Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluiten collegevergadering Stad Antwerpen

Datum nieuwsfeit: 17-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Stad Antwerpen
Zoek soortgelijke berichten
Stad Antwerpen

College van woensdag 17 januari 2001


* College 2001-2006. Vaststelling principes gemeenteraadscommissies. Data gemeenteraad, college en commissiezittingen. Eerste semester 2001.

* Bestuursakkoord stad Antwerpen 2001-2006. Communicatieplan.
* Opstart PMD. Mediacampagne.

* Aanpassingen van de tarieven en reductiesysteem in de stedelijke musea.

* Brandweer. Uitbetaling vormingsuren en vastlegging regeling voor de toekomst.

* Benoeming van een privaatweg tussen Meistraat en Langegang.
* Districtsraden. Weddenvaststelling van de voorzitters en bureauleden.

* Bijlage 1: Data gemeenteraads- en commissiezittingen.
* Bijlage 2: Uurrooster met themas raadscommissies.
* Bijlage 3: Data collegezittingen.

Stafdienst. College 2001-2006. Vaststelling principes gemeenteraadscommissies. (A5 nr. 158) Data gemeenteraad, college en commissiezittingen. Eerste semester 2001. Concretisering beleidsrichtlijn. (A4 nr. 116)

De gemeenteraad stelde op 18 december 2000 het basisreglement op de bestuurlijke organisatie in. Eén van de hoofdstukken bepaalt de werking van de commissies. De gemeenteraad kan deze commissies, die de besprekingen in de gemeenteraad voorbereiden, oprichten. Ieder jaar in januari kan de samenstelling van de commissies gewijzigd worden. De mandaten voor iedere commissie worden evenredig verdeeld over de politieke fracties in de gemeenteraad.

Het college besliste aan de gemeenteraad voor te stellen om de raadscommissie voor algemene bestuurlijke aangelegenheden in te richten met de burgemeester als voorzitter, drie schepenen, met name Chantal Pauwels, Marc Van Peel en Leo Delwaide, de fractievoorzitters van de gemeenteraad, met name Patrick Janssens, Ludo Van Campenhout, Nahima Lanjri, Dirk Geldof, Luc Lemmens en Philip Dewinter, de stadssecretaris en de adjunct-stadssecretaris als leden. Deze raadscommissie wordt aangevuld met de bevoegde schepen per agendapunt.

Bestendige raadscommissies worden ingericht ter voorbereiding van de gemeenteraad en vergaderen op maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagavond in de week voor de gemeenteraad. Een bijzondere commissie is één van de bestendige raadscommissies die plaatsvindt op een dag buiten het vastgesteld vergaderschema.

Themacommissies worden ingericht voor de bespreking van bepaalde belangrijke themas en bestaan uit de voltallige gemeenteraad. Het kan ook een bezoek zijn. Voorzitter is de schepen onder wiens bevoegdheid het thema valt.

Het college stelt aan de gemeenteraad voor om het aantal raadscommissies te bepalen op tien en dit overeenkomstig de bevoegdheden van de schepenen. De raadscommissie over de bevoegdheden van de burgemeester en de bevoegdheden van schepen Grootjans worden samengevoegd tot één raadscommissie veiligheid en integrale veiligheidszorg. De raadscommissie over de bevoegdheden van schepen Delwaide wordt opgesplitst in twee delen. Het eerste deel is een bestendige raadscommissie voor diamant, economie en toerisme; het tweede is een bijzondere raadscommissie voor de haven die driemaandelijks rapporteert aan de gemeenteraad.

De samenstelling van de raadscommissies zal later bekendgemaakt worden. Voor de raadscommissies ter voorbereiding van de gemeenteraad van januari wordt iedereen uitgenodigd.

Het college stelde de data voor de raadscommissie voor algemene bestuurlijke aangelegenheden vast op de dinsdagen 20 maart 2001 en 22 mei 2001 om 18 uur. In de bijlagen vindt u de data van de gemeenteraads-, commissie- en collegezittingen.

Informatie & districtswerking. Bestuursakkoord stad Antwerpen 2001-2006. Communicatieplan. Concretisering beleidsrichtlijn. (A3 nr. 196)

Het nieuwe stadsbestuur hecht veel belang aan de communicatie met de bevolking en wil het bestuursakkoord op een bevattelijke wijze communiceren en in de verschillende stadsdelen voorstellen. Het college besliste op de installatievergadering van maandag 8 januari om de communicatie rond het bestuursakkoord te starten met een publicatie op de website van de stad en een gedrukte versie die ter beschikking ligt in de districtshuizen, wijk- en stadskantoren, de stadswinkel en het stadhuis. Reactieformulieren geven de inwoners de kans om hun mening over het akkoord te geven. Op 16 januari hadden geïnteresseerden al 104 gedrukte exemplaren afgehaald. Op de website kwamen al 2303 bezoekers het bestuursakkoord bekijken. Er kwamen al twee reacties binnen via het formulier in de gedrukte versie en 50 via de website.

De teksten van het bestuursakkoord worden momenteel omgezet in een beleidsverklaring. Deze beleidsverklaring is een ingekorte en beter leesbare versie van het bestuursakkoord en wordt op 24 januari aan het college voorgelegd en op 29 januari in de gemeenteraad voorgelezen door burgemeester Leona Detiège. Het college besliste om het communicatieplan, zoals voorgesteld door de informatieambtenaar, goed te keuren. Dit betekent dat de beleidsverklaring na de gemeenteraad van 29 januari zal worden gecommuniceerd als volgt:
* publicatie op de website van de stad

* extra nummer van De Antwerpenaar gratis in elke brievenbus
* een reeks van informatievergaderingen in de districten (twee in elk district, zes in het district Antwerpen)

Het college besliste aan de bureaus van de districtsraden voor te stellen om de bestuursakkoorden van de districten mee te publiceren in De Antwerpenaar en mee voor te stellen op de informatievergaderingen. Het college besliste ook om de reacties op het bestuursakkoord tijdens volgende collegezittingen te behandelen.

Stedelijk ontwikkelingsbedrijf. Opstart PMD. Mediacampagne. Concretisering beleidsrichtlijn. (A2 nr. 129)

Op 23 november 2000 keurde het college de selectieve ophaling van PMD goed. Deze wordt vanaf 1 april 2001 ingevoerd. In het bestuursakkoord wordt onder het hoofdstuk Afval en leefmilieu, een propere stad de nadruk gelegd op meer en volgehouden sensibilisering van de bevolking. In samenwerking met de milieudienst heeft een reclamebureau dan ook een uitgebreide mediacampagne ontworpen rond de selectieve inzameling van PMD.

De bevolking zal van half maart tot half april op verschillende wijzen aangesproken worden: via gesproken en geschreven media(regionale kranten en televisie), affiches(abribus) en een informatiepakket dat huis-aan-huis bedeeld wordt. Ook het stadspersoneel moet goed worden ingelicht. Dit is zowel nodig over de informatie naar de burger toe, als over het intern selecteren en aanbieden van PMD.

Het college keurde de voorgestelde ontwerpen voor de mediacampagne rond het selectief ophalen van PMD goed en hoopt dat goed geïnformeerde inwoners en ambtenaars de overgang naar de selectieve ophaling van PMD op een vlotte manier kunnen maken.

Op vrijdag 16 maart zal tijdens een persconferentie de volledige campagne voorgesteld worden.

Sport en cultuur. Stedelijke Musea - Coördinatie. Aanpassingen van de tarieven en reductiesysteem in de stedelijke musea. Wijziging beleidsrichtlijn. (A1 nr. 160)

Onderzoek verricht in het najaar van 1999 wees uit dat er grote verschillen in de reductietarieven van de verschillende musea bestaan. Sindsdien hebben de provinciale musea beslist om betalende inkom in te voeren en het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten van Antwerpen om zijn inkomprijs te verhogen. Op 15 december 2000 werd een structureel overleg opgestart tussen de stedelijke, provinciale en gemeenschapsmusea. Als resultaat van dit overleg willen deze musea hun reductietarieven en inkomprijzen zo veel mogelijk op elkaar afstemmen. De voorgestelde aanpassingen houden in hoge mate rekening met jongeren en sociaal zwakkeren in de samenleving en zorgen bovendien dat de musea klaar zijn voor de invoering van de euro. Door de ervaring dat een aantal musea grote publiekstrekkers zijn, is het logisch dat er verschillende prijscategorieën ingevoerd worden.

De stedelijke musea hanteren momenteel de vaste prijscategorieën: 100 BEF - 50 BEF - gratis. Het college keurde de volgende nieuwe tarieven goed met ingang van 1 april 2001 :

stedelijke musea

vaste collectie

reductie

per 1/4/01 per 1/1/02

per 1/4/01 per 1/1/02

Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven

100 BEF 2,5 Euro

50 BEF 1,25 Euro

Brouwershuis

100 BEF 2,5 Euro

50 BEF 1,25 Euro

Museum Ridder Smidt van Gelder

100 BEF 2,5 Euro

50 BEF 1,25 Euro

Museum Vleeshuis

100 BEF 2,5 Euro

50 BEF 1,25 Euro

Volkskundemuseum

100 BEF 2,5 Euro

50 BEF 1,25 Euro

Museum Mayer van den Bergh

150 BEF 4 Euro

75 BEF 2 Euro

Museum Plantin-Moretus

150 BEF 4 Euro

75 BEF 2 Euro

Nationaal Scheepvaartmuseum

150 BEF 4 Euro

75 BEF 2 Euro

Etnografisch Museum

150 BEF 4 Euro

75 BEF 2 Euro

Rubenshuis

200 BEF 5 Euro

100 BEF 2,5 Euro

Openluchtmuseum Middelheim

Gratis

Stedelijk Prentenkabinet

Gratis

Tijdelijke tentoonstellingen kunnen vragen om eventuele, incidentele prijsverhogingen, te bepalen in overleg met de conservator. Ook toekomstig gebruik van audiogidsen (structureel in Rubenshuis, Etnografisch Museum, Openluchtmuseum Middelheim) zal mogelijk een prijsverhoging met zich meebrengen.

Aansluitend op de nieuwe tarievenstructuur wordt het volgende reductiesysteem ook vanaf 1 april ingevoerd:

Naar analogie van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen worden ook de stedelijke musea voor iedereen gratis toegankelijk op vrijdag.

Kortingtarieven van 50% voor:

* CJP-lidkaarthouders (Cultureel Jongeren Paspoort)
* studentenkaarthouders

* groepen vanaf 15 deelnemers

* +3 pashouders-werkzoekenden

* BIG kaarthouders (Bescheiden Inkomen Genieters)
* WIGW (Weduwen Invaliden Gehandicapten-Wezen)
* OKV-museumkaarthouders (Openbaar Kunstbezit Vlaanderen).
Gratis inkom voor:

* -18 jarigen-leden van nationale museumverenigingen
* ICOM-kaarthouders (International Council of Museums)
* stadsgidsen

* schoolgroepen

* begeleiders van blinden en van rolstoelgebruikers
* Antwerpse jeugd- of bejaardenverenigingen in groep
* inwoners van Antwerpen

* personeelsleden van Antwerpse musea

* Vrienden van de Antwerpse musea

* Lidkaarthouders Sodipa (Sociaal Dienstbetoon Personeel stad Antwerpen).

Korting op educatieve activiteiten en museumateliers voor:
* grabbelpashouders

* CJP-lidkaarthouders (Cultureel Jongeren Paspoort)
* BIG-kaarthouders (Bescheiden Inkomen Genieters).
Personeelsmanagement. Brandweer. Uitbetaling vormingsuren en vastlegging regeling voor de toekomst. (A2 nr. 191)

Niet alle opleidingen van brandweerpersoneel kunnen tijdens de diensturen in de kazerne gevolgd worden. Opleidingen voor ambulanciers, duikers en adjudanten vallen bijvoorbeeld in de vrije tijd van deze personeelsleden. Normaal is er dan een financiële compensatie voorzien. In het verleden gebeurde dit telkens, maar op een bepaald moment werden de betalingen opgeschort. De reden was dat er een onderzoek liep naar overuren die door stadspersoneel gepresteerd werden. Dit viel samen met het moment dat de hele werktijdregeling van de brandweer herbekeken werd. Het gevolg waren achterstallige betalingen voor opleidingen buiten de diensturen in 1998 en 1999. Tot op vandaag waren die niet geregeld.

Het college besliste om de achterstallige vergoedingen uit te betalen en zo het verleden af te sluiten. Het totale bedrag is 2 360 000 BEF. De bedrijfseenheden personeelsmanagement en veiligheid kregen van het college de opdracht een structurele oplossing voor de toekomst uit te werken en die op korte termijn aan het college voor te leggen.

Stedelijk ontwikkelingsbedrijf. Straatnaamgeving 2000. Benoeming van een privaatweg tussen Meistraat en Langegang. (B16 nr. 122)

De privaatweg tussen de Meistraat en de Langegang is enkel toegankelijk voor voetgangers en fietsers en heeft het karakter van een openbare weg.

De culturele raad van Antwerpen adviseerde om de nieuwe straat Kanonstraat te noemen in overeenstemming met de oude straatnaam die in deze buurt verdween. De districtsraad van Antwerpen, de straatnamencommissie en de provinciale commissie van advies voor plaatsnaamgeving kozen echter voor Lammekensraamveld.

Het college besliste die keuze te volgen en stelt aan de gemeenteraad voor om de nieuwe privaatweg tussen de Meistraat en de Langegang Lammekensraamveld te noemen. Op het straatnaambord zal de toelichting omgeving waar in de 16de eeuw de lakense stof op houten ramen werd gedroogd aangebracht worden.

Informatie & districtswerking. Binnengemeentelijke decentralisatie. Districtsraden. Weddenvaststelling van de voorzitters en bureauleden. (A nr. 200)

Vanaf vrijdag 19 januari worden de rechtstreeks verkozen districtsraden geïnstalleerd. De voorzitters en bureauleden zullen in overeenstemming met burgemeester en schepenen een maandelijkse wedde ontvangen. Het Koninklijk Besluit van 24 november 2000 bepaalt dat de gemeenteraad het bedrag van de wedden moet bepalen, rekening houdend met de reële omvang van de overgedragen bevoegdheden en binnen de vastgestelde minimum- en maximumgrenzen. Dit betekent minimum 10% en maximum 50% van de burgemeesters- of schepenwedde van een gemeente waarvan het bevolkingsaantal overeenstemt met dat van het district.

Het college bepaalde die wedden eerst op 25%, maar na politiek overleg besliste het college vandaag principieel akkoord te gaan om dit te verhogen tot 50%.

Per district is er 1 voorzitter voorzien en een aantal bureauleden. Voor Antwerpen, Berchem, Borgerhout, Deurne, Hoboken, Merksem en Wilrijk zijn er 4 bureauleden; voor Ekeren 3 en voor Bezali 2.

Bijlage 1: Data gemeenteraads- en commissiezittingen.

GEMEENTERAAD

RAADSCOMMISSIES

3e maandag na de installatie van de nieuwe gemeenteraad verkiezing leden OCMW-raad

di 23.01.2001

ma 29.01.2001 te 19 uur

wo 24.01.2001

di 30.01.2001 te 19 uur

do 25.01.2001

vr 26.01.2001

Gemeenteraad

Raadscommissies

ma 19.02.2001 te 19 uur

ma 12.02.2001

di 20.02.2001 te 19 uur

di 13.02.2001

wo 14.02.2001

do 15.02.2001

Gemeenteraad

Raadscommissies

ma 26.03.2001 te 19 uur

ma 19.03.2001

di 27.03.2001 te 19 uur

di 20.03.2001

wo 21.03.2001

do 22.03.2001

Gemeenteraad

Raadscommissies

ma 23.04.2001 te 19 uur

ma 16.04.2001

di 24.04.2001 te 19 uur

di 17.04.2001

wo 18.04.2001

do 19.04.2001

Gemeenteraad

Raadscommissies

ma 21.05.2001 te 19 uur

ma 14.05.2001

di 22.05.2001 te 19 uur

di 15.05.2001

wo 16.05.2001

do 17.05.2001

Gemeenteraad

Raadscommissies

ma 18.06.2001 te 19 uur

ma 11.06.2001

di 12.06.2001

wo 13.06.2001

do 14.06.2001

Bijlage 2: Uurrooster met themas raadscommissies.

Ingangsdatum: gemeenteraad van februari.

* maandag


* 17.30 uur: schepen Lindekens: Onderwijs en jeugd
* 18.30 uur: schepen van Peel: Bestuurlijke organisatie, decentralisatie en personeel

dinsdag

* 17.30 uur: schepen Coolsaet: Openbare werken
* 19 uur: schepen Bungeneers: Financiën en middenstand
woensdag

* 17.30 uur: burgemeester Detiège en schepen Grootjans: Veiligheid en integrale veiligheidszorg

* 18.30 uur: schepen Delwaide: Diamant, economie en toerisme + haven (driemaandelijks)

* 19 uur: schepen Antonis: Cultuur, bibliotheken en monumentenzorg
donderdag

* 17.30 uur: schepen Pairon: milieu, groenvoorziening, afvalbeleid, huisvesting, bevolking en ontwikkelingssamenwerking
* 18.30 uur: schepen Van Wallendael: informatica, rechtszaken, intercommunales en sociale zaken

* 19 uur: schepen Pauwels: Informatie, communicatie, samenlevingsopbouw, emancipatie en sport

Bijlage 3: Data collegezittingen.

* 24 en 31 januari 2001 (om 8 uur)

* 7, 14, 21 en 28 februari 2001

* 7, 14, 21 en 28 maart 2001

* 4, 11, 18 (ontwerpbesluiten vrijdag 13) en 25 april 2001
* 2 (enkel B-punten), 9, 16, 23 en 30 mei2001
* 6 (ontwerpbesluiten vrijdag 1), 13, 20 en 27 juni 2001
* 4, 18 en 25 juli 2001

* 1, 8, 22 en 29 augustus 2001

Laatst bijgewerkt op woensdag 17 januari 2001 door informatie & districtswerking stad Antwerpen, (info@antwerpen.be)

subnavigatiemenu

Begin pagina © 1998 Digitale Metropool Antwerpen / Telepolis

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie