Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verslag Algemene Raad Buitenlandse Zaken 22 & 23 januari

Datum nieuwsfeit: 30-01-2001
Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken

www.minbuza.nl/content.asp?Key=408197Aan de Voorzitters van de Algemene Commissie
voor Europese Zaken en van de Vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Directie Integratie Europa Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag

Datum 30 januari 2001 Auteur Mr G.A. Beschoor Plug

Kenmerk DIE/64/01 Telefoon 070-3485005

Blad /6 Fax 070-3484086

Bijlage(n) E-mail (die@minbuza.nl)

Betreft Verslag Algemene Raad van 22 en 23 januari 2001

Zeer geachte Voorzitter,

Conform de bestaande afspraken heb ik de eer U hierbij het verslag van de Algemene Raad van 22 en 23 januari 2001 aan te bieden.

De Minister van Buitenlandse Zaken

Verslag van de Algemene Raad van 22 en 23 januari 2001

Openbaar debat: conflictpreventie

Tijdens dit openbaar debat waren de EU-lidstaten het erover eens dat de Unie een belangrijke rol kan en moet spelen op het gebied van conflictpreventie. Dit betekent onder andere dat naast de militaire dimensie ook de civiele instrumenten van crisisbeheersing verder moeten worden ontwikkeld. Vanwege de veelheid van instrumenten is coherentie in het optreden van de Unie noodzakelijk, evenals een goede afstemming tussen de verschillende spelers, zowel binnen als buiten de EU.

Een groot aantal landen, waaronder Nederland, meent dat binnen de Unie het Politiek en Veiligheidscomité (PSC) op het gebied van conflictpreventie een centrale rol moet spelen.

Ik heb er op gewezen dat de EU de politieke wil moet mobiliseren om meer te doen dan het aandragen van goede voornemens. Anders komt een effectieve inzet van ons instrumentarium (geleid door de gedachte dat voorkomen beter is dan genezen) niet van de grond. We zullen in voorkomend geval ook bereid moeten zijn om nationale deelbelangen ondergeschikt te maken aan het gezamenlijke belang, conflicten te voorkomen. Tenslotte zijn voor een effectief conflictpreventiebeleid degelijke analyses en 'early warning' over risicolanden en gebieden noodzakelijk.

Het Zweedse Voorzitterschap stelde een grote mate van eensgezindheid vast over het belang van conflictpreventie. Dit onderwerp zal als voorzitterschapsprioriteit in de aanloop naar de Europese Raad van Göteborg (maar ook daarna) regelmatig aan de orde komen.

Het was de eerste keer dat de AR een oriëntatiedebat hield over de politieke prioriteiten, een uitvloeisel van de informele discussie daarover in Evian, september vorig jaar. Het Zweedse voorzitterschapspapier, waarin het belang van coherentie, coördinatie en samenwerking bij het externe optreden wordt benadrukt, werd algemeen gunstig ontvangen.

Commissaris Patten opende het debat met de premisse dat politieke prioriteitenstelling bepalend moet zijn voor de budgettaire keuzes van de Unie. Hij noemde daarbij vier zwaartepunten: uitbreiding en stabilisatie aan de grenzen van de Unie, armoedebestrijding en de integratie van ontwikkelingslanden in de wereldeconomie, conflictpreventie en civiel crisismanagement en samenwerking met andere grote internationale actoren. Mijn collega's en ik sloten ons hierbij aan.

Ik benadrukte daarnaast specifiek het belang van Indonesië, zowel voor Europa als voor Azië. In dit verband verwelkomde ik de ingezette politieke dialoog en het voornemen van het Voorzitterschap om een tweede missie naar de Molukken te sturen.

Voorts legde ik het accent op het belang van armoedebestrijding. Dit is een onderwerp dat naast de Raad Ontwikkelingssamenwerking ook expliciet thuishoort in de debatten van de Algemene Raad. Ook de transatlantische band is van blijvend belang voor de EU. Daar waar het winst oplevert, moet de Unie samen met de VS optrekken: in de Balkan en Afrika, bij handelsliberalisering in het kader van de WTO, en ook bij het EVDB.

De Raad stond stil bij de inzet van de 'avondrood'-clausule. De meeste lidstaten onderschreven het belang van grotere begrotingsefficiëntie. Het principe dat goedlopend beleid wordt beloond, was naar mijn mening het wezenlijke punt bij deze clausule. Immers, alleen programma's waar grote achterstanden in verplichtingen en betalingen zijn opgetreden, zullen in de toekomst worden gekort. Niet of slecht uitgegeven hulpgelden schaden de bedoelde beneficiënten en is slecht voor het imago van de Unie, ook bij onze eigen bevolking. Ik kreeg steun van ondermeer Minister Cook.

Tenslotte werd kort gesproken over de rol van Gemeenschappelijke Strategieën (GS), mede aan de hand van een kritische bijdrage van de Hoge Vertegenwoordiger Solana en zijn Policy Unit. Algemeen was de indruk dat de GS'en als instrument moeten worden verbeterd, o.m. door toespitsing van prioriteiten. De discussie hierover zal worden voortgezet in de AR van februari.

Het gehele oriëntatiedebat samenvattend, stelde Minister Lindh vast dat de Unie nu nog aan het begin van een hervormingsproces staat. Zij bevestigde het cruciale belang van coherentie in het externe optreden. De prioriteitenstelling, waaronder het nabije

Europa, armoedebestrijding en crisisbeheersing, moet in de begroting worden gereflecteerd en in goede samenwerking met derden voortvarend ter hand worden genomen.

Westelijke Balkan

Voorzitter Lindh meende dat de EU op het goede spoor zit met haar beleid ten aanzien van de regio. De structurele hulprelatie is vastgelegd in de CARDS-verordeningen, de Unie heeft haar markt voor de regio geopend met de regeling voor de asymmetrische handelsmaatregelen, er is een Stabilisatie en Associatie-overeenkomst (SAO) geparafeerd met Macedonië en de onderhandelingen voor een dergelijke overeenkomst met Kroatië zijn van start gegaan. Al dat goede nieuws nam echter niet weg dat de Unie veel aandacht aan de regio moet blijven geven.

Ten aanzien van de voortdurende crisis in de Presevo-vallei zei HV Solana dat de EU zou moeten trachten een dialoog tussen partijen te stimuleren. De EUMM bereidt een permanente presentie in het gebied met twee teams voor.

Coördinator van het Stabiliteitspact Hombach informeerde de Raad over de vorderingen van het pact, waaronder de toenemende aandacht voor regionele samenwerking.

De ministeriële Trojka zal op 8 februari in Belgrado de volgende onderwerpen aan de orde stellen: de Kosovo-Albanezen in gevangenschap, vrijheid van de media, de delicate verhouding met Montenegro en de samenwerking met het Joegoslavië-tribunaal (ICTY). De Raad ging hiermee akkoord en sanctioneerde de aanpak van het Voorzitterschap om naast de vertrouwelijke boodschap aan de autoriteiten in Belgrado ook een publieke boodschap aan de FRJ te geven. Daarmee kan President Kostunica worden gesteund in zijn relatie met de nieuwe Servische regering. Ik heb benadrukt dat het belang van een goede samenwerking met het ICTY centraal moest staan in onze boodschap, en gesteld dat de EU moest vasthouden aan het beginsel van berechting van oorlogsmisdadigers in Den Haag, ondermeer vanwege het belang van de bescherming van getuigen.

Tot slot besprak de Raad de kwestie van verarmd uranium, mede aan de hand van informatie van Commissaris Patten en HV Solana. Daarbij kwam ook de verontreiniging van het milieu aan de orde. De Raad was het erover eens dat voorlopig eerst de resultaten van onderzoeksactiviteiten van de NAVO, maar ook van UNEP en de WHO, moeten worden afgewacht.

Middenoosten Vredesproces

De Raad besprak de stand van zaken in het Midden-Oosten Vredesproces tegen de achtergrond van de besprekingen in Taba, het aanhoudende geweld aan beide zijden, het aantreden van een nieuwe regering in Washington, de aankomende Israëlische verkiezingen, alsmede de rol van HV Solana als lid van de Mitchell-commissie.

De Raad sprak waardering uit voor de inspanningen van President Clinton en stelde de vredesonderhandelingen tussen de partijen in Egypte te ondersteunen. De Raad verzocht aan het Voorzitterschap, HV Solana en Speciaal Gezant Morantinos in nauw contact te blijven met de partijen en intensieve contacten te onderhouden met de nieuwe Amerikaanse regering.

Voorts heeft de Raad Israël opgeroepen onverwijld een einde te maken aan de inhouding van verschuldigde belastingoverdrachten aan de Palestijnse Autoriteit en het afsluiten van gedeelten van de Bezette Gebieden. Deze maatregelen hebben verwoestende gevolgen voor de Palestijnse economie en dus voor de politieke stabiliteit in de regio. Met betrekking tot de inhouding van belastingoverdrachten was er overeenstemming dat de EU opnieuw geld dient te reserveren om ook in de komende maanden eventuele liquiditeitsproblemen bij de Palestijnse Autoriteit te kunnen opvangen.

Het Voorzitterschap kondigde aan dat de ondertekening van het Verdrag van Nice zal plaatsvinden op 26 februari in Nice, aansluitend op de Algemene Raad.

De Raad sprak over de aanzet die in Nice is gegeven voor een debat over de toekomst van de Europese Unie. Het Zweedse en Belgische Voorzitterschap zullen hieraan in eerste instantie verder invulling geven. Zoals bekend zal in december 2001 in Laeken een 'richting-gevende verklaring' worden aangenomen over deze discussie over de toekomst, met initiatieven voor voortzetting van dit proces. Verschillende lidstaten wezen op het belang burgers, nationale parlementen en maatschappelijke organisaties bij dit debat te betrekken. Voorzitter Lindh zei, in samenwerking met de Commissie en het Europees Parlement spoedig met nadere voorstellen voor de organisatie van dit debat te zullen komen.

Wat betreft de uitbreiding presenteerde de Voorzitter het programma voor de komende zes maanden, in lijn met het werkplan zoals geaccordeerd door de Europese raad te Nice. Onderhandelingsrondes met de kandidaat-lidstaten op ambassadeursniveau zijn voorzien in maart en mei. De volgende ministeriële onderhandelingsronde zal medio juni plaatsvinden.

De Raad ging zonder discussie akkoord met de ontwerp-besluiten over de instelling van nieuwe permanente organen ten behoeve van het EVDB (Politiek Veiligheids- comité, Militair Comité, Militaire Staf) volgens de daarin bepaalde modaliteiten.

En marge van de Raad vond de Tweede Samenwerkingsraad met Oezbekistan plaats. Respect voor mensenrechten stond daarbij centraal. Voorzitter Lindh sprak haar bezorgdheid uit over berichten als zouden leden van islamitisch-fundamentalistische bewegingen en hun familieleden worden gemarteld. Respect voor internationaal aanvaarde normen inzake democratie en rechtstaat waren van essentieel belang wilde de samenwerking tussen de EU en Oezbekistan daadwerkelijk gestalte kunnen krijgen.


===

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...