Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst provincie Noord-Holland

Datum nieuwsfeit: 30-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Noord-Holland
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Noord-Holland

Noord-Holland op 30 januari 2001

1. Streekplanafwijking Golfbaan Heiloo

2. Concept Sociaal Beleidskader

3. Offerte Burgermonitor

4. Optimalisatie Houtpleincomplex

5. Territoriale afstemming hulpverleningsregio's
6. Lijst met (gedeeltelijk) goed te keuren bestemmingsplannen en
7. Onthouding van goedkeuring Bestemmingsplan Schiphol Zuidoost
8. Afwijzing schadeclaim J.Biersteker en H.A.Boogert aangaande het bestemmings-plan Poldergebied Assendelft (gemeente Zaanstad)
9. Aandeelhoudersbesluit over vergoedingen leden RvC PWN
10. Korte rapportage DR over 2000: Boer&Croon I en Plan van Aanpak 2e fase Provincie Plus
Streekplanafwijking Golfbaan Heiloo
Het college besluit:

1. Het aanvankelijk besluit tot goedkeuring van de in het bestemmingsplan opgenomen golfbaan onder een andere motivering en anticiperend op de partiële streekplanherziening NHN met toepassing van de streekplanafwijkingsprocedure te handhaven
2. Daartoe advies in te winnen van:


* de PPC (7 februari 2001)

* de Statencommissie ROB (22 februari 2001).
Concept Sociaal Beleidskader
Het college besluit:

1. Het Sociaal Beleidskader 2001-2004 en het daarbij gevoegde programma voor het jaar 2001 -volgens bijgaande concepten- vast te stellen.

2. Het onder 1. bedoelde beleidskader en programma voor advies voor te leggen aan de Statencommissie voor Zorg, Welzijn en Cultuur (ZWC) in zijn vergadering van 14 februari 2001
3. Bij postitief advies van de commissie ZWC het onder 1. bedoelde beleidskader en programma door te geleiden naar Provinciale Staten voor definitieve vaststelling.

4. De portefeuillehouder ZWC na en op grond van de besluitvorming te machtigen tot:


* Het aanbrengen van tekstuele wijzigingen in de onder 1. bedoelde documenten.

* Het uitvoeren van de werkzaamheden die voortvloeien uit de in het beleidskader genoemde proceslijnen.

Offerte Burgermonitor
Het college besluit:

1. De afdeling Onderzoek opdracht te geven het onderzoek "De Noord-Hollandse Burgermonitor" uit te voeren;
2. Zelf als opdrachtgever voor het genoemde onderzoek op te treden en de heer Van Kemenade en mevrouw Goijert aan te wijzen als contactpersonen.

Optimalisatie Houtpleincomplex

1. De statenvoordracht en het bijbehorende ontwerpbesluit behelzende het optimaliseren van het Houtpleincomplex in principe vast te stellen;

2. De statenvoordracht en het ontwerpbesluit voor advies voor te leggen aan de Statencommissie Ruimtelijke Ordening en Bestuur in haar vergadering van 22 februari 2001.
Territoriale afstemming hulpverleningsregio's

Het college besluit vast te stellen de definitieve statenvoordracht en het bijbehorende Ontwerpbesluit inhoudende:

A.

* in te stemmen met het beleidsvoornemen van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om de hulpverleningsregio's d.w.z. politie, brandweer, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR) en Centrale Post Ambulancevervoer (CPA) territoriaal met elkaar af te stemmen;
* de schaal van de politieregio's voor territoriale congruentie niet automatisch als richtinggevend over te nemen;
* niet in te stemmen met de voorgestelde procedure m.b.t. de wettelijke verankering van de hulpverleningsregio's;
* niet in te stemmen met een verplichting tot bestuurlijke integratie van hulpverleningsregio's;

* niet in te stemmen met versterking van de regio, in die zin dat een regio met een eigen bestuurslaag zou ontstaan.
* in te stemmen met versterking van de regio op basis van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen waarbij de verschillende hulpverleningsorganisaties, voor zover mogelijk, binnen één WGR-verband worden gebracht.

B.
Het volgende standpunt in te nemen met betrekking tot de onderstaande voorkeursopties voor territoriale afstemming van hulpverleningsregio's:

* Noord-Holland Noord territoriale afstemming van hulpverleningsregio's waarbij na herindeling de nieuwe CAL-gemeente wordt toegevoegd aan Noord-Holland Noord.
* Zaanstreek-Waterland territoriale afstemming brandweerregio op schaal van politieregio waarbij geaccepteerd wordt dat in verband met maatwerk voor de regio de geneeskundige hulpverlening op een grotere schaal (de GRAM is georganiseerd);

* Gooi en Vechtstreek: handhaven huidige schaal van hulpverleningsregio Gooi en Vechtstreek;

* Kennemerland: territoriale afstemming op schaal van de brandweerregio waarbij de de positie van Haarlemmermeer op grond van extern nader onderzoek wordt bezien;

* Amsterdam-Amstelland: territoriale afstemming huidige schaal waarbij de positie van Haarlemmermeer op grond van extern onderzoek nader wordt bezien;

* Met betrekking tot de gebiedsindeling van de CPA's verwijzen wij naar ons besluit d.d. 18 december 2000.

C.
Bovenstaande besluiten te melden aan de minister van VWS en de staatssecretaris van BZK.

D.
Ten aanzien van de positie van Haarlemmermeer nog geen beslissing te nemen en de resultaten van het hiervoor ingestelde extern onderzoek af te wachten.
Lijst met (gedeeltelijk) goed te keuren bestemmingsplannen en verklaringen van geen bezwaar artikel 19 WRO c.a. Het college besluit conform de voorstellen op de lijst betreffende:
* Bouw van een terrasflat met 74 appartementen aan de Hoflaan (nabij de Harteheem) te Heemskerk

* Bouwen van een woning met garage/berging ter vervanging van een bestaande woning, Dorpsstraat 253 te Assendelft, gemeente Zaanstad
* Bouw van een winkelpand aan de Marktlaan 5-11 te Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer

* Oprichten van een opslagruimte op het perceel Langebuurt 9 te Uitgeest

* Bouw van 22, 50, 27, 114 en 30 woningen in het kader van de 5e fase Kersenboogerd, gemeente Hoorn

* Verbouw woning met v.m. bedrijfsgebouw tot woning met logiesverblijven aan de Provincialeweg 3 te Zijdewind, gemeente Niedorp

* Uitbreiden van een woning aan de Marconistraat 29 te Badhoevedorp, gemeente Haarlemmermeer

* Veranderen en vergroten van een woning aan de Burgemeester Enschedelaan 12 te Santpoort-Noord, gemeente Velsen
* Bouw van een kinderdagverblijf op een perceel grond nabij het parkeerterrein van zwembad Het Baafje, gemeente Heiloo
* BP Landelijk Gebied 2000, gemeente Obdam Onthouding van goedkeuring Bestemmingsplan Schiphol Zuidoost
1. Goedkeuring te onthouden aan het besluit van burgemeester en wethouders van 24 oktober 2000 tot vaststelling van het wijzigingsplan "Schiphol Zuidoost";

2. Een exemplaar van deze beschikking te zenden aan burgemeester en wethouders en aan Muermans Worp Vastgoed bv. Afwijzing schadeclaim J.Biersteker en H.A.Boogert aangaande het bestemmings-plan Poldergebied Assendelft (gemeente Zaanstad)

Het college besluit dat de schadeclaim van J.Biersteker en H.A.Boogert inzake de uitspraak van de ABRS van 9 september 1999 aangaande het bestemmingsplan Poldergebied Assendelft (gemeente Zaanstad) dient te worden afgewezen.
Aandeelhoudersbesluit over vergoedingen leden RvC PWN
1. Het college van GS besluit als aandeelhouder van nv PWN op grond van artikel 23 lid 1 van de statuten van PWN een vergoedingsregeling in te stellen conform het voorstel voor de leden van de Raad van Commissarissen van nv PWN.
2. De algemeen directeur van PWN door verzending van inliggende conceptbrief te informeren over het besluit onder 1. Korte rapportage DR over 2000: Boer&Croon I en Plan van Aanpak 2e fase Provincie Plus
Het college besluit het memo "Korte rapportage DR over 2000: Boer&Croon I en Plan van Aanpak 2e fase Provincie Plus" voor kennisgeving aan te nemen en ter kennis te brengen van de commissie Financiën, Bedrijven en Stratiegie in hun vergadering van woensdag 14 februari 2001.
D. Berger tel. (023) 514 4309/3569 9
R. Fillet tel. (023) 514 4409 3
P. Heemskerk tel. (023) 514 4010
4, 5, 10
M.van Kanten tel. (023) 514 42 11 1, 6, 7, 8
S. Raben tel. (023) 514 4007 2

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie