestuur om Hoogvliet nog veiliger te maken. De commissie BFW spreekt er over in de vergadering van 16 januari.

Commissie BFW

Vergadering 16 januari 2001

Agendapunt 6

Betreft : Actieplan 2001 Veiligheid

Bijlage : Aktieplan 2001

Aan de leden van de commissie BFW

Aanleiding

Hierbij treft u aan het actieplan Veiligheid 2001.

In september 1999 is de nota integraal veiligheidsbeleid Hoogvliet vastgesteld door de deelgemeenteraad. In deze nota zijn de onveiligheid in Hoogvliet en de onveiligheidsgevoelens bij bewoners nauwkeurig in kaart gebracht. Op basis hiervan werd bekeken welke extra maatregelen moeten worden genomen om Hoogvliet de komende jaren nog veiliger te maken. Als uitvloeisel van deze nota is voor 2001 dit actieplan veiligheid opgesteld.

Inhoudelijke analyse

In dit actieplan wordt in paragraaf 1 ingegaan op de relevante beleidskaders die voor de deelgemeente bepalend zijn voor veiligheid. In paragraaf 2 wordt aangegeven hoe de aanpak van veiligheid is georganiseerd. Tot slot wordt in paragraaf 3 de concrete acties in de vorm van projecten in het kader van veiligheid op een rij gezet. Daarbij wordt de doelstelling aangegeven alsmede de gewenste output in het kader van veiligheid en het budget waarmee gewerkt wordt.

In de bijlage van het actieplan treft u het totaaloverzicht aan van de veiligheidsprojecten in 2001.

Per project zijn prestatiecriteria ontwikkeld: deze staan vermeld in de 4e kolom.

In de 5e kolom staan de bedragen op de grond van de begroting van 2001.

Inmiddels zijn een aantal nieuwe activiteiten gestart ten behoeve van Task Force Jongeren en Bewaakte Fietsenstallingen. Deze activiteiten zijn nog niet opgenomen in dit overzicht, aangezien de raad dit nog moet goedkeuren.

Na goedkeuring zullen de prestatiecriteria ontwikkeld worden en zal dit jaarplan op dit punt worden aangepast.

Voorstel

Wij stellen u voor ons inzake het aktieplan 2001 Veiligheid bijstand te verlenen.

Hoogvliet, 9 januari 2001

Het dagelijks bestuur van de deelgemeenteraad van Hoogvliet,

de secretaris, de voorzitter,

J.J. Kerkhof, J.J.A.M. Elemans.

DEELGEMEENTE HOOGVLIET

ACTIEPLAN 2001 VEILIGHEID
0. Inleiding

Veiligheid blijft een belangrijk thema in de samenleving. De verschillende uitingsvormen van geweld, criminaliteit en baldadigheid veroorzaken onveilige situaties in Hoogvliet en onveiligheidsgevoelens bij inwoners. De laatste jaren is de veiligheid in Hoogvliet sterk verbeterd wat vooral komt door de grote prioriteit die het veiligheidsbeleid de afgelopen jaren heeft gehad.

De financiele middelen voor de uitvoering worden door de gemeente Rotterdam in de vorm van de doeluitkering Veiligheid aan de deelgemeente Hoogvliet ter beschikking gesteld. In de verantwoording over de besteding van de doeluitkering in Hoogvliet wordt hard gewerkt aan de verhoging van de kwaliteit van de planning & control.

In september 1999 is de nota integraal veiligheidsbeleid Hoogvliet vastgesteld door de deelgemeenteraad. In deze nota zijn de onveiligheid in Hoogvliet en de onveiligheidsgevoelens bij bewoners nauwkeurig in kaart gebracht. Op basis hiervan werd bekeken welke extra maatregelen moeten worden genomen om Hoogvliet de komende jaren nog veiliger te maken. Als uitvloeisel van deze nota is voor 2001 dit actieplan veiligheid opgesteld.

In dit actieplan wordt in paragraaf 1 ingegaan op de relevante beleidskaders die voor de deelgemeente bepalend zijn voor veiligheid. In paragraaf 2 wordt aangegeven hoe de aanpak van veiligheid is georganiseerd. Tot slot wordt in paragraaf 3 de concrete acties in de vorm van projecten in het kader van veiligheid op een rij gezet. Daarbij wordt de doelstelling aangegeven alsmede de gewenste output in het kader van veiligheid en het budget waarmee gewerkt wordt.


1. Beleidskaders


Naast het stedelijke uitvoeringsprogramma Veiligheid dat het algemene kader biedt voor het veiligheidsbeleid in Rotterdam, is er in Hoogvliet de nota veiligheidsbeleid van belang.

Het actieplan van de deelgemeente Hoogvliet is gebaseerd op deze vastgestelde kaders die sturing geven aan de verhoging van de veiligheid.

Binnen de deelgemeente Hoogvliet is structuur aangebracht in de grote diversiteit aan projecten die er bestonden. Dat heeft geresulteerd in het meer resultaatgericht formuleren van projecten, waardoor ook het rendement van alle projecten die een relatie met veiligheid hebben, beter is aan te geven.

Door een ontwikkelde systematiek van planning & control, kan de deelgemeente beschikken over relevante informatie (zowel inhoudelijk als financieel) inzake de voortgang van veiligheidsprojecten die bij bepaalde uitvoeringsorganisaties zijn ondergebracht. Tevens geeft het sturingsmogelijkheden ten aanzien van achtergebleven resultaten en kan er gericht worden bijgestuurd op geconstateerde knelpunten.
2. Organisatie


Organisatie en werkwijze zijn randvoorwaarden voor het welslagen van het veiligheidsbeleid. Hoogvliet wil in 2001 de in 1999 opgetrokken structuren rondom het veiligheidsbeleid en de daarbij behorende afspraken over de interne en externe werkwijze verder uitbouwen.

De verantwoordelijkheid voor het veiligheidsbeleid ligt bij de portefeuillehouder Openbare Orde en Veiligheid.

Afstemming is van belang om overzichtelijke informatie over de besteding en omvang van de doeluitkering te verkrijgen, dat zoveel mogelijk gerelateerd is aan de deelgemeentelijke begrotingscyclus, waardoor:

* de (budget)verantwoordelijke portefeuillehouder in staat wordt gesteld om binnen de opgetrokken structuren regie te voeren over het totale veiligheidsbeleid en daarover verantwoording af te kunnen leggen aan de raad;

* het bestuur van de deelgemeente verantwoording kan afleggen over de besteding van de doeluitkering richting de raad en de gemeente Rotterdam, inclusief de realisering van de doelstellingen;
* op eenvoudige wijze, snel en goed inzicht kan worden geboden in de ontwikkelingen en voortgang rondom het uitvoeringsproces.


3. Acties/projecten

Voor alle projecten geldt dat deze zoveel als mogelijk zijn beschreven in termen van doelstelling en geplande uitvoering in 2001, waardoor de mogelijkheden om op output te sturen worden vergroot.

De meest in het oog springende projecten voor 2001 worden hieronder kort beschreven.

Voor het
totaaloverzicht van veiligheidsprojecten in 2001 wordt verwezen naar de bijlage.

a. Project Leefbaarheidinitiatieven

Op het vlak van leefbaarheid worden er in Hoogvliet veel initiatieven ontplooid en activiteiten verricht door uiteenlopende organisaties als Politie, Rotterdam Veilig, Roteb Schoon, Gemeentewerken, Multibedrijven, Havenbeveiligingsdienst, wijkposten e.d.

In januari 2001 is de basis voor het Uitvoeringsmodel Leefbaarheidinitiatieven voltooid. Het doel hiervan is om leefbaarheidinitiatieven van genoemde organisaties zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen en de inzet bij sloop- en nieuwbouwlocaties te intensiveren. Op het vlak van leefbaarheid worden er in Hoogvliet veel initiatieven ontplooid en activiteiten verricht door uiteenlopende organisaties als Politie, Rotterdam Veilig, Roteb Schoon, Gemeentewerken, Multibedrijven, Havenbeveiligingsdienst, wijkposten e.d.

Het jaar 2001 is een ontwikkelingsjaar, waarin het model zijn definitieve vorm moet krijgen. Interactie kan plaatshebben met de landelijke discussie over de inzet van particuliere beveiligingsdiensten en met stedelijke ontwikkelingen als de vorming van de dienst Toezicht en Veiligheid.

b. Projecten VOS, Veiligheidsassistenten, Schooladoptie en Verkeerseducatie

(Overeenkomst met de Politie)

Per 1 januari 2000 is er een samenwerkingsovereenkomst tussen het dagelijks bestuur van de deelgemeente en de Politie Rotterdam Rijnmond. Deze overeenkomst heeft tot doel te komen tot uitvoering van activiteiten gericht op het verder verhogen van de veiligheidssituatie in Hoogvliet, onder meer door middel van de projecten Veilig Op Straat (VOS), Veiligheidsassistenten, Schooladoptieplan en Verkeerseducatie. De overeenkomst loopt tot 1 januari 2001 en wordt op basis van de evaluatie van november 2000 wederom met een termijn van 1 jaar verlengd.

c. Project Taskforce Jongeren.

In 2000 is de Taskforce opgezet om de opvang en afhandeling van de meldingen over jongerenoverlast te structureren. De Taskforce heeft zich in 2000 geconcentreerd op de overlastplekken van de eerste categorie (hot spots); in 2001 zullen de plekken van 2e en 3e urgentiecategorie aan bod komen.

d. Project Bajesverkenning

Aan de Reclassering is subsidie verleend voor het preventieproject Bajesverkenning voor de periode van september 2000 tot eind 2001, waarin 12 bajesverkenningen zullen plaatsvinden.

De doelgroep is jongeren van 14 tot 17 jaar, die door hun gedrag voor de nodige overlast kunnen zorgen. Door confrontatie met gevangenen in de Penitentaire Inrichting De Schie in Rotterdam wordt beoogd om deze jongeren meer inzicht te geven in de consequenties van hun gedrag, zodat de kans dat ze met politie/justitie in aanraking komen kan afnemen.

e. Project Seniorenbrigade

In verband met de grote sloop- en nieuwbouw plannen die de komende jaren in Hoogvliet plaatsvinden en om de ongemakken hiervan voor de meest kwetsbare groepen in Hoogvliet, te weten de senioren en gehandicapten, zo klein mogelijk te houden is een zogenaamde seniorenbrigade opgericht. Aan de stichting Dienstverlening Senioren en Gehandicapten (DSG) is hiervoor subsidie verleend.

Bijlage : totaaloverzicht van lopende veiligheidsprojecten in 2001

Project

Doelstelling

Geplande uitvoering 2001

Prestatiecriteria

Begr. 2001

VOS

(1,3)

Vermindering van kleine criminaliteit door toezicht op winkelcentrum Binnenban

Het patrouilleren door 14 jongeren op bepaalde tijden

Aantal meldingen en monitor BOOM **

60.400

Veiligheidsassis-tenten

(2)

De sociale veiligheid onder inwoners vergroten door inzet in de wijken

Het patrouilleren door 20 assistenten op bepaalde tijden

Eigen kwart.rapp. en monitor BOOM

135.500

Verkeerseducatie

(4)

Versterken van verkeerskennis bij kinderen van hoogste groepen basisscholen

Geven van verkeerslessen door de Politie op basisscholen in Hoogvliet

Percentage geslaagden

10.000

Schooladoptie

(4)

Kennis aanreiken over gevolgen crimineel gedrag t.b.v. hoogste groepen basisscholen

Geven van voorlichting door de politie aan kinderen d.m.v. van thematische lesbrieven

Aantal kinderen x aantal uren is bereik

13.700

Hoezo Crimineel

(4)

Bijdrage leveren aan bewustwording en gevolgen van crimineel gedrag onder jongeren van 12 - 18 jaar

Leerlinggerichte programma's uitvoeren op scholen voor voortgezet onderwijs

Aantal kinderen x aantal uren is bereik

16.000

Bajesverkenning

(4)

Bijdrage leveren aan bewustwording van gevolgen van crimineel gedrag onder risicojongeren van 14 - 17 jaar door confrontatie met gevangenen

12 bajesverkenningen in de periode van september 2000 tot eind 2001

Aantal verkenningen

17.600

Seniorenbrigade

(3)

Bieden van hulp aan senioren en gehandicapten bij verhuizing vanwege sloop- en nieuwbouwprojecten

Contacten leggen en gesprekken voeren en controle en volgtraject uitzetten

Periodieke rapportage klantenbestand

60.000

Task Force

jongeren

(1) *

Het voorstellen van concrete maatregelen om overlast te verminderen

Maatregelen nemen op overlastplekken

Het aantal voorgestelde maatregelen

60.000

Surveillance

Havenbeveiligingsdienst

(2,3)

Het verminderen van overlast en onveiligheid d.m.v. signaleringen en melden aan politie

Surveillancewerkzaamheden op winkelcentra en wisselende lokaties o.g.v. problematiek

Aantal signaleringen en monitor Boom

98.000

Truckpark

(1)

Voorkomen van parkeeroverlast door vrachtwagens

Beveiligde parkeerplaats op bedrijventerrein Gadering

Aantal meldingen overlast ***

150.000

Buurtbemiddeling

(1)

Burenruzies oplossen door vrijwillige buurtbewoners

30 bemiddelingen in 2 wijken i.s.m. 8 buurtraadsleden

Aantal opgeloste burenruzies

46.100

Leefbaarheids-intiatieven

(1,2) *

Stroomlijnen van alle initiatieven op gebied van schoon, heel en veilig

Betaling van huisvesting/overhead

Deskundigen-oordeel

45.000

Totaal

712.300


* meerwaarde voor interne organisatie (stroomlijning)

** afhankelijk van vragenlijst


*** kosten/effectiviteit gerechtvaardigd ?
0. overlast (jongeren, parkeren, buren)

1. voorkomen verpaupering

2. gevoel van veiligheid

3. preventieve voorlichting

(1 t/m 4 is gebaseerd op de 9 speerpunten van de beleidsnota veiligheid Hoogvliet)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie