Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verleende vergunningen en bekendmakingen gemeente Rheden

Datum nieuwsfeit: 23-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Rheden

PUBLICATIE
Burgemeester en Wethouders van Rheden maken bekend dat in de lijn van het Verkeersveiligheidsplan op de volgende wegen te Spankeren een 30 km/h-zone wordt ingesteld: Kanaaldijk, Edyweg Van Rensselaerweg Dorpsweg, Van Broekhuysenhof, Loohof, Van Rhemenhof, Kerkplantsoen, Kerkweg, Overweg, Dorpsweg, Landweg en Bockhorstweg vanaf de kruising Landweg tot aan de Zutphensestraatweg. Voor zover noodzakelijk zullen op deze wegen snelheidsremmende voorzieningen worden getroffen.

De volledige tekst van dit besluit ligt gedurende zes weken na heden ter inzage bij het Publieksbureau in het Gemeentehuis en bij het Service Centrum te Dieren.

N.B.
Indien u het met dit besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de datum van publicatie van dit besluit bezwaar indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste te bevatten: a de naam en adres van de indiener;
b de dagtekening;
c een omschrijving van de beschikking waartegen het bezwaar is gericht;
d de gronden van het bezwaar.

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de President van de Arrondissementsrechtbank Arnhem, sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt f 60,-- voor minder draagkrachtige natuurlijke personen in huursubsidie- en sociale zekerheidszaken, f 225,-- voor overige natuurlijke personen en f 450,-- voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

PUBLICATIE
Burgemeester en Wethouders van Rheden maken bekend dat in de lijn van het Verkeersveiligheidsplan op de volgende wegen in Ellecom een 30 km/h-zone wordt ingesteld: Eikenstraat, Middachterlaan, Achterweg, Binnenweg, Buitensingel, Laan van Avegoor, Laan van Athlone, Kamplaan, Kastanjelaan, Selsweg, Buitensingel, Friedhof, Bernhaldelaan, Lindelaan, Dalstein, Ds. G.Bos Plantsoen, Hofstetterlaan, en de parallelwegen langs de Zutphensestraatweg. Voor zover noodzakelijk zullen op deze wegen snelheidsremmende voorzieningen worden getroffen.

De volledige tekst van dit besluit ligt gedurende zes weken na heden ter inzage bij het Publieksbureau in het Gemeentehuis en bij het Service Centrum te Dieren.

N.B.
Indien u het met dit besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de datum van publicatie van dit besluit bezwaar indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste te bevatten: a de naam en adres van de indiener;
b de dagtekening;
c een omschrijving van de beschikking waartegen het bezwaar is gericht;
d de gronden van het bezwaar.

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de President van de Arrondissementsrechtbank Arnhem, sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt f 60,-- voor minder draagkrachtige natuurlijke personen in huursubsidie- en sociale zekerheidszaken, f 225,-- voor overige natuurlijke personen en f 450,-- voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

BEKENDMAKING
Vrijstelling ingevolge artikel 19, lid 3, Wet op de Ruimtelijke Ordening
Burgemeester en Wethouders van Rheden maken bekend dat zij vrijstelling hebben verleend voor het maken en verkopen van tuindecoraties aan de Dorpsweg 43 te Spankeren. Indien u het met dit besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na deze publicatie een gemotiveerd bezwaarschrift bezwaar indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de President van de Arrondissementsrechtbank Arnhem, sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij dat verzoek dient u een afschrift van het bezwaarschrift mee te sturen.

WET MILIEUBEHEER
Melding(en) op grond van artikel 8.40 van de Wet milieubeheer Voor bepaalde bedrijven/inrichtingen (of onderdelen ervan) geldt een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) op grond van de Wet milieubeheer. Dit houdt in, dat voor het oprichten, uitbreiden of wijzigen van (een deel van) zo'n bedrijf/inrichting geen vergunning op grond van de Wet milieubeheer nodig is. Het indienen van een schriftelijke melding is dan voldoende. Aan de milieuvoorschriften van de desbetreffende AMvB moet wel worden voldaan. Bij de melding(en) hieronder staat welke AMvB van toepassing is.
Een melding voor het volgende perceel is binnengekomen:


- Florijnweg (bouwkavelnr. 21), Velp. Melding van Steven v.d.Ham BV te Arnhem. De melding betreft het oprichten van een verhuisbedrijf ten behoeve van het opslaan van meubels (Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer).

Inzage
De desbetreffende stukken liggen ter inzage met ingang van 18 januari 2001. Ze kunnen gedurende zes weken worden ingezien bij het Publieksbureau in de hal van het Gemeentehuis, Hoofdstraat 3 te De Steeg. Dat kan op maandag, woensdag en donderdag van 08.30 uur tot 17.00 uur; dinsdag van 08.30 uur tot 19.30 uur; en vrijdag van 08.30 uur tot 12.30 uur. Op verzoek zullen de stukken dan mondeling worden toegelicht (op dinsdag echter niet na 17.00 uur).

BOUWEN EN WONEN
Hieronder publiceren wij bouwaanvragen die recentelijk zijn ingediend bij het College van Burgemeester en Wethouders. Deze bouwplannen kunnen worden ingezien bij het Publieksbureau in de hal van het Gemeentehuis in De Steeg op werkdagen maandag t/m donderdag van 08.30 uur - 17.00 uur en vrijdag van 08.30 uur - 12.30 uur.


-Alteveer 25, Velp, plaatsen van een garage
-Nijverheidslaan, Dieren, bouwen van een bedrijfsruimte
-Jacobastraat 27, Velp, veranderen en vergroten van een woning
-Kerkstraat 26, Velp, veranderen en vergroten van een woning
-Zutphensestraatweg 20, Ellecom, plaatsen van een dierenverblijf
-Alteveer 13, Velp, veranderen en vergroten van een garage in/tot praktijkruimte en plaatsen van een berging

-Fazantlaan 51, Dieren, veranderen en vergroten van een woning
-Simon Carmiggelthof 4, 6 en 8, De Steeg, wijziging van 4 april 1996, kenmerk BVA/19920003, verleende bouwvergunning; wijziging betreft het bouwen van 2 kantoren met dienstwoning i.p.v. 1 kantoor met dienstwoning.

Bouwplannen
De Burgemeester van Rheden maakt bekend dat het volgende bouwplan ter inzage is gelegd, in elk geval bij het Publieksbureau in de hal van het Gemeentehuis in De Steeg (tussen haakjes zijn vermeld eventuele andere plaatsen van terinzageleggingen, de termijnen van terinzageleggingen en de desbetreffende artikelen op basis waarvan om vrijstelling is verzocht):


-Parkweg 23, De Steeg, veranderen en vergroten van een woning (19 januari t/m 16 februari 2001; artikel 19, lid 3, WRO; vrijstelling i.v.m. overschrijden van maximaal te bebouwen inhoud van de woning).
-Heemskerklaan 56, Velp, veranderen en vergroten van een woning (Gemeentelijk Service Centrum Velp; 19 januari t/m 16 februari 2001; artikel 19, lid 3, WRO; vrijstelling i.v.m. het overschrijden van het maximaal te bebouwen oppervlakte).

Burgemeester en Wethouders zijn van plan, met toepassing van bovengenoemde artikelen, vrijstelling te verlenen van de voorschriften van het bestemmingsplan. Tegen het verlenen van deze vrijstelling kan een ieder in voornoemde periode schriftelijk bedenkingen naar voren brengen bij het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rheden, Hoofdstraat 3, 6994 AB De Steeg.

Bouw-, sloopvergunningen, geaccepteerde meldingen, geaccepteerde sloopmeldingen en weigeringsbesluit bouwvergunning Hieronder publiceren wij de op 9 januari 2001 verleende bouw-, sloopvergunningen, geaccepteerde meldingen, of geaccepteerde sloopmeldingen. Wanneer u vindt dat u door het verlenen van een bouw-, sloopvergunning, geaccepteerde melding of geaccepteerde sloopmelding in uw belang wordt geschaad kunt u, op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders. Wanneer u een bezwaarschrift tegen bouw-, sloopvergunning, geaccepteerde melding of geaccepteerde sloopmelding indient, wordt deze niet geschorst. Een verzoek om voorlopige voorziening/schorsing kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht indienen bij de Arrondissementsrechtbank Arnhem, sector Bestuursrecht, Postbus 30160, 6803 AD Arnhem, wanneer onverwijlde spoed, gelet op de betrokkenen belangen, dat vereist. Een verzoek om voorlopige voorziening kunt u alleen indienen wanneer u ook een bezwaarschrift heeft ingediend.

Bouwvergunningen

-Evertsenlaan 8, Velp, bouwen van een berging
-Moeshofweg 5, Velp, veranderen van een woning (gevel)
-Vogelplantsoen 131, Dieren, plaatsen van een dakopbouw
-Gasthuislaan 71, Velp, veranderen en vergroten van een woning
-Hoofdstraat 200, Velp, veranderen en vergroten van een woning
-Taxuslaan 25, Dieren, veranderen en vergroten van een woning en een berging

-Mr. Troelstrastraat 25, Dieren, veranderen en vergroten van een woning

Sloopvergunning (verleend 3 januari 2001)

-Wilhelminastraat 3, Velp, slopen van een bedrijfsruimte (horeca- en bijeenkomstgebouw)

KAPVERGUNNINGEN
Hieronder publiceren wij een verleende kapvergunning. Vanaf deze datum van publicatie heeft u nog 6 weken de gelegenheid schriftelijk bezwaar te maken. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt het kappen niet uitgesteld. Daarvoor moet u een voorlopige voorziening aanvragen bij de Arrondissementsrechtbank Arnhem, sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Voor meer informatie kunt u bellen met het Bureau Rayononderhoud, telefoonnummer (026) 49 76 328 of (026) 49 76 463.

Spankeren

-Kerkweg 2 (bij de kerk), 2 beuken.

BEKENDMAKING
De Burgemeester c.q. Burgemeester en Wethouders maken bekend dat zij vergunning hebben verleend aan Circus Toscanini 'Het Andere Circus' voor het geven van circusvoorstellingen op 24 en 25 april 2001 in Rheden op het parkeerterrein aan de IJsselsingel.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht ligt voor belanghebbenden de vergunning ter inzage bij het bij het Publieksbureau in de hal van het Gemeentehuis te De Steeg op werkdagen maandag t/m donderdag van 08.30 uur tot 17.00 uur en vrijdag van 08.30 uur tot 12.30 uur.

Tegen deze vergunning kan binnen zes weken op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift worden ingediend bij de Burgemeester, c.q. bij het College van Burgemeester en Wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de President van de Arrondissementsrechtbank Arnhem, sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Voor informatie kunt u terecht bij het Publieksbureau, telefoonnummer (026) 49 76 239 of (026) 49 76 350.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...