Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

Datum nieuwsfeit: 23-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Noord-Holland
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Noord-Holland


Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland op 23 januari 2001

N.B.: stukken m.b.t. genoemde besluiten zijn niet altijd direct beschikbaar i.v.m. eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook antwoorden op statenvragen worden pas beschikbaar gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.


1. Delegatiebesluit Noord-Holland 2001

2. Vergadering IPO-adviescommissie MWLN op 25 januari 2001
3. Vergadering IPO-adviescommissie ROVEM op 25 januari 2001
4. Voorziening uitgestelde intenties

5. Meerjarenprogramma voor de verdeling van de gelden beschikbaar gesteld in het kader van de motie 55-36A "extra investeringen fietsinfrastructuur"

6. Verdeling Gebundelde Doeluitkering 2001.
7. Startovereenkomst Water

8. Artikel 3-overleg GS-dagelijks bestuur waterschap Groot Haarlemmermeer

9. Bijdragen stedelijke vernieuwing inclusief bodemsanering
10. Lijst met (gedeeltelijk) goed te keuren bestemmingsplannen en verklaringen van geen bezwaar artikel 19 WRO c.a.
11. Tijdelijke vervanging secretaris HAC

12. Heroverweging ingevolge de Awb (PRUP 2000-2005)
13. Voortgangsrapportage Moks'Alesi én Boerenkool
14. Beleidsevaluatie Gebundelde Doeluitkering 1996/1999
Delegatiebesluit Noord-Holland 2001
Het college besluit de voordracht voor de vaststelling van het Delegatiebesluit Noord-Holland 2001 voorlopig vast te stellen en deze te bespreken met de Statencommissie voor Ruimtelijke Ordening en Bestuur op 22 februari 2001.
Vergadering IPO-adviescommissie MWLN op 25 januari 2001

Het college besluit in te stemmen met de voorstellen, zoals vermeld op de agenda van de IPO-adviescommissie Milieu, Water, Landbouw en Natuur.

3.

Vergadering IPO-adviescommissie ROVEM op 25 januari 2001

Het college besluit in te stemmen met de voorstellen zoals vermeld op de agenda voor de vergadering van de adviescommissie Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting, Economie.

4.

Voorziening uitgestelde intenties

1. Voor negen doeleinden het nog niet uitgegeven gedeelte van de in de jaren t/m 1999 in de Voorziening Uitgestelde Intenties (VUI) gestorte bedragen in deze voorziening te handhaven en voor acht projecten en doeleinden de voor 2000 geraamde maar niet (volledig) in dat jaar uitgegeven bedragen aan deze voorziening toe te voegen.

2. Het onder 1. genomen besluit voor advies voor te leggen aan de Commissie FSB in haar vergadering van 14 februari 2001. 5.

Meerjarenprogramma voor de verdeling van de gelden beschikbaar gesteld in het kader van de motie 55-36A "extra investeringen fietsinfrastructuur"

Het college besluit:

1. het meerjarenprogramma voor de verdeling van de extra gelden voor fietsinfrastructuur 2001, inclusief toetsingskader en beleidsregels, voorlopig vast te stellen;

2. de projectenlijst voor te leggen aan de statencommissie Wegen, Verkeer en Vervoer

6.

Verdeling Gebundelde Doeluitkering 2001.

Het college besluit:

1. De statenvoordracht `Projectenlijsten voor de verdeling van de Gebundelde Doeluitkering 2001 en de maximale financiële bijdragen' en het bijbehorende ontwerpbesluit voorlopig vast te stellen;
2. De statenvoordracht en het ontwerpbesluit voor advies voor te leggen aan de statencommissie Wegen, Verkeer en Vervoer in haar vergadering van 2 februari 2001;

3. Afhankelijk van het advies van de statencommissie de portefeuillehouder te machtigen de statenvoordracht definitief vast te stellen.
7.
Startovereenkomst Water

1. De concept-startovereenkomst Waterbeleid 21-ste eeuw ter kennisgeving aan te nemen

2. De portefeuillehouder Water te machtigen opmerkingen vanuit GS in te brengen in de IPO-Adviescommissie Milieu en Waterstaat van 25 januari en de IPO-onderhandelingsdelegatie te mandateren om op basis van de besprekingen in de IPO-Adviescommissie de komende periode overleg te voeren en een eindtekst van de startovereenkomst vast te stellen, waarover op 8 februari finale besluitvorming kan plaats vinden in het algemeen bestuur. 8.
Artikel 3-overleg GS-dagelijks bestuur waterschap Groot Haarlemmermeer
1. het voorlopig standpunt in te nemen dat de aanbevelingen uit het advies van de Stuurgroep Organisatie Waterbeheer Zuid-Holland en de aanbevolen aanpak voor de 2e fase van het proces een goede basis vormen voor de beoogde herstucturering van het waterschapsbestel (waarvan het interprovinciale hoogheemraadschap van Rijnland en het inliggende waterschap Groot-Haarlemmermeer mede deel uitmaken) en gelden als vertrekpunt in het vervolgproces;

2. dat genoemde aanbevelingen aanleiding zijn voor overleg ex artikel
3 Waterschapswet tussen G.S. van Noord-Holland en het dagelijks bestuur van het waterschap Groot-Haarlemmermeer
3. het dagelijks bestuur van Groot-Haarlemmermeer tot dit overleg uit te nodigen;

4. G.S. van Zuid-Holland hiervan op de hoogte te stellen;
5. G.S. van Zuid-Holland tevens te berichten dat ermee kan worden ingestemd dat dit college, onder verwijzing naar artikel 6 van de Waterschapswet, mede namens het college van G.S. van Noord-Holland inzake het interprovinciale hoogheemraadschap van Rijnland toepassing geeft aan de artikelen 3 en 4 van de Waterschapswet en de besturen van Rijnland en Groot-Haarlemmermeer hieromtrent te informeren.
9.

Bijdragen stedelijke vernieuwing inclusief bodemsanering Het college besluit:

1. Als zijn oordeel uit te spreken dat de notities van de notitiegemeenten over het algemeen een voldoende tot goede invulling geven aan het provinciaal beleid zoals geformuleerd in het Beleidskader Stedelijke Vernieuwing Noord-Holland en daarmee een belangrijke stap betekenen in de aanpak van de stedelijke vernieuwing binnen de provincie.

2. Conform de voorstellen van de projectgroep stedelijke vernieuwing:
+ Voor alle notitiegemeenten, met uitzondering van Beemster en Diemen, het indicatieve basisbedrag ISV+SDV voor de uitvoering van projecten in het kader van stedelijke vernieuwing met 1/3 te verhogen;.

+ voor de notitiegemeenten (exclusief Beemster en Diemen) in verband met de beschikbare provinciale middelen een extra bijdrage toe te kennen groot 6,67% van de indicatieve basisbedragen voor ISV en bodemsanering;
+ de gemeenten Andijk, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Landsmeer, Uithoorn en Wervershoof de status van
*ster*gemeente te geven en per gemeente op basis van de provinciale middelen de indicatie extra met f 200.000 te verhogen.

3. De gemeente Diemen de gelegenheid te geven haar notitie aan te passen. In afwachting van de nieuwe notitie zal de met 1/3 verhoogde rijksbijdrage beschikbaar blijven.
4. De gemeente Muiden in de gelegenheid te stellen hun bodemsaneringsprogramma, in overleg met bureau bodemsanering, aan te passen.

5. De gemeenten Haarlem, Zaanstad en Alkmaar een bijdrage van ¦ 700.000 uit de provinciale middelen in het vooruitzicht te stellen en daarbij aan te geven met deze gemeenten in het bijzonder prestatieafspraken te willen maken op het terrein van ouderenhuisvesting, projecten van bovenlokaal belang en integrale aanpak van sociale, fysiek-ruimtelijke en ecnomische aspecten.
6. Als voorlopig standpunt in te nemen dat aan fysiek-ruimtelijke maatregelen in notitiegemeenten veelal geen of een lagere bijdrage dan 1/12 of 1/15 van de kosten zal worden verleend aan projecten die voor 100% te financieren zijn door de marktsector, projecten waaraan andere rijks- of provinciale bijdragen zijn verleend, projecten van groot onderhoud en projecten voor verbindende infrastructuur.

7. Het voorstel voor bepaling van de projectbijdragen te bespreken met de gemeenten en voor advies voor te leggen aan de Provinciale Commissie voor de Volkshuisvesting en de Stedelijke Vernieuwing.
8. Als ambitie uit te spreken dat begin 2005 alle projecten met een ISV-bijdrage uitgevoerd of in uitvoering zijn en bij het toekennen van projectbijdragen in het bijzonder te letten op de uitvoeringsgereedheid.

9. De gemeenten voor de uitvoering van het bodemsaneringsprogramma te mandateren op basis van artikel 53 van de Wbb.
10. Aan de programmagemeenten (exclusief Hilversum) vooralsnog een bijdrage voor bodemsanering te verlenen van 70% van op basis van de gemeentelijke bodemprogramma's geraamde bijdragen en het voornemen te uiten deze bijdrage bij voldoende voortgang begin 2002 te verhogen.

11. Het indicatieve bedrag voor bodemsanering voor de notitiegemeenten vooralsnog vast te stellen op 70% van op basis van de gemeentelijke bodemprogramma's geraamde bijdragen en het voornemen te uiten dit indicatieve bedrag bij voldoende voortgang begin 2002 te verhogen.

12. Het hoofd van de afdeling RWB te machtigen de gemeenten te informeren en uitvoering te geven aan bovenvermelde besluiten van GS.

10.
Het college besluit conform de voorstellen op de lijst betreffende:
* Paraplu-bestemmingsplan Prostitutiebeleid, gemeente Langedijk
* Bestemmingsplan Camping Zuiderzee, gemeente Medemblik
* Bestemmingsplan Geluidsisolatieprojectkaart Schiphol, gemeente Akersloot

* Bestemmingsplan Blokweer 2000, gemeente Hoorn
* Bestemmingsplan Grachtengordel 1998, gemeente Den Helder
* Bestemmingsplan Villagebied, gemeente Hilversum
* Bouw 1460 woningen, 7 autobruggen en 1 fietsbrug in/ten benoeve van de wijk Floriande

* Bouw van een bedrijfspand met 31 businessunits op bedrijventerrein Nieuw-Vennep Zuid, gemeente Haarlemmermeer

* Bouw van een ziekenhuis (Spaarneziekenhuis) met busstation te Hoofddorp

* Uitbreiding hotelaccommodatie horeca-inrichting Spoorstraat 12, 14 en 16, gemeente Enkhuizen

* Vergroten van een woning aan de B.van Beeklaan 56 te Kortenhoef, gemeente 's-Gravenland

* Bouw 6 garageboxen op het perceel Tonnekamp 1 te Abbenes, gemeente Haarlemmermeer

* Maken van een dakopbouw op enkele woningen aan de weg Calveslo te Kudelstaart, gemeente Aalsmeer

* Bouw van een woning aan de Boterdijk 38, gemeente Uithoorn
* Bouw van 2 garages aan het Vogellaantje 1, gemeente Naarden
* Verbouw voormalige agragische bedrijfswoning Oudelandsdijkje 2a, gemeente Obdam

* Bouw van een bedrijfspand annex kantoor op befrijventerrein Nieuw-Vennep-Zuid, gemeente Haarlemmermeer

11.

Tijdelijke vervanging secretaris HAC
Het college besluit de conceptstatenvoordracht en het bijbehorende ontwerpbesluit vast te stellen.
12.
Heroverweging ingevolge de Awb (PRUP 2000-2005) Het college besluit:

1. De gemeente Opmeer in haar bezwaar tegen het Provinciaal Restauratie Uitvoerings Programma (PRUP) 2000-2005 te ontvangen.
2. Haar bezwaar ongegrond te verklaren.

3. De bestreden beslissing van 28 juni 2000, nr.2000-17175, te handhaven.

13.
Voortgangsrapportage Moks'Alesi én Boerenkool
Het college besluit:

1. De voortgangsrapportage over het project Moks' Alesi én Boerenkool voor kennisgeving aan te nemen.

2. Deze rapportage ter informatie voor te leggen aan de PS-commissie ZWC op 14 februari 2001.

14.
Beleidsevaluatie Gebundelde Doeluitkering 1996/1999
1. Kennis te nemen van het rapport "Evaluatie Gebundelde Doeluitkering 1996-1999

2. In te stemmen met het procedure voorstel conform het onderzoeksprotocol van beleidsevaluaties bij de provincie Noord-Holland, voor behandeling van het evaluatierapport.

Inlichtingen:

D.Berger tel. (023) 514 4309/3569 4
S. Boedijn tel. (023) 514 44 58 5, 6, 14

M.van Kanten tel. (023) 514 42 11

3, 9, 10, 11
S.Raben tel. (023) 514 40 07 12, 13
K.van Rijn tel. (023) 514 40 45 1, 2, 7, 8

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...