Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vervolg op Jongerenomnibusonderzoek 2000 in Amstelveen

Datum nieuwsfeit: 30-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Amstelveen

Nieuws

HET VERVOLG OP HET JONGERENOMNIBUSONDERZOEK 2000

Na een aantal succesvolle omnibusonderzoeken onder Amstelveense burgers van 18 jaar en ouder is in 2000 aan 1.000 jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 19 jaar hun mening gevraagd over uiteenlopende onderwerpen. Van de voor het jongerenomnibus benaderde jongeren heeft 62% de ingevulde enquête teruggestuurd. Daarmee konden betrouwbare uitspraken worden gedaan over meningen en wensen van de jeugd in Amstelveen.

Niet alleen biedt het Jongerenomnibus een actueel beeld van de Amstelveense jeugd in het nieuwe millennium; jongeren is ook gevraagd naar hun toekomst(plannen). Het onderzoek heeft veel informatie voor het gemeentelijke beleid opgeleverd. Hieronder worden de gemeentelijke (beleids-) acties per onderwerp samengevat.

Op deze pagina wordt ingegaan op de volgende onderwerpen:
* Onderwijs en onderwijsomgeving

* Veiligheid en criminaliteit

* Ontmoeten/uitgaan/jongerencentra

* Muziekschool en Openbare Bibliotheek

* Sport

* Natuur en Milieu

* Grafitti

* Meepraten met de gemeente

* Omnibusonderzoek in 2001

* Nadere informatie

ONDERWIJS EN ONDERWIJSOMGEVING
Het is de bedoeling dat dit jaar in Amstelveen een aantal proefprojecten van start gaat op gebied van de Brede School. De Brede School is erop gericht kinderen tijdens het opgroeien optimale kansen voor ontwikkeling te geven, niet alleen tijdens schooltijden, maar ook daarbuiten.

Voortijdige schooluitval krijgt in 2001 extra aandacht door middel van het project Time Out, dat kortdurende opvang biedt aan leerlingen uit het voortgezet onderwijs, die tijdelijk niet te handhaven zijn op school. Door de inzet van de leerplichtambtenaar, het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt en het Jeugd Interventieteam wordt spijbelen aangepakt. In 2001 worden met name de scholen in het voortgezet onderwijs nadrukkelijk betrokken bij het tegengaan van schoolverzuim.

VEILIGHEID EN CRIMINALITEIT
Het bestrijden van uitgaansgeweld staat centraal in een actieplan, waaraan momenteel wordt gewerkt.

In de praktijk moet dit onder meer leiden tot afspraken met de horeca, gericht op veilig uitgaan.

De mening van jongeren over het gebruik van softdrugs en de behoefte aan coffeeshops wordt meegenomen bij het beoordelen van het bestaande coffeeshopbeleid, waarover medio 2001 een voorstel aan de gemeenteraad wordt gedaan.

ONTMOETEN/UITGAAN/JONGERENCENTRA
Uit het jongerenomnibus komt naar voren, dat het ontmoeten van vrienden/vriendinnen en uitgaan voor veel Amstelveense jongeren tot de belangrijke dingen in het leven behoren. Door het onderzoek beschikbaar gekomen informatie over uitgaan wordt gebruikt voor het ontwikkelen en toetsen van beleid op het gebied van vrijetijdsbesteding van jongeren.

Het Tieneropvangproject in De Meent wordt in het eerste kwartaal van 2001 geëvalueerd. In het voorjaar van 2001 wordt een conferentie gehouden, waarbij de vrijetijdsbesteding van jongeren en hun wensen en behoeften op dat terrein één van de bespreekpunten wordt. De rol en programmering van de jongerencentra worden daarbij betrokken.

MUZIEKSCHOOL EN OPENBARE BIBLIOTHEEK
Het jongerenomnibus laat zien dat de belangstelling van jongeren voor de muziekschool en de openbare bibliotheek afneemt naar mate ze ouder worden. De inspanningen van beide instellingen zijn dan ook gericht op het bereiken van jongeren, onder meer in het voortgezet onderwijs. Door middel van diverse activiteiten in samenwerking met scholen, welzijnsinstellingen, het Jongeren Informatie Punt en het (toekomstige) Poppodium worden jongeren ´warm gemaakt´ voor muziek, dans en lezen.

SPORT
Amstelveense jongeren sporten regelmatig en in grote mate. Naarmate ze ouder worden neemt echter het sporten en de frequentie daarvan af en wordt minder in georganiseerd verband gesport. Op het beleidsterrein sport worden veel initiatieven genomen om de jeugd in beweging te houden. Verenigingen wordt financieel gestimuleerd jeugdleden te werven. Het plan bestaat om jonge Amstelveenpashouders van 8 tot 18 jaar in aanmerking te laten komen voor een tegemoetkoming in sportdeelname.

Verder verschijnt begin 2001 een nota, waarin het beleid met betrekking tot ontmoetingsplekken voor jongeren staat beschreven.

NATUUR EN MILIEU
Het omnibusonderzoek heeft ook informatie opgeleverd voor beantwoording van de vraag op welke wijze jongeren het beste benaderd kunnen worden bij milieu-acties. De komende tijd worden eventueel milieu-organisaties als ´tussenpersonen´gebruikt bij de uitvoering van milieubeleid en de openbare bibliotheek en het Internet benut voor verspreiding van milieu-informatie.

GRAFFITI
Sinds 1993 besteed de gemeente Amstelveen aandacht aan graffiti. Uit het jongerenomnibus komt naar voren, dat jongeren in het algemeen positiever staan tegenover graffiti dan ouderen. Ook in de suggesties om ongewenste graffiti terug te dringen staat de positieve kijk voorop. De meest genoemde suggestie is een grote muur ter beschikking te stellen waar graffitispuiters hun gang kunnen gaan.

Momenteel wordt gewerkt aan een gemeentelijk evaluatienotitie, waarbij ook de haalbaarheid van deze door jongeren gedane suggestie wordt onderzocht. Naar verwachting wordt de notitie begin 2001 voor een beslissing aan het gemeentebestuur voorgelegd.

MEEPRATEN MET DE GEMEENTE
Uit de resultaten van het jongerenomnibus blijkt, dat het overgrote deel van de jongeren van mening is, dat jongeren moeten kunnen meepraten over gemeentelijke plannen. Het vorm geven van deze jongerenparticipatie vraagt een goede voorbereiding. Daarmee wordt naar verwachting in maart 2001 een begin gemaakt. In een startnotitie wordt onder meer ingegaan op de mogelijke vormen van meepraten door de Amstelveense jongeren. Ook de beslissing over het herhalen van het jongerenomnibusonderzoek wordt bij de uitwerking van jongerenparticipatie betrokken.

OMNIBUSONDERZOEK IN 2001
In maart/april 2001 worden zo´n 2.500 enquêteformulieren verspreid onder Amstelveense inwoners van 18 jaar en ouder. Om dit onderzoek te laten slagen is de medewerking van de benaderde Amstelveners van groot belang. Alleen wanneer een voldoende aantal mensen de enquête invult en inlevert, komen betrouwbare en bruikbare gegevens beschikbaar. De ingevulde formulieren worden door enquêteurs opgehaald. Ook de uitkomsten van het nieuwe omnibusonderzoek worden gebruikt voor het ontwikkelen en bijsturen van gemeentelijk beleid. Het is de bedoeling dat de gemeenteraad de uitkomsten van dit omnibusonderzoek betrekt bij de behandeling van de begroting voor het jaar 2002.

Nadere informatie
Indien u meer wilt weten over de hierboven genoemde onderwerpen kunt u bellen met Publiekinformatie, tel. (020-) 5404 911.

Voor vragen over het omnibusonderzoek kunt u terecht bij de sectie Statistiek en Onderzoek, tel. (020-) 5404 680

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie