Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Democratie kan geen jukebox zijn met ieders favoriete liedje

Datum nieuwsfeit: 23-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
VVD

Democratie kan geen jukebox zijn met ieders favoriete liedje


Groep: Tweede-Kamerfractie Datum: 23 januari 2001
De verwachtingen ten aanzien van de overheid zijn te hoog gespannen, betoogt Hans Dijkstal in De Volkskrant.

Het jongste rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau bevat een veelzeggende opmerking over de Zorg: De kritiek op de kwaliteit komt voor een belangrijk deel voort uit de gestegen ambities van de bevolking. De betekent strekt verder dan die sector. Mensen nemen minder snel genoegen met bestaande voorzieningen. Ze vragen en verwachten meer en kritiek zegt derhalve niet alleen veel over de geleverde kwaliteit maar ook over verwachtingspatronen. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken is de relatie tussen Staat en Burger momenteel kritiek. Het vertrouwen in de overheid staat op de tocht. We kunnen niet hebben dat het wantrouwen nog groter wordt, zei hij toen inspectierapporten over de vuurwerkramp in Enschede openbaar werden.

Is dat bittere werkelijkheid? Ik denk het niet. Het is een concept-van-de-overheid dat valse verwachtingen heeft gewekt. Daarvan moeten we eindelijk echt afstand nemen. De mondige, veeleisende burger wijst snel naar de overheid. Die cultuur komt voort uit de twee modieuze ideaalbeelden waarmee een hele generatie is opgegroeid: (1) de overheid dient zijn burgers van wieg tot graf te verzorgen; (2) volksvertegenwoordigers dienen het verlengstuk van vragende burgers te zijn.

Gelukkig gebeurt dat soms ook. Journalist Hans Wansink betoogt dat Nederlanders pech tegenwoordig als onrecht ervaren - alsof het inwisselbare begrippen zijn. Het lijkt er op dat we in Nederland het noodlot buiten werking hebben gesteld, merkt hij op. Samen met zijn collega Pieter Hilhorst schreef hij naar aanleiding van de vuurwerkramp in Enschede over de politieke reflexen van bestuurders. Ze nemen tot overmaat van ramp de verantwoordelijkheid voor alles. Bestuurders zitten gevangen in hun maakbaarheidswaan. Hans Dulfer beschreef (NRC-Handelsblad) de dieptepunten waarin politiek en media gezamenlijk belanden op zoek naar schuld en verantwoordelijkheid: Goeie genade, riep hij uit, De gemeente Volendam is toch knettergek om zon brief te versturen. Wie weet er nu in godsnaam niet dat uitgedroogde kersttakken branden als een fakkel.

Zij hebben gelijk. Twee jaar hiervoor zei de vice-voorzitter van de Raad van State Tjeenk Willink naar aanleiding van de politieke evaluatie van de Bijlmerramp. Klinkt in het rapport van de enquêtecommissie immers niet door de grondgedachte van een overheid die overal voor moet zorgen, die alles kan en alles moet? Wordt niet teruggegrepen op een achterhaald model van wat de overheid is? Hij zag een contradictie tussen de opvatting dat de overheid moet terugtreden en de opvatting dat uiteindelijk de overheid verantwoordelijk blijft. Tjeenk Willink constateerde: Gebeurt er iets onvoorziens, dan moet iemand de schuld krijgen. En als de schuld al niet meteen bij de overheid wordt gelegd, dan moet die toch opdraaien voor de gevolgen en in ieder geval een oplossing geven. Stephan Sanders ging in een opmerkelijke beschouwing nog verder dan Tjeenk Willink. Aan de hand van diverse voorbeelden beschreef hij hoe de overheid met onbegrensde almacht wordt toebedeeld - nadat er iets verkeerd is gegaan. Dan draait het collectief op voor de gevolgen. Schuld en boete worden verzorgd door de falende overheid en politiek. Eigen verantwoordelijkheid is ver te zoeken. Nederlanders lijden aan verwendheid en diva-gedrag vond Sanders.

Deze citaten illustreren de onduidelijkheid rond overheidsverantwoordelijkheid. De discussie is dus niet de afgelopen weken ontstaan. In 1999 ben ik bij de Algemene Politieke Beschouwingen uitgebreid ingegaan op die cultuur waarin vrijheid niet parallel loopt met eigen verantwoordelijkheid. Dat wordt mensen makkelijk gemaakt wanneer politici de overheid als een electoraal aantrekkelijk stofzuiger van problemen gebruiken. Het gevolg is dat mensen kunnen putten uit twee tegengestelde systemen, een onmogelijk mengsel van Oost-Europees Staatsinterventie en West-Europese Keuzevrijheid.

Op dezelfde dag dat Wansink zijn column schreef, besteedde de jurist Stolker in Trouw ook uitvoering aandacht aan de claimcultuur. Hij beschreef de burger die zich bewust is van de mogelijkheden van het recht. Dat is de ene kant van het verhaal. Mensen zijn mondiger, geëmancipeerd en maken gebruik van de mogelijkheden die ze hebben. Maar de keerzijde beschreef hij niet. Moet de overheid altijd de laatste instantie zijn waar je aan kunt kloppen, indien je elders geen gehoor vindt? Dat is wel wat Wansink c.s. stellen: als je een probleem hebt, claim je door, tot uiteindelijk het collectief jouw onrecht tenietdoet. Of je legt een claim neer bij de overheid die een geschil tussen burgers maar moet oplossen.

We hebben te maken met een terugtredende overheid en burgers die hun eigen verantwoordelijkheid nemen, vond Stolker. Hij vraagt zich af of de overheid die verdwijnt wel mag klagen over die nieuwe cultuur. Zij heeft dit juridische gat immers zelf gecreëerd. Stolker staaft die bewering niet. Daarom zet ik er vraagtekens bij. Wat heeft de nasleep van de Bijlmerramp te maken met een terugtredende overheid? En hoe kun je dat ingeval Enschede of Volendam beweren? Rokers procederen tegen tabaksfabrikanten op het moment dat er steeds strengere regels inzake roken komen. De horecabranche wijst naar aanleiding van de cafebrand in Volendam op de ongeloofelijke gedetailleerdheid van regels waar de sector mee van doen heeft. Regels van het ene ministerie stellen dat een nooddeur naar buiten open moet. Verordeningen van het andere departement verplichten het tegenovergestelde.

Olietanker
De claimcultuur is niet het gevolg van de terugtredende overheid. Cultuur is minder wendbaar dan een olietanker. Het idee dat het publiek domein moet worden verkleind, heeft te kort postgevat om de oorzaak te zijn. Het wordt meer met de mond beleden dan in daden omgezet. De claimcultuur illustreert een tegengestelde beweging: het afwentelen van verantwoordelijkheid en verhalen op een ander. De basis is gelegd bij een generatie die werd opgevoed met het ideaal dat de overheid van wieg tot graf voor je zorgt en zo de gewenste samenleving creëert. De generatie die wijs is gemaakt dat alles maakbaar was. Uit die generatie journalisten, politici, bondsbestuurders, wetenschappers komt meeste kritiek op de publieke sector. De politiek luistert niet. Bestaat uit een kaste van technocraten. Uit gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel is een sorry-democratie onstaan. Politici vullen hun verantwoordelijkheden te beperkt in. Tussen politiek en burger ligt een kloof.

Jukebox
Democratie en politiek worden ondermijnd door vraagaccomodatie: de overheid moet leveren wat de burger vraagt. Dat is de tweede oorzaak van die claimcultuur. De politiek dient niet vraagaccomoderend te zijn. Politieke partijen dienen te formuleren wat in hun ogen de grenzen van publiek en privaat domein zijn, en bij collectieve taken dient het algemeen belang doorslaggevend te zijn. Het is opmerkelijk dat juist de aarzelaars bij private (wel vraaggestuurde) marktwerking dit mechanisme wel vinden passen bij zelforganisatie van burgers: de democratie. D66, PvdA en GroenLinks lopen voorop met de gedachte dat de burger altijd zijn zin moet krijgen meer directe invloed moet hebben. De vraag is echter wat democratie betekent. Is het: uitvoering van iedere wens van het volk? Of betekent het: organisatie van burger-vertegenwoordigers die vanuit het algemeen belang publieke taken controleren. De eerste variant werkt als een jukebox: u vraagt wij draaien (en als het gevraagde nummer niet beschikbaar is, dan zwaait er wat). De tweede variant werkt als live-optreden: de band bepaalt zelf het repertoire (en zolang er verschillende optredens en genres zijn, kun je kiezen welk het best bevalt of een nieuwe band formeren).

Ten grondslag aan de jukebox-democratie ligt de gedachte dat de politiek slechts één taak heeft: de wens van de burger uitvoeren. En op elk willekeurig moment. Immers, als kiezer is de burger koning en dient hij op zijn wenken te worden bediend. Toegegeven, die gedachte wordt mede gevoed door politici zelf. Luister naar phone-in programmas op de radio. Zelden hoor je een Kamerlid een burger tegenspreken. Iedere vraag is interessant, en elk gevoel wordt begrepen. Natuurlijk, overal moet rekening worden gehouden. Sterker, als we het niet al gisteren aan de orde hebben gesteld, zullen we dat morgen doen. Zo worden politieke partijen vraagaccomoderende organisaties. Dan komen politieke filosofie en politieke marketing wel heel dicht bij elkaar: iedere burger het gevoel geven dat hij gehoor krijgt, ongeacht zijn wensen en opvattingen. En zo wordt tegelijk teleurstelling gecreëerd. Want een democratie kan geen jukebox zijn waar ieder zijn favoriete liedje te horen krijgt.

Dat proces is versterkt doordat politiek wordt vereenzelvigd met de overheid, wier macht ze behoort te controleren. Alsof politici vier jaar afstand doen van hun medeburgerschap. Dankzij vraagaccomodatie wordt onvrede afgekocht, krijgt iedere groep een speciale behandeling. Voor iedere klacht staat een zak geld klaar. Zo hebben we ons gezamenlijk voor 500 miljard gulden in de schulden gestoken.

Tegelijkertijd is de afstand kiezer-vertegenwoordiger kleiner geworden sinds politici uit alle sociale klassen worden gerecruteerd. Als er al een kloof is, dan ligt die tussen pretentie en realiteit. Voormalig secretaris-generaal van Algemene Zaken Geelhoed schaart zich in het kamp dat de vaderlandse gemakzucht kapittelt en de gedoogcultuur bekritiseert. Op papier lijkt alles goed geregeld: Maar de kloof tussen papier en de bestuurlijke werkelijkheid is zo groot geworden dat we maatschappelijke risicos lopen. Hij verwijst naar Enschede en Volendam en uit zich negatief over de naleving van de regels. In beide gevallen is er sprake van slordig, groezelig bestuurlijk optreden. Dat is waar, maar niet het hele verhaal. Gedogen is niet hetzelfde als niet-handhaven. Die papieren regeltjes zijn produkt van tegenstrijdige belangen waaraan tegemoet is gekomen. Die vraag-accommodatie bedoel ik. Die papieren regeltjes zijn nu zo ingewikkeld, dat ze door talloze specialisten dienen te worden gehandhaafd. En het laatste maar niet het minste punt: regels moeten niet alleen worden gehandhaafd door de overheid, maar vooral worden nageleefd door burgers zelf.

Het is de paradox van de geëmancipeerde maatschappij. De opeenstapeling van regels heeft de overheid niet machtig maar krachteloos gemaakt. Vrijheid noch verantwoordelijkheid is hiermee gediend. Een vrij mens hoort te worden aangesproken op de consequenties van zijn keuzes. Volksvertegenwoordigers hebben ook als taak hun mede-burgers op die verantwoordelijkheid te wijzen. Claimen is niet erg wanneer iemand daarmee de verantwoordelijke via de rechter wijst op nalatigheid. Claimen wordt pas erg wanneer de overheid wordt misbruikt als de finaal-verantwoordelijke in civielrechtelijke of zelfs strafrechtelijke zin. Dat kan alleen wanneer onduidelijk is wat de scheidslijn tussen publieke en private verantwoordelijkheden, of wanneer de overheid in het verleden verantwoordelijkheden heeft weggenomen.

Democratie werd door de filosoof Kant omschreven als het meerderjarig worden van mensen in politiek opzicht. Politici behoren de overheid daarom niet als electoraal aantrekkelijke stofzuiger te gebruiken. Wij burgers en onze politieke burgerbewegingen in de volksvertegenwoordigingen moeten onszelf op die manier niet voor de gek houden. Nog meer regels, nog meer overheidstaken helpen ons van de regen in de drup. Een suggestie. Bij de verkiezingen volgend jaar stellen we de vraag: wat moet de overheid niet voor u doen, wat staat niet op het repertoire? Een ideetje voor een verkiezingsprogramma?

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...

W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren
W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren AMSTERDAM-(BUSINESS WIRE)- Vandaag vindt de officiele opening plaats van BANK, het tweede gebouw van W...

IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Officer
IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Financial Officer NEW YORK-(BUSINESS WIRE)- Regulatory News: International Flavors & Fragrances...