Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vergadering gemeenteraad Grootegast 30 januari

Datum nieuwsfeit: 30-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten


VERGADERINGEN

Vergadering gemeenteraad
Op dinsdag 30 januari 2001 zal de gemeenteraad weer vergaderen in de raadzaal van het gemeentehuis. Deze openbare vergadering staat onder leiding van burgemeester K.B. Dijkstra en begint om 20.00 uur. Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht moet u dat voor het begin van de vergadering doorgeven aan de gemeente-
secretaris de heer W.P. van Boggelen. Het spreekrecht heeft alleen betrekking op onderwerpen, die op de agenda staan.
1. Opening

2. Gebruik spreekrecht

3. Notulen van de vergadering van 19 december 2000
4. Ingekomen stukken

5. Verordening Wet voorziening gehandicapten 2001 ca
6. Voorbereidingsbesluit ontsluiting Woldhuysen/Hoofdstraat
7. Kredietaanvraag bergbezinkbassin Lutjegast
8. Verzoek om planschade bewoners Topweer 4 en 6 te Opende
9. Begrotingswijzigingen

10. Sluiting
U bent van harte welkom.

Vergadering commissie Burgerzaken/FABA Op maandag 12 februari a.s. 's avonds om 20.00 uur zal de commissie Burgerzaken/FABA bijeenkomen in de raadzaal van het gemeentehuis. Deze openbare vergadering staat onder leiding van mevrouw L. van der Tuin-Kuipers. Iedereen is van harte welkom en mag op de publieke tribune plaats nemen. Ook kunt u gebruik van het spreekrecht maken over zaken, die op de agenda staan. Zodra de agendapunten bekend zijn zullen die op deze site worden geplaatst.

Vergadering commissie Ruimte
Op dinsdag 13 februari a.s. 's avonds om 20.00 uur zal de commissie Ruimte bijeenkomen in de raadzaal van het gemeentehuis. Deze openbare vergadering staat onder leiding van mevrouw J.G. Reinders. Iedereen is van harte welkom en mag op de publieke tribune plaats nemen. Ook kunt u gebruik van het spreekrecht maken over zaken, die op de agenda staan. Zodra de agendapunten bekend zijn zullen die op deze site worden geplaatst.

MIDDELEN

BEGROTING 2001 GEMEENTE GROOTEGAST
Op dinsdag 7 november is de begroting voor het jaar 2001 door de gemeenteraad vastgesteld.
U treft verderop enkele cijfers uit deze begroting aan, waardoor u wellicht enig idee heeft wat er zoal aan geld omgaat in onze gemeente. Ook worden enkele opvallende zaken genoemd, die in het komende jaar zullen worden opgepakt.
U zult begrijpen dat in dit artikel lang niet alle onderwerpen aan de orde kunnen komen. Wilt u alle cijfers en gegevens eens bekijken, dan kunt u terecht in de bibliotheken van Niekerk, Grootegast en Opende, maar ook in het gemeentehuis. Op dit laatste adres kunt u tegen betaling van de kosten ook in het bezit komen van de boekwerken, waarin een en ander is vastgelegd. Wij beschikken ook over een internet-side, waarop u nadere informatie over de begroting, maar ook over andere zaken zult aantreffen (www.grootegast.nl). Blijft u vervolgens toch nog met een vraag zitten, dan kunt u ons bereiken op ons e-mail adres (info@grootegast.nl)
De begroting is het huishoudboekje van de gemeente met daarin opgenomen alle uitgaven, die zij moet doen op basis van wettelijke voorschriften, maar ook de uitgaven waartoe de gemeenteraad heeft besloten.
Voor het komende jaar is de verwachting dat in totaal bijna 39 miljoen gulden zal worden uitgegeven, maar ook ontvangen. Per inwoner is dat f 3.278,00 tegen f 3.032,00 in 2000, waarbij rekening is gehouden met bijna f 14,00 voor onvoorziene uitgaven. In overzicht 1 kunt u zien waaraan dit bedrag per inwoner wordt besteed. In overzicht 2 wordt in een diagram getoond hoe de inkomsten en uitgaven zijn opgebouwd. Evenals in uw eigen huishouding staan ook de inkomsten van een gemeente voor een groot gedeelte vast. Een belangrijke deel daarvan is bijvoorbeeld de bijdrage van het Rijk in de vorm van de Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds en uitkeringen voor het doen van bepaalde verplichte uitgaven (de zogenaamde Doeluitkeringen). De Algemene Uitkering wordt berekend naar diverse maatstaven, zoals oppervlakte land, aantal inwoners, aantal woonruimten etc. en kan worden gebruikt voor het doen van algemene uitgaven (de naam zegt het al). Doeluitkeringen worden echter verstrekt voor het doen van door het Rijk gewenste bestedingen (kosten onderwijs, sociale uitkeringen, buitenschoolse opvang kinderen).

Gemeentelijke belastingen
Andere inkomstenbronnen zijn de gemeentelijke belastingen, zoals onroerende zaakbelastingen (OZB), afvalstoffenheffing, rioolrechten, grafrechten, leges paspoorten, rijbewijzen en bouwvergunningen e.d. en de opbrengsten van verhuur van sportvoorzieningen. Als uitgangspunt voor de afvalstoffenheffing hanteren wij het principe dat de begrote kosten voor de afvalverwijdering en -verwerking moeten worden gedekt door de opbrengsten. Omdat vooral de verwerkingskosten van het afval, maar ook de hoeveelheid afval flink zijn toegenomen, hebben we het tarief met bijna 5 % moeten verhogen. In de jaren 1998 en 1999 heeft u telkens een aanslag ontvangen, waarop f 100,00 (de zogenaamde Zalmsnip) in mindering is gebracht. De gemeenteraad heeft echter besloten om met ingang van 2000 de Zalmsnip al te verrekenen bij de vaststelling van de tarieven..
Overigens zijn de tarieven van de andere gemeentelijke belastingen slechts met 2,0 % gestegen, overeenkomstig het inflatiepercentage. Wij zijn blij, dat we de belastingen (wederom) slechts beperkt hebben moeten verhogen. In overzicht 3 kunt u de ontwikkeling hiervan zien in de periode 1998 tot en met 2001, zoals deze voor de meeste huishoudens gelden. U ziet de tarieven vermeld van de afvalstoffenheffing, het rioolrecht en de onroerende zaak-belastingen. Tevens wordt de belastingdruk vermeld van een meerpersoonshuis-houding, woonachtig in een huis met een getaxeerde waarde van f 165.000,00 dat is aangesloten op de riolering.

Deze uitgangspunten worden ook gehanteerd bij een jaarlijks onderzoek naar de lokale lastendruk, waarbij rekening wordt gehouden met de gemiddelde waarde van woningen in een gemeente en de tarieven. Uit dit onderzoek blijkt dat de belastingdruk in onze gemeente nog hoog is, hoewel wij van alle gemeenten in de provincie Groningen inmiddels een zesde plaats innemen tegen een derde plaats vorig jaar. In verdere daling op deze lijst in de komende jaren moet kunnen, zeker als we de tariefs-aanpassingen kunnen blijven beperken tot het inflatiepercentage.

Een kleine greep uit de in het oog springende zaken voor het komende jaar:

Internet.
We hebben al gemeld dat de gemeente Grootegast ook op internet te vinden is en dat u ons ook kunt bereiken op ons e-mail adres. Wij gaan ook in het komende jaar verder om onze bereikbaarheid via internet uit te breiden. Hierbij kunt u denken aan de mogelijkheid om via internet gemeentelijke producten aan te vragen, zoals bijvoorbeeld een kapvergunning of een uittreksel uit het bevolkingsregister.

Nieuwe paspoorten.
Het Rijk is van plan om met ingang van april 2001 een nieuw paspoort in te voeren. Dit document wordt dan door het Rijk uitgegeven. Nu gebeurt dat nog door de gemeenten. Het gevolg hiervan is dat u bij het vervangen van uw paspoort twee keer naar het gemeentehuis zult moeten komen (voor de aanvraag en voor het afhalen).

Verbouw gemeentehuis
We hebben medio 2000 onze nieuwe werkplaats en brandweerkazerne geopend. Op de open dag in mei hebben veel ingezetenen van onze gemeente gebruik gemaakt van de mogelijkheid om eens een kijkje te nemen in dit gebouw. Dit hebben wij als zeer plezierig ervaren. Het ene karwei is net afgerond, of het volgende staat al weer voor de deur. Het hoofdgebouw van het gemeentehuis is aan een grondige renovatie-beurt toe. Hiervoor is aan de raad een krediet gevraagd van f 3,2 miljoen, zodat aan alle huisvestingseisen van deze tijd wordt voldaan. In het voorjaar van 2001 zal vervolgens met de werkzaamheden worden begonnen, wat tijdelijk enig ongemak met zich meebrengt. We houden u op de hoogte via deze rubriek.

Proefproject "Duurzaam Veilig Landelijk Gebied" De gemeenten in het Westerkwartier hebben samen met de provincie Groningen dit proefproject opgestart. Het doel daarvan is het maken van verblijfsgebieden buiten de bebouwde kom, waarin wonen, werken en recreatie voorop staan en waarin het autoverkeer zich moet aanpassen. Eenzelfde tekst heeft u vorig jaar kunnen lezen in deze rubriek. Het geeft maar weer eens aan dat voor een goede voorbereiding in samenspraak met direct belanghebbenden van een project veel tijd nodig is. Hopelijk kan binnenkort worden gestart met de uitvoering van de plannen.

Bevordering bedrijfsvestiging
De ontwikkeling van een bedrijventerrein aan De Scheiding te Opende is druk in voorbereiding. Zodra hierover overeenstemming is met het provinciaal bestuur van Groningen kan dit verder worden uitgewerkt. Ook worden de plannen voor een bedrijventerrein in de omgeving van Oldekerk/Sebaldeburen verder onderzocht.

Renovatie schoolgebouw De Woldborg (voorheen De Waezenburg). In 2001 zal dit schoolgebouw worden gerenoveerd. Deze school is een onderdeel van de Regionale Scholengemeenschap De Borgen uit Leek. Hiermee is ruim f 1,7 miljoen gemoeid.

Uitbreiding sporthal de Tremahal te Niekerk
Deze hal wordt momenteel optimaal gebruikt, we komen zelfs ruimte tekort vanwege de groei van het AOC-terra. Het overleg over de plannen is inmiddels zover gevorderd dat in de loop van het komende jaar met de verbouwactiviteiten kan worden begonnen. Hiervoor is in de begroting een bedrag ingeruimd van ruim f1,3 miljoen.

Recreatieve voorzieningen
Aan de inrichting van het gebied "Strandheem" te Opende is het afgelopen jaar al een flinke aanzet gegeven. In de loop van 2001 zal het project verder worden afgerond. Verder ligt het in de bedoeling het Caspar De Robles-park te Grootegast in te richten en zal er een vervolg komen op de aanleg van dorpsbossen in de diverse dorpen. In 2001 komen Opende en Lutjegast aan de beurt.
Al met al wordt er nogal geïnvesteerd in de woon- en leefomgeving, zodat we de opmerking van vorig jaar in de rubriek nog maar eens herhalen: het wordt nóg leuker om in de gemeente Grootegast te wonen en te recreëren.

Abel Tasman huus en tuun
In 2003 is het precies 400 jaar geleden, dat Abel Tasman Tasmanië "ontdekte". We willen deze gebeurtenis een definitieve plaats geven in onze samenleving met de bouw en aanleg van een Abel Tasman huus en tuun in Lutjegast.

Asielzoekers Centrum (A.Z.C.)
Medio februari 2000 zijn de eerste bewoners in het A.Z.C. te Grootegast gearriveerd. De school, die ook op dit terrein is gebouwd, blijkt veel te klein te zijn. Van het rijk is inmiddels een financiële toezegging ontvangen voor de bekostiging van de uitbreiding.

Centrum voor Werk en Inkomen
Ingaande 2001 is het wettelijk verplicht om een Centrum voor Werk en Inkomen (kortweg C.W.I) op te richten. Dit is een samenwerking tussen Sociale Zaken, Arbeidsvoorziening en uitvoeringsinstanties (zoals GAK). Over de vestigingsplaats is uitvoerig gedebatteerd. Uiteindelijk is besloten dat dit Roden zal worden. Over de werkzaamheden, die door dit centrum zullen worden uitgevoerd, wordt nog nader overleg gevoerd tussen de Westerkwartiergemeenten en de gemeente Noordenveld.

Participatiefonds "Doe Met"
Het afgelopen jaar hebben diverse burgers van onze gemeente al gebruik gemaakt van de mogelijkheden, die het participatiefonds "Doe Met" biedt. Ook voor het komende jaar kunnen ouders met schoolgaande kinderen op het vlak van de niet-subsidiabele studiekosten een beroep doen op dit fonds.

Riolering.
Uit het onlangs vastgestelde Herziene Gemeentelijk Rioleringsplan blijkt, dat in de loop van 2001 in zowel Oldekerk/Niekerk als in Sebaldeburen een bergbezinkbassin zal worden aangelegd. Dit bassin zorgt ervoor dat bij hevige regenval het overtollige water niet wegvloeit in de oppervlaktewater. Ook zullen 72 percelen in het buitengebied worden aangesloten op het rioolstelsel. Deze percelen liggen op een zodanige afstand van de bestaande riolering, dat dit financieel verantwoord is. Er blijven dan nog ruim 500 percelen over, die van een eigen afvalwaterbehandelsysteem zullen moeten worden voorzien.

Ruimtelijke ordening
"Regeren is vooruitzien" is het gezegde. Om ook in de nabije toekomst woningbouw in de diverse dorpen mogelijk te maken zijn in dit kader al percelen grond aangekocht. In de komende jaren zullen de plannen hiervoor verder worden uitgewerkt.
Ontwikkelingen op het terrein van de Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting zullen in belangrijke mate in het teken staan van de definitieve totstandkoming van het Provinciaal Omgevingsplan (POP) voor de provincie Groningen en de uitwerking daarvan op gemeentelijk niveau. Voor de uitwerking op gemeentelijk niveau zijn reeds voorbereidingen gaande in de zin van het samen met de gemeente Marum ontwikkelen van een integrale structuurvisie voor het totale gebied. Voor het dorp Grootegast is de ontwikkeling van een visie 2010 in voorbereiding. In dit plan komen ondermeer de volgende thema`s aan de orde:

- de toekomstige uitbreiding van het dorp;

- plaats en functie van de Hoofdstraat inclusief de centrumfunctie van dit gebied voor détailhandel;

- de inrichting van het marktplein en de ontsluiting van het park "Notoaris Tuun".
Voor de dorpen Oldekerk en Niekerk staat de definitieve planvorming van het plan Kuzemer op stapel
en voor het dorp Opende het plan Drachtsterweg.

Wijziging legestarieven
Door de gemeenteraad zijn de volgende gewijzigde tarieven voor producten van de gemeente vastgesteld
(met ingang van 1 januari 2001)
uittreksel bevolkingsregister f. 8,75
uittreksel burgerlijke stand -. 18,--
eigen verklaring -. 36,90
rijbewijs -. 69,--
Europese identiteitskaart -. 39,60
paspoort 16 jaar en ouder -. 113,--
paspoort tot 16 jaar -. 70,25
zakenpaspoort -. 129,35
wijziging reisdocument -. 12,--
vermissing reisdocument -. 27,80
pas 65 -. 14,40
kapvergunning -. 34,40
kansspelvergunning -. 8,90
algemene vergunning -. 6,90
aanvraagformulieren bouwvergunning -. 9,20
invalidenparkeerkaart -. 11,80
bewijs van Nederlanderschap -. 10,--
verklaring omtrent gedrag -. 12,10
attestatie de vita -. 8,75
inlichtingen bevolking -. 9,55
legalisatie handtekening -. 8,75
huwelijksboekje -. 18,75
huwelijksvoltrekking (dagelijks 09.00 - 16.30 uur) -. 307,50 huwelijksvoltrekking (elk ander tijdstip) -. 587,50 verklaring van huwelijksbevoegdheid -. 34,75
kopie normaal/groot/karton -. 0,30/0,50/0,45
kopie kleur -. 0,75

RUIMTELIJKE ORDENING


AANVRAGEN BOUWVERGUNNING / MELDINGEN BOUWVOORNEMEN (09-01-2001) De navolgende aanvragen voor een bouwvergunning/melding bouwvoornemen zijn ontvangen:

D. Haaksma te Grootegast, voor het plaatsen van een garage op het perceel Meidoornstraat 2 te Grootegast;
G. Wiering te Lutjegast, voor het plaatsen van een dak op de garage op het perceel Rikkerdaweg 14 te Lutjegast;
E. van der Weg te Opende, voor het uitbreiden van de woning, plaatselijk bekend Scheiding 27 te Opende;
J.Y. Spriensma te Ezinge, voor het oprichten van een vrijstaande woning op het perceel Zwaan 42 te Grootegast ( plan Woldhuysen);
Burgemeester en wethouders moeten over de aanvragen dan wel meldingen nog beslissingen nemen met betrekking tot o.a. de ontvankelijkheid, de te volgen procedure en uiteindelijk het wel of niet verlenen van de bouwvergunning, de sloopvergunning, dan wel het accepteren van de melding.
Informatie over de aanvragen/meldingen en het eventueel kenbaar maken van bedenkingen is te verkrijgen bij de sector Ruimte, bureau VROM, mw. M. Beute.

DE VOLGENDE BOUWVERGUNNINGEN EN BEVESTIGINGEN MELDING EX.ART.42, EERSTE LID, WONINGWET ZIJN VERLEEND:

BOUWVERGUNNINGEN

M. Huisma te Oldekerk, voor het plaatsen van een garage/berging op het perceel Meidoornlaan 10 te Oldekerk;
K.J. van der Wielen te Doezum, voor het bouwen van een berging op het perceel Krijthestraat 8 te Doezum;
J. Wieringa te Niekerk, voor het uitbreiden van de woning op het perceel Noorderkluft 17 te Niekerk;
H. Roede te Grootegast, voor het uitbreiden van de bedrijfsopstallen op het perceel Hoofdstraat 77 te Grootegast;
G. Broersma te Kornhorn, voor het uitbreiden van de woning op het perceel Brandsloot 8 te Doezum;
A. Wagenaar te Kollumerzwaag, voor het bouwen van een vrijstaande woning op het perceel Zwaan 31 te Grootegast;
R. de Jong te Grootegast, voor het bouwen van een vrijstaande woning op het perceel Zwaan 3 te Grootegast;
L.B. Algoe te Haulerwijk, voor het gedeeltelijk vervangen en uitbreiden van de woning op het perceel Drachtsterweg 40 te Opende;
GEWIJZIGDE BOUWVERGUNNINGEN

Bouwbedrijf U. Veenstra te Harkema, voor het bouwen van een woning met garage op het perceel Zwaan 10 te Grootegast;

SLOOPVERGUNNINGEN/SLOOPMELDINGEN
Door de gemeente zijn de volgende sloopvergunningen/meldingen verleend
Woningstichting Wold en Waard te Grootegast, voor het slopen van 8 woningen op het perceel G.P. Beukemalaan 53 tot en met 67 te Grootegast;
G. Bleijinga te Doezum, voor het slopen van een deel van de woning op het perceel Bombay 4 te Doezum;


Informatie omtrent de afgegeven bouwvergunningen, de sloopvergunningen, respectievelijk van de bevestigde meldingen en het eventueel kenbaar maken van bedenkingen is tevens te verkrijgen bij bovengenoemd bureau.

AANVRAGEN BOUWVERGUNNING / MELDINGEN BOUWVOORNEMEN (16-01-2001) De navolgende aanvragen voor een bouwvergunning/melding bouwvoornemen zijn ontvangen:
M. Heijs te Sebaldeburen, voor het bouwen van een garage/berging (bedrijfsruimte) op het perceel Hoendiep 6 te Oldekerk; J. van der Molen te Grootegast, voor het veranderen van een berging/opslagruimte/slagerij op het perceel Hoofdstraat 138 te Grootegast;
H.R. Hijlkema te Opende, voor het bouwen van een vrijstaande woning op het perceel Zwaan 32 te Grootegast;
G. Zwama te Opende, voor het bouwen van een vrijstaande woning aan de Houtwal te Opende.

AANVRAAG SLOOPVERGUNNING
Waterschap Noorderzijlvest te Groningen, voor het slopen van de bemalingsinstallatie Eibersburen (Lutjegastermolenpolder).
Burgemeester en wethouders moeten over de aanvragen dan wel meldingen nog beslissingen nemen met betrekking tot o.a. de ontvankelijkheid, de te volgen procedure en uiteindelijk het wel of niet verlenen van de bouwvergunning, de sloopvergunning, dan wel het accepteren van de melding.
Informatie over de aanvragen/meldingen en het eventueel kenbaar maken van bedenkingen is te verkrijgen bij de sector Ruimte, bureau VROM, mw. M. Beute.

DE VOLGENDE BOUWVERGUNNINGEN EN BEVESTIGINGEN MELDING EX.ART.42, EERSTE LID, WONINGWET ZIJN VERLEEND:

BOUWVERGUNNINGEN
K. Apoll te Grootegast, voor het vervangen van de kap op de woning op het perceel Langeweg 44 te Grootegast;
B.J. Boonstra te Sebaldeburen, voor het plaatsen van een dierenverblijf/berging bij de woning op het perceel Kerkweg 15 te Sebaldeburen.
Informatie omtrent de afgegeven bouwvergunningen, respectievelijk van de bevestigde meldingen en het eventueel kenbaar maken van bedenkingen is tevens te verkrijgen bij bovengenoemd bureau.


AANVRAGEN BOUWVERGUNNING / MELDINGEN BOUWVOORNEMEN (23-01-2001) De navolgende aanvragen voor een bouwvergunning/melding bouwvoornemen zijn ontvangen:

S.D. van der Veen te Grootegast, voor het plaatsen van een vogelhokje op het perceel Zilverschoon 4 te Grootegast;
J. van der Veen te Niekerk, voor het uitbreiden van de woning op het perceel Dr. K.L. van der Veenlaan 7 te Niekerk; A. Mosselaar te Grootegast, voor het bouwen van een garage op het perceel Langeweg 52 te Grootegast;
J. van der Kamp te Kornhorn, voor het plaatsen van een fietsenstalling op het perceel Klaverweide 2 te Kornhorn;
Stichting Zwembad "De Woldzoom" te Doezum, voor het uitbreiden van het zwembad op het perceel Provincialeweg 139 te Doezum; A. Notebomer te Lutjegast, voor het bouwen van een opslagloods op het perceel De Wieren 18 te Lutjegast;
H.B. Versloot te Niekerk, voor het uitbreiden van de woning op het perceel Burgemeester Ritzemastraat 40 te Niekerk.
AANVRAAG SLOOPVERGUNNING

F.A. Jonkman te Grootegast, voor het slopen van een gedeelte van de woning op het perceel Hoofdstraat 159 te Grootegast.
Burgemeester en wethouders moeten over de aanvragen dan wel meldingen nog beslissingen nemen met betrekking tot o.a. de ontvankelijkheid, de te volgen procedure en uiteindelijk het wel of niet verlenen van de bouwvergunning, de sloopvergunning, dan wel het accepteren van de melding.
Informatie over de aanvragen/meldingen en het eventueel kenbaar maken van bedenkingen is te verkrijgen bij de sector Ruimte, bureau VROM, mw. M. Beute.

DE VOLGENDE BOUWVERGUNNINGEN EN BEVESTIGINGEN MELDING EX.ART.42, EERSTE LID, WONINGWET ZIJN VERLEEND:

BOUWVERGUNNINGEN

S. de Jong te Grootegast, voor het bouwen van een woning met garage op het perceel Zwaan 6 te Grootegast;
Vereniging voor dorpsbelangen Sebaldeburen, voor het plaatsen van een dorpsmarkering met dorpswapen op het dorpsplein (hoek Provincialeweg/Kerkweg te Sebaldeburen);
J. Steringa te Lutjegast, voor het plaatsen van een tuinberging op het perceel Frans Visscherstraat 7 te Lutjegast.

GEWIJZIGDE BOUWVERGUNNING

AOC TERRA, te Groningen voor het uitbreiden van het schoolgebouw op het perceel Molenstraat 12 te Oldekerk.

SLOOPVERGUNNINGEN/SLOOPMELDINGEN
Door de gemeente zijn de volgende sloopvergunningen/meldingen verleend

A. Mosselaar te Grootegast, voor het slopen van een hobby/opslagruimte op het perceel Langeweg 52 te Grootegast;
A. Veenstra te Doezum, voor het slopen van bestaande bijgebouwen op het perceel Peebos 13 te Opende;
Waterschap Noorderzijlvest te Groningen, voor het slopen van een gemaal nabij de Stationsweg te Lutjegast (Lutjegastermolenpolder).
Informatie omtrent de afgegeven bouwvergunningen, de sloopvergunningen, respectievelijk van de bevestigde meldingen en het eventueel kenbaar maken van bedenkingen is tevens te verkrijgen bij bovengenoemd bureau.

Afwijking bestemmingsplan
De burgemeester van de gemeente Grootegast maakt bekend dat burgemeester en
wethouders van plan zijn om in afwijking van de van toepassing zijnde bestemmingsplannen medewerking/vergunning te verlenen aan:
- tennisclub Opende voor het bouwen van een kleedgebouw/kantine aan de Verbindingsweg te Opende;

- M. Niewijk, Kerkweg 11, Sebaldeburen voor het bouwen van een tuinhuisje;

- J. Dillema, Provincialeweg 123, Doezum voor het verbouwen en vergroten van de woning;

- O. Postema, Prins Bernhardlaan 1, Niekerk voor het uitbreiden van de woning en het aanbouwen van een
carport.
De plannen liggen met ingang van 3 januari 2001 gedurende 4 weken voor iedereen in het gemeentehuis ter inzage. Iedereen kan binnen genoemde termijn schriftelijk zijn/haar bedenkingen tegen het verlenen van vrijstelling naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 46, 9860 AA Grootegast. Voor nadere informatie en voor het inzien van de aanvraag kunt u contact opnemen met de voorlichter van de gemeente de heer Dirk Jan Westerhof tel. 695722

Afwijking bestemmingsplan
De burgemeester van de gemeente Grootegast maakt bekend dat burgemeester en
wethouders van plan zijn om in afwijking van de van toepassing zijnde bestemmingsplan medewerking/vergunning te verlenen aan:
- K.J. van der Wielen, Krijthestraat 8, Doezum vor het verbouwen en vergroten van de woning.
Het plan ligt met ingang van 10 januari 2001 gedurende 4 weken voor iedereen in het gemeentehuis ter inzage. Iedereen kan binnen genoemde termijn schriftelijk zijn/haar bedenkingen tegen het verlenen van vrijstelling naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 46, 9860 AA Grootegast.
Voor nadere informatie en voor het inzien van de aanvraag kunt u contact opnemen met de voorlichter van de gemeente de heer Dirk Jan Westerhof tel. 695722.

Afwijking bestemmingsplan
De burgemeester van de gemeente Grootegast maakt bekend dat burgemeester en
wethouders van plan zijn om in afwijking van de van toepassing zijnde bestemmingsplan medewerking/vergunning te verlenen aan:
- V.O.F. Bosklopper te Doezum voor het verplaatsen van het bestaande garagebedrijf van het adres Provincialeweg 7 naar Provincialeweg 10 te Doezum.
Het plan ligt met ingang van 17 januari 2001 gedurende 4 weken voor iedereen in het gemeentehuis ter inzage. Iedereen kan binnen genoemde termijn schriftelijk zijn/haar bedenkingen tegen het verlenen van vrijstelling naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 46, 9860 AA Grootegast.
Voor nadere informatie en voor het inzien van de aanvraag kunt u contact opnemen met de voorlichter van de gemeente de heer Dirk Jan Westerhof tel. 695722.

Afwijking bestemmingsplan
De burgemeester van de gemeente Grootegast maakt bekend dat burgemeester en
wethouders van plan zijn om in afwijking van de van toepassing zijnde bestemmingsplan medewerking/vergunning te verlenen aan:
- De Borgen, Kersenlaan te Grootegast voor het uitbreiden van het schoolgebouw.
Het plan ligt met ingang van 24 januari 2001 gedurende 4 weken voor iedereen in het gemeentehuis ter inzage. Iedereen kan binnen genoemde termijn schriftelijk zijn/haar bedenkingen tegen het verlenen van vrijstelling naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 46, 9860 AA Grootegast.
Voor nadere informatie en voor het inzien van de aanvraag kunt u contact opnemen met de voorlichter van de gemeente de heer Dirk Jan Westerhof tel. 695722.

Toepassing vrijstellingsregeling détailhandel.
Op 1 april van dit jaar zijn de Wet- en het besluit op de Ruimtelijke Ordening gewijzigd.
Deze wijzigingen hebben met name betrekking op de vrijstellingsregelingen, die de gemeente voor ruimtelijke plannen kan toepassen.
Zo kent artikel 20, eerste lid, van het Besluit op de Ruimtelijke Ordening nu een mogelijkheid voor burgemeester en wethouders om vrijstelling te verlenen van bestemmingsplanbepalingen voor een wijziging in het gebruik van opstallen binnen de bebouwde kom, tenminste als het aantal woningen gelijk blijft en het gebruik niet meer omvat dan een bruto vloeroppervlak van 1500 m2. Op basis van een in 1991 door het Instituut Midden en Kleinbedrijf opgestelde nota "Structuur visie Détailhandel Grootegast" is een gebied als concentratie-kerngebied voor de vestiging van détailhandel aangewezen.
Dit is het gebied langs de zuidzijde van de Hoofdstraat tussen de Hoflaan en de G.P.Beukemalaan en de noordzijde van de Hoofdstraat tussen de toegangsweg langs het marktplein naar het park en de Grutto. Deze kwalificatie houdt in dat dit gebied primair vestigingsgebied is voor détailhandel en dat daar zoveel mogelijk sprake zal van een vrije vestigingssituatie zonder beperkingen van het verkoopvloeroppervlak. De vrijstellingsbevoegdheid zal alleen worden toegepast voor détailhandel in de foodsector voor gebouwen die gesitueerd zijn binnen het omschreven concentratiekerngebied in het dorp Grootegast. Voor dit gebied houden wij ons ook het recht voor om aan eventuele vrijstellingen voorschriften te verbinden. Ook kunnen beperkingen worden opgelegd ten aanzien van het vloeroppervlak waarvoor vrijstelling wordt verleend.


Vaststelling verordeningen Burgemeester en wethouders delen mee dat de gemeenteraad op 19 december 2000 heeft
vastgesteld:

- de "Verordening premiebeleid Wet inschakeling werkzoekenden (Wiw) en vrijlating van inkomsten Algemene bijstandswet (Abw);
- de "Tijdelijke verordening festiviteiten 2001". De eerste verordening treedt in werking op 1 januari 2001 en de tweede verordening
op de achtste dag na de datum van bekendmaking. De verordeningen zijn opgenomen in het Gemeenteblad 2000 nummer 8.
Het Gemeenteblad ligt ter inzage in de openbare bibliotheken en is verkrijgbaar aan de balie van het gemeentehuis. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer H. Helmus van het
bureau Facilitaire Dienstverlening.

Tijdelijke verordening festiviteiten
Burgemeester en wethouders delen mee dat de gemeenteraad op 19 december 2000 heeft vastgesteld: de "Tijdelijke verordening festiviteiten 2001".
De verordening treedt in werking op 27 december 2000 en is opgenomen in het Gemeenteblad 2000 nummer 8. Het Gemeenteblad ligt ter inzage in de openbare bibliotheken en is verkrijgbaar aan de balie van het gemeentehuis.
Op grond van de verordening kunnen burgemeester en wethouders aan horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen toestemming verlenen voor het organiseren van festiviteiten waarbij de normale geluidnormen overschreden worden. Per inrichting kan maximaal zes keer per jaar toestemming verleend worden. De toestemming moet minimaal twee weken voor de geplande festiviteit worden aangevraagd. Bij het verlenen van toestemming zullen begin- en eindtijd worden vastgesteld. In deze voorlichtingsrubriek zullen de festiviteiten waarvoor toestemming is verleend bekend worden gemaakt met de toegestane begin- en eindtijd.
Burgemeester en wethouders hebben beleids- en uitvoeringsregels vastgesteld voor de Tijdelijke verordening festiviteiten. Deze beleids- en uitvoeringsregels liggen ter inzage op het bureau VROM. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer T.E.J. Postma van het bureau VROM.
Inspraak lokaal kansspelenbeleid
Burgemeester en wethouders maken bekend dat gelegenheid tot inspraak zal worden gegeven over het lokaal kansspelenbeleid. Op 10 juli 2000 heeft het college hierover een notitie vastgesteld. Ingezetenen en natuurlijke of rechtspersonen die in de gemeente een belang hebben, hebben op grond van de Inspraakverordening een inspraakrecht ten aanzien van deze notitie. De notitie zal gedurende de periode 13 december 2000 t/m 23 januari 2001 ter inzage liggen in het gemeentehuis, Hoofdstraat 97 te Grootegast. Gedurende deze periode kunnen genoemde personen en rechtspersonen de notitie inzien en hun zienswijze weergeven.
Dit kan op twee manieren. U kunt uw zienswijze schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Grootegast, Postbus 46, 9860 AA Grootegast. Het is ook mogelijk dat u contact opneemt met de behandelend ambtenaar en uw zienswijze mondeling doorgeeft.
Het te voeren lokaal kansspelenbeleid zal worden behandeld in de raadscommissievergadering Burgerzaken/Faba van 12 februari 2001. De definitieve besluitvorming zal plaatsvinden in de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 27 februari 2001. Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de behandelend ambtenaar, de heer H. Klaassens, telefoonnummer 695795.

DIVERSE VERGUNNINGEN


AANVRAAG OM EEN KAPVERGUNNING
Burgemeester en wethouders van de gemeente Grootegast maken bekend dat een aanvraag voor een kapvergunning is ontvangen van:
1. De heer A.M. Heijs voor het rooien van 7 populieren op het perceel Hoendiep 6 te Oldekerk;

2. De heer M. v.d. Velde voor het rooien van een berk op het perceel Meidoornstraat 5 te Grootegast;

3. De heer P. Elzinga voor het rooien van 2 essen en 2 esdoorns op het perceel Provincialeweg 1 te Opende.
Voordat een besluit wordt genomen op bovengenoemde aanvragen, kunnen belanghebbenden vanaf 10 januari gedurende 2 weken hun gemotiveerde zienswijze schriftelijk kenbaar maken. Deze zienswijze dient gestuurd te worden naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Grootegast, Postbus 46, 9860 AA Grootegast. Gedurende de bovengenoemde termijn van 2 weken liggen deze aanvragen ter inzage op het bureau Openbare Werken aan de Hoofdstraat 97 te Grootegast (gemeentehuis). Voor nadere informatie over bovengenoemde kapaanvragen kunt u contact opnemen met de heer R.A. Brouwer van het bureau Openbare Werken (tel. 695769).

AANVRAAG OM EEN KAPVERGUNNING
Burgemeester en wethouders van de gemeente Grootegast maken bekend dat een aanvraag voor een kapvergunning is ontvangen van:
1. De heer A.C. Renkema voor het rooien van 14 elzen, 4 berken en 1 kersenboom op het perceel Peebos 37 te Doezum;

2. De heer H. de Boer voor het rooien van een sierkers en een Thuja op het perceel Oudewijk 6 te Niekerk.
Voordat een besluit wordt genomen op bovengenoemde aanvragen, kunnen belanghebbenden vanaf 17 januari gedurende 2 weken hun gemotiveerde zienswijze schriftelijk kenbaar maken. Deze zienswijze dient gestuurd te worden naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Grootegast; Postbus 46; 9860 AA Grootegast. Gedurende de bovengenoemde termijn van 2 weken liggen deze aanvragen ter inzage op het bureau Openbare Werken aan de Hoofdstraat 97 te Grootegast (gemeentehuis). Voor nadere informatie over bovengenoemde kapaanvragen kunt u contact opnemen met de heer R.A. Brouwer van het bureau Openbare Werken (tel. 695769).

AANVRAAG OM EEN KAPVERGUNNING
Burgemeester en wethouders van de gemeente Grootegast maken bekend dat een aanvraag voor een kapvergunning is ontvangen van:
1. Mevrouw B.D. Westra voor het rooien van een berk op het perceel De Hogekamp 12 te Opende;

2. De heer B.H. Harms voor het afzetten van 3 elzen en 1 wilg alsmede het knotten van 3 wilgen op het perceel Doezumertocht 13 te Doezum;
3. De heer F. Jonkman voor het rooien van 55 m2 gemengd bosplantsoen (bestaande uit conifeer, meidoorn, es, berk en els) op het perceel Hoofdstraat 159 te Grootegast;

4. De heer Joh. v.d. Heide voor het rooien van 180 m2 gemengd bosplantsoen (afschermende erfbeplanting met een lengte van 90 meter en een breedte van 2 meter; grotendeels bestaande uit grauwe abelen; verder bestaande uit een weinig berk en esdoorn) aan de westzijde van het perceel Leidijkreed 2 te Opende.
Voordat een besluit wordt genomen op bovengenoemde aanvragen, kunnen belanghebbenden vanaf 24 januari gedurende 2 weken hun gemotiveerde zienswijze schriftelijk kenbaar maken. Deze zienswijze dient gestuurd te worden naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Grootegast; Postbus 46; 9860 AA Grootegast. Gedurende de bovengenoemde termijn van 2 weken liggen deze aanvragen ter inzage op het bureau Openbare Werken aan de Hoofdstraat 97 te Grootegast (gemeentehuis). Voor nadere informatie over bovengenoemde kapaanvragen kunt u contact opnemen met de heer R.A. Brouwer van het bureau Openbare Werken (tel. 695769).

Festiviteiten
Burgemeester en wethouders delen mee dat zij toestemming hebben verleend voor:

- een live-concert in het dorpshuis 't Hornhuus, Hornhuusstraat 13 te Kornhorn op vrijdag 16 februari 2001 van 21.30 tot 01.00 uur;
- een live-concert in herberg "in de groote gast", Hoofdstraat 59 te Grootegast op zaterdag 31 maart 2001 van 21.00 tot 01.00 uur. Buiten de genoemde periode dient te worden voldaan aan de geluidsnormen van het Besluit horeca-, sport- en recreatieinrichtingen en mag het muziekgeluid niet -of nauwelijks- hoorbaar zijn in nabijgelegen woningen.
Voor klachten over geluidsoverlast kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de sectie Milieu op het gemeentehuis, mevr. G. van der Veen tel. 695721; buiten kantooruren kunt u bellen met de Regiopolitie Groningen tel. 050-5995995.

Vergunning Algemene Plaatselijke Verordening

Collectenrooster 2001
De periode tot en met 17 februari 2001 is een zogenaamde vrije periode. In die tijd zullen er geen landelijke
collectes worden gehouden.

BURGERZAKEN

ALGEMEEN NIEUWS

Succesvolle actie in bestaande bouw afgesloten
Essent en RENDO starten nieuw zonneboilerproject voor nieuwbouw. De succesvol verlopen Actie Zonneboiler 1999 van de energiebedrijven Cogas, Essent en RENDO wordt opgevolgd door een nieuw zonneboilerproject: ZonneBouw. Dit project richt zich op projectontwikkelaars en particuliere bouwers van nieuwbouwwoningen. Bij deelname aan ZonneBouw krijgen zij een aantrekkelijke korting op de aanschafprijs van een zonneboiler.
Actie Zonneboiler 1999
In de Actie Zonneboiler die onlangs is afgerond, kregen huishoudens met een bestaande woning een jaar lang de kans om tegen een aantrekkelijke prijs in het bezit te komen van een zonneboiler. Zowel huishoudens als de installatiebranche hadden veel belangstelling voor deze vorm van duurzame energie. Meer dan 1250 huishoudens in Groningen, Drenthe en Overijssel hebben tijdens de actieperiode een zonneboiler aangeschaft bij een van de ruim 150 deelnemende installatiebedrijven.
Daardoor werd het aantal zonneboilers in bestaande woningen in dezeregio's in een jaar tijd verdubbeld. Door de toename van het aantal ervaren zonneboilerinstallateurs kunnen huishoudens ook in de toekomst makkelijker kiezen voor een zonneboiler. Zowel de organiserende energiebedrijven Cogas, Essent en RENDO, als de deelnemende gemeenten zijn zeer ingenomen met de behaalde actieresultaten. Aangezien ook vanuit de nieuwbouwsector veel belangstelling voor de zonneboiler bleek te bestaan, is besloten daarvoor het nieuwe project ZonneBouw te starten. ZonneBouw
In het project ZonneBouw werken de energiebedrijven Essent en RENDO samen met een groot aantal gemeenten in de provincies Groningen, Drenthe en Overijssel. Om te kunnen profiteren van de subsidie op de aanschafprijs van een zonneboiler moeten de woningen in één van de deelnemende gemeenten worden gebouwd en uiterlijk op 31 december 2001 opgeleverd zijn. Grootegast is een van die deelnemende gemeenten. Een zonneboiler gebruikt zonlicht om water te verwarmen. Daardoor bespaart een gemiddeld huishouden ongeveer 150 tot 200 m3 gas per jaar en levert daarmee een bijdrage aan het verminderen van de uitstoot van CO2 (kooldioxide), een van de hoofdoorzaken van het broeikaseffect. Door de scherpere energie-eisen die de overheid aan nieuwbouwwoningen stelt en de gestegen energiebelasting op gas worden zonneboilers steeds vaker toegepast.
Particulieren die een eigen woningen gaan (of laten) bouwen in een van de deelnemende gemeenten, kunnen zich vanaf 1 september 2000 aanmelden bij hun gemeente of bij de energiebedrijven Essent of RENDO. De inschrijving voor nieuwbouwprojecten van projectontwikkelaars en woningbouwverenigingen is reeds gestart.

Geen afgifte reisdocumenten
Een deel van het computersysteem van de gemeente moet worden aangepast en daarom kunnen er op 1 en 2 februari a.s. geen reisdocumenten (paspoort/identiteitskaart) worden afgegeven.
Als u een dergelijk document nodig hebt kunt u die het best zo snel mogelijk aanvragen of u moet willen wachten tot 5 februari a.s. De keus is aan u.

Bedrijven op Internet
Al geruime tijd heeft de gemeente Grootegast een site op Internet. Deze site is te bereiken via www.Grootegast.nl Het is de bedoeling, dat de informatie op Internet steeds verder wordt uitgebreid. Op de site van de gemeente is een onderdeel "bedrijven" opgenomen. Onder dit kopje zullen bedrijven worden opgenomen met een eigen site en vanaf de site van de gemeente zal dan een link naar het bedrijf worden gemaakt. Ook bedrijven zonder een eigen pagina zullen op termijn onder het kopje "bedrijven" worden vermeld.
Wanneer u als bedrijf een eigen site hebt (met een vestiging in de gemeente Grootegast) en op de gemeentelijke pagina wilt worden opgenomen stuur dan even een berichtje naar de gemeente bijvoorbeeld via een E.mail
(info@grootegast.nl) U mag uiteraard ook schriftelijk of telefonisch contact opnemen met de webmaster/voorlichter van de gemeente de heer Dirk Jan Westerhof tel. 695722. Voor alle duidelijkheid: aan de vermelding zijn geen kosten verbonden.


Wijzigingen inzameling afvalstoffen.
Met ingang van 1 januari 2001 is een aantal wijzigingen van kracht die betrekking hebben op de inzameling van afvalstoffen. Grof groen afval:
De gebruikelijke mogelijkheid om grof groen afval op te laten halen door Novatec is komen te vervallen. Grof groen afval kunt u brengen naar de Milieustraat of u kunt dit door gespecialiseerde bedrijven laten afhalen c.q. verwerken (een van die bedrijven kan Novatec zijn).

Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen en na een schriftelijk verzoek kan de gemeente dit afval laten afvoeren tegen betaling van de -vooraf overeengekomen- kosten.
(N.B.) Een route voor het afhalen van kerstbomen wordt nog wel gereden.
Grof huishoudelijk afval:
De mogelijkheid om grof huishoudelijk afval één keer per maand aan te bieden is komen te vervallen maar in plaats daarvan één keer per kwartaal. Ook is het tarief verhoogd namelijk tot f. 30,- per m3. Melding blijft lopen via het centrale meldpunt Novatec/Kringloop tel. 514141.
Restafval van rommelmarkten:
De mogelijkheid, om gratis restafval van rommelmarkten naar de Milieustraat te brengen is vervallen. Voor dit afval worden op de Milieustraat de normale stortingskosten in rekening gebracht.

Inzameling grof huishoudelijk afval
Zoals u uit voorgaande publicaties kunt weten is de mogelijkheid, om een keer per maand grof huishoudelijk afval aan te bieden, komen te vervallen. In plaats daarvan wordt dit afval een keer per kwartaal opgehaald tegen een tarief van f. 30,- per m2. Melding dat afval moet worden afgehaald loopt via het centrale meldpunt Novatec/Kringloop tel. 514141.
Dit jaar zal op de volgende data een grofvuil-route worden gereden: 6 februari, 29 mei, 21 augustus en 13 november.

Overzicht chemokar 2001
Op onderstaande dagen zal de chemokar de gemeente Grootegast aandoen: 19, 20 en 21 maart
18, 19 en 20 juni en
8, 9 en 10 oktober
Ruim voordat de chemokar komt zal in de voorlichtingsrubriek in Het Westerkwartier en op deze site een schema worden geplaatst waarbij is aangegeven, wanneer en hoe laat u de chemokar bij u in het dorp mag verwachten.

Bibliotheekvrijwilligers m/v
De Openbare Bibliotheken in de gemeente Grootegast zijn voor de vestiging in Grootegast voor verschillende dagdelen op zoek naar enthousiaste vrijwilligers, die goed in teamverband kunnen werken. Naast belangstelling voor het bibliotheekwerk in het algemeen en een duidelijke affiniteit met boeken verwachten wij van onze medewerkers dat zij een positieve houding hebben tegenover de digitale media. Voor het baliewerk is het nodig dat u kunt werken met een computer of bereid bent dat te leren.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de bibliotheek te Grootegast tel. 612431. U kunt vragen naar Aaf Smits.

Boek-aan-huis-dienst
Vanaf 1 januari 2001 is de bibliotheekvestiging te Lutjegast gesloten. De openbare bibliotheek te Grootegast heeft voor het dorp Lutjegast een Boek-aan-huis-dienst opgezet. Deze voorziening is bedoeld voor ouderen, gehandicapten, langdurig zieken en mensen die slecht ter been zijn. Kortom voor mensen die door hun gebondenheid aan huis niet zelf naar de bibliotheek kunnen komen.
Als u te kennen geeft gebruik te willen maken van deze vorm van dienstverlening van de bibliotheek, komt een vrijwillig medewerker van de bibliotheek bij u thuis. U kunt dan vertellen wat u het liefste leest. Daarna bezoekt steeds dezelfde medewerker u doorgaans eenmaal per drie weken voor het ruilen van de boeken.
U kunt allerlei boeken lenen zoals: avonturenromans, dectectives, familieromans, hobby boeken, boeken over andere landen, handwerken, kunst, natuur enz. Voor hen die wat slechter gaan zien, zijn er boeken in grote druk.
De gebruiker van de Boek-aan-huis-dienst betaalt de normale abonnementsprijs.
Als u gebruik wilt maken van deze dienstverlening dan kunt u contact opnemen met Aaf Smits van de bibliotheek Grootegast tel. 612431.

Arbeidsbureau Marum is verhuisd
Het Arbeidsbureau Marum is verhuisd. Inwoners van de gemeente Grootegast die gebruik willen maken van de diensten van het Arbeidsbureau moeten nu naar Roden, Heerestraat 121, 9301 AE tel. 050-5016450.

Een eigen woning?
Met ingang van 1 januari 2001 is de Wet bevordering eigenwoningbezit (BEW) in werking getreden. Deze wet maakt het voor mensen in de lagere inkomensgroepen gemakkelijker om een bestaande huurwoning te kopen. Het kopen van een huis wordt bevorderd door het toekennen van een tegemoetkoming in de maandelijkse hypotheeklasten aan de eigenaar/be- woner van maximaal f. 328,- . Uiteraard moet de toekomstige eigenaar aan een aantal voorwaarden voldoen. Als voorwaarden gelden ondermeer:
- het inkomen

- het vermogen

- de hoogte van de hypotheek

- de kosten van het huis

- de staat van onderhoud van de woning

- de samenstelling van het huishouden

- en enkele persoonsgebonden voorwaarden
Als u interesse heeft voor het kopen van een huurwoning of meer informatie wilt hebben over uw mogelijkheden dan kunt u contact opnemen met de heer D. Huizinga van de woningstichting Wold en Waard bereikbaar onder tel. 512161.

Stoken van houtkachels en open haarden
Het is weer winter, de kachel brandt.
Open haarden en houtkachels zijn populair in Nederland. Een op de vijf huishoudens bezit zo'n stooktoestel. Zij brengen sfeer in huis. Het stoken kan echter ook negatieve effecten hebben: voor het milieu, voor uw gezondheid, terwijl ook buren overlast kunnen ondervinden. Dat is niet nodig: door met een aantal zaken rekening te houden, kunt u die negatieve gevolgen in grote mate beperken. Om maar iets te noemen: een haard of kachel met een te groot vermogen. Omdat het bij voluit stoken al snel te warm wordt in de woning, wordt het vuur getemperd door de luchttoevoer te verminderen. Er is dan sprake van onvolledige verbranding, waarbij schadelijke stoffen vrijkomen, zoals koolmonoxide en roet. Deze gassen zijn slecht voor de gezondheid en voor het milieu. Kies daarom een kachel met de juiste capaciteit. Bij verbranding van afval (plastic, oud papier, textiel, afvalhout) komen veel schadelijke stoffen
vrij , een hele slechte zaak dus. Stook alleen schoon en droog hout. Droog hout heeft minstens twee jaar te drogen gelegen en is te herkennen aan barsten en een loszittende schors. U kunt zelf controleren of u goed stookt. Als er witte of kleurloze rook uit uw schoorsteen komt, is dat een teken dat u goed stookt. Grijze of zwarte rook duidt op een onvolledige verbranding. Ook kunt u letten op de kleur van de vlammen. Een goed brandend vuur geeft helder gele vlammen. Oranje instabiel flakkerende vlammen wijzen erop, dat de verbranding niet goed verloopt.
Wanneer u tijdens het stoken rekening houdt met bovengenoemde zaken, de juiste brandstof, de luchttoevoer, het onderhoud van de schoorsteen en de weersomstandigheden ( geadviseerd wordt om niet te stoken bij mistig en/of windstil weer omdat de rook dan blijft hangen), zullen uw omwonenden, ook al willen ze misschien niet openlijk klagen, minder overlast ondervinden. Ramen kunnen weer open, de was kan weer buiten, enz.
Kortom: een prettiger leefklimaat, zowel binnen als buiten: voor u èn voor uw buurman.

Overhangende takken
In het kader van het groot-overleg heeft de gemeente weer met de vertegenwoordigers van alle dorpen gesproken. Vanuit dat overleg is een paar maal gevraagd, of de gemeente niets kan doen aan takken, die over de verschillende trottoirs hangen of aan heggen, die een meer dan normale breedte hebben. Natuurlijk kan de gemeente daar iets aan doen. In de Algemene Plaatselijke Verordening zijn daarover een aantal artikelen opgenomen en overtreders van die artikelen kunnen een boete krijgen. Maar..........is dat nu allemaal nodig? Wij doen liever een beroep op onze inwoners om even buiten te kijken, of misschien takken van uw boom overhangen of dat uw heg misschien te breed is en daardoor overlast geeft. Het is nu een goed moment om hier en daar wat snoeiwerk te verrichten. Mogen wij op uw medewerking rekenen?

Nieuwe waarschuwing
Er worden in de gemeente weer bedrijven benaderd door een firma uit Sappemeer die zegt advertenties te werven voor een kalender, die in opdracht c.q. op verzoek van de gemeente zal worden uitgegeven en wel ter ere van de 12.000-ste inwoner van de gemeente. Het is niet aan de gemeente om een oordeel te vellen over deze manier van advertentiewerving maar één ding is zeker: de gemeente heeft geen opdracht gegeven advertenties te werven voor een uit te geven kalender of iets dergelijks. Als u inmiddels een contract hebt getekend geven wij u het advies plaatsing van een advertentie op de kalender onmiddellijk schriftelijk te annuleren. Daarbij kunt u dan een beroep doen op het 1e lid van artikel 228 van het Burgerlijk Wetboek waar staat: "Een overeenkomst die is tot stand gekomen onder invloed van dwaling en bij een juiste voorstelling van zaken niet zou zijn gesloten, is vernietigbaar." In principe kunt u de stelregel aanhouden, dat een tweetal zaken in opdracht van de gemeente worden uitgegeven namelijk de gemeentegids en een plattegrond van de gemeenten Grootegast, Leek en Marum. Met de werving van advertenties voor de gemeentegids is drukkerij Roede belast en met die voor de plattegrond de fa. Groninger Cartografie te Winsum. Wij geven u het advies bij twijfel nooit te tekenen maar contact op te nemen met de voorlichter van de gemeente de heer Dirk Jan Westerhof tel. 695722.

Gemeente Grootegast start proef met hondenhaltes Volgens statistische gegevens heeft één op de tien Nederlanders een hond. Naast het plezier dat de bezitter aan zijn viervoeter kan beleven zijn er ook verplichtingen die het houden van één of meer honden met zich mee brengt. In de eerste plaats zijn dit een aantal artikelen van onze Algemene Plaatselijke Verordening waaraan een hondenbezitter zich heeft te houden. Daarnaast heeft een hond beweging en ontspanning nodig en moet het beest leren wat wel en wat niet mag. Met name een goede opvoeding, waarvoor de baas verantwoordelijk is, is van essentieel belang in relatie tot het beperken van de overlast, veroorzaakt door honden.

Naast het feit dat honden die niet gehoorzamen gemakkelijk overlast kunnen veroorzaken zijn met name de uitwerpselen een bron van ergernis. Kinderen die op speelplaatsen uitglijden en hun kleding en schoeisel vervuilen met hondenpoep, wandelaars die de poep aan de schoenen krijgen omdat wandelpaden soms bezaaid liggen met keutels en plantsoenmedewerkers die tijdens maaiwerkzaamheden letterlijk met hondenpoep worden bekogeld; het is allemaal geen pretje! En dat terwijl het ook anders kan! Ook aan de overlast veroorzaakt door uitwerpselen van uw hond kunt u zelf veel doen. Ten eerste kunt u de hoeveelheid hondenpoep verminderen door uw hond hoog-rendementsvoeding te geven. Deze voeding kan in iedere dierenspeciaalzaak worden verkregen. Indien uw viervoeter zich toch onverhoopt mocht ontdoen van zijn ontlasting op een locatie waar dat niet gewenst is (voetpaden, kinder-speelplaatsen, gazons, speelweiden of zandbakken) dan moet u dit direct opruimen.

Om het opruimen van de poep van uw viervoeter te stimuleren zal de gemeente Grootegast binnenkort starten met een proef. Op een tweetal locaties in onze gemeente waar veel met honden wordt gewandeld en waar ook overlast wordt ondervonden zullen 'actieve hondentoiletten', oftewel hondenhaltes, worden geplaatst. Er komen in totaal 2 hondenhaltes. Eén zal worden geplaatst aan de Lijsterbesstraat in Grootegast en de andere hondenhalte zal in de directe omgeving van het Abel Tasman-monument te Lutjegast komen te staan. Uitbreiding van de proef vindt op korte termijn niet plaats.

Wat is een hondenhalte eigenlijk? Een hondenhalte bestaat uit een stalen staander met daaraan 2 stalen bakken. De bovenste bak is een dispenser waaruit speciaal ontwikkelde opruimzakjes verkregen kunnen worden. U kunt aan het begin van de wandeling met uw hond of op ieder willekeurig moment dat u toevallig in de buurt van de hondenhalte bent een zakje uit de dispenser halen. Met deze papieren zakjes, die biologisch afbreekbaar zijn en voorzien zijn van een gebruiksaanwijzing, kunt u de ontlasting van uw hond oprapen en vervolgens in de daarvoor bestemde bak (de onderste bak van de hondenhalte) deponeren. Ook kunt u de ontlasting in het zakje mee naar huis nemen en vervolgens in de groene container werpen. Iedere hondenhalte is voorzien van een duidelijke gebruiksaanwijzing. Als u nog vragen of opmerkingen heeft over de proef met hondenhaltes dan kunt u contact opnemen met de heer G. Venema van het bureau Openbare Werken (tel. 695768).

Overlast hondenpoep
Een van de dingen, waaraan vrijwel iedereen zich ergert is de overlast door hondenpoep. Soms ben je ergens en denkt: het ruikt hier onfris en wat blijkt, je hebt weer in een honden-
drol gestaan en je schoenen zitten er onder. Of kinderen komen thuis en zijn al spelend in een hondendrol beland. Iedereen zal dit als zeer onprettig ervaren. Dat een hond uitwerpselen produceert kunnen wij hem niet kwalijk nemen, dat is een natuurlijk proces. Waar wij niet de hond maar wel de hondeneigenaar op kunnen aanspreken is zijn of haar verantwoordelijkheid als het gaat om de plaats waar uitwerpselen worden gedeponeerd en hoe daarmee wordt omgegaan. In de Algemene Plaatselijke Verordening zijn een tweetal artikelen opgenomen, die over honden gaan. Om de hondeneigenaren op hun verplichtingen te wijzen publiceren wij deze twee artikelen helemaal. Artikel 2.4.17 Loslopende honden, verboden plaatsen, identificatie. Het is de eigenaar of houder van een hond verboden die hond te laten verblijven of te laten lopen:
a. binnen de bebouwde kom op de weg zonder dat die hond aangelijnd is; b. op een voor het publiek toegankelijke en kennelijk als zodanig ingerichte kinderspeel-
plaats, zandbak of speelweide of op een andere door burgemeester en wethouders aangewe-
zen plaats;
c. op de weg zonder voorzien te zijn van een halsband of een door middel van tatoeage aan-
gebracht identificatiemerk, die de eigenaar of houder duidelijk doen kennen.
Artikel 2.4.18 Verontreiniging door honden.

1. De eigenaar of houder van een hond is verplicht ervoor te zorgen dat die hond zich niet van uitwerpselen ontdoet: a. op een gedeelte van de weg dat is bestemd of mede is bestemd voor het verkeer van
voetgangers;
b. op een voor het publiek toegankelijke en kennelijk als zodanig ingerichte kinderspeel-
plaats, zandbak of speelweide;
c. op een andere door burgemeester en wethouders aangewezen plaats.
2. De strafbaarheid wegens overtreding van het in het eerste lid gestelde gebod wordt opgehe-
ven, indien de eigenaar of houder van de hond er zorg voor draagt dat de uitwerpselen on-
middellijk worden verwijderd.
Overtreding van de hierboven genoemde artikelen is strafbaar gesteld in artikel 6.1 Honden-
eigenaren of -houders kunnen voor een overtreding een hechtenis van maximaal twee maanden krijgen of een boete tot f. 5.000,-. Het is natuurlijk onmogelijk, dat op iedere hoek van de straat of bij iedere speelplek een politieagent staat, die de situatie scherp in de gaten moet houden. Zo werkt het niet en dat moeten wij ook niet willen. Wat wij wel willen is een beroep doen op het gezonde verstand van de hondenbezitters om geen uitwerpselen te laten liggen zodat anderen daardoor overlast ondervinden. Wij moeten -ook in dat opzicht- rekening met elkaar houden.

30 km. zones (Langeweg-Grootegast)
Landelijk is een verkeersveiligheidsproject opgestart onder de titel "Duurzaam Veilig". Op grond van dit project moet de gemeente alle wegen binnen de gemeente van een bepaalde categorie voorzien. Anders gezegd, de gemeente moet bekijken wat voor wegen er binnen de gemeente liggen en wat de maximum snelheid op die wegen moet worden. Dat eerste is niet moeilijk, want dat is bekend. De vraag wat de snelheid moet worden vergt wat meer studie en overleg. Globaal kan worden gesteld, dat over enige tijd de maximum snelheid binnen de bebouwde kommen 30 km. zal zijn en daarbuiten 50 of 60. Er zullen dan binnen de gemeente niet zoveel wegen meer zijn waar 80km. mag worden gereden. Het spreekt voor zich, dat de wegen ook aangepast moeten worden aan de nieuwe verlaagde snelheden. Dit betekent, dat hier en daar reconstructies moeten worden uitgevoerd. Een van die wegen is de Langeweg te Grootegast. De kruisingen van die weg met de Weegbree en de Hoofdstraat/Lutjegasterweg/Duisterburen zullen in dat verband worden gewijzigd, waarbij rekening wordt gehouden met de nieuwe toegestane maximum snelheid. De aanpassingen zullen op z'n vroegst in het 3e kwartaal van 2001 plaatsvinden.

Presentatie Veiligheidsonderzoek gemeente Grootegast Omstreeks februari van het vorig jaar is door de politie onder de inwoners van de gemeente Grootegast een onderzoek gehouden naar de veiligheidsbeleving.
Het resultaat van de schriftelijke enquête onder ongeveer 500 inwoners is op 13 november jl. besproken tijdens een vergadering van de raadscommissie Burgerzaken.
De gegevens, die het onderzoek hebben opgeleverd zijn vergeleken met die van de omliggende gemeenten.
Van de meeste onderwerpen, waarvoor het onderzoek is gehouden (bijvoorbeeld buurtproblemen, het leefmilieu, ervaringen met de gemeente, met de politie enz.) is geconstateerd dat de situatie in de gemeente Grootegast niet ongunstiger is dan in de omliggende gemeenten.
Wat in negatieve zin afwijkt zijn o.a. de zich voordoende verkeersproblemen (onduidelijke verkeerssituaties, het relatieve aantal aanrijdingen) de veiligheid van speeltoestellen en het nemen van preventie-maatregelen zoals het laten graveren van fietsen, het aanbrengen van auto-alarm.
De uitslag van het onderzoek zal o.a. aan de orde komen tijdens het zogenaamd groot-overleg met de dorpen. Ook zullen de gegevens worden gebruikt bij toekomstige beslissingen over allerlei maatregelen die verband houden met de onderwerpen, waarvoor het onderzoek is gehouden. Voor belangstellenden is (in een beperkt aantal) een exemplaar van het rapport beschikbaar en verder ligt het rapport ter inzage bij de sector Ruimte bureau Vrom. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer W. Pijl tel. 0594 - 695720.
Geen krant ontvangen
Als Het Westerkwartier niet altijd even correct bij u wordt bezorgd dan kunt u dit melden bij de voorlichter van de gemeente de heer Dirk Jan Westerhof. Hij zal dan contact opnemen met de verspreider van de krant en meestal is het probleem dan snel opgelost. Dus geen krant: even bellen met 695722 en de zaak wordt rechtgezet.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie