Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

College Oosterhout wil ook ruimte voor volksinitiatief

Datum nieuwsfeit: 25-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Oosterhout

Besluitenlijst

Vergadering college van b. en w. 23 januari 2001

College wil ook ruimte bieden voor volksinitiatief

Het college van b. en w. wil, naast een referendum over voorgenomen besluiten door de gemeenteraad, ook ruimte bieden voor een volksinitiatief. Dat betekent dat een groep inwoners, mits ze aan een aantal voorwaarden voldoen, de mening van de Oosterhoutse bevolking over een bepaald onderwerp kunnen vragen. Daarom komen burgemeester en wethouders in de gemeenteraad van 30 januari niet alleen met een verordening voor een referendum, maar ook met een verordening voor een volksinitiatief. Het college gaat daarmee in op een wens van een meerderheid van de commissie Algemene Zaken.

Oorspronkelijk hadden b. en w. de raad voorgesteld alleen een referendum in te voeren, waarin de gemeenteraad of een groep inwoners de mening van de inwoners van Oosterhout kunnen vragen over een voorgenomen besluit van de raad. Een meerderheid van de commissie Algemene Zaken bleek echter van mening dat ook over onderwerpen die niet op de agenda van de gemeenteraad staan, de mening van de Oosterhouters gevraagd zou moeten kunnen worden.

Voor zon volksinitiatief gelden wel bepaalde regels. Een verzoek daartoe van een groep inwoners moet ondersteund worden door een aantal personen dat gelijk staat aan minstens de helft van de kiesdeler bij de laatst gehouden raadsverkiezingen. De kiesdeler bedroeg bij de raadsverkiezingen van 1998 709. Vervolgens neemt de raad op dat verzoek een besluit, waarbij rekening wordt gehouden met een aantal uitzonderingen. Zo is in de verordening vastgelegd dat bijvoorbeeld over benoemingen en ontslagen, de begroting en vaststelling van gemeentelijke belastingen en tarieven geen volksinitiatief mogelijk is.

Als de raad "ja" zegt, hebben de initiatiefnemers vier weken de tijd om steun voor hun initiatief te vinden. Ze moeten dan een aantal handtekeningen verzamelen dat overeenkomt met de kiesdeler.

De raad stelt vervolgens de datum van het volksinitiatief vast en de vragen en antwoordmogelijkheden die op de oproepkaart komen te staan. De raad kan zich daarbij laten adviseren door een onafhankelijke commissie. De organisatie van het volksinitiatief zal zoveel mogelijk gelijk zijn aan die van de gemeenteraadsverkiezingen.

Om de raadpleging geldig te laten zijn, is het nodig dat twintig procent van de kiesgerechtigden zijn stem uitbrengt. De uitslag van een dergelijk volksinitiatief is niet-bindend, omdat de wetgeving daartoe momenteel geen mogelijkheden biedt. Wel zal de gemeenteraad natuurlijk bij zijn verdere besluiten rekening houden met de uitspraak van het volksinitiatief.

B. en w. hebben ook besloten de regels voor het houden van een referendum - die dus worden gehouden op initiatief van de raad of een aantal inwoners met als onderwerp een voorgenomen raadsbesluit - enigszins te wijzigen. Zo is het aantal handtekeningen dat nodig is voor het indienen van een verzoek door burgers, verhoogd naar de helft van de kiesdeler (was vier procent). Het aantal kiesgerechtigden dat moet deelnemen om een referendum geldig te laten zijn, is bepaald op twintig procent van het totaal aantal kiesgerechtigden (was 25 procent). Ook deze wijzigingen voeren b. en w. door op verzoek van de commissie Algemene Zaken.

Deelvisie ontwikkelen voor gebied De Heilige Driehoek

Het college van b. en w. is van plan een deelvisie te laten ontwikkelen voor het gebied De Heilige Driehoek. Daarin zal onder andere de precieze begrenzing van het gebied worden aangegeven. Ook de status van het gebied zou daarin moeten worden vastgelegd, waarbij uitgangspunt is dat gestreefd moet worden naar de status van beschermd stadsgezicht.

Dat blijkt uit de reactie van het college op opmerkingen van onder andere de Stichting De Heilige Driehoek over de Stadsvisie-Plus 2000-2015. De Stadsvisie geeft in grote lijnen de gewenste ontwikkeling van Oosterhout in de komende vijftien jaar aan. B. en w. hebben in december 2000 het raadsvoorstel over de Stadsvisie geformuleerd. Voordat dat in de raad van 30 januari aan de orde komt, hebben belanghebbenden nog de gelegenheid gehad op de Stadsvisie te reageren. Tevens is ze onderwerp van discussie geweest in de commissie Middelen.

Op basis daarvan hebben b. en w. besloten de tekst van de Stadsvisie op een beperkt aantal onderdelen te wijzigen. Een van de wijzigingen is dat het streven naar het beschermd stadsgezicht voor de Heilige Driehoek. In hun reactie op de inbreng van de stichting De Heilige Driehoek wijzen b. en w. er overigens op dat het niet de bedoeling is geweest in de Stadsvisie "over de hoofden van de kloosterorden heen te beslissen over de toekomstige bestemming van eventueel leegkomende kloostergebouwen". "Het college heeft met zijn opmerking hierover in de Stadsvisie slechts willen aangeven, dat bij eventuele leegstand van kloosters ontwikkelingen moeten kunnen worden voorkomen die het karakter van het gebied aantasten", aldus b. en w.

Andere wijzigingen in de Stadsvisie betreffen het wegnemen van maatregelen die vermijdbaar autogebruik bevorderen en het beperken van de vormen van recreatie die op de Vrachelse Heide zijn toegestaan (alleen gebiedseigen recreatie). Tenslotte hebben burgemeester en wethouders besloten in de beschouwingen over de toekomstige ontwikkeling van het buitengebied expliciet aandacht te besteden aan multifunctioneel grondgebruik, biologische landbouw en andere bedrijfsmatige activiteiten, op voorwaarde dat die passen binnen het karakter van het gebied.

B. en w. willen grondquote gebruiken bij vaststellen prijzen bouwgrond

Het Oosterhoutse gemeentebestuur wil voortaan bij de verkoop van bouwgrond voor projectbouw niet langer uitgaan van een vaste grondprijs per vierkante meter, maar van een grondquote. Dat blijkt uit een voorstel van het college aan de gemeenteraad.

Dat betekent dat de gemeente een bepaald percentage van de verkoopprijs van de woning ontvangt. De hoogte van dat percentage is afhankelijk van de aard van de te bouwen woningen en de verkoopprijzen. In het verleden vroeg de gemeente aan bijvoorbeeld projectontwikkelaars een vaste grondprijs; als vervolgens na de grondverkoop aan de projectontwikkelaar bijvoorbeeld als gevolg van marktontwikkelingen de huizenprijzen verder stegen, kwam dat voordeel alleen ten goede aan de projectontwikkelaar.

In grote lijnen stellen b. en w. voor de grondquote voor woningen met verkoopprijzen onder 186.000 te stellen op twintig procent van de verkoopprijs. Boven deze verkoopprijzen is de gronquote op dertig procent gezet.

Voor de verkoop van vrije bouwkavels bouw door particulieren - willen b. en w. in 2001 een prijs van 500 per m² (inclusief 19 procent omzetbelasting) hanteren. Het college is van oordeel dat dat een marktconforme prijs is.

Voor stroken grond, met als bestemming "groen", willen b. en w. een grondprijs van 250 per m² gaan hanteren.

Zorgboerderij krijgt eenmalige stimuleringsbijdrage

Burgemeester en wethouders zijn in principe bereid een eenmalige stimuleringsbijdrage ter hoogte van maximaal 14.000 te verlenen aan zorgboerderij Levensvreugde. Deze boerderij in Den Hout richt zich op licht dementerende en/of hulpbehoevende bejaarden. Het is een dagverzorgingsproject voor ouderen uit de regio Oosterhout/Dongemond. De "dagelijkse" kosten van de zorgboerderij worden betaald uit de Algemene wet bijzondere ziektekosten (Awbz)

Om het gebouw evenwel geschikt te maken voor de doelgroep, is een grondige aanpassing - onder andere in verblijfsruimten en sanitaire voorzieningen - dringend gewenst. In totaal is hiervoor een bedrag van 64.000 nodig. De provincie en het Nationale Fonds Ouderenhulp hebben inmiddels gezamenlijk 50.000 subsidie toegezegd. Het verzoek is nu of Oosterhout het resterende bedrag wil bijpassen.

Gezien het belang van het initiatief, is het college daartoe bereid. De stimuleringsbijdrage zal maximaal 14.000 bedragen; als blijkt dat er meer landelijke of provinciale subsidies binnenkomen dan geraamd, gaat de gemeentelijke bijdrage omlaag.

Vrachelen 3e fase is geen goede locatie voor zwembad

Burgemeester en wethouders zien niets in het initiatief van de Oosterhoutse zwem- en poloclub De Warande om aan de westzijde van Vrachelen 3e fase een zwembad te realiseren. In hun antwoord aan de vereniging wijst het college erop dat het door de vereniging gewenste zwembad aan de rand van een nieuwe woonwijk zou komen te liggen. In de wijk is ruimte voor voorzieningen die direct aan de woonwijk zijn gelieerd; een zwembad hoort daar niet bij. De ten westen van Vrachelen gelegen zandwinput zal te zijner tijd een ecologische en extensief-recreatieve functie krijgen. Ook daarbij past geen zwembad. Tenslotte hebben b. en w. geconstateerd dat een zwembad op die locatie slecht bereikbaar is, waardoor er sprake zal zijn van verkeersoverlast in de woonwijk.

B. en w. halen voorstel speelautomatenhallen van agenda raadsvergadering

Het college heeft besloten het voorstel voor de speelautomatenhallen van de agenda van de raadsvergadering van 30 januari te halen. Uit behandeling van het voorstel in de commissie Algemene Zaken is gebleken dat de raadsfracties voorstander zijn van een aantal ingrijpende wijzigingen in het voorgestelde beleid. Om die reden vinden b. en w. het verstandiger even de tijd te nemen om een nieuw voorstel te maken.

Turks Centrum mag reserve aanspreken voor vervangen apparatuur

De Stichting Turks Centrum mag aanspraak maken op de reserve die de gemeente heeft opgebouwd voor de vervanging van de inrichting van haar ruimte in Mare Nostrum. Dit geld kan de stichting dan gebruiken om schade te verhelpen die vorig jaar als gevolg van brand aan apparatuur is ontstaan.

De stichting had oorspronkelijk gevraagd om hiervoor het niet-gebruikte gedeelte van de subsidie over 2000 te mogen gebruiken. B. en w. willen dat verzoek echter niet honoreren, omdat die subsidie is bedoeld voor ondersteuning van activiteiten en niet voor het vervangen van materieel.

Wel mag de stichting dus geld putten uit de reserve die de gemeente voor het Turks Centrum heeft opgebouwd voor de afschrijving van in 1993 aangeschafte apparatuur.

Ministerie verzocht woningen De Vliert op "Raillijst" te plaatsen

Het Oosterhoutse college van b. en w. gaat het ministerie van VROM verzoeken twee woningen aan De Vliert in Dorst alsnog op de "Raillijst" te plaatsen. Dat betekent dat deze woningen in aanmerking komen voor geluidwerende maatregelen. Volgens het college is de geluidsbelasting bij deze woningen, als gevolg van het treinverkeer, tachtig dB(A). Dat is, aldus het college, "erg hoog". Naar de mening van b. en w. is er dan ook sprake van een "milieuhygiënische leefsituatie die akoestisch gezien niet acceptabel is".

Gemeente gaat geld uit buurtbeheer inzetten voor breedtesport

Het Oosterhoutse gemeentebestuur gaat, op beperkte schaal, geld uit het budget van buurtbeheer specifiek inzetten voor het bevorderen van breedtesport. Het gaat om een bedrag van in totaal 30.000 ( 10.000 per stadsdeel), vooralsnog voor een proefperiode van één jaar.

Oosterhout, 25 januari 2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...