Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Aanwijzing collecting voorstel gemeente Den Haag

Datum nieuwsfeit: 22-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
OPTA

Koninklijke KPN N.V.
Koninklijke KPN N.V.
Voorzitter van de Raad van Bestuur
Voorzitter van de Raad van Bestuur
De heer ir. P. Smits
De heer ir. P. Smits
Postbus
Postbus 30000
30000
2500 GA
2500 GA 'S-GRAVENHAGE
'S-GRAVENHAGE

Contactpersoon Ons kenmerk Uw kenmerk Doorkiesnummer Mw. I.M.A. van der Hart OPTA/EGM/2001/200124 2000-U-01195-RvB Datum Onderwerp Bijlage(n) 22-01-01 aanwijzing collecting voorstel -

Ten vervolge op de brief van 22 december 2000, kenmerk OPTA/EGM/2000/203497, waarbij het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (hierna: het college) aan KPN heeft medegedeeld voornemens te zijn om KPN een aanwijzing als bedoeld in artikel 36 van het Besluit ONP huurlijnen en telefonie (hierna te noemen: BOHT) te geven, deelt het college u het volgende mede.

Voorafgaande procedure
Bij brief van 15 december 2000, kenmerk 2000-U-01195-RvB, heeft KPN een voorstel voor eindgebruikerstarieven voor internetinbelverkeer via 06760-nummers, gebaseerd op het collecting model, bij het college aangemeld.

Bij brief van 22 december 2000 heeft het college aangegeven van oordeel te zijn dat de retentie van KPN in de retail 06760-collecting dienst, omdat er sprake is van prijssqueeze, niet kostengeorië nteerd is en derhalve niet mag worden doorberekend in de eindgebruikerstarieven. Het college heeft
2000 eens is en hierover een uitspraak van het college wenst waartegen zij bezwaar en zonodig beroep kan aantekenen.

Overwegingen
Het toetsen van de ondergrens van KPN's eindgebruikerstarieven door middel van een prijssqueezetoets vloeit voort uit de in artikel 35 en 36 van het BOHT neergelegde verplichting van kostenorië ntatie. Op grond van deze artikelen kan het college bij het beoordelen van de kostenorië ntatie van tarieven niet voorbijgaan aan de ondergrens van de tarieven die gebaseerd moet zijn op de kosten die KPN zelf zou moeten maken als zij tegen dezelfde voorwaarden en tarieven als andere aanbieders bij zichzelf zou moeten inkopen voor het gebruik van het net. Dit vloeit mede voort uit de Europese regels, onder meer de Bekendmaking van 28 augustus 1998 van de Europese Commissie betreffende de toepassing van de mededingingsregels op overeenkomsten inzake toegang in de telecommunicatiesector (98/C265/02). Het blijkt ook uit de huidige voorstellen van de Europese Commissie in het kader van de algehele herziening van het ONP-kader en de bijbehorende ONP-richtlijnen.

Uit de Bekendmaking van de Europese Commissie blijkt onder meer dat er sprake is van wurgprijzen, als kan worden aangetoond dat het eigen stroomafwaartse bedrijfsonderdeel (lees: KPN `Retail') van de dominerende onderneming (lees: KPN `Holding') niet rendabel zou kunnen opereren op basis van de prijs die het stroomopwaarts bedrijfsonderdeel (lees: KPN `Wholesale') van zijn concurrenten op een bepaalde markt verlangt. Het college concludeert hieruit dat KPN's tarieven in ieder geval hoger dienen te zijn dan de inkoopkosten die KPN Retail zou ervaren als zij tegen dezelfde tarieven als haar concurrenten netwerkcapaciteit bij KPN Wholesale zou moeten inkopen.

In het kader van de ONP Review stelt de Europese Commissie zich voorts in overweging 14 van de voorgestelde richtlijn inzake toegang en interconnectie nadrukkelijk op het standpunt dat wurgprijzen voorkomen dienen te worden. Van wurgprijzen is sprake indien het verschil tussen de eindgebruikerstarieven van de aanbieder met een aanmerkelijke marktmacht en de interconnectietarieven die hij in rekening brengt aan zijn concurrenten, die dezelfde eindgebruikersdiensten aanbieden, niet voldoende is om duurzame concurrentie te waarborgen. Met het oog hierop wordt in artikel 11 van deze richtlijn voorgesteld dat, indien blijkt dat een aanbieder
In het consultatiedocument Prijssqueeze van 9 oktober 2000 heeft het college aangegeven op welke wijze hij de ondergrens van een aantal eindgebruikerstarieven van KPN beoordeelt en op welke wijze hij deze beoordeling wil formaliseren met behulp van een prijssqueezetoets. Het college had het voornemen om in december 2000 een definitieve prijssqueezetoets te publiceren. De reacties van marktpartijen naar aanleiding van de consultatie zijn echter dusdanig dat een snelle invoering van een toets niet haalbaar geacht werd. Het college heeft daarom besloten om in overleg met de Nederlandse Mededingingsautoriteit eind februari 2001 een definitieve prijssqueezetoets te publiceren. Bij wijze van tussenstap, teneinde helderheid te verschaffen over het hanteren van de prijssqueezetoets tot vaststelling van de definitieve prijssqueezetoets, heeft het college op 22 december 2000 een Bekendmaking inzake het vervolg op de consultatie prijssqueeze, kenmerk OPTA/EGM/2000/203481, gepubliceerd. Hierin is de prijssqueezetoets ook van toepassing verklaard op internetverkeer dat wordt afgewikkeld via 06760-nummers en is de formule ter toetsing van squeeze op 06760-internetverkeer nader omschreven.

In de brief van 22 december 2000 heeft het college aangegeven voornemens te zijn KPN een aanwijzing te geven met als strekking dat de retentie van KPN in het 06760-collecting model, teneinde prijssqueeze te voorkomen, niet onder het niveau van de wholesale inkoopkosten (voor het gebruik van het net) vermeerderd met een redelijke opslag mag liggen. De retentie is de vergoeding die KPN in het eindgebruikerstarief voor internetinbelverkeer, beginnend op haar vaste net en eindigend op het net van een Telco/ISP, doorberekent voor het gebruik van het vaste net van KPN.

Het college acht de hiervoor geschetste beoordeling van de ondergrens van KPN's eindgebruikerstarieven noodzakelijk omdat KPN naast de retail 06760-collecting dienst een wholesale- alternatief aanbiedt, namelijk de 06760-originating dienst. Indien KPN de collecting dienst tegen onredelijk lage tarieven aanbiedt, kunnen Telco's/ISP's die op basis van de 06760-originating dienst internettoegang willen aanbieden aan gebruikers vrijwel niet concurreren met aanbieders die op basis van de collecting dienst opereren. Dit belemmert naar het oordeel van het college innovatie van tariefstructuren voor internettoegang wat nadelig is voor eindgebruikers.

In de betreffende brief is tevens aangegeven op welke wijze de retentie van KPN in het 06760-
Bij de genoemde vergelijking is het college voor de wholesaletarieven uitgegaan van de huidige interconnectietarieven voor regional originating, een poorttarief van 0,2 cent per minuut en een opslag van 25 procent ter dekking van retailspecifieke kosten zoals overhead, marketing en billing. Voor de 06760-collecting dienst is het college uitgegaan van de bij deze dienst voorgestelde biba-tarieven die gelden per 1 januari 2001 en de door KPN voorgestelde afdrachten aan de ontvangende aanbieder op NRC-niveau en op EVKC-niveau. De vergelijking is, conform de geformuleerde squeezetoets, gedaan voor de gespreksduren één, vier en dertig minuten.

Tariefvoorstellen van KPN voor internetinbelverkeer naar 06760-nummers worden in het licht van het bovenstaande beoordeeld op kostenorië ntatie. Dit betekent dat, indien tariefvoorstellen van KPN voor internetinbelverkeer via 06760-nummers niet voldoen aan de prijssqueezeformule zoals nader uitgewerkt in het besluit en de bekendmaking van het college van 22 december 2000, daartegen vanuit het oogpunt van kostenorië ntatie bezwaren bestaan.

Besluit
Het college geeft KPN op grond van artikel 35 en 36 van het BOHT de aanwijzing dat het KPN niet is toegestaan de tarieven uit het tariefvoorstel van 15 december 2000 te introduceren, aangezien er op grond van kostenorië ntatie bezwaren tegen bestaan omdat er prijssqueeze optreedt ten aanzien van de door KPN voorgestelde retentie in het 06760-collecting model. KPN is gehouden deze aanwijzing op te volgen.

Een afschrift van deze brief is verzonden aan de aanbieders die een aanvraag voor implementatie van de 06760-collecting dienstverlening bij KPN hebben ingediend en aan de NMa.

Hoogachtend,

HET COLLEGE VAN DE ONAFHANKELIJKE POST EN TELECOMMUNICATIE AUTORITEIT, namens het college,
het hoofd van de afdeling Eindgebruikersmarkt (plv.)
Belanghebbenden, die zich met dit besluit niet kunnen verenigen, kunnen binnen zes weken, aanvangende met ingang van de dag na die waarop dit besluit is bekendgemaakt, daartegen een bezwaarschrift indienen bij de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan:

Het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit Postbus 90420
2509 LK Den Haag

onder vermelding van "Bezwaarschrift". Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en dient in ieder geval de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, alsmede de gronden van het bezwaar te bevatten. Zo mogelijk dient een afschrift van het besluit en de overige op het bezwaar betrekking hebbende stukken te worden meegezonden.
reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...