Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kamervragen en antwoorden over speciale militaire operaties

Datum nieuwsfeit: 26-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Defensie
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van DefensieKamervragen en antwoorden


Speciale militaire operaties

26-01-2001

Bijlage bij brief nr D2000003737 van de minister van Defensie, d.d 26-01-2001

1. Tot nu toe is het niet gebruikelijk geweest dat de Kamer werd geïnformeerd over de aanwezigheid van BSB detachering, commando=s enz. als onderdeel van de militaire eenheden. Ligt het in de bedoeling dit nu wel te doen (blz.1)?

De regering heeft de Kamer steeds vooraf geïnformeerd over de inzet van speciale eenheden voor reguliere militaire taken in het kader van crisisbeheersingsoperaties, zoals de verkenning van een operatiegebied of de beveiliging van militaire eenheden. Zie bijvoorbeeld de brief van 20 augustus 1999 inzake relocatie van Nederlandse KFOR-eenheden in Orahovac (TK 1998-1999, 22181, nr.295). Een dergelijke inzet valt niet onder de regeling voor speciale operaties. Derhalve treedt in deze gevallen geen verandering op in de informatieverstrekking aan de Kamer.

2. Is de verzameling militaire operaties die onder de noemer speciale operaties vallen uitputtend? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent U bereid om een overzicht te geven van alle operaties die de kwalificatie speciaal dragen?

Ja, de verzameling militaire operaties die onder de noemer speciale operaties vallen is uitputtend. Speciale operaties zijn operaties die betrekking hebben op:

- bijzondere inlichtingenverzameling;

- bijzondere aanhoudingen;

- aanvallen op geselecteerde doelen;

- bijzondere vormen van militaire steunverlening aan bondgenoten;

- evacuatie van personen uit (levens)bedreigende omstandigheden;
- internationale terreurbestrijding.

3. Als het kenmerk van deze militaire inzet is dat er grote politieke en militaire risico=s aan zijn verbonden, betekent dit dan dat inzet altijd onder Nederlandse leiding plaatsvindt? Indien dit niet het geval is en zij de operationele bevoegdheid voor de operatie uit handen geeft, op welke wijze denkt de regering dan de politieke en militaire risico's te beperken (blz.1)?

4. Is het denkbaar dat Nederlandse eenheden overgedragen worden aan multinationale organisaties of andere landen ten behoeve van bepaalde speciale operaties, waarover de kerngroep van ministers niet afzonderlijk beslist?

22. Handelt Nederland vaker uni-, bi- of multilateraal bij de uitvoering van speciale operaties?

Ook voor speciale operaties in het kader van internationale crisisbeheersingsoperaties geldt, dat de regering in beginsel uitgaat van optreden in internationaal verband. Gelet op het bijzondere karakter van speciale operaties heeft een internationale commandant slechts een beperkte zeggenschap over de ter beschikking gestelde Nederlandse speciale eenheden: voor iedere feitelijke inzet van Nederlandse speciale eenheden door een operationele commandant is steeds per afzonderlijke operatie voorafgaande toestemming nodig van de Nederlandse regering. Aan die toestemming ligt steeds een beoordeling van de politieke en militaire risico=s ten grondslag.

5. Over welk type militaire steunverlening aan bondgenoten gaat het als men spreekt over speciale operaties?

6. Wordt militaire steunverlening aan bondgenoten te allen tijde gekwalificeerd als zijnde een speciale operatie?

Militaire steunverlening aan bondgenoten is vastgelegd in de militaire doctrine van de Navo. Steunverlening kan bijvoorbeeld betrekking hebben op de opleiding en training van eenheden en personeel. Deze steunverlening wordt alleen als een speciale operatie beschouwd als hiervoor speciale eenheden onder strikte geheimhouding en met grote politieke of militaire risico=s worden ingezet.

7. Op welke wijze denkt de regering de informatie aan de Kamer te verschaffen? Beperkt zich dat tot de fractievoorzitters van die partijen die ook deel uitmaken van de commissie I en V, of wordt de informatie verstuurd aan uitsluitend de defensiewoordvoerders van de respectievelijke fracties of krijgen alle leden van de Kamer de informatie (blz.1)?

8. Wat bedoelt de regering met 'dezelfde mate van vertrouwelijkheid als bij de commissie voor de inlichtingen en veiligheidsdiensten'? Ziet de regering een rol bij speciale operaties voor deze al bestaande commissie? Of wordt gedoeld op een beperkte commissie, al dan niet vanuit de vaste kamercommissie voor defensie die op vergelijkbare wijze opereert als genoemde commissie van de inlichtingen- en veiligheidsdienst?

9. Wanneer vindt wel overleg plaats met de Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten bij de besluitvorming over de uitvoering van speciale operaties en wanneer niet?

10. Heeft de regering ideeën hoe de informatieverstrekking aan het parlement bij geheime operaties in de praktijk zal moeten worden vormgegeven (blz.2)?

11. Is het denkbaar dat het parlement geïnformeerd wordt over een groep operaties in plaats van elke operatie afzonderlijk?

18. Hoe kan de Kamer controleren of er in sommige gevallen überhaupt verantwoording door de regering is afgelegd?

De regering treedt niet in de bevoegdheid van het parlement zijn eigen werkzaamheden in te richten. De regering heeft in haar brief van 23 augustus jl. gesteld voornemens te zijn het parlement overeenkomstig artikel 100 Gw lid 1 en 2 in te lichten over speciale militaire operaties op een wijze die recht doet aan de betrokkenheid van de Staten-Generaal bij het optreden van de krijgsmacht onder uitzonderlijke omstandigheden, de geldende constitutionele verhoudingen en de noodzakelijke vertrouwelijkheid waarmee speciale operaties zijn omkleed. Het is denkbaar dat het parlement wordt geïnformeerd over een groep gelijksoortige en kort na elkaar uitgevoerde operaties in plaats van elke operatie afzonderlijk. Voor het werkterrein van de Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten gelden bijzondere regelingen en afspraken over de informatieverstrekking aan het parlement.

Vertrouwelijkheid is inherent aan speciale militaire operaties; dit beperkt de mogelijkheid van het parlement om achteraf te controleren of de regering in sommige gevallen verantwoording heeft afgelegd. De regering streeft echter naar openheid waar mogelijk, zoals ook blijkt uit haar brief van 23 augustus 2000.

12. Als het vanwege internationale samenwerking en mogelijke eisen van bondgenoten niet opportuun is het parlement op enig moment te informeren, wordt dan afgezien van deelname aan zo'n operatie?

De regering acht het ondenkbaar dat het onmogelijk zou zijn het parlement op enig moment te informeren over een speciale operatie in internationaal verband. De regering beoordeelt per afzonderlijke speciale operatie de politieke wenselijkheid en militaire haalbaarheid van een eventuele Nederlandse deelname.

13. Op grond van welke criteria zal de kerngroep bepalen of, en zo ja, welke andere leden van de ministerraad bij de besluitvorming worden betrokken en op welk moment (blz.2)?

De samenstelling van de kerngroep dient te waarborgen dat:
- een voldoende politiek draagvlak bestaat voor besluitvorming over deelname van Nederlandse eenheden aan een speciale operatie. Dit betekent dat alle coalitiepartners in de kerngroep moeten zijn vertegenwoordigd;

- functioneel verantwoordelijke bewindspersonen betrokken worden in de besluitvorming.
De samenstelling van de kerngroep wordt aan het begin van iedere kabinetsperiode in een constituerend beraad vastgesteld. In deze kabinetsperiode bestaat de kerngroep uit de minister-president, de beide vice-premiers, de minister van Defensie en de minister van Buitenlandse Zaken. Per operatie beoordeelt de kerngroep de wenselijkheid van betrokkenheid van andere bewindspersonen respectievelijk van de ministerraad als geheel alsook van het moment waarop. Zo kan in voorkomend geval voor een individuele operatie de betrokkenheid van andere bewindspersonen functioneel noodzakelijk zijn, of kan de betrokkenheid van de gehele ministerraad om politieke redenen wenselijk zijn. In de afweging zal steeds rekening moeten worden gehouden met de militair-operationele noodzaak tot strikte geheimhouding.

14. Wordt de vaste procedure inzake het afleggen van verantwoording voor speciale operaties beperkt tot de vorming van een kerngroep?

Nee. Het afleggen van verantwoording voor speciale operaties bestaat uit twee aspecten: besluitvorming door de regering en informatieverstrekking aan het parlement. De instelling van de kerngroep behoort tot het eerste aspect.

15. Is het de bedoeling dat de kerngroep van ministers in alle gevallen vooraf betrokken is bij de besluitvorming over elke speciale operatie apart? Of is het mogelijk dat een of meerdere ministers gemandateerd worden over een reeks operaties met hetzelfde doel en/of van hetzelfde type te beslissen?

De kerngroep van ministers, eventueel aangevuld met andere bewindspersonen of de ministerraad als geheel, beslist per afzonderlijke speciale operatie vooraf over de politieke wenselijkheid van een Nederlandse deelname.

21. Op welke wijze wordt de militaire top betrokken bij de besluitvorming over operaties waaraan grote militaire en politieke risico=s zijn verbonden?

De ambtelijke top van Defensie adviseert de kerngroep over de uitvoerbaarheid van een speciale operatie.

16. Wat is het aandeel van speciale operaties in het totale aantal operaties van de krijgsmacht?

Speciale operaties zijn, naar hun aard, een uitzondering. Het aandeel van speciale operaties in het totale aantal operaties van de krijgsmacht is derhalve beperkt.

17. In de hoorzitting van de Tijdelijke Commissie Besluitvorming Uitzendingen, d.d. 7 juni 2000, zegt de minister van Defensie dat er inzake speciale operaties aparte procedures voor de verantwoording moeten komen, maar dat uiteindelijk wel op een of andere wijze verantwoording moet plaatsvinden. Heeft dit betrekking op alle speciale operaties waarbij de inzet van Nederlandse militairen aan de orde is?

De regering is van mening dat verantwoording moet worden afgelegd als Nederlandse militairen meedoen in een speciale operatie.

19. Wanneer is volgens de regering sprake van een noodsituatie (Rapport TCBU, blz.33)?

Zoals de regering in de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel tot verandering van de grondwetsbepalingen inzake de verdediging (TK 1998-1999, 25367 nr.3) heeft gesteld, zijn noodsituaties díe situaties waarin een militaire interventie alleen zinvol kan zijn indien zij onaangekondigd en onder strikte geheimhouding geschiedt, bijvoorbeeld indien er sprake is van direct gevaar in levensbedreigende situaties en waarin onmiddellijk en onder strikte geheimhouding moet worden gehandeld. Voorbeelden hiervan zijn de inzet van militairen bij gijzelingen of bij evacuaties Zie het verslag van het debat terzake tussen de regering en het parlement (TK 1997-1998, handelingen 40, pp.3272-3273).

20. Is het juist dat de Kamer niet behoeft te worden ingelicht, conform artikel 100 lid 1 Grondwet, wanneer de krijgsmacht wordt ingezet voor humanitaire hulp indien geen sprake is van een gewapend conflict?

Ja. Deze regel is uitvoerig besproken tijdens de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel tot verandering van de grondwetsbepalingen inzake de verdediging (zie TK 1997-1998, handelingen 40) en herbevestigd in het debat tussen regering en parlement inzake de aanbevelingen van de Tijdelijke Commissie Besluitvorming Uitzendingen (TCBU).

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...

W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren
W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren AMSTERDAM-(BUSINESS WIRE)- Vandaag vindt de officiele opening plaats van BANK, het tweede gebouw van W...

IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Officer
IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Financial Officer NEW YORK-(BUSINESS WIRE)- Regulatory News: International Flavors & Fragrances...

HamiltonRoche en Cashforce samen sterk in cash flow management
HamiltonRoche en Cashforce kondigen een samenwerking aan op het gebied van cash flow management voor middelgrote en grote bedrijven. Voor...