Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeenteberichten Hoogeveen

Datum nieuwsfeit: 16-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Hoogeveen

17 januari 2001

* Bedrijventerrein krijgt nieuwe naam *

* Gemeenteraadsvergadering *

* Spreekuur college *

* Groenplan rotonde Pesserstraat *

* Nieuwe uitgever gemeentegids *

* Werk aan de weg *

* Koninginnedag 2001: groot feest in Hoogeveen *
* Leefbaarheidsfonds Hoogeveen *

* Groepswonen 55+ *

* Bouw- en sloopvergunningen *

* Vrijstelling bestemmingsplan *

* Morsestraat, Voltastraat en Smirnoffstraat: Wet Milieubeheer *
* Inspraak Structuurvisie Detailhandel *

* Herziening bestemmingsplanvoorschriften Nuilerveld *
* Kapvergunningen *

* Inspraak artikel 19-procedure Molenweg Tiendeveen *
Bedrijventerrein krijgt nieuwe naam

Bijna onopgemerkt heeft de gemeenteraad in december ingestemd met de definitieve naamgeving van de nieuwe bedrijventerreinen langs de A37. Het bedrijventerrein ten zuiden van de Langedijk krijgt de nieuwe naam Riegmeer, het noordelijke deel houdt de naam Buitenvaart.

De naam Riegmeer heeft een duidelijk historische basis. Het vroegere Waterschap Riegmeer herinnert hier aan. De Riegshoogtendijk, een oude route door het veen, liep vroeger langs het Riegmeer, een zestig hectare groot veenmeer. Ten noorden van dit meer lag een begroeide zandkop, de ruige hoogte of Riegshoogte, een herkenningspunt in het laaggelegen veen. Het meer werd vermoedelijk gevoed door het Hollandscheveldse Diepje, een inmiddels verdwenen stroompje dat ten noorden van de Grittenborg en het ziekenhuis uitmondde in het Oude Diep. Een restant van het stroompje is hier nog zichtbaar.

De Nevelhekse

Aan de westzijde van het Riegmeer was lang geleden waarschijnlijk al sprake van bewoning. Restanten van een oude haardstede werden tweehonderd jaar geleden opgegraven. Deze haardstede is de bron voor het verhaal van de 'Nevelhekse' in dit gebied. In de tweede helft van de achttiende eeuw was er sprake van vaste bewoning langs het Zuideropgaande, dat steeds verder het veen werd ingegraven. Het Riegmeer was toen een belangrijk reservoir voor de Hoogeveensche Vaart in droge tijden. De Hoogeveensche Vaart was van groot belang voor de turfvaart naar het Westen.

In de Franse tijd (1795-1813) is er van het Riegmeer weinig meer over dan enkele poelen. In de eeuw die volgt verdwijnt het meer geheel van de kaart.

Buitenvaart

Is de naam Riegmeer historisch verankerd, Buitenvaart is een moderne vinding. Vanuit Hoogeveen gezien ligt het gebied van dit bedrijventerrein buiten de vaart. Bovendien suggereert het woorddeel 'vaart' dynamiek en bedrijvigheid en dat is wat de gemeente beoogt voor dit nieuwe bedrijventerrein., goed zichtbaar en bereikbaar langs de snelweg naar Emmen en Duitsland.

Voor de definitieve namen heeft de gemeente diverse betrokkenen en deskundigen vooraf geraadpleegd.

(Met dank aan Informatiecentrum Geschiedenis Hollandscheveld en omstreken.)

Gemeenteraadsvergadering

De gemeenteraad vergadert op donderdag 25 januari 2001 's avonds om 19.30 uur, in de raadzaal van het raadhuis. De vergadering is openbaar, dat wil zeggen dat iedereen van harte welkom is er bij te zijn. De raadzaal kent een speciale publiekstribune. Voorzitter is burgemeester Urlings.

Voor het eerst vermeldt de agenda als eerste punt een vragenronde waarin raadsleden vragen kunnen stellen over actuele zaken. Burgemeester en wethouders zullen de vragen zoveel mogelijk direct beantwoorden.

* Vragenronde

* Notulen vergaderingen 30 november en 21 december 2000
* Voorbereidingsbesluit perceel Dorpsstraat 56a te Elim
* Planschadevergoeding ex artikel 49 WRO aan dhr. J.H.M. Vrieze, Langewijk 164 te Elim

* Voorbereidingsbesluit Buitenvaart II

* Fusie openbare basisscholen De Posthoorn te Pesse en 't Kienholt te Hoogeveen

* Begrotingswijzigingen algemene dienst 2001
Spreekuur college

De burgemeester en wethouders houden elke maandag spreekuur van 13.30 uur tot 14.30 uur. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen met 291253. Voor een afspraak met één van de wethouders kunt u bellen met 291255. Wethouder Holtrop houdt op maandag 22 januari geen spreekuur.

Groenplan rotonde Pesserstraat

Vanaf vandaag ligt het groenplan voor de rotonde Pesserstraat-Stationsstraat ter inzage tot en met volgende week woensdag, 24 januari. U kunt terecht bij Buurtbeheer in buurtgebouw 't Oor aan de Van Goghlaan. U kunt hier zien welke beplanting er bij de rotonde komt.
Deze week collecteert de Andreas Manna Stichting. Volgende week is het de beurt aan de Stichting Rusland Kinderhulp.
Nieuwe uitgever gemeentegids

De gemeente heeft voor de komende gemeentegids gekozen voor een nieuwe uitgever: City & Tourist Promotions te Kaatsheuvel. De komende periode zal een vertegenwoordiger van de uitgever in de gemeente actief zijn om advertenties te werven.

De gemeentegids 2001-2002 zal in september 2001 verschijnen, en wel in een nieuw magazine-formaat (A4). De gemeentegids is een handig handboek over de gemeente, over allerlei instellingen op het gebied van sport, cultuur, welzijn, gezondheid en over het gemeentelijk bedrijfsleven. De gratis gids wordt in september 2001 huis aan huis verspreid.
Werk aan de weg

Kinholtsweg

De spoorwegovergang aan de Kinholtsweg krijgt een nieuwe asfaltlaag. Dit in opdracht van Strukton Railinfra Projecten BV. De werkzaamheden zijn deels al achter de rug. De afronding gebeurt in de nacht van zaterdag 20 op zondag 21 januari a.s., tussen 23.00 en 08.00 uur. De spoorwegovergang is tijdens de werkzaamheden afgesloten voor het verkeer.

Zuiderweg

Zeven bomen aan de Zuiderweg zijn aangetast door de honingzwam. In de week van 29 januari tot en met 2 februari worden de bomen gekapt. De Zuiderweg is daarom de hele week gesloten voor doorgaand verkeer.

De gemeente wil de overlast voor de omwonenden proberen zoveel mogelijk beperken, maar vraagt hen toch om rekening te houden met de werkzaamheden. Voor vragen kunt u terecht bij de wijkbeheerder, Boy Blokzijl, telefoon 235424.
Vanavond, woensdag 17 januari, worden in wijkcentrum De Magneet de plannen gepresenteerd voor verbetering van de Kanaalstrook Krakeel. In het kader van het Wijkontwikkelingsplan - WOP Krakeel - is een plan gemaakt waarin de wensen van bewoners zoveel mogelijk zijn verwerkt. Vanavond is het resultaat hiervan te zien en te horen. Uiteraard is er volop gelegenheid om vragen te stellen en uw mening te geven. De informatieavond voor de buurtbewoners en andere belangstellenden begint om 19.30 uur.

De tekening met toelichting over de plannen kunt u dagelijks bekijken in het permanente infocentrum over het wijkontwikkelingsplan in De Magneet. Op maandagmiddag (13.30 tot 15.00 uur), dinsdagavond (tussen 7 en 8) en woensdagmorgen (9.30 tot 11.30 uur) zijn er ook medewerkers van de Stichting Welzijnswerk aanwezig om de plannen toe te lichten. Koninginnedag 2001: groot feest in Hoogeveen

"Een kleurrijk pallet van de Hoogeveense samenleving, dynamisch, origineel, historisch verantwoord " Zo formuleert de onlangs gevormde stuurgroep voor de Koninginnedagviering het uitgangspunt voor het programma tijdens het koninklijk bezoek.

De stuurgroep kwam vorige week woensdag voor het eerst bijeen onder voorzitterschap van burgemeester Urlings. Behalve de verantwoordelijke personen binnen de gemeentelijke organisatie, schoven ook aan de heren Ter Haar (Stichting Viering Nationale Gedenkdagen), Hooijer (Hoogeveens Christelijk Mannenkoor), Koops (Hoogeveense Ondernemers Combinatie), Loof (SWW) en Patberg (politie). De stuurgroep wordt waarschijnlijk nog aangevuld met enkele andere personen.

Stortvloed van ideeën

Op 2 januari, na de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie waar het bezoek van de koningin bekend werd gemaakt, vond de eerste creatieve brainstorm over het programma plaats. Dit eerste brouwsel legde samen met het overleg met de dorpen op dinsdag 16 januari de basis voor het programma van 30 april.

Inmiddels stromen de ideeën, plannen en aanbiedingen uit alle hoeken van de samenleving binnen: van postduiven tot parachutisten, van Piet Kleine tot Van Gogh. Kranten hebben opgeroepen om ideeën in te sturen en Radio en TV Drenthe hebben hun microfoons open gezet voor uw bijdrage.

IJzersterk programma in de maak

Het is nog te vroeg om al een definitief programma te presenteren. Er dient overleg plaats te vinden met het hof, de rijksvoorlichtingsdienst en de NOS die het bezoek voor de TV zal registreren, met de provincie en de tweede gastgemeente Meppel en met tal van andere personen en instanties. De vele bijdragen uit de bevolking vormen echter de bouwstenen voor een programma dat ongetwijfeld zal staan als een paleis.

In het programma zal ruimte zijn voor Hoogeveense koren en muziekgezelschappen. Het programma zal historische elementen bevatten, maar Hoogeveen ook laten zien als een moderne, dynamische stad met tal van verbindingen naar buiten. Natuurlijk is er aandacht voor andere culturen, de inbreng van kinderen en jongeren wordt niet vergeten en de stuurgroep denkt ook aan de mensen die zelf niet bij het bezoek van de koningin aanwezig kunnen zijn.
Leefbaarheidsfonds Hoogeveen

De Stichting Welzijnswerk wil met behulp van het bedrijfsleven een lokaal leefbaarheidsfonds van de grond tillen. Met dit fonds hoopt de SWW de succesvolle werkwijze van Mooi Zo, Goed Zo te kunnen voortzetten. Het is de bedoeling dat het bedrijfsleven het fonds vult met bijdragen, waarmee toekomstige bewonerswensen kunnen worden gehonoreerd.

Het project Mooi Zo, Goed Zo bemiddelt al een aantal jaren tussen bewoners en bedrijven voor het financieel mogelijk maken van activiteiten die de leefbaarheid in wijken en dorpen verbeteren. In vijf jaar tijd zijn er honderd aanvragen van bewoners verwerkt. Hoogeveense bedrijven hebben hieraan voor vele duizenden guldens bijgedragen, zowel in natura als in geld.

Aan diverse Hoogeveense ondernemers is inmiddels een vragenlijst gestuurd om hun mening over het fonds te peilen. In een brief betuigt burgemeester Urlings zijn steun aan het initiatief. In de loop van februari zal de uitslag van de peiling onder de bedrijven bekend zijn. Groepswonen 55+

Nederland telt inmiddels al tweehonderd woongroepen van 55-plussers en er komen nog steeds nieuwe groepen bij. Ook in Hoogeveen bestaat een initiatiefgroep van 55-plussers die groepswonen wil mogelijk maken. De initiatiefgroep wil hiervoor samenwerken met gemeente en woningcorporaties om samen te komen tot een plan in het centrum van Hoogeveen.

Uitgangspunt hierbij is een vorm van nabuurschap, waarbij ieder zijn eigen privacy behoudt en zelfstandig in een eigen huis woont.

De initiatiefgroep zoekt actieve 50-plussers die willen investeren in vriendschap en betrokkenheid, actief dingen willen ondernemen en een goede nabuurschap willen onderhouden met elkaar. Ook mensen die alleen mee willen denken vanuit bestuurlijke interesse of ervaring zijn van harte welkom op de inloopochtenden die worden gehouden op elke eerste donderdag van de maand, Curiestraat 225, Hoogeveen. Voor meer informatie kunt u terecht bij Mw. Chr. Faber, telefoon 220475 of Mw. R. Westera, telefoon 276636. MededelingenBouwaanvragen en -meldingen

Burgemeester en wethouders van Hoogeveen maken bekend dat de volgende bouwaanvragen en bouwmeldingen zijn ontvangen:

Bouwaanvragen:

27 december 2000:

* Benjamins & Derks auto's B.V., bouwen bedrijfswoning, Galvanistraat

8 tot en met 12 januari 2001:

* H. Olde, bouwen van een paardenstal, Haarweg 8
* A.J. Bisschop, bouwen van een schuur, Riegshoogtendijk 77
* H.B. Woltinge,verbouwen van een boerderij, Dorpsstraat 44, Elim
* M.A. Oost, verbouwen van een winkelpand in een horecapand, Hoofdstraat 10a

* F.R. Gerssen, uitbreiden van een woning, Elzencamp 13
* W&G Investments, bouwen van vijf woningen, Rechtuit
* J.A. Pots, uitbreiden van een woning, De Strekel 4
* R.G. van der Vinne, bouwen van een varkensstal, H. Zomerweg 7
* J. Vos, bouwen van een opslagruimte, Dorpsstraat 14, Elim
* Autobedrijf & Staalconstructie J&L, uitbreiden van een bedrijfsgebouw, Molenweg 8a

* A.J. Rosegaar, bouwen van een mestsilo, Oostering 47
* R. Veldhuis, uitbreiden van een dakkapel, Hollandscheveldse Opgaande 89

* M. Lichtendonk, uitbreiden van een woning, Bilderijklaan 38
* B.J. Bakker, bouwen van een woning met garage, Fluitenbergseweg 50
* Stichting Dreei, verbouwen van een woning, Schweitzerstraat 82
* H.A.A.J. Seinen, bouwen van een garage, berging en overkapping, Elzencamp 1

* G. Oosterkamp, bouwen van een berging, Brinkstukken 3
* L.M. ter Haar, bouwen van een garage en wijzigen gevels, Algol 30
* Bouwfonds Woningbouw, bouwen garage, wijzigen gevels en uitbreiden van 20 woningen, Pauwoog

* Kraal berging & transport, wijzigen van een loods, Stephensonstraat 24

Bouwmeldingen:

* A. Wierbos, uitbreiden van een woning, Resedastraat 3
Informatie over bovengenoemde bouwplannen is verkrijgbaar bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht, Raadhuisplein 24 (Compagnieshuis).

Bouw- en sloopvergunningen

Verleende bouwvergunningen:

* D.A. Ruijne, voor het uitbreiden van de woning aan de Kleine Beer 50 te Hoogeveen

* J.D. Lahpor, voor het uitbreiden van de carport aan de woning aan De Wanne 22 te Hoogeveen

* W.P. de Vries, voor het bouwen van een dakkapel op de woning en het bouwen van een kap op de garage aan De Wrongel 17 te Hoogeveen
* J.A. Barelds, voor het bouwen van een woning met garage aan de Blankvoorn 25 te Hoogeveen

* J. Fidom, voor het bouwen van een woning met garage aan het Rechtuit 28 te Hollandscheveld

* H. Vos, voor het uitbreiden van de woning aan de Hoveniersland 26a te Noordscheschut.

Verleende sloopvergunning:

* K. Jonkman, voor het slopen van een schuur aan het Kanaal W.Z. 24 te Tiendeveen.

Informatie over deze verleende bouwvergunningen en sloopvergunning kunt u krijgen bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht, in het Compagnieshuis, Raadhuisplein 24 te Hoogeveen.

Tegen deze verleende bouwvergunningen en sloopvergunning kunt u binnen zes weken na dagtekening van de brief behorende bij de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders.

Vrijstelling bestemmingsplan

Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen zijn van plan om met toepassing van een vrijstellingsbepaling van de van toepassing zijnde bestemmingsplannen vrijstelling te verlenen aan:

1. G. Spang, voor het bouwen van een erker aan de woning aan de Prins Claushof 1 te Hollandscheveld.
2. H. Kruizinga, voor het bouwen van een schuur/garage aan de Van Galenstraat 14 te Hoogeveen.

De bouwplannen liggen met ingang van 18 januari 2001 gedurende vier weken ter inzage op de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, in het Compagnieshuis, Raadhuisplein 24 te Hoogeveen.

Gedurende deze termijn kunt u bij Burgemeester en Wethouders schriftelijk uw bedenkingen naar voren brengen tegen het verlenen van vrijstelling van de van toepassing zijnde bestemmingsplannen voor de uitvoering van deze bouwplannen.

Morsestraat, Voltastraat en Smirnoffstraat: Wet Milieubeheer

Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen hebben, met inachtneming van het bepaalde in artikel 3:44 van de Algemene Wet Bestuursrecht, op 11 januari 2001 2x) en 12 januari 2001(1x) vergunningen ingevolge de Wet Milieubeheer verleend op de aanvragen van:
* Dalery Polyester B.V., voor een nieuwe de gehele inrichting omvattende vergunning voor het vervaardigen en opslaan van polyester producten, alsmede het opslaan van gevaarlijke stoffen ten behoeve van de productie daarvan, gelegen aan de Morsestraat 4 te Hoogeveen.

* Artola Beheer B.V./Brink Industrial, voor een nieuwe de gehele inrichting omvattende vergunning van het staalbedrijf met de uitbreiding van een poederspuiterij, gelegen aan de Voltastraat 28 te Hoogeveen.

* Maral Coatings B.V., voor een nieuwe de gehele inrichting omvattende vergunning voor de uitbreiding van de bestaande verffabriek met opslagruimten voor gevaarlijke stoffen alsmede een productie- en dissolverruimte, gelegen aan de Smirnoffstraat 12 te Hoogeveen.

De vermelde besluiten zijn ten opzichte van de eerder ter inzage gelegde ontwerpen niet gewijzigd.

Aan de besluiten zijn voorschriften verbonden ter bescherming van het milieu.

De besluiten en andere stukken liggen vanaf 18 januari 2001 tot en met 1 maart 2001 op werkdagen tijdens kantooruren ter inzage bij de sector Milieu en Openbare Werken, afdeling Milieu-inspectie en -vergunningen, Raadhuisplein 24 te Hoogeveen (stadskantoor). Indien gewenst kunt u een mondelinge toelichting op de stukken krijgen. Op verzoek kunt u de stukken op dinsdagen ook buiten kantooruren inzien. De stukken zullen dan van 16.00 tot 19.00 uur ter inzage worden gelegd in het gemeentehuis (bodekamer, Raadhuisplein). Bestuursrecht staat tot en met 1 maart 2001 beroep open bij de nemen van het besluit in het ontwerp zijn aangebracht. De besluiten worden na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij Indien de besluiten tevens betrekking hebben op het oprichten of veranderen van een inrichting die ook is aan te merken als bouwwerk in de zin van de Woningwet, dan worden de vergunningen ingevolge het treffen van een voorlopige voorziening kunt u richten aan de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, respectievelijk aan de voorzitter van deze afdeling, Postbus 20019, 2500 EA te 's-Gravenhage. Inspraak Structuurvisie Detailhandel
Het bureau BRO, adviseurs in ruimtelijke ordening, economie en milieu, heeft in opdracht van de gemeente Hoogeveen een Structuurvisie Detailhandel opgesteld. De structuurvisie geeft inzicht in de detailhandel (winkelcentra, centrum, enz.) en de perifere detailhandel (doe-het-zelf markten, woninginrichting, enz.). Daarnaast geeft het rapport advies over ontwikkelingsmogelijkheden.

Voordat het college van Burgemeester en Wethouders een standpunt innemen over de conclusies en de adviezen in het rapport en de Gemeenteraad een voorstel doen over het te voeren beleid, is er de mogelijkheid tot inspraak.

Met ingang van 18 januari 2001 ligt de Structuurvisie Detailhandel Hoogeveen gedurende vier weken ter inzage op de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van het Compagnieshuis, Raadhuisplein 24 te Hoogeveen. Een exemplaar van de structuurvisie is daar verkrijgbaar. Voor vragen kunt u contact opnemen met mevrouw S. Gerritsma, telefoonnummer 291714. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden een schriftelijke reactie op de Structuurvisie sturen aan het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 20000, 7900 PA Hoogeveen Herziening bestemmingsplanvoorschriften Nuilerveld

Gedeputeerde Staten van Drenthe hebben op 12 december 2000 het "Bestemmingsplan tot herziening van de bestemmingsplanvoorschriften betreffende zomerhuizen in diverse bestemmingsplannen" goedgekeurd (gemeenteraadsbesluit van 26 oktober 2000).

Het besluit van Gedeputeerde Staten en het bestemmingsplan liggen met ingang van 18 januari 2001 gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Stadsontwikkeling & Ruimtelijke Ordening, in het Compagnieshuis, Raadhuisplein 24 in Hoogeveen. Gedurende deze termijn kunt u tegen het goedkeuringsbesluit van Gedeputeerde Staten beroep instellen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, als u:

* bedenkingen heeft ingediend bij Gedeputeerde Staten tegen het vastgestelde bestemmingsplan

* belanghebbende bent en kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest zich tot Gedeputeerde Staten te wenden.

Tevens kunt u binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak. De werking van het besluit van Gedeputeerde Staten wordt dan in ieder geval geschorst tot de beslissing van de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak. Kapvergunningen
De gemeente Hoogeveen heeft een kapvergunnning verstrekt aan:
* B. Benjamins, Drostenraai 83, voor vier bomen
* fam. Hindriksen, van Limburg Stirumstraat 33, voor twee bomen
* J.L. ten Berge, van Limburg Stirumstraat 95, voor twee bomen
* J.B.I. van den Lande, Pesserstraat 60, voor vier bomen
* B.J. Bakker, Fluitenbergseweg 50, voor twee bomen
* Gem. Hoogeveen sector MOW, voor vier bomen in de Orion/Draco
* Gem. Hoogeveen, sector MOW, voor 34 bomen in het woonproject "De Bottertippe"

* H. Kroesen, Barsweg 11, voor een populier
* H. Bakker-Timmerman, Hoge Holt 18, voor een berk.
Gemotiveerde bezwaren tegen het verstrekken van de kapvergunning kunt u binnen 6 weken na deze publicatie indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen.
Inspraak artikel 19-procedure Molenweg Tiendeveen Aannemersbedrijf Hoco B.V. heeft onlangs een bouwaanvraag ingediend voor een perceel aan de Molenweg te Tiendeveen. Het betreft het bouwen van een voetbalkantine en kleedruimten.

In het bestemmingplan Tiendeveen heeft de grond de bestemming agrarische doeleinden C1 (agrarisch productiegebied met landschappelijke waarden). Het bouwen van een voetbalkantine en kleedruimten past niet binnen het bestemmingsplan. De nieuwe voetbalkantine en kleedruimten zijn gepland aan de westzijde, vlak achter de huidige voetbalvelden, omdat herbouw op de huidige locatie niet rendabel is in verband met eventuele woningbouw vanaf 2009 op de huidige voetbalvelden.

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft het voornemen om met toepassing van artikel 19 lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen voor het bouwplan. In het kader van de inspraak ligt het bouwplan van 18 januari tot en met 14 februari 2001 ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling in het Compagnieshuis, Raadhuisplein 24 in Hoogeveen. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden hun zienswijze over dit voornemen schriftelijk indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 20000, 7900 PA Hoogeveen. Wanneer u uw zienswijze mondeling wilt inbrengen, kunt u daarover contact opnemen met mevrouw E.H. Buist van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoon 291707.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie