Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Hoofdpunten inbreng PvdA-fractie overle Natuur voor mensen

Datum nieuwsfeit: 22-01-2001
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Partij van de Arbeid

PERSBERICHT

Den Haag, 22 januari 2001

HOOFDPUNTEN INBRENG PVDA-FRACTIE T.B.V. HET NOTAOVERLEG 'NATUUR VOOR MENSEN'

1. De PvdA steunt de nieuwe ambities van het Kabinet in het natuurbeleidsplan 'Natuur voor mensen'. Het gaat dan met name om de robuuste verbindingszones en de kwaliteitsimpuls voor het landelijke gebeid (groen-blauwe dooradering). De PvdA is blij met de structurele verhoging van het natuurbudget met 100 miljoen gulden en met de aanpassing van het natuurbudget aan de steeds verdere grondprijsstijging.

2. De PvdA wil een derde speerpunt aan het nieuwe natuurbeleid toevoegen: 'Natuur dichtbij de stad'. Door de snel oprukkende verstedelijking komen met name deze projecten sterk in de verdrukking. Terwijl de behoefte aan recreatie, ieder op zijn eigen manier, dichtbij de woon- en werkplek alleen maar toeneemt. Een inhaalslag is hier nodig.

3. Het Kabinet schiet tekort al het gaat om de juridische instrumenten om grond te verwerven ten behoeve van nieuwe natuur (grondbeleid!) en om de juridische bescherming van natuurgebieden tegen allerlei ingrepen. Wij bepleiten daarom:


- een snelle wijziging van de Natuurbeschermingswet om naast de Habitat- en Vogelrichtlijngebieden ook alle andere EHS-natuurgebieden (ecologische hoofdstructuur) onder het 'nee, tenzij' principe en het compensatiebeginsel te brengen. Zonodig zal de PvdA zelf een initiatiefwet hiertoe indienen;


- een wijziging van de Onteigeningswet zodat zonodig ook grond kan worden onteigend ten behoeve van nieuwe natuurgebieden op basis van provinciale streekplannen. Nu is dit alleen mogelijk op basis van bestemmingsplannen of een landinrichtingsplan;


- het activeren van de Wet agrarisch grondverkeer. Deze wet biedt de mogelijk voor de rijksoverheid om een voorkeursrecht te vestigen op gronden bestemd voor natuur. Deze wet is nog nooit gebruikt en moet worden geactiveerd met een algemene maatregel van bestuur.

4. Niet alleen zijn extra juridische instrumenten nodig om de EHS tot stand te brengen, ook een extra financiële impuls is nodig. De Kamer nam daarover al de motie De Graaf-Melkert aan waarin wordt gepleit voor een nationaal natuuroffensief. Uiterlijk bij het verschijnen van de Voorjaarsnota verwachten wij dit nationaal natuuroffensief van het Kabinet. Het moet impulsen bevatten om de EHS te versnellen, met bijzondere aandacht voor natuur- en recreatiegebieden

5. De overheid moet haar eigen natuurbeleid serieus moet nemen. Daarvoor is een goede organisatie van toezicht en handhaving nodig. Deze is nu versnipperd over vijf ambtelijke diensten.

Woordvoerder: Jeroen Dijsselbloem 070-318 2745
Den Haag, 22 januari 2001

BIJDRAGE VAN JEROEN DIJSSELBLOEM (PVDA) AAN HET NOTAOVERLEG OVER 'NATUUR VOOR MENSEN' (TWEEDE TERMIJN)

Inleiding

Dan toch eindelijk de tweede termijn. Sinds de eerste termijn is het nodige gebeurd. De Najaarsnota, met een forse eenmalige impuls van 200 miljoen gulden voor het aankoopbudget. De begrotingsbehandeling, waarin de financiering opnieuw volop aandacht kreeg en tenslotte het verschijnen van de Vijfde nota ruimtelijke ordening en de nota Grondbeleid. En bij het verschijnen van het nationaal natuuroffensief van de motie De Graaf-Melkert, ik neem aan gelijktijdig met de Voorjaarsnota, zetten we ons debat natuurlijk weer voort.

Ik zal natuurlijk terug komen op de thema's die ik in eerste termijn aansneed. U moet het mij niet kwalijk nemen dat ik daarvoor meer tijd neem dan ik in een gewone tweede termijn nodig zou hebben gehad. En, omdat het een tweede termijn is, zal ik tevens direct enkele moties indienen.

De Vijfde nota ruimtelijke ordening

Doordat rond de jaarwisseling de Vijfde nota en de nota Grondbeleid gereed kwamen, konden we de afgelopen weken deze nieuwe beleidsstukken naast de nota 'Natuur voor mensen' leggen. Uiteraard is dat nog geen compleet beeld en zullen we daar in latere debatten uitgebreid op in gaan.

Voorlopig ontstaat er een wisselend beeld. Ik zeg 'voorlopig' omdat ik nog veel verwachtingen van het uiteindelijke kabinetsstandpunt over de Vijfde nota (deel III van de PKB).

Voor wat betreft het natuurbeleid voegt de Vijfde nota weinig toe aan 'Natuur voor mensen'. De reeds geplande natuurgebieden worden nog een keer als zodanig aangewezen en krijgen nu ook een groene contour. Waarom nieuwe zoekgebieden aangeven voor de groene contouren terwijl de ecologische hoofdstructuur (EHS) al vrijwel geheel begrensd is?

Het 'nee, tenzij' principe geldt voor alle ingrepen in deze groene gebieden maar over de wettelijke verankering in de Natuurbeschermingswet geen woord (Ik kom daar nog op terug). Alle ingrepen? Nou ja, in ieder geval voor zes expliciet genoemde functies. Waarom alleen deze zes? Wat wordt bedoeld met 'in ieder geval'?

Een lonkend perspectief wordt geboden op het verbreden van de 'nee, tenzij' gebieden naar alle overige bossen (Boswetgebieden), bufferzones, randstadgroenstructuur e.a. Prima. We zien dat graag tegemoet in het nieuwe Structuurschema groene ruimte. Wat is hiervoor de planning?

We zijn blij met de extra aandacht voor de waarde van het landschap. De Vijfde nota gaat op dit punt verder dan 'Natuur voor mensen'. Maar is het instrumentarium van rode en groene contour voldoende om de balansgebieden te beschermen tegen verdere verrommeling en een alsmaar oprukkende rode contour? Het is voor gemeenten financieel nog altijd zeer lonend om stukken van het buitengebied te ontwikkelen voor woningbouw en bedrijfsterreinen. Er is geen prikkel die betere benutting van bestaande bebouwde gebieden stimuleert. Mijn fractie bepleit om die reden een open ruimteheffing. Een marktconform instrument dat aan twee kanten snijden: tegenwicht aan financiële premies op uitbreiding van het bebouwd gebied en als financieringsbron voor herstructurering van bestaand bebouwd gebied. Het Kabinet is op dit punt veel te voorzichtig en start slechts een studie naar de open ruimteheffing.

Winst is de aankondiging van nationale landschappen, al eerder door de PvdA-fractie bepleit. Drie nationale landschappen worden concreet genoemd, nog drie worden er aangekondigd. Er dienen er zich al meer aan, zoals het Groene Woud, de groene contramal van het stedelijk netwerk rond Tilburg, Eindhoven en Den Bosch. Aangedragen als nationaal landschap door de provincie en de burgemeesters van genoemde steden. Waarom niet opgenomen? Graag een reactie.

Het gaat me natuurlijk niet om het voorbeeld, maar ik ben geïnteresseerd in de criteria die het Kabinet hanteert voor de aanwijzing. Het doel van de aanwijzing, het beschermen van waardevolle landschappen tegen oprukkende verstedelijking, wordt door de PvdA-fractie al geruime tijd bepleit. Maar welke extra bescherming biedt nu de aanduiding nationaal landschap? Welke beelden heeft het Kabinet bij de term nationaal landschap? Er geldt geen contour en verdere verstedelijking blijft mogelijk. Welke criteria gelden hiervoor, hoe gaan we de beelden die we bij nationaal landschap hebben tot werkelijkheid maken? Bij het concrete investeringsprogramma ontbreken helaas de nationale landschappen. Dat moet een vergissing zijn.

Wel zullen "groen in en om de stad" en stadsparken van dat investeringsprogramma deel uitmaken. Dat sluit goed aan bij de PvdA-motie die de Kamer bij de begrotingsbehandeling dit najaar aannam over natuur bij de stad. De Vijfde nota onderkent onze stelling dat er bij de aanleg van natuur- en recreatiegebieden, goed toegankelijk voor iedereen, een inhaalslag moet worden gemaakt. In dat licht bepleit de PvdA het toevoegen van een derde prioriteit aan het nieuwe natuurbeleid van 'Natuur voor mensen' (naast robuuste verbindingszones en de groen-blauwe dooradering), te weten 'natuur bij de stad'. Ik zou dat willen vastleggen in de volgende motie:

De Kamer,

gehoord de beraadslagingen,

overwegende, dat de recreatieve en landschappelijke kwaliteiten rond steden sterk achter lopen bij de snelle stedelijke ontwikkeling;

constaterende, dat er steeds meer behoefte is aan ontspanning, sportbeoefening, recreatie en beleving van aantrekkelijke landschappen en natuur op betrekkelijk korte afstanden van waar mensen wonen en werken;

constaterende, dat de aanleg van de Randstadgroenstructuur ernstige vertraging heeft opgelopen;

verzoekt de regering, de realisatie van 'natuur bij de stad' als prioriteit binnen het ruimtelijk en natuurbeleid aan te merken en hiervoor een investeringsprogramma op te stellen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De nota Grondbeleid

Ook hier zijn de dwarsverbanden met het natuurbeleid natuurlijk legio.

Winst in de nota grondbeleid is de exploitatievergunning, inclusief het zgn. kostenverhaal. Bij nieuwe grootschalige woningbouw kan zo de aanleg van groene uitloopgebieden direct worden meegefinancierd. Onze interesse gaat verder uit naar instrumenten die vanuit het grondbeleid kunnen worden aangereikt om de uitvoering van de EHS te versnellen.

Op twee punten wordt voorzichtig een opening geboden. Zo stelt het Kabinet dat onderzocht zal worden of onteigening ook kan worden toegestaan op basis van het streekplan. Nu is dit alleen mogelijk op basis van een bestemmingsplan of binnen een landinrichting. Gegeven de achterstanden in de bestemmingsplannen voor het buitengebied is dit een zinvolle verbreding van de onteigeningstitel.

Het tweede punt is de gedachte om de Wet agrarisch grondverkeer te activeren. Deze reeds bestaande wet biedt de mogelijkheid voor de overheid om een voorkeursrecht te vestigen voor groene functies, zoals de EHS.

Ik zou het kabinet willen vragen op beide punten niet langer te aarzelen en wil daartoe een tweetal moties aan de Kamer voorleggen:

De Kamer,

gehoord de beraadslagingen

overwegende, dat bij de uitvoering van het natuurbeleid steeds het uitgangspunt van vrijwillige grondverkoop is gehanteerd;

constaterende dat de afronding van natuurprojecten soms lange vertraging oploopt doordat de grond niet aan de overheid wordt aangeboden;

van mening, dat voor een tijdige realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur aanvullend juridisch instrumentarium noodzakelijk is;

Overwegende, dat artikel 37 van de Wet agrarisch grondverkeer de mogelijkheid biedt het voorkeursrecht te vestigen op gronden bestemd voor landinrichtingsgebieden, reservaatsgebieden, natuurontwikkelingsprojecten en overige gebieden die daartoe bij PKB worden aangewezen;

Overwegende dat de Raad voor het Landelijk gebied, de VROM-raad en het Groenfonds het zinvol achten hiertoe de Wet agrarisch grondverkeer te activeren;

verzoekt de regering, op zo kort mogelijke termijn de Wet agrarisch grondverkeer te activeren ten behoeve van de tijdige realisatie van de ecologische hoofdstructuur,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Kamer,

gehoord de beraadslagingen,

overwegende, dat bij de uitvoering van het Ecologische Hoofdstructuur (EHS) steeds het uitgangspunt van vrijwillige grondverkoop is gehanteerd;

constaterende, dat de afronding van natuurprojecten soms lange vertraging oploopt of alleen mogelijk is tegen zeer hoge kosten;

van mening, dat voor een tijdige realisatie van de EHS aanvullend juridisch instrumentarium noodzakelijk is;

overwegende, dat Kabinet en Kamer al de noodzaak hebben onderkend om in uitzonderingsgevallen over te kunnen gaan tot onteigening ten behoeve van de realisatie van de EHS;

constaterende, dat deze mogelijkheid op basis van het streekplan nu niet bestaat;

verzoekt de regering in de onteigeningswet een extra onteigeningstitel op te nemen waarmee ook op basis van de provinciale begrenzing van de EHS tot onteigening over gegaan kan worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wet- en regelgeving

Op dit moment is de vraag hoe serieus de overheid zichzelf neemt erg actueel. Hoe serieus nemen bestuurders wet- en regelgeving? Een vraag die elke deel van het publieke terrein aan de orde is, ook in het natuurbeleid. We spreken met elkaar regels af en vervolgens begint het grote duwen en trekken over hoe hard die regels nu wel zijn en of het niet een onsje minder kan. Dat geldt ook voor de steeds belangrijkere Europese wetgeving op het terrein van de natuurbescherming.

De hele gang van zaken rond Avantis, het nieuwe bedrijfsterrein in Heerlen, laat dat nog eens treffend zien. En hoewel die laatste korenwolf van ellende natuurlijk allang is vertrokken, wordt het natuurbelang hier toch geschaad. De uitkomst rond Avantis dient namelijk niemand, noch de gemeenten, noch de bedrijven, noch de hamster. Hoe nu verder? Ten eerste moet het hamsterplan van de provincie Limburg snel worden uitgevoerd. Ik heb begrepen dat Limburg 50 hectare reservaatsgebied tekort komt en dat het beheerpakket voor de hamster nog niet is goedgekeurd. Graag een toezegging van de staatssecretaris dat deze knelpunten worden opgelost.

Dan de vraag: hoe voorkomen we een herhaling? Wat de PvdA betreft staat de wetgeving hier niet ter discussie. Het is onontkoombaar dat overheden en bedrijfsleven de wetgeving serieus moeten gaan nemen. Dat vraagt om een pro-actieve opstelling. De bescherming van de natuur moet van begin af aan worden meegenomen bij ruimtelijke ingrepen. Daarvoor zijn naar onze mijn mening vier dingen nodig:

1. verankering van de Europese richtlijnen in nationale wetgeving;

2. goede voorlichting over de betekenis van die richtlijnen;

3. adequaat toezicht en handhaving van het natuurbeleid en

4. een continu verspreidingsonderzoek naar soorten.

Ad. 1. Wettelijke verankering van de Europese richtlijnen in nationale wetgeving: in de eerste termijn heb ik ervoor gepleit dit zo spoedig mogelijk te doen middels een formele wijziging van de wet. Inmiddels is dit verzoek door de Kamer bekrachtigd in de motie Witteveen-Hevinga c.s. [27400 XIV nr.48] . Maar in de visie van de PvdA moet, conform de PKB SGR, de beschermende werking van het 'nee, tenzij' beginsel en de compensatieplicht voor de gehele EHS wettelijk worden verankerd. Ik wil daarover graag de volgende motie aan de Kamer voorleggen:

De Kamer,

gehoord de beraadslagingen,

overwegende, dat het afwegingskader van de Vogel- en Habitatrichtlijn moet worden omgezet in algemeen verbindende voorschriften van nationale wetgeving;

overwegende, dat het Kabinet in de nota "Natuur voor mensen" de ambitie uitspreekt te komen tot een eenduidig transparant en geharmoniseerd juridisch beschermingsregime voor belangrijke natuurgebieden;

verzoekt de regering een wetsvoorstel tot wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998, met als oogmerk een uniform wettelijk regime voor de gehele ecologische hoofdstructuur, nog dit parlementaire jaar bij de Kamer in te dienen,

en gaat over tot de orde van de dag

Zonodig zal de PvdA zelf een initiatiefwet op dit punt indienen.

Ad. 2. Voor een goede naleving van de Europese richtlijnen moet de voorlichting worden voortgezet. Wordt deze de komende jaren nog voortgezet, met name richting gemeenten?

Ad. 3. Toezicht en handhaving: hoe wordt nu in een zo vroeg mogelijk ingegrepen als de natuurwetgeving wordt overtreden? Ik heb al in de eerste termijn van dit debat mijn zorg uitgesproken over de wijze waarop het toezicht en de handhaving rond het natuurbeleid is georganiseerd. Ik wil daarom de volgende motie aan de Kamer voorleggen:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het toezicht op de uitvoering van het natuurbeleid sterk versnipperd is over de diensten van LNV en andere betrokken overheden;

overwegende dat het Natuurbeleid gedecentraliseerd is naar provincies en dat de uitvoering in handen is gesteld van een steeds grotere groep van particulieren en natuurorganisaties;

verzoekt de regering op korte termijn aan de Kamer een voorstel voor te leggen voor een adequate organisatie van het toezicht op de uitvoeringen handhaving van het natuurbeleid (de 'natuurinspectie'),

en gaat over tot de orde van de dag.

Ad. 4. Om de nieuwe Europese wetgeving goed te kunnen uitvoeren is nog een vierde punt van groot belang gebleken: gegevensverzameling over het voorkomen van bedreigde soorten. Tot op de dag van vandaag wordt er over getwist over de Limburgse korenwolf: zit ie er nu wel of niet? In de nota 'Natuur voor mensen' wordt het belang van het verzamelen van gegevens erkend. Is het niet zo dat voor het aanwijzen van gebieden voor de Habitat- en Vogelrichtlijn het noodzakelijk is de aanwezigheid van vogelsoorten en aantallen te blijven meten? En gemeenten moeten op elk moment kunnen beschikken over gegevens over de vraag welke beschermde soorten waar zitten. Is de staatssecretaris bereid te investeren in infrastructuur voor dat verspreidingsonderzoek, wat met de inzet van heel veel vrijwilligers gebeurt? [Om misverstanden te voorkomen: het Netwerk Ecologische Monitoring voldoet daarvoor niet: dat is een netwerk van meetpunten over het hele land om te kijken hoe het nu gaat met de natuur en welke effecten het beleid hebben. Het verspreidingsonderzoek moet in beeld brengen en houden welke soorten op enig moment waar zitten.]

Milieukwaliteit

In de eerste termijn heb ik aandacht gevraagd voor de discrepantie die er is tussen de voor specifieke natuurdoelen noodzakelijke milieukwaliteit en de werkelijke milieukwaliteit. In de brief van de staatssecretaris van 12 januari over werkkaart kwalitatieve natuurdoelen wordt de toezegging gedaan dat per locatie deze eventuele discrepantie in beeld zal worden gebracht. Dit is conform mijn verzoek in eerste termijn. Verder wordt gesteld dat waar nodig aanvullend milieubeleid kan worden overwogen. Dat roept de vraag op wat nu bepalend wordt voor het ambitieniveau? De aangetroffen milieukwaliteit of het nu vastgelegde natuurdoel? Of wordt het per locatie bezien? Wat betekent "kan worden overwogen"? Is vereffening denkbaar tussen locaties?

Landinrichting

In het begrotingsdebat hebben we aandacht gevraagd voor de problematiek van de landinrichting. Voorkomen moet worden dat door een te beperkte verplichtingenruimte geen nieuwe projecten meer kunnen worden opgestart. Juist deze nieuwe projecten omvatten immers veel natuurdoelen. Kan de staatssecretaris toezeggen dat zij zich maximaal zal inspannen om dit knelpunt weg te nemen? Bij de Najaarsnota heeft het Kabinet haar belofte waargemaakt en het aankoopbudget eenmalig verhoogd met 200 miljoen gulden. Daarvan was 80 miljoen nodig voor de grondprijsstijging vorig jaar. Hoe wordt de overige 120 miljoen ingezet? Kan hiermee de dreigende stagnatie in de landinrichting worden voorkomen? Of kan ruimte worden gevonden in de Voorjaarsnota? Graag een reactie van de staatssecretaris.

Tot slot

Het is evident dat wij de ambities van het Kabinet in de nota 'Natuur voor mensen' delen. Met de 100 miljoen gulden structureel is het mogelijk een serieuze start te maken met de robuuste verbindingszones en de groen-blauwe dooradering. Ik herhaal nog eens ons pleidooi om bij de invulling van deze twee 'nieuwe' ambities nauw aan te sluiten bij reeds lopende initiatieven in verschillende landsdelen en dus ook niet te streven naar een gelijkmatige verdeling van hectares en middelen over alle provincies.

Wij zijn blij met de aanwijzing van nationale landschappen; deze moeten nog wel van een investeringsprogramma worden voorzien. De PvdA-fractie bepleit verder aanvullende juridische instrumenten voor de verwerving van gronden voor de EHS en voor de adequate bescherming van onze natuurgebieden. Doordat steeds meer partijen betrokken zijn bij de uitvoering van het beleid wordt een adequaat toezicht en handhaving van steeds groter belang. En tot slot verwachten wij in het voorjaar een nationaal natuuroffensief waarmee we de EHS kunnen versnellen, in het bijzonder natuur- en recreatiegebieden dichtbij de stad. Het ging immers om natuur voor mensen...

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...