Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Agenda gemeenteraadsvergadering gemeente Bellingwedde

Datum nieuwsfeit: 25-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Bellingwedde
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Bellingwedde

MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE
Agenda gemeenteraadsvergadering 25 januari 2001 Klein Chemisch Afval

Grunnerger Schriefwedstried

Vergunning Wet Milieubeheer

Aanvraag Bouwvergunningen

Invalidenparkeerplaats

Belastingverordening OZB 2001
GEMEENTERAADSVERGADERING
De burgemeester van Bellingwedde maakt bekend dat de volgende openbare gemeenteraadsvergadering op donderdag 25 januari 2001 wordt gehouden in het gemeentehuis te Bellingwolde (entree zij-ingang, aanvang 19.30 uur):

De AGENDA luidt:

1. Opening.

2. Aanvullend krediet ten behoeve van verbouw gemeentehuis Wedde en aanpassing/inrichting directe omgeving daarvan.
3. Voorstel tot aanpassing van de ramingen "Onvoorziene uitgaven" en Batig saldo" voor het jaar 2001.

4. Voorstel tot vaststelling van het Regionaal Educatief Plan voor 2001.

5. Voorstel tot het aangaan van een overeenkomst domeinnaam Websites.
6. Voorstel tot wijziging van de gemeentelijke inspraakverordening en de gemeentelijke legesverordening, alsmede een voorstel tot het delegeren van de bevoegdheid tot het voeren van een zelfstandige projectprocedure.

7. Ingekomen stukken en mededelingen.

8. Notulen van de raadsvergadering van 21 december 2000.
9. Begrotingswijzigingen.

10. Sluiting.

Bellingwedde 17 januari 2001,
De burgemeester voornoemd,
Voor gehuwden/samenwonenden

fl. 2.290,08

Voor een alleenstaande ouder

fl. 2.061,07

Voor een alleenstaande

fl. 1.603,05
Voor een echtpaar en alleenstaande ouders

fl. 20.000, --

Voor een alleenstaande

fl. 10.000, --
Voor een alleenstaande

fl. 125, --

Voor een echtpaar

fl. 250, --, vermeerderd met fl.125, -- voor elk ten laste komend kind jonger dan 18 jaar.

Voor een alleenstaande ouder

fl.125, --, vermeerderd met fl.125, -- voor elk ten laste komend kind jonger dan 18 jaar.

kubieke meter: f20,-) af- geven aan het afvalbrengstation (maximaal 0,5 m3 per jaar per woonhuisaansluiting). Er wordt geen asbest afkomstig van bedrijven of omvangrijke sloop (schuren etc.) ingenomen. In alle gevallen vooraf contact opnemen met de gemeente. Asbest wordt niet afgehaald. Voor asbest gelden dezelfde regels als voor de afgifte van grof vuil.

naar boven

GRUNNEGER SCHRIEFWEDSTRIED

Het ligt in de bedoeling van het gemeentebestuur om in 2001 voor de 5e keer voor de inwoners een Grunneger Schriefwedstried te organiseren.

Als u een beetje in het Gronings kunt schrijven, een leuk verhaal, lied of gedicht, dan zouden wij het zeer op prijs stellen deze van u te ontvangen en wel vóór 1 februari 2001. U kunt dit opsturen naar de Gemeente Bellingwedde, afd. BAZ, postbus 18, 9695 ZG Bellingwolde. De binnengekomen werken zullen inhoudelijk worden beoordeeld door een deskundige jury en de winnaar/winnares krijgt uiteraard een mooie prijs. Schroomt u niet om mee te doen! Afgezien van het feit dat meedoen gewoon heel leuk is, blijven zo ook de verhalen van Oost-Groningen bewaard. Alle verhalen, liederen en gedichten worden gebundeld in een speciaal nummer van Dicht-Erbij, het gemeentelijk informatieblad. Doet u daarom toch vooral mee.

De regels zijn eenvoudig nl.:

* De keuze van het onderwerp is vrij.

* Er wordt niet te streng naar de spelling gekeken.
* De lengte van de inzending: geschreven maximaal 3xA4; getypt maximaal 2x A4.

* per persoon mag één verhaal of een gedicht worden ingezonden.
* Er zijn twee leeftijdscategorieën: tot 18 jaar en en 18 jaar ouder
* De wedstrijd staat open voor alle ingezetenen c.q. oud-ingezetenen.

Vergeet niet uw naam, adres, woonplaats en leeftijd te vermelden.

Veel succes gewenst.

naar boven

VERGUNNING WET MILIEUBEHEER

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bellingwedde maken bekend, gelet op de artikel 3.19, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht, dat zij voornemens zijn op de volgende aanvragen van:
* P.G.M. Gerrits, Kerkweg 32, 9695 ET BELLINGWOLDE voor een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer, voor een nieuwe de gehele inrichting omvattende vergunning voor het in werking hebben van een melkrundveehouderij en akkerbouwbedrijf gelegen aan de Kerkweg 32 te Bellingwolde, kadastraal bekend gemeente Bellingwolde, sectie L, nummer 622 (ged.);

* A. v. Zeitveld, 1e Dalweg 15, 9695 TM VRIESCHELOO voor een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer, voor een nieuwe de gehele inrichting omvattende vergunning voor het in werking hebben van een paardenstoeterij c.q paardenfokkerij gelegen aan de 1e Dalweg 15 te Vriescheloo, kadastraal bekend gemeente Bellingwolde, sectie O, nummers 687, 688 en 220 (ged.);

* H. Moriën, Koloniesweg 19, 9695 EL BELLINGWOLDE voor een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer, voor een nieuwe de gehele inrichting omvattende vergunning voor het in werking hebben van een papegaaienopvang en vermeerderingsbedrijf gelegen aan de Koloniesweg 19 te Bellingwolde, kadastraal bekend gemeente Bellingwolde, sectie L, nummer 159;

positief te beschikken onder het stellen van voorschriften te bescherming van het milieu.

De ontwerp-beschikkingen, alsmede de aanvragen en andere ter zake zijnde stukken,

liggen vanaf 18 januari tot en met 14 februari 2001 op de secretarie van de gemeente Bellingwedde, Hoofdweg 158 te Bellingwolde ter inzage op de werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur. Alleen indien u daarom verzoekt (tel: 0597-537100) worden de desbetreffende stukken buiten kantoor uren ter inzage gelegd.

Een ieder kan gedurende de termijn van de ter inzage legging schriftelijk gemotiveerde bedenkingen inbrengen naar aanleiding van de ontwerp-beschikkingen. Degene die bedenkingen inbrengt, kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Bedenkingen dienen gericht te worden aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bellingwedde, Postbus 18, 9695 ZG Bellingwolde.

Voorts kunt u tot en met 1 februari 2001 verzoeken om voor het einde van de termijn van ter inzagelegging een gedachtenwisseling te houden omtrent de ontwerp-beschikkingen. U kunt dan met vertegenwoordigers van de gemeente en/of de vergunningaanvrager van gedachten wisselen. Gedurende de ter inzage termijn kan op de aanvragen een mondelinge toelichting op de stukken worden gegeven. Tevens kan er over de ontwerp-beschikkingen van gedachten worden gewisseld en kunnen mondeling gemotiveerde bedenkingen worden ingebracht. Alleen zij die (tijdig) bedenkingen hebben ingebracht tegen één van de drie ontwerp-beschikkingen kunnen later beroep instellen bij de Raad van State tegen die beschikking, tenzij men redelijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig) bedenkingen in te brengen, dan wel de besluitvorming straks afwijkt van het voornemen.

naar boven

AANVRAGEN BOUWVERGUNNINGEN

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bellingwedde maken bekend dat zij op grond van de Woningwet in de periode van 22-12-2000 t/m 12-1-2001 de volgende aanvragen om een bouwvergunning hebben ontvangen:

* voor het oprichten van een garage en het vernieuwen van een schuur, Weverslaan 6 te Wedde.

* voor het vergroten van een restaurant, Wedderbergenweg 3 te Wedde.
* voor het oprichten van een schuur, Hoofdweg 29 te Blijham.
* voor het veranderen van een woning en het oprichten van een garage,Veelerveensterweg 107 te Veelerveen.
* voor het oprichten van een bedrijfswoningen met garage en een bedrijfsgebouw , Leidijksweg 15 te Bellingwolde.
* voor het oprichten van een opslagloods, Tweekarspelenweg 10 te Blijham.

* voor het oprichten van een serre, Lindenlaan 46 te Bellingwolde.
* voor het oprichten van een tuinhuisje, Weddermarke tegenover 12 te Wedde.

* voor het oprichten van een toiletgebouw, Molenweg 2 te Wedde.
MELDINGEN

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bellingwedde maken bekend dat zij op grond van de Woningwet in de periode van 22-12-2000 t/m 12-1-2001 de volgende meldingen bouwvoornemen hebben ontvangen:
* voor het plaatsen van een tuinhuisje, Bovenlanden 29, te Blijham.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Bellingwedde maken bekend dat zij op grond van de Woningwet in de periode van 22-12-2000 t/m 12-1-2001 de volgende melding sloopvoor-nemen heeft ontvangen:
* voor het slopen van een garage, Veelerveensterweg 107 te Veelerveen.

* voor het slopen van een garage/schuur, Hoofdweg 29 te Blijham.
De aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Het inzien van de plannen cq. het inbrengen van bezwaren/bedenkingen is op dit moment niet mogelijk.

AFGEGEVEN BESCHIKKINGEN

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bellingwedde maken bekend dat de volgende beschikkingen op 3 januari 2001 zijn afgegeven:
* voor het oprichten van een woning met berging/carport, Noorderstraat 17a te Bellingwolde.

* voor het oprichten van en woning, Hoofdweg 38 te Bellingwolde.
* voor het veranderen van een koetshuis in een recreatief nachtverblijf, Dorpsstraat 65 te Vriescheloo.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bellingwedde maken bekend dat de volgende beschikkingen op 12-1-2001 is afgegeven:
* voor het slopen van een garage, Veelerveensterweg 107 te Veelerveen.

Tegen deze beschikkingen kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen 6 weken na de hierboven genoemde afgifte/verzenddatum van de beschikking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bellingwedde Postbus 18 9695 ZG Bellingwolde. Daarnaast kan om een voorlopige voorziening (b.v. schorsing) worden verzocht bij de president van de arrondissementsrechtbank, Postbus 781, 9700 AT Groningen.

naar boven

INVALIDENPARKEERPLAATSEN

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bellingwedde hebben in zijn vergadering van 9 januari 2001 besloten tot het instellen van een algemene invalidenparkeerplaats door het plaatsen van het bord E06 voor het perceel gelegen aan de Esdoornweg 8 te Vriescheloo. Tevens is besloten tot het intrekken van het besluit d.d. 4 juli 2000 inhoudende instelling van een algemene invalidenparkeerplaats aan de Esdoornweg 6.

Bovenvermeld besluit ligt gedurende zes weken na publicatie ter inzage in het gemeentehuis te Bellingwolde op de afdeling Bestuurlijke en Algemene Zaken kamer 25.

naar boven

BELASTINGVERORDENING OZB 2001

Burgemeester en wethouders delen mede dat de raad in haar vergadering van 21 december 2000 heeft besloten tot vaststelling van:
* Verordening onroerende-zaakbelastingen Bellingwedde 2001.
In genoemde verordening is (onder meer) het tarief voor de onroerende-zaakbelastingen (OZB) voor het jaar 2001 vastgesteld.

Het tarief voor de OZB is verlaagd:

* eigenarengedeelte van f 11,30 naar f 8,50;
* gebruikersgedeelte van f 9,05 naar f 6,80.
Het nieuwe tarief is zodanig vastgesteld/berekend dat de totale belastingopbrengst voor het jaar 2001 voor de OZB gelijk is aan die van het jaar 2000.

Er vindt dus geen (ook niet trendmatig) verhoging van de OZB plaats. Individueel kan de OZB-aanslag voor 2001 wel afwijken ten opzichte van 2000.
Of u meer of minder OZB hoeft te betalen dan het afgelopen jaar hangt af van de nieuw vast te stellen waarde van uw pand. Zoals u wellicht bekend is zijn/worden in het kader van de Wet Waardering Onroerende Zaken (Wet-WOZ) alle panden in deze gemeente opnieuw gewaardeerd met als peildatum 1-1-1999. De nieuwe waarde geldt voor het tijdvak 2001 tot en met 2004. De gemiddelde stijging van de nieuwe WOZ-waarden voor woningen is ongeveer 40%. De stijging van de waarde van uw pand kan echter (aanmerkelijk) afwijken van dit gemiddelde.
Wellicht in maart zult u een beschikking ontvangen van de gemeente, waarop de nieuw vastgestelde (WOZ)-waarde is vermeld. Hiertegen kunt u bezwaar maken.

Genoemde waarde is dus bepalend voor de hoogte van de aanslag OZB voor het jaar 2001.

Voor de jaren 2002 tot en met 2004 is de hoogte van de aanslag OZB naast genoemde waarde afhankelijk van eventuele tariefsaanpassingen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie