Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verleende vergunningen en bekendmakingen gemeente Rheden

Datum nieuwsfeit: 23-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Rheden

PUBLICATIE
Burgemeester en Wethouders van Rheden maken bekend dat in de lijn van het Verkeersveiligheidsplan op de volgende wegen te Spankeren een 30 km/h-zone wordt ingesteld: Kanaaldijk, Edyweg Van Rensselaerweg Dorpsweg, Van Broekhuysenhof, Loohof, Van Rhemenhof, Kerkplantsoen, Kerkweg, Overweg, Dorpsweg, Landweg en Bockhorstweg vanaf de kruising Landweg tot aan de Zutphensestraatweg. Voor zover noodzakelijk zullen op deze wegen snelheidsremmende voorzieningen worden getroffen.

De volledige tekst van dit besluit ligt gedurende zes weken na heden ter inzage bij het Publieksbureau in het Gemeentehuis en bij het Service Centrum te Dieren.

N.B.
Indien u het met dit besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de datum van publicatie van dit besluit bezwaar indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste te bevatten: a de naam en adres van de indiener;
b de dagtekening;
c een omschrijving van de beschikking waartegen het bezwaar is gericht;
d de gronden van het bezwaar.

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de President van de Arrondissementsrechtbank Arnhem, sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt f 60,-- voor minder draagkrachtige natuurlijke personen in huursubsidie- en sociale zekerheidszaken, f 225,-- voor overige natuurlijke personen en f 450,-- voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

PUBLICATIE
Burgemeester en Wethouders van Rheden maken bekend dat in de lijn van het Verkeersveiligheidsplan op de volgende wegen in Ellecom een 30 km/h-zone wordt ingesteld: Eikenstraat, Middachterlaan, Achterweg, Binnenweg, Buitensingel, Laan van Avegoor, Laan van Athlone, Kamplaan, Kastanjelaan, Selsweg, Buitensingel, Friedhof, Bernhaldelaan, Lindelaan, Dalstein, Ds. G.Bos Plantsoen, Hofstetterlaan, en de parallelwegen langs de Zutphensestraatweg. Voor zover noodzakelijk zullen op deze wegen snelheidsremmende voorzieningen worden getroffen.

De volledige tekst van dit besluit ligt gedurende zes weken na heden ter inzage bij het Publieksbureau in het Gemeentehuis en bij het Service Centrum te Dieren.

N.B.
Indien u het met dit besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de datum van publicatie van dit besluit bezwaar indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste te bevatten: a de naam en adres van de indiener;
b de dagtekening;
c een omschrijving van de beschikking waartegen het bezwaar is gericht;
d de gronden van het bezwaar.

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de President van de Arrondissementsrechtbank Arnhem, sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt f 60,-- voor minder draagkrachtige natuurlijke personen in huursubsidie- en sociale zekerheidszaken, f 225,-- voor overige natuurlijke personen en f 450,-- voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

BEKENDMAKING
Vrijstelling ingevolge artikel 19, lid 3, Wet op de Ruimtelijke Ordening
Burgemeester en Wethouders van Rheden maken bekend dat zij vrijstelling hebben verleend voor het maken en verkopen van tuindecoraties aan de Dorpsweg 43 te Spankeren. Indien u het met dit besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na deze publicatie een gemotiveerd bezwaarschrift bezwaar indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de President van de Arrondissementsrechtbank Arnhem, sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij dat verzoek dient u een afschrift van het bezwaarschrift mee te sturen.

WET MILIEUBEHEER
Melding(en) op grond van artikel 8.40 van de Wet milieubeheer Voor bepaalde bedrijven/inrichtingen (of onderdelen ervan) geldt een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) op grond van de Wet milieubeheer. Dit houdt in, dat voor het oprichten, uitbreiden of wijzigen van (een deel van) zo'n bedrijf/inrichting geen vergunning op grond van de Wet milieubeheer nodig is. Het indienen van een schriftelijke melding is dan voldoende. Aan de milieuvoorschriften van de desbetreffende AMvB moet wel worden voldaan. Bij de melding(en) hieronder staat welke AMvB van toepassing is.
Een melding voor het volgende perceel is binnengekomen:


- Florijnweg (bouwkavelnr. 21), Velp. Melding van Steven v.d.Ham BV te Arnhem. De melding betreft het oprichten van een verhuisbedrijf ten behoeve van het opslaan van meubels (Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer).

Inzage
De desbetreffende stukken liggen ter inzage met ingang van 18 januari 2001. Ze kunnen gedurende zes weken worden ingezien bij het Publieksbureau in de hal van het Gemeentehuis, Hoofdstraat 3 te De Steeg. Dat kan op maandag, woensdag en donderdag van 08.30 uur tot 17.00 uur; dinsdag van 08.30 uur tot 19.30 uur; en vrijdag van 08.30 uur tot 12.30 uur. Op verzoek zullen de stukken dan mondeling worden toegelicht (op dinsdag echter niet na 17.00 uur).

BOUWEN EN WONEN
Hieronder publiceren wij bouwaanvragen die recentelijk zijn ingediend bij het College van Burgemeester en Wethouders. Deze bouwplannen kunnen worden ingezien bij het Publieksbureau in de hal van het Gemeentehuis in De Steeg op werkdagen maandag t/m donderdag van 08.30 uur - 17.00 uur en vrijdag van 08.30 uur - 12.30 uur.


-Alteveer 25, Velp, plaatsen van een garage
-Nijverheidslaan, Dieren, bouwen van een bedrijfsruimte
-Jacobastraat 27, Velp, veranderen en vergroten van een woning
-Kerkstraat 26, Velp, veranderen en vergroten van een woning
-Zutphensestraatweg 20, Ellecom, plaatsen van een dierenverblijf
-Alteveer 13, Velp, veranderen en vergroten van een garage in/tot praktijkruimte en plaatsen van een berging

-Fazantlaan 51, Dieren, veranderen en vergroten van een woning
-Simon Carmiggelthof 4, 6 en 8, De Steeg, wijziging van 4 april 1996, kenmerk BVA/19920003, verleende bouwvergunning; wijziging betreft het bouwen van 2 kantoren met dienstwoning i.p.v. 1 kantoor met dienstwoning.

Bouwplannen
De Burgemeester van Rheden maakt bekend dat het volgende bouwplan ter inzage is gelegd, in elk geval bij het Publieksbureau in de hal van het Gemeentehuis in De Steeg (tussen haakjes zijn vermeld eventuele andere plaatsen van terinzageleggingen, de termijnen van terinzageleggingen en de desbetreffende artikelen op basis waarvan om vrijstelling is verzocht):


-Parkweg 23, De Steeg, veranderen en vergroten van een woning (19 januari t/m 16 februari 2001; artikel 19, lid 3, WRO; vrijstelling i.v.m. overschrijden van maximaal te bebouwen inhoud van de woning).
-Heemskerklaan 56, Velp, veranderen en vergroten van een woning (Gemeentelijk Service Centrum Velp; 19 januari t/m 16 februari 2001; artikel 19, lid 3, WRO; vrijstelling i.v.m. het overschrijden van het maximaal te bebouwen oppervlakte).

Burgemeester en Wethouders zijn van plan, met toepassing van bovengenoemde artikelen, vrijstelling te verlenen van de voorschriften van het bestemmingsplan. Tegen het verlenen van deze vrijstelling kan een ieder in voornoemde periode schriftelijk bedenkingen naar voren brengen bij het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rheden, Hoofdstraat 3, 6994 AB De Steeg.

Bouw-, sloopvergunningen, geaccepteerde meldingen, geaccepteerde sloopmeldingen en weigeringsbesluit bouwvergunning Hieronder publiceren wij de op 9 januari 2001 verleende bouw-, sloopvergunningen, geaccepteerde meldingen, of geaccepteerde sloopmeldingen. Wanneer u vindt dat u door het verlenen van een bouw-, sloopvergunning, geaccepteerde melding of geaccepteerde sloopmelding in uw belang wordt geschaad kunt u, op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders. Wanneer u een bezwaarschrift tegen bouw-, sloopvergunning, geaccepteerde melding of geaccepteerde sloopmelding indient, wordt deze niet geschorst. Een verzoek om voorlopige voorziening/schorsing kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht indienen bij de Arrondissementsrechtbank Arnhem, sector Bestuursrecht, Postbus 30160, 6803 AD Arnhem, wanneer onverwijlde spoed, gelet op de betrokkenen belangen, dat vereist. Een verzoek om voorlopige voorziening kunt u alleen indienen wanneer u ook een bezwaarschrift heeft ingediend.

Bouwvergunningen

-Evertsenlaan 8, Velp, bouwen van een berging
-Moeshofweg 5, Velp, veranderen van een woning (gevel)
-Vogelplantsoen 131, Dieren, plaatsen van een dakopbouw
-Gasthuislaan 71, Velp, veranderen en vergroten van een woning
-Hoofdstraat 200, Velp, veranderen en vergroten van een woning
-Taxuslaan 25, Dieren, veranderen en vergroten van een woning en een berging

-Mr. Troelstrastraat 25, Dieren, veranderen en vergroten van een woning

Sloopvergunning (verleend 3 januari 2001)

-Wilhelminastraat 3, Velp, slopen van een bedrijfsruimte (horeca- en bijeenkomstgebouw)

KAPVERGUNNINGEN
Hieronder publiceren wij een verleende kapvergunning. Vanaf deze datum van publicatie heeft u nog 6 weken de gelegenheid schriftelijk bezwaar te maken. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt het kappen niet uitgesteld. Daarvoor moet u een voorlopige voorziening aanvragen bij de Arrondissementsrechtbank Arnhem, sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Voor meer informatie kunt u bellen met het Bureau Rayononderhoud, telefoonnummer (026) 49 76 328 of (026) 49 76 463.

Spankeren

-Kerkweg 2 (bij de kerk), 2 beuken.

BEKENDMAKING
De Burgemeester c.q. Burgemeester en Wethouders maken bekend dat zij vergunning hebben verleend aan Circus Toscanini 'Het Andere Circus' voor het geven van circusvoorstellingen op 24 en 25 april 2001 in Rheden op het parkeerterrein aan de IJsselsingel.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht ligt voor belanghebbenden de vergunning ter inzage bij het bij het Publieksbureau in de hal van het Gemeentehuis te De Steeg op werkdagen maandag t/m donderdag van 08.30 uur tot 17.00 uur en vrijdag van 08.30 uur tot 12.30 uur.

Tegen deze vergunning kan binnen zes weken op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift worden ingediend bij de Burgemeester, c.q. bij het College van Burgemeester en Wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de President van de Arrondissementsrechtbank Arnhem, sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Voor informatie kunt u terecht bij het Publieksbureau, telefoonnummer (026) 49 76 239 of (026) 49 76 350.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie