Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst B&W Enschede

Datum nieuwsfeit: 29-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Enschede

Besluitenlijst vergadering van de Raad op maandag 29 januari 2001

Aanwezig: J.H.H. Mans (voorzitter) de heer A.H.P. van Gils (secretaris)
M.G. Althof, D. Buursink, J.H.A. Goudt, E. Helder, M.P. Swart en mevr. E.M. Koopmans-Roeloffzen

en de leden:

mevr. F.M.J. van der Aa-Hahn, A.S. Ar?, L. Ascherman (tot 19.20 uur), R.W. Bleker, G. Dijkhuizen, mevr. E. Dirkzwager-Menko, R.F. Echtermeijer, A.H. Enklaar, J. van der Graaf, J.F. Hassink, B. Heeringa, mevr. M. van Hees, H. Klomp, mevr. H.M. Kloppers-Platvoet, G.J. Kok, mevr. A.Y. Kolkman, A.J. Le Loux, G.G.J.H.M. Leonards, mevr. N. van Lijf-van Leeuwen, A. Moeliker, mevr. H. Morren, C. Örnek, G.E.N. Perik, H.A. van der Pluijm (tot 22.00 uur), mevr. J. Rotting-Braakman, I. Sümer, mevr. A. ten Thije, W.E. Wallinga, T.H.D. de Weger,
T. Windmulder, A. Yilmaz en J. van der Zee.

Afwezig: F.C.G. Lammerink

I
Opening

I a
installatie van de heer A.J. Le Loux als raadslid van de gemeente Enschede

II --

III
mededelingen (stuk nummer 10325)


1. De stukken A 1 tot en met A 7 voor kennisgeving aan te nemen.

2. De stukken B 1 tot en met B 26 voor kennisgeving aan te nemen.

3. De stukken C 1 tot en met C 3 voor kennisgeving aan te nemen.

4. De stukken C 4 tot en met C 7 in handen van B&W ter afdoening.

5. De stukken C 8 tot en met C 10 in handen van B&W ter afdoening na advies van de betrokken raadscommissies.
6. Het stuk C 11 in handen van de commissie bezwaar- en beroep om advies.

Beslissing: Cf., m.d.v. dat de stukken omtrent de reactivering spoorlijn in handen gesteld worden van de commissie bezwaar en beroep om advies. Toezegging wethouder Koopmans: het stuk C 4, brief van de Stichting wijkraad Velve-Lindenhof d.d. 14 december 2000 inzake opruimen bedrijventerrein tussen Oliemolensingel, Pluimstraat, Oostveenweg en Lipperkerkstraat, wordt behandeld in de commissie.

voorstellen tot

V eervol ontslag van


1. Mevrouw A. ten Thije als raadslid van de gemeente Enschede.

Beslissing: Cf.

VI bis
onderzoek geloofsbrieven van mevrouw M. Rauhé, op 17 januari 2001 benoemd verklaard tot lid van de Gemeenteraad.

Beslissing: Cf.

VI benoeming van

a lid commissie gemeentelijke rekenkamer (stuk nummer 10316)

Beslissing:
a de heer dr. W.A. Trommel is benoemd.

VIIa rampgerelateerde voorstellen

B 1 DMO beschikbaarstellen van gelden voor psychosociale nazorg vuurwerkramp

- stuk nummer 10330


1. 5 miljoen gulden beschikbaar te stellen voor de eerste 5 maanden van 2001 ten behoeve van de psychosociale nazorg vuurwerkramp Enschede. VWS heeft in haar brief van 2 november 2000 een voorschot toegezegd van maximaal f 5.000.000,-.
2. Een bedrag van f 3.210.415,- per omgaande op basis van een voorschot te verstrekken aan de betrokken instellingen uitgaande van het onder overweging 4 opgenomen verdeelvoorstel.

3. Het resterende bedrag, zijnde f 1.789.585,- te reserveren voor de psycho-sociale nazorg, onder andere voor de kosten van het projectbureau, en de inzet van enkele -kleinere- organisaties. Over de besteding van deze middelen wordt u in maart 2001 nadere voorstellen gedaan.

4. Te besluiten voorlopig geen subsidie ten laste van de specifieke uitkering te verlenen aan het RIO en de schoolbegeleidingsdienst Drienerwoold, omdat verwacht mag worden dat zij geen verdere activiteiten zullen verrichten die passen in het kader van het plan van aanpak psychosociale hulpverlening nazorg vuurwerkramp.

Beslissing: Cf.

C 4 BMD instemmen met de oprichting van een Stichting Stadsherstel
- stuk nummer 10335


1. In te stemmen met de oprichting van een Stichting Stadsherstel.

Beslissing: Cf.

E 3 BMD beschikbaarstellen van een krediet van f 50.000.000,-- voor sloop- en saneringskosten binnen het plangebied Roombeek-West

- stuk nummer 10315


1. Een krediet beschikbaar te stellen van f 50.000.000,-- voor sloop en saneringskosten binnen het plangebied Roombeek-West ten laste van de begroting 2001 van de Bouw- en Milieudienst.
2. De kosten te dekken binnen de grondexploitatie Roombeek-West.

Beslissing: Cf.

G 1 CS voortgangsrapportage vuurwerkramp - stuk nummer 10332


1. Kennis te nemen van de voortgangsrapportage van de vuurwerkramp per januari 2001.

Beslissing: Cf.

G 2 CS bestuurlijke lessen uit de vuurwerkramp - stuk nummer 10333


1. Kennisnemen van de nota "Lessen uit de vuurwerkramp" en de daarin aangekondigde beleidsvoornemens en aandachtspunten.

2. Nadere uitwerking van de beleidsvoornemens en afwikkeling van de aandachtspunten aan ons college opdragen.

Beslissing: Cf., toezegging burgemeester: na het kabinetsbesluit van aanstaande vrijdag zal het college op korte termijn met de Raad overleggen over concrete strategie richting Haarman.

VIIb andere voorstellen

A 1 BMD instemmen met het oprichten van de 'Stichting Centrummanagement'

- stuk nummer 10309


1. In te stemmen met het oprichten van de 'Stichting Centrummanagement' en de gemeentelijke participatie hierin.

2. De gemeentelijke bijdrage aan de Stuurgroep Centrummanagement tot een bijdrage aan de Stichting Centrummanagement te bestemmen.
3. De wethouder werk en onderwijs te machtigen om namens de gemeente de statuten van de stichting te ondertekenen.

Beslissing: Cf.

A 2 DMO instemmen met het 'Arbeidsmarktoffensief 2001 van de gemeente Enschede' - stuk nummer 10310


1. In te stemmen met het "Arbeidsmarktoffensief 2001 van de gemeente Enschede" (bijlage: 1).
2. In te stemmen met de aangegeven omvang van bekostiging ad.
f 2.580.000,-- (incidenteel) en deze te onttrekken aan de reserves: "integraal arbeidsmarktbeleid" ad. f
1.300.000,-- en "additionele werkgelegenheid en ID" ad. f 1.280.000,--.

3. In te stemmen met de begrotingswijzing 2001 ad. f
2.580.000,-- van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling.

Beslissing: Cf.

A 3 VERVALLEN

A 4 DMO aangaan van de 'Productovereenkomst educatie ten behoeve van inburgering nieuwkomers' voor het jaar 2001 - stuk nummer 10317


1. De "Productovereenkomst educatie ten behoeve van inburgering nieuwkomers" voor het jaar 2001 aan te gaan.

2. De "Productovereenkomst (basis)educatie/VAVO" voor het jaar 2001 aan te gaan.

Beslissing: Cf.

A 5 CS vaststellen van de aangepaste Monitor Toekomstvisie
- stuk nummer 10321


1. Vaststellen van de aangepaste monitor Toekomstvisie, inclusief opgenomen indicatoren, doelstellingen en ambitieniveaus.

Beslissing: Cf.

C 1 BMD kennisnemen van de stand van zaken met betrekking tot de reconstructie van de Afinkstraat - stuk nummer 10319


1. Kennis te nemen van de stand van zaken met betrekking tot de reconstructie Afinkstraat.
2. Een krediet te verlenen ter grootte van f
5.228.085,-- ter dekking van de reconstructie van de Afinkstraat, het aanpassen van de verkeersregeling en maatregelen ter verbetering van de verkeersveiligheid.

3. De dekking van het totale krediet over 2001 als volgt te bepalen:
Gemeentelijk MJB/ISV f 2.520.000,-- Stadseconomie Fysiek f 480.000,-- Regio Twente (GDU) f 1.000.000,-- EFRO-bijdrage f 240.020,-- Meerjareninvesteringprogramma wegen f 988.065,--
4. De hieruit voortvloeiende wijzigingen in de begroting
2001 van de Bouw- en Milieudienst aan te brengen.

Beslissing: Cf., m.d.v. dat de fractie Groen Links geacht wil worden te hebben tegengestemd.

C 2 BMD vaststellen van de verdeling van de Seca-2 gelden voor de periode

2001-2004 - stuk nummer 10323


1. De verdeling van de Seca-2 gelden voor de periode
2001-2004 vaststellen.


Beslissing: Cf.

C 3 BMD vaststellen ontwikkelingsplan "WEBH-terrein" - stuk nummer
103291. Het ontwikkelingsplan "WEBH terrein" vast te stellen.

Beslissing: Cf.

D 1 CS inzetten gemeentelijke communicatie via lokale media
- stuk nummer 10312


1. Vanaf 2001 wordt jaarlijks bekeken in hoeverre lokale media worden ingezet voor de communicatie met de inwoners.

2. In 2001 worden de activiteiten geconcentreerd op Enschede FM, waarvan een nader te bepalen dienstenpakket wordt afgenomen. Daarbij worden ook enkele algemene kwaliteitscriteria gesteld aan Enschede FM.

3. Voor de onder 1 genoemde activiteiten wordt jaarlijks een bedrag gereserveerd van f 119.000,- (inclusief BTW). Aan het college wordt opgedragen de jaarlijkse uitvoering te regelen.

Beslissing: Cf.

D 2 DMO instemmen met de overdracht van het kleedgebouw op het sportpark het Zoutendijk - stuk nummer 10318


1. In te stemmen met de overdracht van het economisch eigendom van het kleedgebouw op het sportpark het Zoutendijk aan de omnisportvereniging Avanti-Wilskracht.

2. Voor de afkoop van vaste lasten en onderhoud van het kleedgebouw
f 97.900,- uit te keren aan Avanti Wilskracht.
3. Voor deze voorstellen per saldo een krediet beschikbaar te stellen van
f 97.900,- en de jaarlijkse afschrijving te bepalen op 4%. De uit het investeringsbedrag voortvloeiende kapitaallasten van f 9.000,- bestaande uit f 5.100,- afschrijving en f 3.900,- rente, te dekken door f 6.100,- ten laste te brengen van de vrijvallende exploitatie en de resterende f 2.900,- te dekken door verlaging van de stelpost kapitaallasten onrendabele investeringen.
4. De hieruit voortvloeiende wijzigingen aan te brengen in de begrotingen van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling en de Algemene Dienst.

Beslissing: Cf.

D 3 DMO instemmen met het afsluiten van een nieuwe geldleenovereenkomst stichting 'Vrienden van de Prins Hendrik Harmonie' - stuk nummer 10326


1. In te stemmen met het vervroegd aflossen van de bestaande geldleningsovereenkomst van de Stichting "Vrienden van de Prins Hendrik Harmonie", en het - tegelijkertijd - met ingang van 2001 afsluiten van een nieuwe geldleningsovereenkomst op annuïteitenbasis met de stichting met een looptijd van 20 jaar tegen het huidige rentepercentage van
6,125 % conform de bijgevoegde concept-geldleningsovereenkomst.
2. Daartoe de nodige wijzigingen aan te brengen in de begroting 2001 van de algemene dienst.

Beslissing: Cf.

E 1 BMD rechtshandelingen

a. Verkoop een perceel bedrijfsterrein aan de Chroomsteden aan VDK Luchttechniek B.V., gevestigd te Enschede
b. Verkoop een perceel bedrijfsterrein aan het Pantheon aan Stratech
Facilitair BV, gevestigd te Enschede

Beslissing: Cf.

E 2 begrotingswijzigingen nrs. 7 t/m 23

Beslissing: Cf.

E 4 CS vaststellen treasurystatuut en delegatie bevoegdheden treasurybeheer in 2001 - stuk nummer 10327


1. Vast te stellen het treasurystatuut.
2. Burgemeester en wethouders te machtigen om, voor zover het treasury-beheer daar aanleiding toe geeft, gedurende het jaar 2001:

a. kredieten in rekening-courant en kasgeldleningen op te nemen tot maximaal f
102 miljoen;
b. tijdelijk niet benodigde geldmiddelen uit te zetten tot maximaal
f 250 miljoen;
c. langlopende geldleningen op te nemen tot maximaal f 150 miljoen.

Beslissing: Cf.

F 1 voorbereidingsbesluiten

a. Windmolenweg (stuk nummer 10313) b. Pompstationweg 1 (stuk nummer 10320) c. Spieleweg 1 (stuk nummer 10324) d. Euregiobedrijvenpark 2001 (stuk nummer (10328) e. Wesselerbrinklaan 01-1(stuk nummer (10334)

Beslissing: Cf.

F 2 VERVALLEN

F 3 BMD vaststellen stedenbouwkundig- en beeldkwaliteitsplan 'Getfert-Oost'

- stuk nummer 10322


1. Het stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitplan Getfert-Oost vaststellen.

2. Het stedenbouwkundig plan te hanteren als vertrekpunt bij de uitvoering van het -globale- bestemmingsplan "Getfert 1".

3. Het beeldkwaliteitplan te gebruiken bij de toetsing van bouwaanvragen aan de redelijke eisen van welstand.

Beslissing: Cf.

F 4 BMD beschikbaarstellen voorbereidingskrediet 't Vaneker' en 'Het Brunink' - stuk nummer 10299


1. Een krediet ad f 600.000,-- beschikbaar te stellen ter ontwikkeling van de woningbouwprojecten 't Vaneker (Enschede Noord Noord) en Het Brunink (Wesselerbrink Zuid) in het jaar 2000.
2. Dit te dekken uit Seca-3 middelen en conform het MJB
2000 - 2004 deze middelen terug te laten vloeien naar deze reserve zodra de projecten rendabel blijken.
3. De hieruit voortvloeiende wijzigingen in de begrotingen van de Bouw- en Milieudienst en de Algemene Dienst voor het jaar 2000 aan te laten brengen.

Beslissing: Cf., m.d.v. dat de fracties van Enschede Nu, Groen Links en Yilmaz geacht willen worden te hebben tegengestemd.

Sluiting: 23.05 uur.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie