Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Overijssel trekt miljoen uit voor ontwikkeling platteland

Datum nieuwsfeit: 29-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Overijssel
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Overijssel

Ruim een miljoen voor ontwikkeling platteland

Het provinciebestuur verstrekt ruim f 1 miljoen subsidie aan projecten die de ontwikkeling van het platteland stimuleren. (Plattelandsontwikkelingsplan (POP)).

De projecten moeten nog formeel goedgekeurd worden door de Dienst Landelijk Gebied in Overijssel. Als alle projecten gehonoreerd worden, is er een bijdrage van ongeveer f2,3 miljoen mogelijk van de kant van de Europese Unie.

De projecten die voor die bijdrage voorgedragen zijn, omvatten een breed gebied van onder andere leef-baarheid, natuur en landschap, verbrede landbouw, waterhuishouding en toerisme. De volgende projecten zijn voorgedragen::

Landschap Overijssel Historische Elementen Twente.

Het project is erop gericht om cultuurelementen (bijvoorbeeld: grafheuvels, grenspalen en lanen op landgoederen) op te knappen. f 125.000,

Gemeente Staphorst Herinrichting Oud IJhorst.

Herinrichting van het Kerkplein en de omgeving in de kern IJhorst door maatregelen m.b.t. parke-ren, verkeersveiligheid en dergelijke. De herinrichting wordt uitgevoerd in oude materialen die passen binnen de historische context. f 103.750,

Gemeente Enschede Ontwikkeling dorpskern Boekelo door

het geven van een toeristische ontwikkeling van de kern van Boekelo, in de vorm van het uitwerken en gedeeltelijk realiseren van plannen voor de herinrichting van het centrum en voor het ambachtscentrum. f 35.000,

Stichting Stimuland Zorgboerderijen voor ouderen.

Project bedoeld om ouderen op een boerderij dagopvang en verzorging te bieden. Voor de agrariërs is het een mogelijkheid om hun werkzaamheden te verbreden, of de activiteit van hun bedrijf te verminderen. f 150.000,

Waterschap Groot Salland Hydrologische onderzoek waternood Rouveen.

Dit betreft on-derzoek naar de mogelijkheden van de uitvoering van het plan 'waternood' binnen het landinrichtingsproject Rouveen. Voor het onderzoeksgebied zal het daarbij gaan om een combinatie van waterberging en
verdrogingsbestrijding. f 12.500

Vereniging Natuur-monumenten Observatie unit in de 'Hoogwaterzone' van De Wieden.

Het gaat hierbij om het aanleggen van een observatiepunt voor het waarnemen van de fauna in de Hoogwaterzone ten noorden van Giethoorn. Het punt wordt voor het publiek bereikbaar gemaakt door de aanleg van een brug en een parkeervoorzie-ning. f 32.500 Vereniging Natuur-monumenten Wandel
-en fietspaden in beheereenheid Twente.

Dit project voorziet in het herstellen van halfverharde fietspaden, het verharden van fiets- en wandelpaden en het aanleggen van ontbrekende schakels tussen bestaande paden. het gaat om verschillende locaties, verspreid over Twente. f 22.500

Landschap Overijssel Vernieuwing expositie Natuurinformatiecentrum Molen van Frans.

Dit project betreft de vernieuwing van het informatie-aanbod bij het bestaande bezoekerscentrum van Landschap Overijssel. Het gaat daarbij om nieuwe interactieve informatie en informatiepanelen. f 7.500

Gemeente Olst Verbeteren van de omgeving 'Het baken van Overijssel'.

Dit project betreft het inrichten van de directe omgeving van de veerpont bij Olst voor met name de overstekende fietsers en wandelaars. Onderdeel van het plan is de aanleg van een recre-atief pad langs de IJssel dat aansluit op bestaande voorzienin-gen. f 36.625

Landschap Overijssel Herstel lanen landgoederen Mataram, Hessum en Rechteren.

Dit betreft het wegwerken van achterstallig onderhoud aan laanbomen op deze landgoederen, waardoor het behoud ervan voor een langere periode weer verzekerd is. f 38.500

Provincie Overijssel Natuurproductiebetaling weidevogels.

Dit project is er op gericht boeren te belonen die maatregelen treffen om broedsels van weidevogels te beschermen. De beloning is afhankelijk van het aantal uitgekomen broedsels. De regie van dit project is in handen van de provincie Overijssel, het vermelde bedrag maakt onderdeel uit van de reguliere begroting. f 84.460

Landschap Overijssel ROLO (Regeling Onderhoud Landschapselementen Overijssel) f 50.000

Landschap Overijssel Verbeteren hydrologie Wierdenseveld.

Dit project voorziet in uitvoering van onderdelen uit het in 1998 gepresenteerde Eco-hydrologische onderzoek Wierdense veld. Met de bijdrage wor-den maatregelen genomen om de waterhuishouding in dit ver-drogende hoogveengebied beter af te stemmen op de natuur-waarde. f 262.500

Stichting Stimuland Project groenscan.

Het laten opstellen van een bedrijfsplan voor agrarische bedrijven met de bedoeling agrarisch natuurbeheer en landschapsonderhoud beter in de agrarische bedrijfsvoering te laten passen. f 37.500

Vereniging Natuur-monumenten Aanleg laarzenpad bij het bezoekerscentrum De Wieden.

Bij het bestaande bezoekerscentrum De Wieden te St. Jansklooster wordt een 4 kilometer lang 'laarzenpad' voor bezoekers aange-legd. Het pad loopt avontuurlijk slingerend door riet-, hooi- en graslanden en is ook bedoeld voor natuureducatie voor voort-gezet en
beroepsonderwijs. f 28.750 Naast deze projecten zijn er nog twee projecten bij de Dienst Landelijk Gebied voorgedragen voor een Europese subsidie. Voor deze projecten is geen provinciale subsidie nodig. Het gaat hierbij om:

Gemeente Steenwijk: Aanleg van de laatste fase van de riolering in het buitengebied van IJsselham. Dit betreft het aansluiten op het riool van percelen in de voormalige gemeente IJsselham. Het gaat vooral om percelen in het uitengebied. Waar aansluiting op het riool niet mogelijk is worden IBA's geplaatst.

PAV: Natuur breed:
voorbeeldbedrijven agrarisch natuurbeheer. Het PAV ontwikkelt voor een tweetal akkerbouwbedrijven in het noordelijk akkerbouwgebied van de provincie een bedrijfsnatuurplan. Het doel is om op bestaande agrarische bedrijven meer te doen met de mogelijkheden van natuur- en landschapsbeheer, biodiversiteit en het terugbrengen van de milieubelasting door mest en gewasbeschermingsmiddelen.

Alle projecten zijn opgenomen in de
1e tranche van het programma 2001. Binnen enkele weken volgt een 2e tranche die ongeveer dezelfde omvang zal hebben.

Bron: team Communicatie, Bonnie van


© 29-01-2001 Provincie Overijssel

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie