Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Agenda Raadsvergadering Gilze-Rijen 29 januari 2001

Datum nieuwsfeit: 29-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Gilze en Rijen

Vergader agenda
Agenda Raadsvergadering - 29 januari 2001
Hieronder de agenda-punten voor de Raadsvergadering. Klik op de punten waar u meer over wilt lezen om het agenda-punt in WORD97 formaat te downloaden.

1. Notulen van de vergadering van 18 december 2000.
2. Ingekomen stukken.

3. Voorstel inzake voorlopige afwikkeling beŽindiging SMB en verkoop CA Spinder.
Toelichting
In het kader van de afwikkeling van de beŽindiging van de taakuitoefening SMB en de afwikkeling van de verkoop van CA Spinder, wordt ter besluitvorming voorgelegd het voorlopig liquidatieplan, de garantstelling voor claims, welke ten laste kunnen worden gebracht van het SMB na afrekening met de deelnemende gemeenten, de oprichting van een vereniging van contractanten in Noord-Brabant ter behartiging van gemeenschappelijke belangen ter zake van afvalverwerking. Voorgesteld wordt met deze onderwerpen in te stemmen.


4. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van de 2e fase Organisatieontwikkelingstraject. Toelichting
Overeenkomstig de toezegging gedaan in de raadsvergadering van 18 december 2000 overleggen wij het concept plan van aanpak voor de 2e fase van het organisatieontwikkelingstraject, uitvoeringsjaar 2001. Een van de eerste stappen betreft het werven en selecteren van nieuwe sectormanagers en een beleidsmedewerker / adviseur planning en control. Gevraagd wordt een krediet beschikbaar te stellen van 68.000,-- (§ 30.857,--) ten behoeve van de werving en selectie.


5. Voorstel inzake uitbreiding van de formatie groep Bestuursondersteuning van de stafafdeling POBI. Toelichting
Voorgesteld wordt om de formatie van de groep Bestuursondersteuning met 0,4310 formatieplaats uit te breiden (0,3667 formatieplaats voor de functie Medewerker algemeen juridische zaken en 0,0643 formatieplaats voor de functie Secretaris commissie bezwaar en beroep). Deze uitbreiding levert een extra salarislast op van 40.000,-- (salarisschaal 9 verhoogd met 9 periodieken), ten laste van de gemeentebegroting 2001. Dekking van deze extra lasten zal plaatsvinden door te beschikken over de post onvoorziene uitgaven van de gemeentebegroting 2001.


6. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van aanschaf uniformen bodedienst.
Toelichting
Een krediet beschikbaar stellen van 7.000,-- (incl. BTW) ten behoeve van de bekostiging van de aanschaf van nieuwe uniformen ten behoeve van de medewerkers van de bodedienst. Het betreffende krediet zal worden gedekt uit de post onvoorziene uitgaven 2001.


7. Voorstel inzake notitie drugsbeleid gemeente Gilze en Rijen. Toelichting
Door de uitgangspunten van de regionale nota "Omgaan met drugs in de regio" te onderschrijven wordt gekomen tot het vastleggen van een lokaal beleid met betrekking tot drugs.


8. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van vervangen 35 stuks pompen drukriolering. Toelichting
Ten behoeve van het vervangen van 35 stuks pompen van de drukriolering is een krediet nodig van 87.500,00.


9. Voorstel inzake milieuverslag 1999 en milieuprogramma 2000. Toelichting
Op grond van de Wet milieubeheer stelt de gemeenteraad jaarlijks een milieuverslag vast over het afgelopen jaar en een milieuprogramma voor het komende of lopende jaar. Het programma bevat de te verrichten activiteiten ter uitvoering van de bij wettelijk voorschrift met het oog op de bescherming van het milieu aan het gemeentebestuur opgedragen taken en een overzicht van de financiŽle gevolgen van de uitvoering van deze taken. Het programma van 2000 is gebaseerd op het in 1999 door de raad vastgestelde Milieuwerkplan over de periode 1998-2001. In het jaarlijkse Verslag milieubeheer wordt door ons verantwoording afgelegd van de werkelijk uitgevoerde taken van het afgelopen jaar (1999).
Door interne verschuivingen van personen en taken en een onderbezetting op de afdeling Milieu, kan het concept van het Milieuprogramma voor 2000 en het concept van het Verslag milieubeheer voor 1999 eerst nu (eind 2000) aan uw Raad worden aangeboden.


10. Voorstel inzake verzoek herziening bestemmingsplan ten behoeve van woningbouw.
Toelichting
De heer L.C.Verdaasdonk , Hoofdstraat 157 te Rijen verzoekt uw raad om het bestemmingsplan dat van kracht is voor de hoek Hoofdstraat/Statenlaan te herzien in die zin, dat op die locatie een woning kan worden gebouwd.
Uw raad, planologisch wetgever, zal daarop een standpunt dienen te bepalen.


11. Voorstel inzake beleidsplan 2001 sociale zaken. Toelichting
Sinds 1995 heeft de gemeente op grond van de Algemene bijstandswet een wettelijke verplichting om het bijstandsbeleid jaarlijks vast te leggen in een beleidsplan. Door middel van bijgevoegde nota wordt gevolg gegeven aan deze verplichting. De raad wordt gevraagd het beleidsplan vast te stellen.


12. Voorstel inzake aanpassing en juridisch eigendom basisschool De Kring.
Toelichting
Tijdens het overleg over de wijze van uitvoering van de aan basisschool De Kring toegekende huisvestingsvoorzieningen in het kader van het Onderwijshuisvestingsprogramma 2000 is gebleken, dat naast het overdragen van het juridisch eigendom van de onroerende goederen betreffende De Kring aan het schoolbestuur, een aantal aanpassingen van het schoolgebouw, het schoolterrein en de schoolomgeving noodzakelijk zijn. Voorgesteld wordt hiervoor kredieten te voteren.


13. Voorstel inzake vaststellen Verordening voorzieningen huisvesting basisonderwijs gemeente Gilze en Rijen 2001 en intrekking van de tweede herziening van de Verordening voorzieningen huisvesting basis- en voortgezet onderwijs gemeente Gilze en Rijen. Toelichting
In de vergadering van 26 april 1999 heeft uw raad de tweede herziening van de Verordening voorzieningen huisvesting basis- en voortgezet onderwijs gemeente Gilze en Rijenī vastgesteld. Als gevolg van de actuele ontwikkelingen op het terrein van de onderwijswetgeving en het verdwijnen van het voortgezet onderwijs in onze gemeente dient deze verordening aangepast te worden. De schoolbesturen stemmen in met de voorgestelde wijzigingen.


14. Voorstel tot het vaststellen van diverse begrotingswijzigingen.
De stukken behorende bij elk agendapunt liggen, voor zover mogelijk, ter inzage voor de leden op de leeskamer van de raad van 24 tot en met 26 januari 2001. Verzocht wordt opmerkingen omtrent de notulen uiterlijk 26 januari 2001 kenbaar te maken bij de groep Post & Archief.Copyrights Reserved by Gemeente Gilze en Rijen 1997

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie