Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst Provincie Noord-Holland

Datum nieuwsfeit: 16-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Noord-Holland
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Noord-Holland

van Noord-Holland op 16 januari 2001

1. Privatisering NV Luchthaven Schiphol

2. Beleidsnotitie "Cyberpolder Noord-Holland, de nieuwe kennis- en netwerkeconomie"

3. Uitvoeringsprogramma Cyberpolder

4. Preadvies initiatiefvoorstel armoedebestrijding
5. Lijst met (gedeeltelijk) goed te keuren bestemmingsplannen en
6. Actualisering bestemmingsplan Landelijk Gebied gemeente Stede Broec

7. Weigeren verklaringen van geen bezwaar voor de bouw van een 2e bedrijfswoning aan de IJweg 1466 te Nieuw Vennep, gemeente Haarlemmermeer

8. Toekomstvast openbaar vervoer in Noord-Holland-Noord

Privatisering NV Luchthaven Schiphol
Het college neemt, onder het plaatsen van enkele kanttekeningen, met instemming kennis van de voorgenomen privatisering van de NV Luchthaven Schiphol, zoals omschreven in de brief van de ministers van V&W en Financiën van 17 november 2000, en besluit, niet zelf geïnteresseerd te zijn in verwerving van aandelen NVLS. Beleidsnotitie "Cyberpolder Noord-Holland, de nieuwe kennis- en netwerkeconomie"

1. Kennis te nemen van de uitwerking van paragraaf 6.1 van het collegeprogramma in de vorm van de beleidsnotitie "Cyberpolder Noord-Holland, de nieuwe kennis- en netwerkeconomie";
2. In te stemmen met de in de beleidsnotitie opgenomen:
ambitie
Binnen de internationale context richt de provincie zich op het stimuleren van de regionale economie met als speerpunt de kennis- en netwerkeconomie. De uitdaging is om voorwaarden te scheppen die het het bedrijfsleven mogelijk maken om op het terrein van de Nieuwe Economie de top van Europa te bereiken en de convergentie tussen de Nieuwe en de Oude Economie onder het motto "Cyberpolder Noord-Holland" te verwezenlijken;
speerpunten


* Vestigingsmilieus: benutten van de mogelijkheden van de Amsterdamse regio en uitstraling naar andere regio's; bieden van specifieke vestigingsmilieus;

* Netwerken, partijen bij elkaar brengen;
* De convergentie tussen de oude en nieuwe economie bevorderen;
* Kennisoverdracht;

* Internationalisering;

* Arbeidsmarkt en onderwijs;

* Dwarsverbanden leggen van de economie naar andere beleidsterreinen.

Uitvoeringsprogramma
Jaarlijks een uitvoeringsprogramma vast te stellen door GS.

Uitvoeringsprogramma Cyberpolder
Het college besluit:

1. het uitvoeringsprogramma "Cyberpolder" in principe vast te stellen;

2. het uitvoeringsprogramma ter bespreking voor te leggen aan de PS-commissie Economie, Landbouw en Europa.

Preadvies initiatiefvoorstel armoedebestrijding
1. In te stemmen met het preadvies op het initiatiefvoorstel van de SP-fractie inzake armoedebestrijding.

2. Het preadvies als bijlage bij het initiatiefvoorstel te agenderen voor de PS-vergadering van 12 februari 2001.

5.
Lijst met (gedeeltelijk) goed te keuren bestemmingsplannen en verklaringen van geen bezwaar artikel 19 WRO c.a. Het college besluit conform de voorstellen op de lijst betreffende:
* Recreatiegebied Spaarnwoude, 1e herziening, gemeente Velsen
* Slingerweg II, gemeente Wieringen

* Paraplubepaling antenne-installaties voor (mobiele) telecommunicatie, gemeente Haarlemmermeer

* Bouw woning op het perceel Vliewint 37 te Petten, gemeente Zijpe
* Bouw woning op het perceel Vliewint 61 te Petten, gemeente Zijpe
* Bouw woning op het perceel Vliewint 45 te Petten, gemeente Zijpe
* Bouw woning op het perceel Vliewint 35 te Petten, gemeente Zijpe
* Bouw woning op het perceel Vliewint 33 te Petten, gemeente Zijpe
* Bouw bedrijfsloods aan de Hoornse Jaagweg 3a te Oosthuizen, gemeente Zeevang

* Bouw van een bedrijfswoning op het perceel Zuiderweg 74a, Wijdewormer, gemeente Wormerland

* Bouwplan Kortenhoeven, gemeente Texel

* Bouwplein Ellen: gemeente Texel

* Bouwplein Roeper/Koopman Texel
Actualisering bestemmingsplan Landelijk Gebied gemeente Stede Broec Het college besluit Burgemeester en wethouders van Stede Broec te berichten dat:

1. voor het bestemmingsplan Landelijk Gebied de wettelijke plantermijn is verlopen;

2. wegens afwijking van de provinciale beleidsregels inzake de ruimtelijke ordening, niet meer onverkort medewerking zal worden verleend aan toepassing van de in het bestemmingsplan Landelijk Gebied opgenomen wijzigingsbevoegdheden, ook al zijn die in overeenstemming met de planvoorschriften;

3. te verzoeken ten spoedigste tot integrale planherziening over te gaan.

Weigeren verklaringen van geen bezwaar voor de bouw van een 2e bedrijfswoning aan de IJweg 1466 te Nieuw Vennep, gemeente Haarlemmermeer

Het college besluit met betrekking tot het verzoek van burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer, om verklaringen van geen bezwaar als bedoeld in artikel 19 WRO en artikel 50, lid 5 van de Woningwet, ten behoeve van de bouw van een tweede bedrijfswoning aan de IJweg 1466 te Nieuw-Vennep:

* de verklaringen te weigeren;

* een exemplaar van dit besluit te zenden aan burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer;

* een afschrift van dit besluit te zenden aan aanvragers van de bouwvergunning.

Toekomstvast openbaar vervoer in Noord-Holland-Noord
1. Overeenkomstig het besluit van 28 november 2000 het basispakket van openbaar vervoer van buslijnen en de Openbaar Vervoer Taxi Noord-Holland (zoals vastgelegd in de ontwerp-nota "Toekomstvast openbaar vervoer in Noord-Holland-noord) en de wijzigingen daarop in de vorm van experimenten voor de periode van één jaar als uitgangspunt te hanteren;

2. Initiatieven vanuit gemeenten om te komen tot buurtbus- of soortgelijke projecten te stimuleren;

3. In overweging te willen nemen aanvullende pakketten in te voeren als experiment op voorwaarde dat de desbetreffende gemeenten 50% van de financiering van het desbetreffende pakket op zich nemen;
4. De nota "Toekomstvast openbaar vervoer" aan te passen op de voorgestelde wijzigingen en aanvullingen;

5. De ontwerp-nota en een aantal besluiten hierover voor te leggen aan Provinciale Staten (vergadering van 12 februari 2001);
6. De Statencommissie Wegen, Verkeer en Vervoer advies te vragen over de Ontwerp-Voordracht en de ontwerp-nota;

7. Daartoe bijgaande Voordracht voorlopig vast te stellen, waarin ook de eerdere besluiten over de af te sluiten meerjarenovereenkomst voor een nader te definiëren concessie Noord-Holland-noord en Haarlem-IJmond zijn verwerkt;
L. Nijsten, tel. (023) 514 40 87 2,3
M.van Kanten, tel. (023) 514 42 11 1,5,6,7

4
S. Boedijn, tel. (023) 514 41 18 8

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie