Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst b. en w. Oosterhout, agenda gemeenteraad

Datum nieuwsfeit: 30-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Oosterhout

Besluitenlijst

Vergadering college van b. en w. 19 december 2000

College komt met voorstel voor raadplegend referendum

Als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt, wordt in Oosterhout een raadplegend referendum ingevoerd. Dat houdt in dat, onder bepaalde voorwaarden, de gemeenteraad of een groep inwoners de mening van de Oosterhoutse bevolking kunnen vragen over een actueel onderwerp. De voorwaarden waaronder dat gebeurt, liggen vast in een referendumverordening. Het is de bedoeling dat de raad deze verordening in zijn vergadering van 30 januari 2001 vaststelt.

Met het voorstel voor invoering van een raadplegend referendum geven b. en w. uitvoering aan een van de beleidsvoornemens uit het Politiek Akkoord 2000-2002. Het instellen van een dergelijk referendum past in het streven van het college naar "verhoging van de kwaliteit van de lokale democratie en van de beleving van het burgerschap".

In zijn voorstel aan de raad beperkt het college zich tot een referendum waarvan geen beslissende stem uitgaat. Een bindend referendum is op dit moment niet mogelijk, omdat de Nederlandse Grondwet dat niet toelaat. Pogingen om daarin wijziging te brengen, strandden in mei 1999 in de Eerste Kamer. Daarna heeft het kabinet een wetsvoorstel ingediend voor een (niet-bindend) correctief referendum, waarin de bevolking zich kan uitlaten over door parlement, Provinciale Staten of gemeenteraad genomen besluiten. Het is de bedoeling dat deze wet medio 2001 in werking treedt.

Los van de wetgeving staat het gemeenten dus wel vrij een raadplegende volksstemming te houden. De gemeenteraad is niet op voorhand gebonden aan de uitkomst van een dergelijk referendum. De raad zal de uitslag van een dergelijke volksraadpleging wel betrekken bij de besluitvorming.

Volgens de nieuwe verordening kan zowel de raad als een groep kiesgerechtigden het houden van een referendum afdwingen. In het eerste geval is het nodig dat in de raad een initiatiefvoorstel kan worden ingediend, dat kan rekenen op een meerderheid van de stemmen. Bij een verzoek van kiesgerechtigden is de procedure wat ingewikkelder. Kiesgerechtigden moeten allereerst aangeven dat ze initiatief willen nemen tot het houden van een referendum over een door de raad te nemen besluit. Ze moeten daarvoor een verzoek indienen, dat wordt ondersteund door een aantal kiesgerechtigden dat gelijk is aan vier procent van de kiesdeler van de vorige gemeenteraadsverkiezingen. In de huidige situatie zou dat om 28 personen gaan. De raad beslist vervolgens of over het onderwerp een referendum kan worden gehouden, waarbij rekening wordt gehouden met een aantal uitzonderingen. Zo is in de verordening vastgelegd dat bijvoorbeeld over benoemingen en ontslagen, de begroting en vaststelling van gemeentelijke belastingen en tarieven geen referendum mogelijk is.

Als de raad "ja" zegt, hebben de initiatiefnemers vier weken de tijd om steun voor hun initiatief te vinden. Ze moeten dan een aantal handtekeningen verzamelen dat overeenkomt met de kiesdeler bij de laatst gehouden raadsverkiezingen (in de huidige situatie 709).

De raad stelt vervolgens de datum van het referendum vast en de vragen en antwoordmogelijkheden die op de oproepkaart komen te staan. De raad kan zich daarbij laten adviseren door een onafhankelijke referendumcommissie. De organisatie van het referendum zal zoveel mogelijk gelijk zijn aan die van de gemeenteraadsverkiezingen.

Om het referendum geldig te laten zijn, is het nodig dat een kwart van de kiesgerechtigden zijn stem uitbrengt. De uitslag van het referendum wordt bepaald op basis van de gewone meerderheid van het totaal aantal uitgebrachte stemmen. In de eerstvolgende vergadering na het houden van het referendum, neemt de raad een definitief besluit over het aangehouden raadsvoorstel.

De kosten van het houden van een referendum kunnen van geval tot geval verschillen, blijkt uit het raadsvoorstel. Als een referendum gelijk kan oplopen met verkiezingen, hoeven alleen kosten gemaakt te worden voor communicatie (geschat op 25.000). De kosten van de verkiezingen zelf - geschat op 200.000 - hoeven dan niet gemaakt te worden.

College wil grondprijzen bedrijventerreinen met een kwart verhogen

Het college van b. en w. stelt de gemeenteraad in zijn vergadering van 30 januari 2001 voor de grondprijzen voor bedrijventerreinen met ingang van 1 januari 2001 met 25 procent te verhogen. Een dergelijke verhoging vinden b. en w. gerechtvaardigd, gezien de ontwikkelingen in de markt en gezien de prijzen die buurgemeenten voor bedrijvengrond vragen. De nieuwe grondprijzen gelden voor nieuwe transacties die na 1 februari 2001 gaan plaatsvinden.

Het college stelt voor de prijzen als volgt vast te stellen (exclusief 19 procent btw):

woon/werkkavels De Wijsterd : 250 per m²;

Weststad, zichtlocatie A59 : 225 per m²;

Weststad, zichtlocatie Weststadweg : 195 per m²;

Weststad, grootschalige kavels Mechanisatieweg: : 165 per m²;

Weststad, kleinschalige kavels Technologieweg : 185 per m²;

Weststad, dubbel ontsloten Innovatiepark/ : 200 per m²;

Technologieweg

Everdenberg, kleinschalig tot 2500 m² : 185 per m²;

Everdenberg, grootschalig middenterrein: : 155 per m².

De nieuwe prijzen gelden niet voor de grondverkopen waarover in 2000 nog een concept-contract wordt gesloten en die eveneens aan de orde komen in de raadsvergadering van 30 januari 2001.

"Rijkswaterstaat gaat bij studie spoorroutes voorbij aan leefbaarheid"

Bij de studie naar de goederenspoorroutes door Zuid-Nederland gaat Rijkswaterstaat "compleet voorbij aan de leefbaarheid in de steden en keren langs dat spoornet". Dat schrijven b. en w. aan Rijkswaterstaat in reactie op het tussenrapport over de Verkenning Goederenroutes Zuid-Nederland. Dat rapport geeft aan welke maatregelen nodig zijn om de capaciteit van het goederenvervoer over spoor in Zuid-Nederland te verbeteren. Daarbij wordt onder meer gedacht aan verbreding en/of intensiever gebruik van het spoorvak Breda-Tilburg. Deze spoorlijn loopt dwars door Dorst.

Het college van b. en w. is met het tussenrapport niet erg gelukkig. "Het geeft ons de indruk dat op een bijzonder beperkte manier naar het vraagstuk is gekeken. Alles wijst erop dat uitsluitend de capaciteit centraal staat", aldus burgemeester en wethouders.

Intensivering van het gebruik van de spoorlijn betekent naar de mening van het college dat de leefbaarheid van Dorst (nog) verder zal afnemen. In de eerste plaats komt er meer spoorweglawaai. Als daartegen op de goedkoopste manier maatregelen worden genomen - de aanleg van schermen - worden er in Dorst nog meer fysieke barrières opgeworpen. Extra barrières ontstaan ook omdat, door het intensievere treinverkeer, inwoners van Dorst nog vaker voor de gesloten spoorbomen zullen staan.

Een ander probleem manifesteert zich op het gebied van veiligheid voor omwonenden, aldus b. en w. De normen voor externe veiligheid kunnen slechts worden gehaald door goederenvervoer meer over het etmaal te spreiden. Dat betekent dat bewoners langs de spoorlijn gedurende meer etmalen per dag worden blootgesteld aan de risicos. En tenslotte is onbekend wat een eventuele verdubbeling van het spoor voor gevolgen heeft voor de infrastructuur (spoorovergang Weth. Van Dijklaan).

Gezien de problematiek rond de intensivering van het goederenvervoer houden b. en w. bovendien vast aan het voorgenomen bestuurlijk overleg met de gemeentebesturen. Rijkswaterstaat was dit eerst van plan, maar heeft daarvan later weer afgezien. Het Oosterhoutse gemeentebestuur vindt dat zon overleg wel degelijk gevoerd zou moeten worden; de resultaten ervan zouden een plaats moeten krijgen in het eindrapport, zoals dat aan de ministers van VROM en Verkeer en Waterstaat wordt aangeboden. "Dit geeft ons inziens een breder inzicht in de aard van de spoorwegproblematiek en de gevolgen daarvan voor de leefbaarheid. Ook is dan een inschatting van het bestuurlijk draagvlak mogelijk. Deze informatie is van essentieel belang voor de besluitvorming door de minsters van V&W en VROM", aldus de brief.

B. en w. bepleiten centrale huisvesting streekarchief in Oosterhout

Het Oosterhoutse college gaat de gemeenteraad voorstellen in te stemmen met centrale huisvestiging van de te fuseren streekarchief in West-Brabant. Die centrale huisvesting zou dan overigens wel in Oosterhout moeten komen. Uit eerder onderzoek is gebleken dat Oosterhout niet het hoogst zou scoren als aangewezen locatie. Etten-Leur en Halderberge zouden meer te bieden hebben.

In het voorstel aan de gemeenteraad geven burgemeester en wethouders aan dat ze mogelijkheden zien om het centrale archief in Oosterhout te vestigen. Door het te combineren met andere voorzieningen is het bovendien mogelijk zon locatie financieel aantrekkelijk te maken voor het Regionaal Archief West-Brabant (en daardoor indirect ook voor de deelnemende gemeenten). B. en w. denken daarbij in eerste instantie aan de Sint-Antoniusstraat (voormalige Opelgarage), maar sluiten niet uit dat in overleg met de besturen van de archieven ook andere plekken in de stad in beeld kunnen komen.

Het argument dat Oosterhout geen goede locatie zou zijn omdat het niet beschikt over een spooraansluiting, vinden b. en w. niet valide. Immers, veel deelnemende gemeenten beschikken evenmin over een spooraansluiting. Inwoners uit die gemeenten zullen dus altijd met de auto het streekarchief bezoeken. In dat opzicht scoort Oosterhout, met de A27 en A59 nabij, gunstig. Verder is het college van mening dat een besluit het archief niet in Oosterhout te huisvesten, geen recht doet aan de centrumpositie van de stad. En ook in de nieuwe constructie draagt Oosterhout bovendien financieel met afstand het meeste bij in de kosten van het archief.

College stelt raad voor drie percelen op Weststad III te verkopen

Het college legt de Oosterhoutse gemeenteraad in zijn vergadering van 30 januari 2001 drie voorstellen voor voor verkoop van percelen op bedrijventerrein Weststad III.

Voorgesteld wordt een perceel van 13.885 m² (voor 190 per m²) te verkopen aan Matra bv voor de realisering van een "facility point". Dat is een gebouwencomplex waarin zijn ondergebracht een motel, vergaderruimtes, multifunctionele kantooraccommodaties (ten behoeve van bijvoorbeeld kinderopvang) en verschillende vormen van dienstverlening. Gedacht kan dan worden aan centrale beveiliging en bewaking, een brandstofvoorzieningenpunt voor vrachtautos en woon-werkverkeer en een winkel met overnachtingsfaciliteiten, douche en wasgelegenheid voor chauffeurs. Mocht Weststad in de toekomst de beschikking krijgen over een parkmanager, dan zou ook die daarin onderdak kunnen krijgen.

Hercuton Beheer bv, een landelijk opererende onderneming gespecialiseerd in het ontwikkelen en bouwen van met name bedrijfsonroerend goed. De onderneming is nu nog gevestigd in Nieuwkuijk. De onderneming telt ruim 60 medewerkers, voor de helft werkzaam op kantoor. De koopsom bedraagt 190 per m², de kavel heeft een grootte van 7575 m²;

Kader Beheer bv, waartoe vier werkmaatschappijen behoren die zijn gespecialiseerd in de productie, assemblage en montage van magazijnsystemen. Daarnaast geeft het bedrijf advies op het gebied van interne logistiek, transport en inrichting. Deze snel groeiende onderneming, met 55 werknemers, is al in Oosterhout gevestigd. Om de groei op te vangen, maar ook om milieuredenen is het raadzaam dit bedrijf te verplaatsen van de huidige locatie aan de Meidoornlaan naar Weststad III. Voorgesteld wordt een perceel grond te verkopen van 10.110 m² (grondprijs 150 per m²).

B. en w. komen met voorstel om speelautomatenhal in Oosterhout toe te staan

Het college gaat de gemeenteraad voorstellen het mogelijk te maken dat in Oosterhout maximaal één speelautomatenhal kan worden gevestigd. Vestiging van zon hal kan plaatsvinden in het gebied Markt, Mathildastraat en Leijsenhoek (tot aan Marie Curiehof).

Burgemeester en wethouders komen in het raadsvoorstel tot de conclusie dat de argumenten om geen automatenhal toe te staan, nog steeds valide zijn. Aan de andere kant zijn er nieuwe ontwikkelingen - strengere regelgeving, betere zelfregulering door de branche - waardoor de vestiging van een hal in Oosterhout aanvaardbaar is.

In de regels die b. en w. voor het vestigen van speelautomatenhallen willen hanteren, is vastgelegd dat een dergelijke speelhal niet gevestigd mag worden in de kerkdorpen, op een industriegebied, het kernwinkelgebied, de twee andere winkelcentra, de Klappeijstraat en gebieden met een woonfunctie. In een voor de gehele gemeente geldend "paraplu-bestemmingsplan" willen b. en w. dat juridisch vastleggen. Vestigingsmogelijkheden zijn er alleen in het eerdergenoemde gebied rond Markt en Leijsenhoek. Andere vestigingslocaties sluit het college niet op voorhand uit, "maar de kans dat daarvoor vergunning wordt verleend, is zeer gering". Het maximaal op te stellen speelautomaten in een dergelijke hal is vijftig.

Nieuwe wetgeving betekent ook dat Oosterhout zijn (terughoudend) beleid op het gebied van speelautomaten in horecazaken moet wijzigen. In hoogdrempelige horecazaken (cafés, restaurants) mogen voortaan altijd twee kansspelautomaten worden geplaatst. Tot nog toe was dat afhankelijk van de bereidheid van ondernemers om met de gemeente Oosterhout een convenant te sluiten.

Ontwerp-agenda voor raadsvergadering 30 januari 2001 vastgesteld

Burgemeester en wethouders hebben de ontwerp-agenda voor de raadsvergadering van dinsdag 30 januari 2001 (aanvang 19.30 uur) vastgesteld. Aan de orde komen de volgende onderwerpen:

Stadsvisie-Plus 2000-2015;

bomencompensatieplan Burg. Materlaan;

ontslag en benoeming vacature extern lid van de Adviescommissie voor de bezwaarschriften voor de gemeente Oosterhout;

aanpassen van de centrale bibliotheek;

time-outvoorziening regio Oosterhout;

voorstel fusie en gezamenlijke huisvesting Regionaal Archief West-Brabant locatie Oosterhout en Regionaal Archief West-Brabant Zevenbergen;

uitvoering verkeersstudie BORDT;

het oprichten van een agrarische bedrijfswoning aan de Houtsesteeg 5 te Den Hout;

aanvullend krediet voor de concept-Warandevisie;

verbeterplan beheerst parkeren;

het beschikbaarstellen van gelden voor routine-investeringen 2000/2001;

communicatienota "Een nieuw geluid";

vestiging speelautomatenhallen, verordening tot wijziging van de verordening op de speelautomaten Oosterhout;

vaststelling referendumverordening;

verkoop kavel bouwgrond op Everdenberg aan Euroned Impex;

verkoop kavel bouwgrond op Everdenberg aan Timfood Vastgoed BV;

gronduitgifte Weststad III aan Matra b.v., Hercuton Beheer b.v., Kader Beheer b.v. en Transportbedrijf De Graaf;

verlenen recht van opstal ten behoeve van de werken nabij Sluis I in het Wilhelminakanaal;

vaststellen grondprijzen vanaf 1 februari 2001;

verkoop kavel bouwgrond op Everdenberg aan WAVA Oosterhout ten behoeve van JeBe Productie BV.

Woningsubsidie voor appartementencomplex in Verrijzeniskerk

De Woningbouwstichting Oosterhout (WBSO) ontvangt een bijdrage van 20.000 per woning voor de bouw van twintig huurappartementen in het plan Verrijzeniskerk. De gemeente sluist dit bedrag uit het budget dat het jaarlijks van het rijk krijgt voor zogenaamde woninggebonden subsidies. Die subsidies zijn bedoeld om nieuwbouwwoningen bereikbaar te houden voor mensen met een lager inkomen.

In totaal wil WBSO in het bouwplan 47 appartementen realiseren, waarvan er 27 worden verkocht. Hiervoor ontvangt WBSO geen subsidie.

B. en w. vragen krediet voor opstellen verbeterplan parkeren in binnenstad

Burgemeester en wethouders willen in 2001 werk gaan maken van het verbeteren van het systeem van beheerst parkeren in de Oosterhoutse binnenstad. Ze vragen de gemeenteraad hiervoor een bedrag van 200.000 ter beschikking te stellen. De maatregelen zijn nodig om de knelpunten op te lossen die momenteel bestaan in het systeem van bezoekers- en vergunningparkeren, zoals dat in mei 1996 in het grootste deel van de Oosterhoutse binnenstad is ingevoerd. In 1998 zijn die knelpunten, bij de evaluatie van het systeem, geïnventariseerd.

Voorstel verkoop kavel grond Everdenberg aan WAVA

Het college gaat de Oosterhoutse gemeenteraad vragen een perceel grond van 4730 m² op bedrijventerrein Everdenberg te verkopen aan WAVA Oosterhout. WAVA wil op dit perceel het aangekochte bedrijf JeBe Productie BV vestigen. Het bedrijf produceert en assembleert veilingkarren. Op dit moment zijn er acht medewerkers in dienst, terwijl groei voorzien is naar circa vijftien medewerkers in 2005. De grondprijs bedraagt 135 per m².

Recht van opstal voor Rijkswaterstaat bij Wilhelminakanaal

De gemeenteraad wordt in zijn vergadering van 30 januari 2001 gevraagd recht van opstal te verlenen aan Rijkswaterstaat voor werken nabij Sluis I in het Wilhelminakanaal. Het gaat om werken die zijn aangelegd voor het nieuw aflaatwerk en gemaal. De werken zijn aangebracht in gemeente-eigendom (deels onder de Wilhelminalaan).

Raad krediet gevraagd voor uitvoering verkeersstudie

Het college van b. en w. vraagt de Oosterhoutse gemeenteraad een krediet van

110.000 beschikbaar te stellen voor uitvoering van de studie naar de verkeersafwikkeling in het gebied
Breda-Oosterhout-Rijen-Dongen-Tilburg (BORDT). Dit voorstel is een logisch vervolg op de goedkeuring door de gemeenteraad, in september 1999, van de uitvoering van de eerste fase van de verkeersstudie. Inmiddels is in het voorjaar van 2000 begonnen met verschillende deelprojecten.

Voorstel kavel op Everdenberg aan Euroned Impex

De gemeenteraad krijgt in zijn vergadering van 30 januari 2001 het voorstel te behandelen om een perceel van 2000 m² op bedrijventerrein Everdenberg te verkopen aan Euroned Impex. Het bedrijf, nu gevestigd in Breda, is gespecialiseerd in het monteren van kantoormeubilair voor fabrikanten en dealers. Het bedrijf, dat nu vijf medewerkers in dienst heeft, zal over twee jaar tien personeelsleden in dienst hebben. De grondprijs bedraagt 150 per m².

Raad bedrag gevraagd voor routine-investeringen

B. en w. vragen de gemeenteraad voor een bedrag van 1.766.500 beschikbaar te stellen voor routine-investeringen. Routine-investeringen zijn in veel gevallen vervangingsinvesteringen die dienen om het bestaande voorzieningenniveau in stand te houden. De lasten van deze investeringen zijn in de begroting 2001 en de meerjarenraming 2001-2005 opgenomen.

B. en w. besluiten tot vervroegde aflossing geldleningen

Het college heeft besloten drie vaste geldleningen vervroegd af te lossen. Vervroegde aflossingen van deze leningen is financieel aantrekkelijk, vanwege de huidige lage rentestand. Ze levert de gemeente Oosterhout een eenmalig voordeel op van 230.000.

Raad gevraagd nieuw lid bezwaarschriftencommissie te benoemen

Het college vraagt de gemeenteraad in zijn vergadering van 30 januari 2000 de heer mr P.J. Hödl te benoemen tot lid van de Adviescommissie Algemene wet bestuursrecht van de gemeente Oosterhout (de adviescommissie voor de bezwaarschriten). Hij volgt in die hoedanigheid mevr. mr C.A.J.M. Merkx op, die verzocht heeft haar als lid te ontslaan. De heer Hödl is advocaat te Arnhem en docent aan de faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Katholieke Universiteit Nijmegen.

Oosterhout, 21 december 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...