Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Korthals: criteria voor inzet grootschalig dna-onderzoek

Datum nieuwsfeit: 26-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Justitie
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Justitie

26.01.01

Korthals: criteria voor inzet grootschalig DNA-onderzoek

De inzet van grootschalig DNA-onderzoek onder een groep personen tegen wie geen individuele bezwaren bestaan om ze als verdachte aan te merken, vergt een zorgvuldige toetsing. Per geval moet aan de hand van een aantal criteria gekeken worden of inzet effectief en proportioneel is. Dit blijkt uit een notitie van minister Korthals die vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd. De bewindsman komt hiermee tegemoet aan een toezegging aan de Tweede Kamer een notitie te sturen als basis voor een meer principiële, politieke discussie over de vraag of grootschalig DNA-onderzoek in het algemeen wenselijk is.

Criteria
Voorop staat dat met DNA-onderzoek onder (grote) groepen personen tegen wie geen individuele aanwijzingen bestaan zeer terughoudend omgegaan dient te worden. In de eerste plaats omdat door gebruikmaking van dit middel, anders dan bij de klassieke opsporingsmiddelen (die zich met name richten op potentiële verdachten waartegen individuele bezwaren bestaan) een (grote) groep van personen wordt belast, terwijl met betrekking tot deze personen buiten het DNA-onderzoek geen enkele reden bestaat om hen als betrokkene bij het delict aan te merken.

In de tweede plaats omdat voor grootschalig onderzoek veel capaciteit van met name politie en NFI benodigd is, hetgeen meebrengt dat deze niet voor andere opsporingsactiviteiten kan worden ingezet. Juist bij grootschalig DNA-onderzoek onder personen die worden geselecteerd op grond van enige, vrij algemene kenmerken, kan dit ertoe leiden dat (zeer) grote aantallen personen benaderd moeten worden, zodat het capaciteitsbeslag zeer groot kan zijn. Mede daarom verlangt inzet van grootschalig DNA-onderzoek dat:

* sprake is van een zeer ernstige misdrijf dat grote maatschappelijke onrust veroorzaakt;

* er geen verdachte is en er geen aanwijzingen meer zijn die met een redelijke inzet van middelen voldoende kans bieden op een oplossing van het misdrijf;

* het redelijkerwijs kan bijdragen aan de opheldering van het delict. Allereerst moet het aannemelijk zijn dat het aangetroffen spoor een daderspoor betreft dan wel dat het onderzoek van dit spoor een substantiële bijdrage kan leveren aan de oplossing van de zaak. Bovendien moeten er sterke, door feiten gestaafde, aanwijzingen zijn dat het spoor afkomstig is van iemand binnen de geselecteerde kring van personen. Voorts dienen de DNA-profielen van het aangetroffen materiaal voldoende onderscheidende kenmerken te bevatten.

* de kring van de te onderzoeken personen niet groter is dan in het belang van de waarheidsvinding noodzakelijk is. Daarbij spelen niet alleen de belangen van betrokkenen een rol, maar ook het algemene opsporingsbelang. Zo dient het beslag op de capaciteit van het NFI en de politie zo beperkt mogelijk te zijn om ruimte te houden voor onderzoek in andere (belangrijke) zaken.

Weigeraars
Het enkele feit dat een niet-verdachte geen medewerking verleent aan een DNA-onderzoek, maakt hem nog niet tot verdachte. Zolang er geen feiten en omstandigheden zijn waaruit een redelijk vermoeden van schuld blijkt, kunnen er dan ook geen dwangmiddelen worden toegepast die vereisen dat sprake is van een verdachte. Daarbuiten kan het weigeren wel leiden tot nader onderzoek naar de desbetreffende persoon. Gegevens die uit dit nader onderzoek naar voren komen, kunnen eventueel in samenhang met reeds vergaarde informatie leiden tot een voldoende ernstige verdenking om de persoon als verdachte aan te merken. Dit kan vervolgens een gedwongen DNA-onderzoek rechtvaardigen.

Toekomst
Grootscheepse en ongerichte opsporingsonderzoeken zullen naar verwachting in de toekomst minder snel noodzakelijk zijn omdat gaandeweg steeds meer profielen in de databank zullen zijn opgenomen. Het voorstel van wet tot wijziging van de regeling van het DNA-onderzoek in strafzaken en het concept-voorstel van wet inzake DNA-onderzoek bij veroordeelden, dat in voorbereiding is, zullen daaraan een bijdrage leveren.

Voor vragen of commentaar met betrekking tot de inhoud van deze pagina's kunt u terecht bij de Directie Voorlichting van Justitie, telefoon: (070) - 3706850,
email: voorlichting@best-dep.minjust.nl,
fax: (070) - 3707594

Laatst gewijzigd: 26-01-2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie