Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

EU over inbreukprocedures interne markt

Datum nieuwsfeit: 25-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
European Union


Internal Market: infringement procedures for failure to implement Directives
DN: IP/01/107 Date: 2001-01-25

TXT: FR EN DE DA ES PT NL IT SW FI EL

PDF: FR EN DE DA ES PT NL IT SW FI EL

Word Processed: FR EN DE DA ES PT NL IT SW FI EL

IP/01/107

Brussel, 25 januari 2001

Interne markt: inbreukprocedures wegens niet-omzetting van richtlijnen

De Europese Commissie heeft besloten om aan twaalf lidstaten tweeëntwintig formele verzoeken te sturen om haar binnen twee maanden in kennis te stellen van de maatregelen die zij hebben genomen om vijf verschillende internemarktrichtlijnen ten uitvoer te leggen. De betrokken richtlijnen betreffen betalingssystemen, beleggerscompensatiestelsels, specialisten, de vrijheid van vestiging voor advocaten en verzekeringen. Deze formele verzoeken zijn in de vorm van zogenaamde "met redenen omklede adviezen", de tweede fase in een inbreukprocedure overeenkomstig artikel 226 van het EG-Verdrag. Indien een lidstaat niet binnen twee maanden een bevredigend antwoord op het hem toegestuurde met redenen omklede advies geeft, kan de Commissie de zaak voorleggen aan het Hof van Justitie in Luxemburg. Uit het laatste scorebord van de interne markt blijkt dat de omzetting van internemarktrichtlijnen in de meeste lidstaten de afgelopen drie jaar aanzienlijk is verbeterd, maar dat één op de acht internemarktrichtlijnen nog altijd niet in alle lidstaten is omgezet (zie IP/00/1356).

Frits Bolkestein, lid van de Commissie voor de interne markt, zei hierover: "Tijdens de Europese Raad van Lissabon in maart 2000 hebben de lidstaten opnieuw bevestigd dat zij haast willen maken met de economische hervorming en een volledig operationele interne markt tot stand willen brengen. Het is van dringend belang dat dit streven in daden wordt omgezet en dat de internemarktwetgeving onmiddellijk en op correcte wijze in alle lidstaten wordt uitgevoerd."

Betalingssystemen

De Commissie heeft besloten om Luxemburg, Frankrijk en Italië een met redenen omkleed advies te sturen, omdat deze landen de Commissie nog niet in kennis hebben gesteld van maatregelen tot uitvoering van de richtlijn betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties (98/26/EG). De richtlijn werd in mei 1998 aangenomen en trad op 11 december 1999 in werking. Hij heeft tot doel het systeemrisico bij de deelname aan betalingssystemen en afwikkelingssystemen voor effectentransacties, en met name het risico in verband met de insolventie van een deelnemer aan het systeem, terug te dringen.

Beleggerscompensatiestelsels

De Commissie heeft een met redenen omkleed advies naar het Verenigd Koninkrijk gestuurd met het verzoek om haar in kennis te stellen van maatregelen tot uitvoering van Richtlijn 97/9/EG inzake de beleggerscompensatiestelsels op het grondgebied van Gibraltar (zie IP/97/138).

Deze richtlijn had op 26 september 1998 omgezet moeten zijn en verplicht de lidstaten om erop toe te zien dat een of meer stelsels worden ingevoerd die de beleggers compensatie bieden (tot een maximumbedrag van niet minder dan 20,000) indien een beleggingsonderneming (al dan niet een bank) niet in staat blijkt om beleggers hun betalingen of effecten terug te betalen. Het Verenigd Koninkrijk heeft andere nationale maatregelen tot omzetting van deze richtlijn gemeld, maar niet voor het grondgebied van Gibraltar.

Specialisten

De Commissie heeft Portugal een met redenen omkleed advies gestuurd met het verzoek haar in kennis te stellen van maatregelen tot uitvoering van Richtlijn 1999/46/EG. Deze richtlijn betreft een bijwerking van de lijst van diploma's van specialisten in de EU-lidstaten (zoals vastgesteld in Richtlijn 93/16/EEG), die door de lidstaten wederzijds worden erkend. Door een regelmatige bijwerking van de lijst wordt de wederzijdse erkenning vergemakkelijkt en wordt het vrije verkeer van artsen gewaarborgd. De richtlijn van 1999 had uiterlijk 31 december 1999 moeten zijn omgezet. Het verzuim van de Portugese autoriteiten om omzettingsmaatregelen mede te delen kan een belemmering zijn voor de erkenning van bepaalde gespecialiseerde medische opleidingen en kan daardoor het vrije verkeer van specialisten tussen de lidstaten beperken.

De vrijheid van vestiging voor advocaten

De Commissie heeft België, Spanje, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland en Portugal een met redenen omkleed advies gestuurd met het verzoek haar in kennis te stellen van maatregelen tot omzetting van Richtlijn 98/5/EG betreffende het recht van advocaten om zich in een andere EU-lidstaat te vestigen. De termijn voor omzetting van de richtlijn was 14 maart 2000. Het verzuim van de betrokken lidstaten om omzettingsmaatregelen te melden vormt een mogelijke belemmering van het recht van advocaten om zich in andere EU-lidstaten te vestigen en daar hun beroep uit te oefenen.

Verzekeringen

De Commissie heeft Oostenrijk, België, Finland, Frankrijk, Griekenland, Italië, Luxemburg, Portugal en het Verenigd Koninkrijk een met redenen omkleed advies gestuurd met het verzoek de noodzakelijke maatregelen tot uitvoering van de zogenaamde "richtlijn verzekeringsgroepen" (98/78/EG) te treffen, die op 5 juni 2000 had moeten zijn omgezet. Deze richtlijn betreft het aanvullend toezicht op verzekeringsondernemingen in een verzekeringsgroep en stelt gemeenschappelijke basisnormen vast voor de kapitaalvereisten van dergelijke ondernemingen met het oog op de dekking van onvoorziene risico's. Deze richtlijn moet voor het eerst worden toegepast bij het toezicht op de jaarrekening voor het boekjaar dat op 1 januari 2001 of in het op die datum beginnende kalenderjaar ingaat. Aangezien ondernemingen moeten weten wat hun verplichtingen overeenkomstig deze richtlijn zijn, is het van bijzonder belang dat de lidstaten mededelen hoe zij deze op nationaal niveau willen omzetten.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie