Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Tafelrede Prins van Oranje bij de Vrienden van Nieuwspoort

Datum nieuwsfeit: 23-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Het Koninklijk Huis
Zoek soortgelijke berichten
Rijksvoorlichtingsdienst
Het Koninklijk Huis

23/01/01 Tafelrede van Z.K.H. de Prins van Oranje bij de Vrienden van Nieuwspoort

Mijnheer de Minister-President, Mijnheer de Voorzitter, Dames en Heren,

Denkend aan Holland zien veel buitenlanders het beeld van het jongetje voor zich, dat met zijn vinger in de dijk het land redde van de ondergang. Ze zien in gedachte een land dat bestaat dankzij het vernuft van de waterbouwers. Voor een groot deel onder zeeniveau gelegen.

Dat is natuurlijk niet vanzelf gegaan. Het waterbeheer in Nederland kan ruwweg worden verdeeld in vier perioden. In iedere periode kreeg een bepaald aspect van het waterbeheer de aandacht die op dat moment noodzakelijk was. Deze perioden beginnen wel ergens, maar eindigen niet. U moet ze dus cumulatief zien.

De eerste periode begon rond 900. Door het dalende land was het niet meer mogelijk om een teveel aan water op natuurlijke wijze te spuien. Door stijgend zeewater ontstond de noodzaak het land te beschermen tegen overstroming.

De tweede periode startte in de jaren 60. Door snellere daling van het laaggelegen westen ontstond een toenemende verzilting. Het gevolg was dat de vraag naar zoetwater groter werd. Ook de steeds intensiever wordende landbouw en industrialisatie moesten in ruime mate worden voorzien van zoetwater.

In de jaren 70 begon de derde periode. De regering besloot de vervuiling van het oppervlaktewater aan te pakken. Deze vervuiling was ontstaan door de toegenomen industrialisatie in ons land, en bovenstrooms.

Medio jaren 80 werden de tot dan toe gescheiden beleidslijnen (kwaliteit en kwantiteit) samengebracht onder de noemer integraal waterbeheer. Sinds 1998 is daaraan het beleid met betrekking tot de bescherming tegen overstroming en wateroverlast toegevoegd. Dat is de vierde periode.

Ik zal kort ingaan op deze verschillende aspecten van het waterbeheer.

Het gaat economisch heel goed in Nederland. Volgens recente publicaties gaat het vooral goed in de lage delen van ons land. Almere, de Zuidrand van Amsterdam, Rotterdam. Kortom de Randstad. In dergelijke gebieden is investeren in infrastructuur, steden en industrieterreinen alleen mogelijk als de waterhuishouding en dus ook de bescherming tegen overstroming op orde is.

Indien dat niet het geval is, zal een groot deel van ons land regelmatig onder water staan. Hetzij door overstroming vanuit zee, hetzij door hoge rivierafvoeren al dan niet gecombineerd met hevige neerslag.

Waterbeheerders hebben de zorg voor de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater, waterverdeling en bescherming tegen hoogwater. Kortom, het in stand houden van ons land. Een voorbeeld. In de polder Berkel, niet zo ver hiervandaan, varieert het polderpeil tussen de 3 en 7.15 meter beneden N.A.P. Om die polder droog te houden wordt onder normale omstandigheden jaarlijks ongeveer 13 miljoen m3 water weggepompt.

Klimaatverandering zorgt voor zeespiegelstijging en veranderende rivierafvoeren. Gecombineerd met de bodemdaling leidt dit tot het waterhuishoudkundig probleem voor de toekomst. Naarmate met name het westelijk deel van ons land dieper komt te liggen, zal meer geïnvesteerd moeten worden om droge voeten te houden. Niet alleen door middel van pompen, maar ook door meer ruimte voor water te reserveren. Met alleen hogere dijken komen we er niet meer.

Zonder maatregelen dreigt het bij een stijgende zeespiegel echt mis te gaan. U begrijpt nu mijn belangstelling voor waterbeheer.

De bodemdaling met name in het westen, veroorzaken we zelf. Door voortdurend de grondwaterstand te verlagen, oxydeert het veen. In andere delen van het land zal de kleibodem steeds verder inklinken. We pompen ons zelf letterlijk naar beneden. Dat is waterbeheer zoals we dat al eeuwen gedaan hebben. Het rapport van de Commissie waterbeheer 21e eeuw heeft aangegeven dat het anders moet. Meer ruimte voor water, minder pompen en niet uitsluitend dijken bouwen.

Uit metingen en prognoses met behulp van computermodellen, blijkt dat het Groene Hart tot 2050 nog zeker 40-60 cm zal dalen. Ook zuidelijk Flevoland laat een vergelijkbare daling zien. In het oosten daarentegen wordt een stijging verwacht van 2 cm. Dat wordt veroorzaakt door de tektonische beweging, een normaal geologisch proces. Het overkomt ons.

Naast bodemdaling en zeespiegelstijging speelt nog een ander probleem. Op deze kaart ziet U de verdeling van zoetwater van de Rijn over ons land. Voor alle duidelijkheid heb ik de aanvoer en verdeling van Maaswater maar weggelaten. Het Rijnwater wordt via ons stelsel van kanalen en sloten over heel Nederland verdeeld. Dat zelfde stelsel wordt gebruikt om het teveel aan water zo snel mogelijk af te voeren. Het teveel wordt gespuid bij de rode pijlen. Tenminste, zolang het laagwater op zee maar lager is dan het waterpeil van het binnenwater. Tijdens de wateroverlast van het najaar 1998 was het in IJmuiden bijvoorbeeld gedurende 11 laagwaters niet mogelijk om te spuien. Normaal wordt rekening gehouden met 6 keer per jaar.

Rijnwater wordt gebruikt om Drenthe van zoetwater te voorzien, terwijl eigenlijk in dat gebied voldoende zoetwater voorhanden zou kunnen zijn. Dat wordt weggepompt om met name in de winter de zaak droog te houden! Ook wordt de Friese boezem doorgespoeld om de vervuiling kwijt te raken en de landbouw van voldoende zoetwater te voorzien. In westelijk Nederland is veel zoetwater nodig om de verzilting te bestrijden. In het gebied van het Hoogheemraadschap van Rijnland bijvoorbeeld, is dagelijks veel zoetwater nodig om de verzilting van de Haarlemmermeer tegen te gaan. De Floriade zou er echt anders uit zien!
Rijnwater is dus overal in ons land. Wij noemen dat de verrijning van Nederland.

Het nieuwe waterbeleid, beschreven in de vierde Nota Waterhuishouding en verder uitgewerkt door de Commissie waterbeheer 21e eeuw, pleit voor het langer vasthouden van zogenoemd gebiedseigen water. Dat heeft als consequentie dat meer ruimte voor water moet worden gereserveerd. Beken en riviertjes die vroeger zijn gekanaliseerd moeten weer slingeren. Daardoor kan water weer de bodem indringen en zo ook het grondwater op peil houden. Dat moet overigens niet alleen in Nederland gebeuren, maar ook in de bovenstroomse gebieden. Tot mijn genoegen merk ik dat daarover in de stroomgebieden van Maas, Rijn en Schelde goed overleg plaatsvindt en ook maatregelen worden voorbereid en genomen.

Waterbeheer is mensenwerk.
Dagelijks zijn mensen van Rijkswaterstaat en de waterschappen bezig met waterbeheer. Van de tienduizend die bij Rijkswaterstaat werken zijn dat er ongeveer 4500. Van de waterschappen zo ongeveer 9000. Ze zijn bezig om ons land tegen het water te beschermen. Ze zorgen dat de waterkwaliteit goed is en dat er voldoende zoetwater beschikbaar is voor industrie en landbouw.

Rijkswaterstaat beheert ongeveer 386 km aan waterkering, waaronder de Oosterscheldekering, de Maeslantkering, het sluiscomplex bij IJmuiden, de Afsluitdijk en de duinen op de waddeneilanden. De waterschappen beheren zon 2700 km waterkering, zoals rivierdijken, dijken langs het IJsselmeer, Markermeer, en boezemkades.

Het geïnvesteerd vermogen in ons land in infrastructuur, huizen, kantoren en industrieterreinen ligt om en nabij de 8000 miljard. Toch de moeite waard om adequaat te beschermen.
Waterbeheer kost geld. Om U een indruk te geven: in totaal 6,1 miljard per jaar. De kosten voor een goede kwaliteit van het water spannen daarbij de kroon: nl. 4 miljard. De kosten voor het beheer en onderhoud van onze riolering zijn daarbij inbegrepen. Aan de verdeling van zoetwater en aan de bescherming tegen overstroming wordt jaarlijks een bedrag van 1,1 miljard besteed.

Dergelijke grote bedragen zeggen meestal niet zoveel. Daarom even het volgende voorbeeld. Iedere inwoner van Delfland moet dit jaar een bedrag van 48 gulden betalen voor droge voeten. Bent U bezitter van onroerend goed, dan komt daar nog een bedrag bij gebaseerd op de waarde daarvan. Voor de gemiddelde huizenbezitter zal dat niet boven de 130 gulden uitkomen. Ter vergelijking: wilt u naar de kabeltelevisie kijken, dan wordt U een bijdrage van circa 170 gulden gevraagd voor het zogenoemde basispakket. En voor een opstalverzekering wordt toch al gauw 1 tot 2 promille als premie berekend.

De investeringen in ons land nemen toe. Daarom adviseerde de Commissie waterbeheer 21e eeuw de komende jaren extra te investeren in met name de bescherming tegen overstroming.

Op basis van dit advies heeft het Kabinet in december besloten om de komende jaren 2,8 miljard extra uit te trekken om de waterhuishouding aan te passen aan de moderne eisen en toekomstverwachtingen. Meer ruimte voor de rivieren, en een betere kustbescherming.

Waterbeheer stopt niet bij de grens. Op 22 december vorig jaar is de Europese kaderrichtlijn Water in werking getreden. Deze verplicht de lidstaten per stroomgebied tot gemeenschappelijke plannen te komen om vervuiling aan te pakken. En, ecologisch herstel van grond- en oppervlaktewater mogelijk te maken.
Als beschermheer van het Global Water Partnership doet het mij genoegen te constateren dat er vanuit die organisatie momenteel een programma wordt ontwikkeld om de toekomstige lidstaten van de Unie te helpen met het invoeren van de waterrichtlijnen. Daarbij zijn overigens ook Nederlandse instellingen en ingenieursbureaus betrokken.

Tenslotte:
De toenemende wereldbevolking en de noodzaak deze van voedsel te voorzien, zullen van overheden, water-, landbouw-, en natuurdeskundigen veel wijsheid en samenwerking vragen. Bij voortzetting van het huidige mondiale waterbeheer is er simpelweg te weinig zoetwater om de voedselproductie op peil te krijgen. Daarom maken Nederlandse organisaties zich sterk om tijdens het 3e Wereld Water Forum, dat in 2003 in Japan wordt gehouden, het onderwerp Water for Food op de agenda te krijgen.
Hiermee proberen de Nederlandse organisaties een verandering in het mondiale waterbeheer te bewerkstelligen.

Ik dank U voor uw aandacht.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...

W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren
W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren AMSTERDAM-(BUSINESS WIRE)- Vandaag vindt de officiele opening plaats van BANK, het tweede gebouw van W...

IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Officer
IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Financial Officer NEW YORK-(BUSINESS WIRE)- Regulatory News: International Flavors & Fragrances...