Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

EU-Commissie ziet sleutelrol voor Europees Sociaal Fonds

Datum nieuwsfeit: 16-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
European Union


Commission adopts strategy for investment in people

IP/01/58

Brussel, 16 januari 2001

Commissie keurt strategie goed voor 'investeren in mensen'

Zich bewust van het feit dat 'investeren in mensen' één van de belangrijkste generatoren van economische groei is, heeft de Commissie vandaag een mededeling goedgekeurd die de voornaamste financieringsbron van de Europese Unie voor het bevorderen van de ontwikkeling van menselijke hulpbronnen, het Europees Sociaal Fonds (ESF), voor het voetlicht beoogt te brengen. De hervormingen in het kader van Agenda 2000 hebben het ESF een sleutelrol in de Europese werkgelegenheidsstrategie toebedeeld en hebben ertoe geleid dat het ESF is veranderd van een voornamelijk op opleiding gericht programma in een beleidsgericht instrument met een groot aantal maatregelen voor investeringen in mensen. Op het moment dat het laatste ESF-programma voor de periode 2000-2006 wordt afgerond, onderzoekt de korte mededeling op welke manier deze programma's met de belangrijkste prioriteiten van de werkgelegenheidsstrategie rekening hebben gehouden. De komende zes jaar zal het nieuwe ESF ongeveer 60 miljard euro investeren in de modernisering en de hervorming van de arbeidsmarkten. Tot de voornaamste prioriteiten behoren: voorkomen dat mensen langdurig werkloos worden, integratie in de economie en de samenleving van gemarginaliseerde groepen en steun voor de overgang naar de kenniseconomie.

Anna Diamantopoulou, de commissaris belast met Werkgelegenheid en sociale zaken, heeft de goedkeuring van de mededeling en de op handen zijnde afronding van de onderhandelingen tussen de Commissie en de lidstaten verwelkomd en gezegd: "Vanaf het allereerste begin heeft het ESF zich aan nieuwe uitdagingen aangepast. Nieuwe vormen van arbeidsorganisatie, nieuwe behoeften inzake vaardigheden en nieuwe technologieën vereisen allemaal een nieuwe aanpak van het Sociaal Fonds. In het kader van de programma's die de afgelopen maanden zijn goedgekeurd, zullen belangrijke sommen Gemeenschapsgeld worden toegewezen voor steun aan het beleid van de lidstaten gericht op werkgelegenheidsbevordering en versterking van de economische en sociale cohesie in Europa. Uit de mededeling blijkt duidelijk dat het ESF-steunpakket een solide basis vormt voor ondersteuning van zowel de Europese werkgelegenheidsstrategie als de politieke toezeggingen die in maart 2000 op de Europese Raad van Lissabon werden gedaan. Waar het nu om gaat, is de samenwerking tussen de nationale, regionale en plaatselijke autoriteiten, de sociale partners en de Europese Commissie om de invloed van deze nieuwe programma's voor werknemers en werkzoekenden te optimaliseren en ervoor te zorgen dat het ESF doorgaat met het inspelen op de behoeften van de arbeidsmarkt."

Als onderdeel van het pakket maatregelen van Agenda 2000 hebben de lidstaten ermee ingestemd de Structuurfondsen efficiënter te maken door middel van een meer thematische en geografische aanpak. Het Sociaal Fonds kreeg een nieuwe rol: ondersteuning van de tijdens de Top van Luxemburg in 1997 gelanceerde Europese
werkgelegenheidsstrategie. Onderhandelingen met de Commissie over de ESF-programma's tijdens het afgelopen jaar hebben aangetoond dat de lidstaten zich daadwerkelijk willen inzetten voor het ontwikkelen van een echte Europese werkgelegenheidsstrategie, die prioriteit toekent aan de behoeften van de afzonderlijke regio's en lidstaten. De mededeling bevat voorbeelden van goede praktijken uit de hele EU, alsmede de belangrijkste cijfers met betrekking tot de manier waarop de lidstaten de ESF-middelen zullen gaan toewijzen.

In het kader van de twee belangrijkste steungebieden, Doelstelling 1 (sociale en economische ontwikkeling van arme EU-regio's) en Doelstelling 3 (ontwikkeling van menselijke hulpbronnen in de rest van de EU), zal het ESF steun verlenen aan nationale en regionale beleidsmaatregelen ter bevordering van de vier belangrijkste thema's of pijlers van de werkgelegenheidsstrategie:

* ongeveer 60% (34 miljard ) van het ESF-budget zal worden besteed aan het verbeteren van de inzetbaarheid in de hele Europese Unie. Een derde van dit bedrag, bijna 11 miljard , is gereserveerd voor de bestrijding van sociale uitsluiting;

* aan het bevorderen van ondernemerschap zal het ESF 8 miljard besteden, als essentiële steun in de rug voor het starten van nieuwe bedrijven en voor het creëren van banen in de dienstensector;

* bijna 11 miljard zal worden geïnvesteerd in het aanpassingsvermogen van de Europese werkende bevolking, met als voornaamste prioriteiten de ontwikkeling van het levenslang leren, ICT-gebruik en MKB-gerichte activiteiten;

* het budget voor specifieke acties ter bevordering van gelijke kansen bedraagt ongeveer 4 miljard . Gendermainstreaming op alle gebieden van ESF-programmering zal dit steunniveau voor gelijke kansen evenwel aanzienlijk verhogen.

Programma's uit hoofde van Doelstelling 2, voor industrie- en plattelandsgebieden die door verval zijn getroffen, moeten nog worden afgerond. Ook deze zullen evenwel waardevolle steun verlenen ter bevordering van de Europese werkgelegenheidsstrategie.

Voor nadere informatie over het Europees Sociaal Fonds: europa.eu.int/esf

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie