Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Collegebesluiten gemeente Eemnes

Datum nieuwsfeit: 30-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Eemnes

wethouders van Eemnes d.d. 30 januari 2001
Kunstwerk Reservaties.
Binnenkort starten de eerste werkzaamheden voor het bouwrijp maken van de uitbreiding van de Noordbuurt. Het kunstwerk Reservaties dat aan de Noordersingel ter hoogte van Vlosseveen / Zomertaling is geplaatst staat op de plek waar de ontsluiting van de uitbreiding is gepland. Voorstel:
Het kunstwerk in afwachting van nadere plaatsbepaling tijdelijk opslaan op de gemeentewerf.
Conform
Functiewaardering.
Op 16 januari 2001 heeft u een voorlopig besluit genomen ten aanzien van de waardering van de functie medewerker basisadministratie. Betrokkene heeft inmiddels kenbaar gemaakt tegen dit besluit geen bezwaar te tekenen.

Definitief besluit nemen ten aanzien van waardering medewerker basisadministratie, functiecode 2.0.03.
Betrokkene hiervan in kennisstellen.

Kwaliteitssysteem sector ABW.
Voor het taakveld Sociale Dienstverlening zijn 10 werkprocessen beschreven, verbeterd en vastgesteld. Op basis van de procesdoelstellingen zijn kwaliteitscriteria en -doelstellingen geformuleerd; deze worden ter vaststelling aan het college voorgelegd.

Bijgevoegde proces- en kwaliteitsdoelstellingen vaststellen.

Aandelen REMU.
Persbericht dat de aandelen REMU zijn verkocht aan het Spaanse bedrijf Endesa en het verslag van de AVA van 21 december 2000. V.k.a. en t.k.n. commissie I.
Spuitwasplaatsen aan de Verlegde Laarderweg.
De heer W. wil graag grond aan de Verlegde Laarderweg kopen om hier spuitwasplaatsen aan te leggen.


- Verzoek afwijzen.

- Instemmen met conceptbrief.

Definitieve toestemming voor vestiging bedrijf in bedrijfspand perceel Bramenberg 9-A.
Het bedrijf Retail Vision BV - Hytech Europe b.v. verzoekt om toestemming voor de huur van het pand aan de Bramenberg 9-A. Het bedrijf heeft op verzoek aangegeven zich te houden aan het bestemmingsplan.

Het bedrijf toestemming verlenen conform conceptbrief.

Goedkeuringsbesluit bestemmingspan 'Raadhuislaan 1e wijziging'. Gedeputeerde Staten van Utrecht heeft het bestemmingsplan 'Raadhuislaan 1e wijziging' goedgekeurd.


1. het goedkeuringsbesluit voor kennisgeving aannemen.
2. Ter kennisname brengen aan Raad.

Verzoeken wijziging bestemmingsplan.
(Afzonderlijk) is verzocht, om de bestemming "agrarische doeleinden" van de percelen Wakkerendijk 56A resp. 104 te wijzigen in de bestemming "Woondoeleinden". OD 205 heeft daartoe twee wijzigingsplannen ex artikel 4, lid 8 opgesteld. De wijzigingsplannen zijn overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 WRO en afdeling 3.4 Awb,
gepubliceerd. Er zijn geen zienswijzen naar voren gebracht. De beide bestemmingsplannen kunnen thans worden vastgesteld.


1. Bestemmingsplan "Wakkerendijk / Meentweg, 1e wijziging, Wijzigingsplan ex artikel 4, lid 8 (Beëindiging agrarisch bedrijf Wakkerendijk 56A)", vaststellen conform besluit.
2. Bestemmingsplan "Wakkerendijk / Meentweg, 1e wijziging, Wijzigingsplan ex artikel 4, lid 8 (Beëindiging agrarisch bedrijf Wakkerendijk 104)", vaststellen conform besluit.
3. Na vaststelling, beide bestemmingsplannen ter goedkeuring inzenden naar Gedeputeerde Staten.

Overeenkomst inzake planschade.
Momenteel is er een partiële herziening van het bestemmingsplan Wakkerendijk / Meentweg in voorbereiding, betreffende het perceel Wakkerendijk 128d. Omdat het niet uitgesloten is, dat (te zijner tijd) om schadevergoeding in de zin van artikel 49 WRO wordt verzocht, dient een planschade overeenkomst te worden opgesteld.


1. Instemmen met de (planschade)overeenkomst.
2. Overeenkomst toezenden aan betrokkene ter ondertekening.
Raadsvoorstel uitvoering verkeersveiligheidsplan buiten de bebouwde kom.
Naar aanleiding van opmerkingen vanuit commissie II is het voorstel aangepast.
Gewijzigd voorstel voorleggen aan de raad op 29 januari a.s. Conform, met enige aanpassingen in overleg met portefeuillehouder. Uitvoering verkeersveiligheidsplan binnen de bebouwde kom. Wijziging raadsvoorstel naar aanleiding van behandeling in commissie II.
Voorstel:
Gewijzigd raadsvoorstel voorleggen aan de raad op 29 januari a.s. Conform.
Fiets-, voetpad bij Golfbaan.
De golfbaan heeft zich wederom tot de gemeente gewend met betrekking tot het aan te leggen pad.
Voorstel:
De golfbaan meedelen dat niet kan worden ingestemd met een éénrichtingspad en dat niet mee wordt betaald aan het plaatsen van een hek.
Conform.
Hospice Gooi en Vechtstreek.
Subsidieverzoek Hospice Gooi en Vechtstreek.
Voorstel:
Het subsidieverzoek in principe afwijzen maar een definitieve beslissing op het subsidieverzoek aanhouden in afwachting van nader overleg tussen de portefeuillehouders Maatschappelijk dienstverlening Gooi en Vechtstreek.

Conform.

Begrotingswijzigingen januari.
Naar aanleiding van de uitkomsten van de behandeling van de raadsvoorstellen in de commissies is het raadsvoorstel begrotingswijzigingen aangepast.
Voorstel:
Begrotingswijzigingen vaststellen en doorleiden naar de raad.

Conform.

Plan van Aanpak invoering euro.
In het Plan van Aanpak wordt beschreven wat de verschillende activiteiten zijn waarmee de werkgroep euro zich de komende tijd bezig houdt.

V.k.a. en t.k.n. commissie III.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie