Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Afspraken van de commissie REOB Hoogvliet Rotterdam

Datum nieuwsfeit: 31-01-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Hoogvliet, deelgemeente Rotterdam
Zoek soortgelijke berichten

Hoogvliet, deelgemeente Rotterdam

Afspraken 9 januari 2001 van de commissie REOB

31 januari 2001

Dit is agendapunt 9 van de vergadering van de cie REOB van 6 februari 2001.

De commissie wordt gevraagd de afsprakenlijst van de vorige vergadering vast te stellen. Tot dat moment is er dus sprake van een concept.

AFSPRAKEN COMMISSIE REOB 9 JANUARI 2001

(agendapunt 9 vergadering 6 februari 2001)

Aanwezig:
mevr. A. Zevenbergen, dhr. F. Spoor, dhr. G. B. De Raadt, dhr. H. van Helden, mevr. J. van der Ham, mevr. Y. van den Bergh, dhr. H. Elemans, mevr. J. Cornelissen (vz)

Verder aanwezig
:

Dhr. Reedijk (GW), dhr. Alders, mevr. Verkerk (DG)

Publieke tribune

Dhr. Van der Spek, wonend aan Park Vossendijk vraagt hoe hij in aanmerking kan komen voor een woning op de voormalig RET-velden.

Mevr. Cornelissen antwoordt dat deze woningen worden verhuurd/verkocht door SFB en adviseert hem contact op te nemen met SFB.
1. Opening en mededelingen
Geen
AGENDAPUNTEN IN HET KADER VAN DE ADVIESFUNCTIE Geen
AGENDAPUNTEN IN HET KADER VAN DE BIJSTANDSFUNCTIE Na de vertoning van de in 1998 vervaardigde presentatie merkt mevr. Cornelissen op, dat sinds die tijd diverse ontwikkelingen plaats hebben gevonden, zoals de besluitvorming over de nieuwe ontsluiting Vondelingenplaat, die niet in deze TraceeMER zijn opgenomen.

2. TraceeMER RW15

Dhr. Van Helden

* Geeft aan dat het convenant onverkort moet blijven gelden (verwijst in het bijzonder naar de laatste pagina van het rapport van dS+V)


* Onderschrijft de brief van het dagelijks bestuur
Mevr. Van den Bergh

* Merkt op de TraceeMER-rapporten erg ingewikkeld te vinden

* Is het eens met de in de brief verwoorde aandachtspunten

* Kan zich voorstellen dat een luifel een goede oplossing kan zijn; stelt zich voor dit met IBT uit te werken


* Heeft vragen ten aanzien van de veiligheidseffecten
Dhr Spoor

* Heeft een zekere gelatenheid bemerkt ten aanzien van het proces

* Merkt op dat in de MERTracee niet de variant staat opgenomen, die naar verwachting gekozen zal worden


* Vindt de brief van het dagelijks bestuur uitstekend, in het bijzonder de laatste alinea

Mevr. Cornelissen

* Stelt dat het dagelijks bestuur beslist niet gelaten is

* Zal de koppeling met IBT op korte termijn bespreken

* Merkt op dat aan de stadsregio gemeld is dat een evt. wijziging van de 10-6 contour een probleem vormt


1. Ontwerpbestemmingsplan Botlekspoortunnel

Dhr. Spoor

* Stelt bovengrondse leidingen niet wenselijk te vinden
Dhr. Alders merkt op dat hiertoe reeds eerder besloten is.
1. Volkshuisvestingsmonitor/Voorraadbeleid

Dhr van Helden

* Pleit voor een totaaloverzicht op korte termijn en voor het actief gebruiken van de uitkomsten

Mevr. Van der Ham

* Ondersteunt de opmerking van dhr. Van Helden

* Vraagt aandacht voor het effect van scheef wonen en verkoopgegevens

Mevr. Zevenbergen

* Is blij met de gegevens


* Zou graag informatie willen over de vertrekredenen

* Stelt voor in verband met duidelijkheid en gelijkheid naar bewoners in plaats van de huidige regel, dat bij 50% leegstand een sloopbesluit genomen wordt in plaats hiervan een datum vast te stellen die iedereen recht geeft op verhuiskostenvergoeding.

Dhr. Elemans

* Zal trachten de vertrekredenen en de effecten van scheef wonen in de rapportages te laten opnemen


* Ziet de opmerkingen van mevr. Zevenbergen in het verlengde van de aangenomen motie over de verhuiskostenvergoeding; merkt op dat gelijke behandeling positief is, maar dat er anderzijds een contract is tussen maasoevers en de Vereniging van Bewonersraden, waar ook deze laatste niet van af willen wijken


* Nodigt mevr. Zevenbergen uit voor een informeel overleg over deze kwestie


1. Startnotitie ICT


Dhr. Spoor

* Vindt het een goede zaak dat Hoogvliet actief is met projecten

* Vraagt overlast van graafwerkzaamheden ten behoeve van leidingen zoveel mogelijk te beperken

Mevr. Zevenbergen

* Is grote voorstander van ICT


* Vraagt naar de bijgestelde planning van projecten

* Vindt het belangrijk dat het bedrijfsverzamelgebouw als eerste gerealiseerd wordt


* Vindt het belangrijk dat ook bewoners van Hoogvliet en het onderwijs van de projecten profiteren

Dhr van Helden

* Vraagt ook naar de planning


* Stelt voor loze leidingen aan te leggen om toekomstige ontwikkelingen mogelijk te maken

Dhr. Elemans

* Meldt dat de Nota E-commerce Binnenban in concept is aangeboden, maar bijgesteld moet worden


* Meldt dat het project Gadering in voorbereiding is

* Stelt dat het bedrijfsverzamelgebouw al vergaand voorbereid is

* Wijst op de overeenkomst met het Centrum voor Vakopleidingen en een bijdrage, die door mevr. Wouters (VVD) beschikbaar is gesteld voor Hoogvliet

Dhr. Reedijk

* Merkt op dat leidingen bij voorkeur niet onder wegen worden aangelegd om overlast bij werkzaamheden te voorkomen


* Merkt op dat het aanleggen van loze leidingen vooraf moeilijk is, gezien de inschatting van de behoefte, de financiering en het regelen van het gebruik.

AGENDAPUNTEN IN HET KADER VAN DE INFORMATIEFUNCTIE
1. IP TW deelplan 3
Geen opmerkingen.

2. Overdrachtsprocedure kapitaalswerken
Geen opmerkingen

3. Jaaroverzicht openbare verlichting 1999 Dhr. Spoor pleit voor het beperken van nagekomen lasten.
4. Jaarplan 2001 openbare verlichting
Mevr. Van der Ham
Is blij met de verlichting van de Welhoeksedijk; vraagt wanneer deze aangebracht wordt
Mevr. Cornelissen
Merkt op dat aan IBT gevraagd is een plan hiertoe te ontwikkelen; verwacht realisatie in de tweede helft van dit jaar
5. Aansluiting nieuw Gaderingviaduct op lokaal wegennet Mevr. Cornelissen meldt dat het fietspad aangepast is.
6. Verhuur en verkoopgegevens Humanitas
Dhr. Spoor bedankt voor de gegevens en zegt gerustgesteld te zijn Dhr de Raadt vraagt wanneer de zorg gerealiseerd wordt Mevr. Cornelissen zegt dat hierover een gesprek plaats zal vinden
7. Uitnodiging van Humanitas
De commissieleden Spoor, Van den Bergh, Hoenderop, De Raadt, van Helden en van der Ham melden zich aan.

8. Rapport reiniging semi-openbare terreinen Geen opmerkingen

9. Budgetten groen
Geen opmerkingen

10. Grondreservering Mandenmakerstraat
Geen opmerkingen

11. Grondreservering Koddeweg
Mevr. Cornelissen merkt op dat gekozen is voor de kleur staalblauw.


12. Wijziging inrichtingsplan Kapershoek IP 05-095 Geen opmerkingen

13. Afspraken 7 en 30 november 2001
Geen opmerkingen

14. REP-lijst

Bespreekpunten bezoek aan de Shell

* Kennismaking met de nieuwe directeur

* Toekomstige ontwikkelingen

* Aanzien van het Shellterrein

* Aanspreekpunt bij verkoop bedrijven

* Ontwikkeling incidenten

20. Rondvraag

Dhr. Van de Graaf

Merkt op dat hij de Kruisnetlaan mooi geworden vindt

Dhr Spoor

Heeft bemerkt dat soms overdag openbare verlichting brandt

Vraagt naar een verkeerstelling over het traject Aveling na afloop van de werkzaamheden

Mevr. Van der Ham

Vraagt naar de bestemming van de platanen Kapershoekseweg

Mevr. Cornelissen geeft aan dat half februari een uitspraak inzake het hoger beroep verwacht wordt.

De voorzitter sluit de vergadering om 22.25 uur.

Aldus goedgekeurd en vastgesteld d.d. 6 februari 2001

De secretaris De voorzitter

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie