Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst B&W Haarlemmermeer

Datum nieuwsfeit: 18-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Haarlemmermeer
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Haarlemmermeer


* Besluiten B&W


+ 18 januari 2001

... B & W-nieuws week 3

Bestuursdienst

Het college heeft besloten om in te stemmen met de subsidieverlening van de Stichting Haarlemmermeer 2002. Het college heeft kennis genomen van de samenstelling van het bestuur en de statuten, echter met de uitdrukkelijke opmerking dat de functie van bestuurslid én de functie van medewerker van de Stichting Haarlemmermeer 2002 niet door één persoon vervuld kan worden. Het college verzoekt het stichtingsbestuur haar samenstelling hierop aan te passen. De raadscommissie ABZ ontvangt de stukken ter kennisname.
Grondzaken

Het college gaat akkoord met de ruil van een perceel grond gelegen nabij de Binnenweg te Hoofddorp tussen Energie Noord West en de gemeente Haarlemmermeer. Hierdoor wordt de ontsluiting van het winkelcentrum en de woningbouw op het Spaansterrein via de woonstraten verkeerstechnisch opgelost en de drukke Hoofdweg Oostzijde ontlast.
Welzijn, Onderwijs en Cultuur

Het college heeft de uitgewerkte plannen en de daarbij behorende financiering voor de samenwerkingsprojecten Provincie Noord-Holland vastgesteld. Het gaat hierbij om beeldende kunst op de Geniedijk en de wateras Beukenhorst zuid/station en het CD-rom project Haarlemmermeer op de schop.

Het college stelt de raad voor de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs te wijzigen in die zin dat de artikelen die betrekking hebben op de 10% drempel (uitbreiding van de huisvesting vindt pas plaats bij een groei van het aantal leerlingen van minimaal 10%) in het voortgezet onderwijs tot 1 januari 2011 buiten gebruik te stellen. Daarnaast zullen de door het VNG aangegeven wijzigingen in de modelverordening worden overgenomen.

Het college stemt in met het vervaardigde ontwerp van kunstenares E. Stienstra voor een vrijheidsbeeld in de waterpartij nabij het plantsoen Groene Zoom/ Roerdompstraat te Badhoevedorp. Voor de uitvoering van het kunstwerk wordt vanuit het Fonds Beeldende Kunst Haarlemmermeer een bedrag van fl. 50.000 beschikbaar gesteld.

Het college heeft besloten de genomen maatregel wat betreft het intrekken van de vergunning en sluiting van kinderdagverblijf de Twinkel in Nieuw-Vennep per 15 januari 2001, ongedaan te maken. Het kinderdagverblijf voldoet inmiddels aan de gestelde eisen van de Verordening Kinderopvang Haarlemmermeer.
Facilitaire Dienst

Het college stemt ermee in dat het vrijliggende fietspad tussen de Domineeslaan en de Kromme Spiering te Zwanenburg de naam "Bottelierpad" krijgt. Deze naam is afgeleid van de initiatiefnemer de heer S.C.B. Bottelier.
Ruimte, Wonen en Economie

Het college heeft kennis genomen van de voortgangsrapportage Herstructurering bedrijventerreinen gemeente Haarlemmermeer en stemt in met een integrale gemeentelijke aanpak, waarbij een vaste methodiek wordt gehanteerd. Het gaat hierbij om de bedrijventerreinen De Hoek (Hoofddorp, De Weeren (Zwanenburg) en de Pionier (Nieuw-Vennep).
De komende 10 jaar is per jaar een budget van 900.000 gulden gereserveerd voor de herstructurering/revitalisering. Per bedrijventerrein wordt een projectexploitatie gerealiseerd, waardoor een totaal overzicht ontstaat van welke kosten een herstructurering met zich mee brengt en welke opbrengsten worden gerealiseerd door gronduitgifte als gevolg van de herontwikkeling. Aan de raad wordt voorgesteld voor het jaar 2001de kredietaanvraag voor het programma herstructurering bedrijventerrein Haarlemmermeer ad 900.000 gulden te honoreren.

Het college gaat akkoord met de herbenoeming van mw. J.C. Drooger als lid van de geschillencommissie Woonruimteverdeling. Openbare Werken

Het college heeft besloten af te wijken van het welstandsadvies voor het bouwen van vier noodlokalen op het perceel Schuilenburg 88 te Hoofddorp omdat naar de mening van het college het bouwwerk voldoet aan de redelijke eisen van welstand.

Aan deze tekst kunt u geen rechten ontlenen

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie