Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief BUZA inzake bezoek Kok en van Aartsen aan Moskou

Datum nieuwsfeit: 29-01-2001
Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken

www.minbuza.nl/content.asp?Key=408066Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 DEN HAAG Directie Europa Afdeling Oost-Europa en Centraal-Azië Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag

Datum 29 januari 2001 Auteur DEU

Kenmerk DEU-050/01 Telefoon 070 - 348 5334

Blad /5 Fax 070 - 348 5329

Bijlage(n) E-mail (Deu@minbuza.nl)

Betreft Bezoek van Minister-President Kok en Minister van Aartsen aan Moskou op 19 januari jl.

Zeer geachte Voorzitter,

Op 19 januari bezochten Minister-President Kok en ik Moskou om nader kennis te maken met president Poetin en premier Kasjanov en om een reeks bilaterale zaken en een aantal kwesties van bredere internationale betekenis te bespreken. Wij voerden tevens gesprekken met vertegenwoordigers van het Nederlandse bedrijfsleven in de Russische Federatie en met Artsen zonder Grenzen-Nederland.

Inleiding

President Poetin is inmiddels een klein jaar in functie. Het was mede daarom van belang de Nederlands-Russische relatie na diens aantreden ook een persoonlijke invulling te geven. Nederland heeft goede betrekkingen met de Russische Federatie en streeft op een aantal terreinen ondersteuning na van het moeizame transformatieproces in dat land. Onder deze nieuwe president moet opnieuw worden geïnvesteerd in een doelgerichte en effectieve relatie met Rusland.

Deze inzet sluit aan bij de huidige benadering van de Europese Unie en andere lidstaten om in het kader van het Partnerschaps- en Samenwerkingsakkoord en van de Gemeenschappelijke Strategie de relatie met de Russische Federatie uit te diepen en om meer concrete inhoud te geven aan de politieke dialoog. Ook het Zweedse Voorzitterschap streeft ten opzichte van Rusland naar een twee sporenbeleid: Aan de ene kant dient geïnvesteerd te worden in een relatie die zich kenmerkt door constructieve betrokkenheid bij en samenwerking met Rusland, teneinde gewenste ontwikkelingen in dat land te stimuleren en ondersteunen. Aan de andere kant moet gerichte kritische en niet aflatende aandacht blijven bestaan voor in onze ogen negatieve ontwikkelingen, zoals in de Noord-Kaukasus.

Het is duidelijk dat de relatie met Rusland veel aandacht vergt en vraagt om zorgvuldige afwegingen. De situatie in Tsjetsjenië baart grote zorgen. Verschillen van mening en inzicht daarover met de Russische Federatie moeten onderwerp zijn van een serieuze dialoog. Een dialoog die niet alleen voortdurend in multilaterale kaders moet worden gevoerd, maar ook in direct contact met het Russisch staatshoofd en vertegenwoordigers van de Russische regering. De serieuze samenwerkingsrelatie, die Nederland met Rusland heeft en die met dit bezoek aan Moskou op hoog politiek niveau werd bestendigd, biedt ook voor soms scherpe en diepgaande kritiek de nodige ruimte.

Het gesprek met president Poetin, waarbij ook Minister Ivanov van Buitenlandse Zaken aanwezig was, duurde anderhalf uur en verliep in een zakelijke, doelgerichte sfeer. Dit bood de mogelijkheid op intensieve wijze de bilaterale betrekkingen, de economische situatie in Rusland, de betrekkingen tussen de EU en de Russische Federatie, internationale veiligheidskwesties en Tsjetsjenië te bespreken.

Bilaterale betrekkingen

Op bilateraal gebied is overeengekomen dat het in 1998 in verband met de slechte gezondheid van toenmalig president Jeltsin uitgestelde Staatsbezoek van Hare Majesteit Koningin Beatrix aan de Russische Federatie dit jaar in juni alsnog zal plaatsvinden. Bovendien is bevestigd dat Minister Ivanov begin april Nederland zal bezoeken. Verder is overeengekomen dat een gemeenschappelijk werkprogramma zal worden opgesteld. Doelstelling is te komen tot een concreet, inzichtelijk document, waarin de verschillende bestaande samenwerkingsvormen worden genoemd en waaruit de richting moet spreken waarin verdere samenwerking zich kan ontwikkelen. Dit moet bovendien de mogelijkheid bieden om waar nodig eventuele problemen in de samenwerking te identificeren en bespreken.

Russische economie

Minister-President Kok toonde, mede op basis van de ontmoeting met het Nederlandse bedrijfsleven, een voorzichtig optimisme over de economische situatie in Rusland, maar sprak ook met enige zorg over het tempo van noodzakelijke economische hervormingen. Bovendien onderstreepte hij het belang van een vertrouwenwekkende afhandeling van de diverse uitstaande schuldenkwesties. President Poetin zei zich te realiseren dat de voorspoedige economische ontwikkelingen voor een groot deel te danken waren aan de gunstige internationale conjunctuur. De groei was volgens President Poetin echter wel degelijk ook een resultaat van goed regeringsbeleid, waarbij hij onder meer verwees naar de nieuwe belasting- en douanewetgeving. Als nieuwe aandachtsgebieden noemde hij corruptiebestrijding, vermindering van de bureaucratie, vereenvoudiging van regelgeving en sanering van de financiële sector. Van Nederlandse kant werd steun toegezegd voor Russische toetreding tot de WTO. Met betrekking tot de schuldenkwesties gaf President Poetin expliciet aan dat Rusland geen eenzijdige stappen zou nemen en zich terdege bewust was van het belang terzake de eigen internationale reputatie niet te schaden.

EU - RF

In een bespreking van de uitbreiding van de Europese Unie kwam het bekende Russische standpunt aan de orde dat dit proces met belangstelling wordt tegemoet gezien, maar dat pragmatische afspraken gemaakt moeten worden tussen de EU en Rusland in verband met door Moskou verwachte negatieve gevolgen voor de Russische handelsbetrekkingen met de toetredende landen. Ten aanzien van het Europese Veiligheids- en Defensiebeleid vroeg Rusland om transparantie en maximale uitwisseling van informatie, hetgeen niet gezien mocht worden als een poging tot beïnvloeding van dit proces. De noodzaak van transparantie werd van Nederlandse kant volledig onderschreven.

Veiligheidskwesties

Op veiligheidsterrein gebruikte Minister-President Kok deze gelegenheid om zorg uit te spreken over nucleaire proliferatie, waarbij hij met name India en Iran noemde als risicofactoren. Ook sprak hij over de gevaren die ermee verbonden zijn als gevoelige landen in het bezit komen van ballistische raketten. Ten derde noemde hij de problematiek van het nucleaire afval in de Russische Federatie. Op dit laatste punt bevestigde hij nogmaals Nederlandse bereidheid bij te dragen aan het opruimen van de nucleaire erfenis van het Sovjetverleden, waarbij hij echter onomwonden stelde dat dan wel de Russische Federatie zelf daaraan ook duidelijk prioriteit moest geven.

President Poetin beaamde het belang van non-proliferatie en het risico van nucleaire aspiraties van gevoelige landen. Hij erkende dat de Russische Federatie nog niet alle mogelijke en noodzakelijke maatregelen had getroffen om proliferatie van massavernietigingswapens te voorkomen. Overigens zei President Poetin van mening te zijn dat levering van conventionele wapens een zaak van geheel andere orde was: al was het alleen maar, zo stelde hij, omdat als Rusland geen wapens zou leveren, dit wel door landen als Frankrijk, Duitsland, Oekraïne of Belarus gebeurde, of zelfs door de VS via derden.

Over het National Missile Defense-programma gaf President Poetin aan hoop te hebben op vruchtbaar overleg met de Verenigde Staten, waar, nu de verkiezingscampagne achter de rug was, meer ruimte ontstond voor een pragmatische, op serieus overleg gerichte aanpak.

Tsjetsjenië

Tsjetsjenië vormde een belangrijk gespreksonderwerp. De Minister-President en ik hebben onze diepe zorg kenbaar gemaakt over de situatie aldaar. Daarbij spraken we over nog steeds nieuwe meldingen van schendingen van mensenrechten, over het uitblijven van adequate, overtuigende juridische stappen in vervolg op onderzoek naar vermeende schendingen, over de humanitaire situatie in de Noord-Kaukasus, over de grote militaire presentie in Tsjetsjenië en over de noodzaak naar een duurzame politieke oplossing te streven. Ook is een beroep gedaan op president Poetin om met volle inzet te werken aan een behouden terugkeer van de programma-coördinator van Artsen zonder Grenzen-Holland die op 9 januari jl. in Tsjetsjenië werd ontvoerd. Dit is uiteraard van belang in verband met zijn persoonlijk welzijn, maar heeft bovendien betekenis voor de humanitaire situatie in Tsjetsjenië, waar vrijwel alle internationale humanitaire organisaties hun activiteiten hebben opgeschort in reactie op deze ontvoering.

Het antwoord van President Poetin bestond grotendeels uit bekende elementen: hij benadrukte dat Rusland hier ten behoeve van heel Europa de gemeenschappelijke vijand van het islamitisch fundamentalisme bestreed, waarmee vroeg of laat ook landen als Nederland geconfronteerd zouden worden. Hij erkende de noodzaak van een politieke oplossing maar onderstreepte dat deze slechts gevonden kon worden in een dialoog met vertegenwoordigers van de Tsjetsjeense bevolking en niet met personen die in wezen niets met Tsjetsjenië te maken hadden. Vervolgens kondigde hij - toen nog op vertrouwelijke basis - zijn plannen aan om de federale militaire presentie in de republiek fors te verminderen. Ook zei hij te streven naar verkiezingen in Tsjetsjenië, zonder daarbij echter een termijn te noemen.

Deze discussie over Tsjetsjenië bood de gelegenheid om serieus en behoorlijk gedetailleerd een aantal punten van zorg en kritiek (opnieuw) op tafel te leggen, ditmaal bij de hoogste Russische autoriteiten. Zo kon ook bij de President persoonlijk worden aangegeven dat de Nederlandse zorgen niet zijn verminderd, dat er op een aantal punten waar Rusland internationale verplichtingen is aangegaan onvoldoende overtuigend wordt gewerkt aan het nakomen van die verplichtingen en dat dit de Russische geloofwaardigheid en reputatie aantast. Mede onder verwijzing naar de gedachtenwisseling die inmiddels plaatsvond tussen Uw Kamer en de Minister-President tijdens het vragenuur op 23 januari jl. wil ik u hierbij opnieuw bevestigen dat de ontwikkelingen in en rond Tsjetsjenië mijn speciale aandacht zullen houden.

Bij de afronding van het gesprek sprak President Poetin zijn dank uit voor de Nederlandse medefinanciering van een haalbaarheidsonderzoek over de lichting van de gezonken nucleaire onderzeeër de Koersk.

Van Nederlandse zijde is aandacht gevraagd voor de terugkeer van Nederlandse archieven en de Koenigscollectie.

Tijdens de ontmoeting met premier Kasjanov, die de vorm had van een werklunch, is een aantal van de hierboven genoemde thema's - vooral op economisch terrein - langs dezelfde lijnen als bij de ontmoeting met President Poetin aan de orde geweest.

Al met al paste dit bezoek in het Nederlandse streven te investeren in een goede, maar ook openhartige relatie met de Russische Federatie. De persoonlijke kennismaking en gedachtenwisseling met president Poetin en premier Kasjanov boden gelegenheid om een breed scala aan onderwerpen te bespreken. Op de resultaten van deze ontmoeting zal constructief worden voortgebouwd zowel op ambtelijk als op politiek niveau.

De Minister van Buitenlandse Zaken

Kenmerk
DEU-050/01
Blad /1

===

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...