Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

College Oosterhout wil ook ruimte voor volksinitiatief

Datum nieuwsfeit: 25-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Oosterhout

Besluitenlijst

Vergadering college van b. en w. 23 januari 2001

College wil ook ruimte bieden voor volksinitiatief

Het college van b. en w. wil, naast een referendum over voorgenomen besluiten door de gemeenteraad, ook ruimte bieden voor een volksinitiatief. Dat betekent dat een groep inwoners, mits ze aan een aantal voorwaarden voldoen, de mening van de Oosterhoutse bevolking over een bepaald onderwerp kunnen vragen. Daarom komen burgemeester en wethouders in de gemeenteraad van 30 januari niet alleen met een verordening voor een referendum, maar ook met een verordening voor een volksinitiatief. Het college gaat daarmee in op een wens van een meerderheid van de commissie Algemene Zaken.

Oorspronkelijk hadden b. en w. de raad voorgesteld alleen een referendum in te voeren, waarin de gemeenteraad of een groep inwoners de mening van de inwoners van Oosterhout kunnen vragen over een voorgenomen besluit van de raad. Een meerderheid van de commissie Algemene Zaken bleek echter van mening dat ook over onderwerpen die niet op de agenda van de gemeenteraad staan, de mening van de Oosterhouters gevraagd zou moeten kunnen worden.

Voor zon volksinitiatief gelden wel bepaalde regels. Een verzoek daartoe van een groep inwoners moet ondersteund worden door een aantal personen dat gelijk staat aan minstens de helft van de kiesdeler bij de laatst gehouden raadsverkiezingen. De kiesdeler bedroeg bij de raadsverkiezingen van 1998 709. Vervolgens neemt de raad op dat verzoek een besluit, waarbij rekening wordt gehouden met een aantal uitzonderingen. Zo is in de verordening vastgelegd dat bijvoorbeeld over benoemingen en ontslagen, de begroting en vaststelling van gemeentelijke belastingen en tarieven geen volksinitiatief mogelijk is.

Als de raad "ja" zegt, hebben de initiatiefnemers vier weken de tijd om steun voor hun initiatief te vinden. Ze moeten dan een aantal handtekeningen verzamelen dat overeenkomt met de kiesdeler.

De raad stelt vervolgens de datum van het volksinitiatief vast en de vragen en antwoordmogelijkheden die op de oproepkaart komen te staan. De raad kan zich daarbij laten adviseren door een onafhankelijke commissie. De organisatie van het volksinitiatief zal zoveel mogelijk gelijk zijn aan die van de gemeenteraadsverkiezingen.

Om de raadpleging geldig te laten zijn, is het nodig dat twintig procent van de kiesgerechtigden zijn stem uitbrengt. De uitslag van een dergelijk volksinitiatief is niet-bindend, omdat de wetgeving daartoe momenteel geen mogelijkheden biedt. Wel zal de gemeenteraad natuurlijk bij zijn verdere besluiten rekening houden met de uitspraak van het volksinitiatief.

B. en w. hebben ook besloten de regels voor het houden van een referendum - die dus worden gehouden op initiatief van de raad of een aantal inwoners met als onderwerp een voorgenomen raadsbesluit - enigszins te wijzigen. Zo is het aantal handtekeningen dat nodig is voor het indienen van een verzoek door burgers, verhoogd naar de helft van de kiesdeler (was vier procent). Het aantal kiesgerechtigden dat moet deelnemen om een referendum geldig te laten zijn, is bepaald op twintig procent van het totaal aantal kiesgerechtigden (was 25 procent). Ook deze wijzigingen voeren b. en w. door op verzoek van de commissie Algemene Zaken.

Deelvisie ontwikkelen voor gebied De Heilige Driehoek

Het college van b. en w. is van plan een deelvisie te laten ontwikkelen voor het gebied De Heilige Driehoek. Daarin zal onder andere de precieze begrenzing van het gebied worden aangegeven. Ook de status van het gebied zou daarin moeten worden vastgelegd, waarbij uitgangspunt is dat gestreefd moet worden naar de status van beschermd stadsgezicht.

Dat blijkt uit de reactie van het college op opmerkingen van onder andere de Stichting De Heilige Driehoek over de Stadsvisie-Plus 2000-2015. De Stadsvisie geeft in grote lijnen de gewenste ontwikkeling van Oosterhout in de komende vijftien jaar aan. B. en w. hebben in december 2000 het raadsvoorstel over de Stadsvisie geformuleerd. Voordat dat in de raad van 30 januari aan de orde komt, hebben belanghebbenden nog de gelegenheid gehad op de Stadsvisie te reageren. Tevens is ze onderwerp van discussie geweest in de commissie Middelen.

Op basis daarvan hebben b. en w. besloten de tekst van de Stadsvisie op een beperkt aantal onderdelen te wijzigen. Een van de wijzigingen is dat het streven naar het beschermd stadsgezicht voor de Heilige Driehoek. In hun reactie op de inbreng van de stichting De Heilige Driehoek wijzen b. en w. er overigens op dat het niet de bedoeling is geweest in de Stadsvisie "over de hoofden van de kloosterorden heen te beslissen over de toekomstige bestemming van eventueel leegkomende kloostergebouwen". "Het college heeft met zijn opmerking hierover in de Stadsvisie slechts willen aangeven, dat bij eventuele leegstand van kloosters ontwikkelingen moeten kunnen worden voorkomen die het karakter van het gebied aantasten", aldus b. en w.

Andere wijzigingen in de Stadsvisie betreffen het wegnemen van maatregelen die vermijdbaar autogebruik bevorderen en het beperken van de vormen van recreatie die op de Vrachelse Heide zijn toegestaan (alleen gebiedseigen recreatie). Tenslotte hebben burgemeester en wethouders besloten in de beschouwingen over de toekomstige ontwikkeling van het buitengebied expliciet aandacht te besteden aan multifunctioneel grondgebruik, biologische landbouw en andere bedrijfsmatige activiteiten, op voorwaarde dat die passen binnen het karakter van het gebied.

B. en w. willen grondquote gebruiken bij vaststellen prijzen bouwgrond

Het Oosterhoutse gemeentebestuur wil voortaan bij de verkoop van bouwgrond voor projectbouw niet langer uitgaan van een vaste grondprijs per vierkante meter, maar van een grondquote. Dat blijkt uit een voorstel van het college aan de gemeenteraad.

Dat betekent dat de gemeente een bepaald percentage van de verkoopprijs van de woning ontvangt. De hoogte van dat percentage is afhankelijk van de aard van de te bouwen woningen en de verkoopprijzen. In het verleden vroeg de gemeente aan bijvoorbeeld projectontwikkelaars een vaste grondprijs; als vervolgens na de grondverkoop aan de projectontwikkelaar bijvoorbeeld als gevolg van marktontwikkelingen de huizenprijzen verder stegen, kwam dat voordeel alleen ten goede aan de projectontwikkelaar.

In grote lijnen stellen b. en w. voor de grondquote voor woningen met verkoopprijzen onder 186.000 te stellen op twintig procent van de verkoopprijs. Boven deze verkoopprijzen is de gronquote op dertig procent gezet.

Voor de verkoop van vrije bouwkavels bouw door particulieren - willen b. en w. in 2001 een prijs van 500 per m² (inclusief 19 procent omzetbelasting) hanteren. Het college is van oordeel dat dat een marktconforme prijs is.

Voor stroken grond, met als bestemming "groen", willen b. en w. een grondprijs van 250 per m² gaan hanteren.

Zorgboerderij krijgt eenmalige stimuleringsbijdrage

Burgemeester en wethouders zijn in principe bereid een eenmalige stimuleringsbijdrage ter hoogte van maximaal 14.000 te verlenen aan zorgboerderij Levensvreugde. Deze boerderij in Den Hout richt zich op licht dementerende en/of hulpbehoevende bejaarden. Het is een dagverzorgingsproject voor ouderen uit de regio Oosterhout/Dongemond. De "dagelijkse" kosten van de zorgboerderij worden betaald uit de Algemene wet bijzondere ziektekosten (Awbz)

Om het gebouw evenwel geschikt te maken voor de doelgroep, is een grondige aanpassing - onder andere in verblijfsruimten en sanitaire voorzieningen - dringend gewenst. In totaal is hiervoor een bedrag van 64.000 nodig. De provincie en het Nationale Fonds Ouderenhulp hebben inmiddels gezamenlijk 50.000 subsidie toegezegd. Het verzoek is nu of Oosterhout het resterende bedrag wil bijpassen.

Gezien het belang van het initiatief, is het college daartoe bereid. De stimuleringsbijdrage zal maximaal 14.000 bedragen; als blijkt dat er meer landelijke of provinciale subsidies binnenkomen dan geraamd, gaat de gemeentelijke bijdrage omlaag.

Vrachelen 3e fase is geen goede locatie voor zwembad

Burgemeester en wethouders zien niets in het initiatief van de Oosterhoutse zwem- en poloclub De Warande om aan de westzijde van Vrachelen 3e fase een zwembad te realiseren. In hun antwoord aan de vereniging wijst het college erop dat het door de vereniging gewenste zwembad aan de rand van een nieuwe woonwijk zou komen te liggen. In de wijk is ruimte voor voorzieningen die direct aan de woonwijk zijn gelieerd; een zwembad hoort daar niet bij. De ten westen van Vrachelen gelegen zandwinput zal te zijner tijd een ecologische en extensief-recreatieve functie krijgen. Ook daarbij past geen zwembad. Tenslotte hebben b. en w. geconstateerd dat een zwembad op die locatie slecht bereikbaar is, waardoor er sprake zal zijn van verkeersoverlast in de woonwijk.

B. en w. halen voorstel speelautomatenhallen van agenda raadsvergadering

Het college heeft besloten het voorstel voor de speelautomatenhallen van de agenda van de raadsvergadering van 30 januari te halen. Uit behandeling van het voorstel in de commissie Algemene Zaken is gebleken dat de raadsfracties voorstander zijn van een aantal ingrijpende wijzigingen in het voorgestelde beleid. Om die reden vinden b. en w. het verstandiger even de tijd te nemen om een nieuw voorstel te maken.

Turks Centrum mag reserve aanspreken voor vervangen apparatuur

De Stichting Turks Centrum mag aanspraak maken op de reserve die de gemeente heeft opgebouwd voor de vervanging van de inrichting van haar ruimte in Mare Nostrum. Dit geld kan de stichting dan gebruiken om schade te verhelpen die vorig jaar als gevolg van brand aan apparatuur is ontstaan.

De stichting had oorspronkelijk gevraagd om hiervoor het niet-gebruikte gedeelte van de subsidie over 2000 te mogen gebruiken. B. en w. willen dat verzoek echter niet honoreren, omdat die subsidie is bedoeld voor ondersteuning van activiteiten en niet voor het vervangen van materieel.

Wel mag de stichting dus geld putten uit de reserve die de gemeente voor het Turks Centrum heeft opgebouwd voor de afschrijving van in 1993 aangeschafte apparatuur.

Ministerie verzocht woningen De Vliert op "Raillijst" te plaatsen

Het Oosterhoutse college van b. en w. gaat het ministerie van VROM verzoeken twee woningen aan De Vliert in Dorst alsnog op de "Raillijst" te plaatsen. Dat betekent dat deze woningen in aanmerking komen voor geluidwerende maatregelen. Volgens het college is de geluidsbelasting bij deze woningen, als gevolg van het treinverkeer, tachtig dB(A). Dat is, aldus het college, "erg hoog". Naar de mening van b. en w. is er dan ook sprake van een "milieuhygiënische leefsituatie die akoestisch gezien niet acceptabel is".

Gemeente gaat geld uit buurtbeheer inzetten voor breedtesport

Het Oosterhoutse gemeentebestuur gaat, op beperkte schaal, geld uit het budget van buurtbeheer specifiek inzetten voor het bevorderen van breedtesport. Het gaat om een bedrag van in totaal 30.000 ( 10.000 per stadsdeel), vooralsnog voor een proefperiode van één jaar.

Oosterhout, 25 januari 2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie