Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeenteraadsvergadering Hattem

Datum nieuwsfeit: 29-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Hattem

Gemeentelijke informatierubriek De Homoet, editie 24 januari 2001

RAADSVERGADERING

De gemeenteraad komt op maandag 29 januari 2001 in een openbare vergadering in het stadhuis bijeen. Aanvang 20.00 uur. De agenda luidt als volgt:


1. Opening en trekking van een stemmingsnummer.
2. Spreekrecht burgerij.

3. Vaststelling notulen van de raadsvergaderingen dd. 14 december 2000.
4. Ingekomen stukken.

5. Voorstel tot besteding van de rijksbijdrage educatie 2001 groot f 199.019,-- bij het ROC "Deltion College" te Zwolle (no. 1).
6. Voorstel tot vaststelling van de 5e wijziging van de Algemene plaatselijke verordening, dit in verband met aanpassingen in de model-APV van de VNG, alsmede enkele redactionele wijzigingen (no. 2).
7. Voorstel tot vaststelling van de 6e wijziging van de Algemene plaatselijke verordening, dit in verband met nieuw speelautomatenbeleid (no. 3).

8. Voorstel tot vaststelling van de 13e partiële herziening van het bestemmingsplan "Bongerd" ('woonkamer' Zorg- en Wooncentrum De Bongerd/nieuwbouw 66 aanleunwoningen) (no. 4).
9. Voorstel tot:
a. het beschikbaar stellen van een krediet groot f 345.000,-- voor uitbreiding van de protestants christelijke basisschool "Van Heemstra" met één permanent lokaal (no. 5); b. vaststelling van de 2e begrotingswijziging Algemene Dienst 2001.
10. Voorstel tot het afgeven van een verklaring dat de Stichting Omroep Hattem voldoet aan de eisen gesteld in artikel 30 van de Mediawet (nr. 6).

11. Voorstel tot:
a. het verlenen van een aanvullende subsidie aan de Stichting Kinderopvang Hattem ten behoeve van uitbreiding met maximaal 7 kindopvangplaatsen (no. 7);
b. vaststelling van de 4e begrotingswijziging Algemene Dienst 2001.
12. Voorstel tot:
a. instemming met het besluit van de directie en Raad van Commissarissen van het Waterbedrijf Gelderland luidende als volgt:
1. voort te gaan met het reeds ingezette beleid om te komen tot realisatie van verbeteringen en besparingen binnen het bedrijf;

2. de band tussen de aandeelhouders en het bedrijf te intensiveren;

3. de fusie besprekingen met WMO voort te zetten;
4. niet in te gaan op het overname bod door NUON; b. het behouden van de vier aandelen van het Waterbedrijf Gelderland (no. 8).

13. Voorstel tot vaststelling van de 3e begrotingswijziging Algemene Dienst 2001.

14. Rondvraag.

15. Sluiting.

NADERE UITWERKING PROSTITUTIEBELEID

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op grond van het door de gemeenteraad vastgestelde regionaal prostitutiebeleid voornemens zijn in te stemmen met een nadere uitwerking van dit beleid in die zin dat


* het regionaal maximum wordt vastgesteld op 25 inrichtingen;
* gemeenten met bestaande inrichtingen een voorkeursrecht hebben;
* er gebruik gemaakt wordt van een regionale meldlijst.
Het ontwerpbeleid ligt met ingang van donderdag 25 januari 2001 gedurende 4 weken ter inzage op het stadhuis te Hattem bij de afdeling Algemene en Bestuurlijke Zaken (ABZ). Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden mondeling doch bij voorkeur schriftelijk hun zienswijzen en/of bedenkingen naar voren brengen. Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de afdeling ABZ, telefoon 038-4431628.

GOEDKEURING BESTEMMINGSPLANNEN ONHERROEPELIJK

Burgemeester en wethouders delen gelet op het bepaalde in artikel 31 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening mee dat de goedkeuring van de navolgende bestemmingsplannen onherroepelijk is geworden:


* Het Veen, 34e partiële herziening (percelen Veenwal 5 en 7);
* Claerwater, 28e partiële herziening (perceel Zuiderzeestraatweg 34 - kwekerij Souman);

* De Hilst 1998 (integrale herziening).

De plannen liggen met ingang van 25 januari 2001 ter gemeentesecretarie, Buro Ruimtelijke Ordening, voor een ieder ter inzage.

BEKENDMAKING MELDING WET MILIEUBEHEER

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een melding ingevolge het Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer hebben ontvangen van de heer J. Wessel voor de smederij aan het adres Kerkstraat 41-43 te Hattem. Deze inrichting dient te voldoen aan de voorschriften bij dit Besluit gesteld.

De melding ligt vanaf heden gedurende twee weken voor een ieder ter inzage bij de sector Ruimtelijke Ordening en Beheer, op werkdagen van 08.00 tot 12.00 uur, op woensdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur en op woensdagavond na telefonische afspraak (tel.nr.: 038-4431639).

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGEL

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij besloten hebben om voor het uitvoeren van een bodemsanering op 13 en 14 februari 2001 de Oude Kerkweg, voor het gedeelte gelegen tussen de Enkweg en de Meerveltweg, af te sluiten voor al het verkeer, behalve voor voetgangers. Het verkeersbesluit ligt ter inzage bij het bureau Ruimtelijk Beheer.

BOUWACTIVITEITEN

Bouwvergunning is verleend voor:


* het oprichten van een schuur en het uitbreiden en veranderen van een woning, Eijerdijk 65 (VZ 03-01-2001);

* het uitbreiden en veranderen van een woning met bijgebouw, Klaverkamp 25 (VZ 03-01-2001);

* het uitbreiden en veranderen van een woning, Groeneweg 4 (VZ 03-01-2001);

* het gedeeltelijk uitbreiden en veranderen van een woning, Zuiderzeestraatweg 30 (VZ 03-01-2001).

Reclamevergunning is verleend voor:


* het aanbrengen van een reclame-object, 2e Walsteeg 3 (VZ 11-01-2001).
Sloopvergunning is verleend voor:


* het slopen van een berging, Zuiderzeestraatweg 34 (VZ 12-01-2001).
Voor nadere informatie: Sector R.O.B.
Personen die door een besluit rechtsreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen daartegen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van verzending (VZ) van dat besluit aan vergunninghouder een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. In geval van onverwijlde spoed kan de President van de Rechtbank te Zutphen, sector Bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen, bij afzonderlijk schrijven verzocht worden een voorlopige voorziening te treffen. Er dient dan wel een bezwaarschrift te zijn ingediend. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

AANVRAGEN OM BOUWVERGUNNING

Burgemeester en wethouders maken bekend dat bij hun college de volgende aanvragen om bouwvergunning zijn ingediend:


* het oprichten van een schuur, Libanonweg 1;
* het uitbreiden en veranderen van twee woningen, Dorpsweg 15 en 13;
* het gedeeltelijk vernieuwen van een schuur/berging, Hilsdijk 63;
* het uitbreiden en veranderen van een woon- en zorgcentrum met een praktijkruimte, Hof van Blom 5;

* het oprichten van een bedrijfswoning, Populierenlaan 9;
* het oprichten van een bedrijfswoning, Populierenlaan 11;
* het uitbreiden en veranderen van een woning, Rademakershoeve 55;
* het uitbreiden en veranderen van een woning en het geheel vernieuwen en uitbreiden van een bijgebouw, Wilgenhof 22;

* het uitbreiden en veranderen van een woning met bijgebouw, Enkweg 17.
Hattem, 24 januari 2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie