Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Akkoord over richtlijnen GGO's in het milieu

Datum nieuwsfeit: 25-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
European Union

On the deliberate release of GMOs into the environment / Agreement Press Release: Brussels (13-12-2000) - Press: 480 - Nr: 14519/00


Brussel,
13 december 2000

14519/00 (Presse 480)

PERSMEDEDELING

Onderwerp :

BEMIDDELINGSCOMITÉ PARLEMENT - RAAD

AKKOORD OVER DE RICHTLIJN

INZAKE DE DOELBEWUSTE INTRODUCTIE VAN

GENETISCH GEMODIFICEERDE MECHANISMEN (GGO's) IN HET MILIEU

Na de eerste vergadering van het bemiddelingscomité op 8 november 2000 hebben het Europees Parlement en de Raad overeenstemming bereikt over een gezamenlijke tekst met betrekking tot de voorgestelde richtlijn inzake de doelbewuste introductie van genetische gemodificeerde mechanismen (GGO's) in het milieu, die in de plaats zal komen van Richtlijn 90/220/EEG. Het akkoord zal dienen te worden bevestigd door beide instellingen, in het geval van het Parlement met een absolute meerderheid van stemmen en in de Raad met gekwalificeerde meerderheid van stemmen, afhankelijk van de instelling die de richtlijn definitief zal aannemen.

Ten aanzien van de voornaamste amendementen van het Europees Parlement op het gemeenschappelijk standpunt van de Raad werden de volgende oplossingen gevonden:


- De overeengekomen tekst voorziet in een grotere toegankelijkheid van het publiek tot informatie.

- Wat de doelstellingen traceerbaarheid en toezicht betreft, wordt voorzien in de instelling van registers met vermelding van de plaats van alle geteelde GGO's. Deze registers zullen in voorkomend geval openbaar worden gemaakt door de bevoegde autoriteiten, onder naleving van de nationale bepalingen.
- Wat het geleidelijk elimineren van
antibioticaresistentie-markers in GGO's betreft, werden specifieke tijdschema's overeengekomen, namelijk eind 2004 voor GGO's die in de handel worden gebracht en eind 2008 voor GGO's die voor andere doeleinden, zoals onderzoek en ontwikkeling, worden geïntroduceerd.

- Een nieuwe afwijking van het toepassingsgebied van de richtlijn werd overeengekomen voor GGO's in medicinale stoffen of verbindingen voor menselijk gebruik, wanneer die voor andere dan handelsdoeleinden worden vrijgegeven, mits de toepasselijke sectorale gemeenschapswetgeving voorziet in gelijkwaardige vergunningsprocedures.

- Ten aanzien van zaaizaad dat alleen bestemd is voor handelsdoeleinden, werd overeengekomen dat de periode van de eerste toestemming verstrijkt uiterlijk 10 jaar na de datum van de eerste opneming in een officieel nationaal register. Een gelijkaardige bepaling zal gelden voor bosbouwkundig teeltmateriaal.

- Een nieuwe tijdslimiet werd ingevoerd voor de vernieuwing van de toestemming. De vernieuwde toestemming zal als algemene regel eveneens gelden voor nog eens 10 jaar.

- Wat de aanneming van bijkomende aansprakelijkheidsregels betreft zal de Commissie vóór eind 2001 een wetgevingsvoorstel inzake milieuaansprakelijkheid indienen; dat zou ook schade door GGO's dekken.

- In het kader van de milieurisicobeoordeling die moet worden verricht alvorens een GGO wordt geïntroduceerd, wordt voorzien in aangescherpte mechanismen, meer bepaald voor de analyse van eventuele cumulerende lange-termijneffecten.
- Wat het Protocol van Cartagena inzake bioveiligheid betreft, wordt de Commissie verzocht om vóór juli 2001 een wetgevingsvoorstel in te dienen, met maatregelen om de bepalingen van het Protocol uit te voeren, met name die met betrekking tot de export.
Achtergrondinformatie

De richtlijn heeft betrekking op de experimentele introductie van GGO's (doelbewuste introductie voor andere doeleinden dan het in de handel brengen, hetgeen in beginsel beperkt blijft tot de afzonderlijke lidstaten) in deel B en het in de Gemeenschap in de handel brengen van GGO's in deel C.

Alvorens de procedures (deel B en C) die zullen resulteren in een eerste toestemming in te leiden, dient een op gemeenschappelijke beginselen gebaseerde milieurisicobeoordeling plaats te vinden.

Elk deel behelst een standaardprocedure. Aan het eind daarvan geeft de "aanvoerende" bevoegde instantie (d.w.z. die welke een kennisgeving heeft ontvangen) haar toestemming voor de doelbewuste introductie of het in de handel brengen. Terwijl slechts één nationale bevoegde instantie verantwoordelijk is voor het verlenen van toestemming voor de standaardprocedure uit hoofde van deel B, zijn alle bevoegde instanties betrokken bij de gedifferentieerde (vereenvoudigde) procedure uit hoofde van deel B, en de standaardprocedure uit hoofde van deel C.

Voor het in de handel brengen, waarbij alle lidstaten zijn betrokken, wordt alleen toestemming gegeven wanneer op mogelijke tegenwerpingen is ingegaan of via de comitéprocedure een besluit is genomen, en wanneer de aanvoerende bevoegde instantie niet gekant is tegen de voorgenomen afzet. Toestemming volgt na uitvoerig overleg (het publiek, wetenschappelijke comités) voor een maximumperiode van 10 jaar. Na 10 jaar moet een nieuwe aanvraag worden ingediend voor de oorspronkelijke toestemming. In deze toestemming worden bindende vereisten inzake controle en etikettering gespecificeerd.

Uit hoofde van deel B wordt de standaardprocedure aangevuld met een gedifferentieerde procedure, waarbij een comité, na verplichte raadpleging van wetenschappelijke comités en het publiek, specifieke procedures omschrijft voor wat betreft voorlichting of termijnen, die vervolgens van toepassing kunnen zijn op introducties die aan bepaalde veiligheidscriteria voldoen en waarmee voldoende ervaring is opgedaan.

Voor de verwerking van toestemmingen die uit hoofde van de bestaande richtlijn worden verleend en voor de controle van de verwerking van nieuwe informatie en bezwaren tegen GGO's waarvoor reeds toestemming was ontvangen, wordt in aanvullende procedures voorzien.

De vereisten van deel C zijn niet van toepassing op producten die zijn toegestaan uit hoofde van andere communautaire wetgeving die gelijkwaardig is aan deze richtlijn voor wat betreft risicobeoordeling, risicobeheer, controle al naar het geval, etikettering, voorlichting van het publiek en de vrijwaringsclausule.

In alle fasen van het in de handel brengen is etikettering verplicht; op het etiket moet duidelijk worden vermeld: "dit product bevat genetisch gemodificeerde organismen". Voor elk product kunnen drempels worden vastgesteld waaronder etikettering voor producten die toevallige of technisch onvermijdelijke sporen van GGO's bevatten, niet nodig is.reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie