Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verslag vierde ronde onderhandelingen bouw-CAO

Datum nieuwsfeit: 16-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: FNV Bouw
Zoek soortgelijke berichten

datum: 16-01-2001 / bericht: 1 van 24Vierde ronde onderhandelingen bouw-CAO

Op 15 januari vond de vierde ronde plaats van de onderhandelingen over de bouw-CAO. Tijdens deze ronde is de discussie van 9 januari voortgezet. Aan de orde kwamen opnieuw de arbeidsomstandigheden en arbeidstijden. Verder is een begin gemaakt met de discussie over de voorstellen over tijd voor thuis.

In aansluiting op de discussie in de derde ronde is afgesproken om de fysieke belasting bij het verwerken van kozijnen en betonstaalmatten niet te regelen in de CAO, maar in beleidsregels als onderdeel van de Arbo-wet. Uitgangspunt is dat de tilrichtlijnen uit de A-bladen over Kozijnen en IJzervlechten worden opgenomen in het arboconvenant over fysieke belasting. De verwachting is dat het convenant op redelijk korte termijn tot stand kan komen. Duurt het onverhoopt langer, dan wordt bekeken of een tussenoplossing mogelijk is. De redactiecommissie zal met een voorstel komen over het gratis verstrekken van persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm's). De bedoeling is te komen tot heldere afspraken over het verstrekken van pbm's en de bestaande vergoedingsregeling voor kleding en schoeisel.

Arbeidstijden

Werkgevers lichtten nog eens toe dat ze de arbeidsduur op jaarbasis willen vaststellen, daarbij gebruik makend van een ruimer dagvenster. In reactie hierop benadrukte FNV Bouw dat een striktere regulering van de arbeidstijden noodzakelijk is om de werknemers te beschermen. Arbeidstijden moeten afgestemd kunnen worden op iemands persoonlijke omstandigheden en gekenmerkt worden door regelmaat en bestendigheid. De voorstellen van FNV Bouw voldoen daaraan. Zo kan bijvoorbeeld worden gekozen voor een rooster van 4 dagen van 9 uur. Het regelen van de arbeidstijden 'in onderling overleg' tussen werkgever en werknemer biedt onvoldoende bescherming, omdat dat overleg in de praktijk nooit op gelijkwaardige basis geschiedt.

Partijen zijn het erover eens dat in de CAO de kaders voor de arbeidstijden moeten worden vastgelegd, gekoppeld aan spelregels die door werkgever en werknemer in acht genomen moeten worden. Werkgevers waarschuwden wel voor 'overregulering op het niveau van de bedrijfstak' en zouden het liefst zoveel mogelijk overlaten aan het bedrijf zelf. Voor FNV Bouw is de rol van de ondernemingsraad van essentieel belang. Afwijken van de in de CAO vastgelegde kaders kan alleen als 75 procent van de werknemers daarmee instemt. Overigens lijkt er vanuit de bedrijven weinig behoefte te zijn aan meer flexibele arbeidstijden, omdat de mogelijkheden die de huidige CAO biedt nog nauwelijks zijn benut. Vanuit werknemers is die behoefte er wel, met name onder jongeren. Een enquête onder eigen leden heeft aangetoond dat er vooral veel belangstelling is voor een vierdaagse werkweek (van 9 uur per dag), al zijn er ook zware beroepen en mensen met lange reistijden die daar niet voor zouden kiezen.

FNV Bouw bepleitte verder dat werknemers meer vrijheid moeten krijgen bij het vaststellen van de eigen vakantie en roostervrije dagen. De bouw heeft op dat punt een 'hopeloos ouderwets imago' en dat kan de bedrijfstak zich bij de huidige krappe arbeidsmarkt niet veroorloven.

In de volgende ronde, op 29 januari, wordt de discussie over de arbeidstijden voortgezet.

Arbeid en zorg

FNV Bouw vindt dat de mogelijkheden in de CAO om arbeid en zorg te combineren moeten worden vergroot. Dat is een maatschappelijke verantwoordelijkheid en sluit in die zin aan bij aanbevelingen van de Stichting van de Arbeid. De bonden hebben hun voorstellen met name toegespitst op kinderopvang, palliatief verlof en rouwverlof. Om werknemers op die punten niet afhankelijk te maken van de eigen werkgever dienen collectieve middelen te worden vrijgemaakt waaruit dat gezamenlijk wordt gefinancierd. Voor werkgevers gaat het bij voorzieningen op het gebied van arbeid en zorg om 'speciale voorzieningen voor een beperkte groep werknemers'. Om daaraan iedereen te laten meebetalen zou in hun visie onrechtvaardig zijn. De huidige verlofmogelijkheden zijn voldoende voor werknemers om die naar eigen keuze aan te wenden en eventueel te benutten voor bijvoorbeeld kinderopvang. Palliatief verlof en rouwverlof zijn volgens werkgevers in veel bedrijven al goed geregeld. Een collectieve regeling zou daar alleen maar afbreuk aan kunnen doen.

FNV Bouw noemde de opstelling van werkgevers opmerkelijk, omdat het haaks staat op de brede opvatting om arbeid en zorg beter in de CAO te regelen. Alleen met een collectieve voorziening is te bewerkstelligen dat alle werknemers recht krijgen op palliatief verlof of rouwverlof. In de praktijk blijkt daar veel behoefte aan te bestaan, wat aangeeft dat het nog lang niet overal goed is geregeld.

Op 29 januari wordt de discussie voortgezet. Dan vindt de vijfde ronde plaats die de hele dag in beslag zal nemen. Op 5 februari vindt de zesde onderhandelingsronde plaats.

Met vragen over het verloop van de onderhandelingen kun je terecht bij Jan Bos, telefoon 0348 575 605 of 06 5120 5321.FNV Bouw
Postbus 520
3440 AM WOERDEN
Telefoon: (0348) 575575
Fax: (0348) 423610
E-mail: (info@fnvbouw.nl)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie