Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare kennisgevingen gemeente Den Helder

Datum nieuwsfeit: 01-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Den Helder

Openbare kennisgevingen week 05

datum: week 05

Ingediende bouwaanvragen
Burgemeester en wethouders hebben aanvragen om een bouwvergunning ontvangen voor:


-het uitbreiden van de berging bij de woning Visstraat 47 (ontvangen 19 januari 2001);


-het veranderen van de garage/berging bij de woning op kavel 20 van de te bouwen woningen aan de Brinkostraat, in een slaapkamer/badkamer (ontvangen 22 januari 2001);


-het maken van een basisstation voor mobiele telefonie aan Het Nieuwe Diep 27B (ontvangen 22 januari 2001);


-het bouwen van een serre aan de woning Zwanenbalg 1319 (ontvangen 23 januari 2001);


-het wijzigen van de verdieping van de achtergevel van de woning Sluisdijkstraat 87 (ontvangen 23 januari 2001);


-het veranderen van de entree van de woning Treilerstraat 24 (ontvangen 23 januari 2001);


-het plaatsen van een antenne-installatie t.b.v. mobiele telefonie aan de Binnenhaven 65 (ontvangen 24 januari 2001);


-het verbouwen en uitbreiden van het vastgoedkantoor aan de Middenweg 152/154/156 (ontvangen 24 januari 2001);


-het maken van een kap op de berging bij de woning Wierbalg 1312 (ontvangen 24 januari 2001);


-het maken van een kap op de berging bij de woning Wierbalg 1313 (ontvangen 24 januari 2001).

Het gaat hier om een bekendmaking als bedoeld in artikel 41 van de Woningwet. De bouwplannen zijn in behandeling en om advies bij verschillende afdelingen en/of diensten. Wilt u toch een van deze bouwplannen inzien, maak dan eerst een telefonische afspraak met de afdeling Bouwen en Wonen (telefoon 671679).

Verleende bouwvergunningen/toegestane meldingsplichtige bouwwerken Burgemeester en wethouders hebben besloten dat het volgende meldingsplichtige bouwwerk mag worden uitgevoerd:


-het plaatsen van een tuinhuisje achter de woning Wethouder W. de Boerstraat 15 (verzenddatum 23 januari 2001).

Burgemeester en wethouders hebben bouwvergunning verleend voor:
-het wijzigen van de zolderverdieping van de woningen Cornelis Ditostraat 28 en 40 (verzenddatum 23 januari 2001);


-het wijzigen (legaliseren) van de indeling van het bedrijfspand met bovenwoning aan de Middenweg 123 (verzenddatum 23 januari 2001);


-het uitbreiden van de woning Schootenweg 14 (verzenddatum 23 januari 2001);


-het wijzigen van de zolderverdieping van de woningen Cornelis Ditostraat 49, 53,57

en 30 (verzenddatum 23 januari 2001);


-het veranderen van de raamindeling in de voorgevel van de woning Nieuwstraat 11 (verzenddatum 24 januari 2001);


-het uitbreiden van de woning Narcisstraat 8 (verzenddatum 23 januari 2001);


-het wijzigen van de voorgevel van het winkelpand aan de Middenweg 149 (verzenddatum 23 januari 2001);


-het uitbreiden van de woning Van Leeuwenhoekstraat 1 (verzenddatum 23 januari 2001);


-het veranderen en opknappen van de tuinmuur bij het Lidwinacomplex op de hoek Javastraat/Polderweg (verzenddatum 24 januari 2001).

Iedereen die door het verlenen van de bouwvergunningen

rechtstreeks in zijn belangen is getroffen kan, binnen zes weken na de dag waarop de betreffende vergunning is verzonden, bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. Wie dit tijdig doet kan bij de President van de rechtbank te Alkmaar (Postbus 251, 1800 BG) schorsing van dit besluit aanvragen.

Bouwplannen/Vrijstellingen
Burgemeester en wethouders van Den Helder hebben aanvragen om bouwvergunning ontvangen voor:


-het verbouwen en uitbreiden van de woning Wierbalg 1624;

-het maken van een erker aan de woning Wierbalg 2424 en het uitbreiden van de achterzijde van deze woning en het vergroten van de bijbehorende berging tot een garage/berging;


-het bouwen van een maritiem bedrijfsverzamelgebouw aan Het Nieuwe Werk.

Burgemeester en wethouders kunnen aan de eerstgenoemde twee bouwplannen alleen meewerken door het verlenen van vrijstelling op grond van het bepaalde in artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 3c derde lid (eerstgenoemd bouwplan), resp. artikel 3c, derde lid onder b1 (tweede bouwplan) van het bestemmingsplan Drooghe Weert - Zuid 1974, derde herziening. Aan laatstgenoemd bouwplan kunnen burgemeester en wethouders meewerken door het verlenen van vrijstelling als bedoeld in artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (oud). Burgemeester en wethouders zijn van plan deze vrijstellingen te verlenen. Heeft u hiertegen bedenkingen, dan kunt die u voor de onder 1 en 2 genoemde bouwplannen vanaf vrijdag 2 februari 2001 gedurende vier weken schriftelijk indie­ nen bij burgemeester en wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. Voor het onder 3 genoemde bouwplan is de termijn twee weken. De bouwplannen liggen gedurende deze termijnen ter inzage in het stadhuis aan de Drs. F. Bijlweg 20, bij de afdeling Bouwen en Wonen van de dienst Stadsontwikkeling en Beheer, op werkdagen van 08.00 uur tot 14.00 uur.

kapvergunning
Burgemeester en wethouders hebben een kapvergunning verleend aan de

dienst Stadsontwikkeling en Beheer, voor het kappen van een eik achter H. Treubstraat 21 t/m 29.

Bezwaar tegen het verlenen van deze vergunning kunt u schriftelijk tot 6 weken na de datum van publicatie van de vergunning indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. De stukken kunt u bij de Milieudienst inzien.

lastgevingen
Burgemeester en wethouders gelasten de eigenaar van de volgende aanhangwagens hun eigendommen binnen een week na de datum van deze publicatie van de openbare weg te verwijderen:


- de dichte, bruine aanhangwagen zonder kenteken, die gedurende een langere periode half op het trottoir van de parkeerplaats aan de eerste Emmadwarsstraat staat


- de oude aanhangwagen zonder kenteken, vol met stenen en ander afval , die gedurende langere periode in de Jan Hogerwerfstraat voor het PEN-huisje staat


- de in slechte staat verkerende autotrailer met wrak erop, die gedurende langere periode op de parkeerplaats aan de Kuiperstraat staat,


- de oude witte vouwwagen, merk Conway Camping, vol met afval en zonder kenteken, die gedurende langere periode op de grote parkeerplaats in de Nieuwstraat (beter bekend als het Ossepleintje) staat.

Komen zij deze lastgeving niet na, dan zullen burgemeester en wethouders de aanhangwagen op kosten van de eigenaar laten verwijderen. Ze zullen dan gedurende drie maanden worden opgeslagen. De eigenaren kunnen ze dan afhalen.

Meer informatie krijgt u bij de afdeling Stadsbeheer van de dienst Stadsontwikkeling & Beheer, telefoon 671890 of 671286, alleen van maandag t/m woensdag.

Milieu
Burgemeester en wethouders van Den Helder zijn van plan een vergunning volgens de Wet milieubeheer te verlenen aan:


- Stichting Stelling Den Helder, Postbus 502. Het gaat om een vergunning (artikel 8.1) voor het oprichten en/of in werking hebben van een nieuwe inrichting, bestemd als museum waarin tevens verbrandingsmotoren worden gebezigd, aan de Rijksweg ong. (Fort Westoever) (kadastraal bekend gemeente Den Helder, sectie K, nummer 842).


- In- en Verkoop Coöperatie van Visserijbenodigdheden Den Helder B.A., Het Nieuwe Werk 115. Het gaat om een vergunning (artikel 8.1) voor het veranderen van de inrichting of de werking daarvan, bestemd als in- en verkoopbedrijf van visserijbenodigdheden, aan Het Nieuwe Werk 115 (kadastraal bekend gemeente Den Helder, sectie C, nummer 6070, 6071en 6698 II 58).

Burgemeester en wethouders van Den Helder zijn tevens van plan de vergunning volgens de Wet milieubeheer van Van der Leede Beheer, Oostoeverweg 21 te weigeren. Het gaat om een vergunning (art. 8.1) voor het oprichten en/of in werking hebben van een service- unit annex herstelwerkplaats voor motorvoertuigen, aan de Oostoeverweg 27 a, (kadastraal bekend gemeente Den Helder, sectie I, nummers 105 en 174)

De aanvragen, de ontwerp-beschikkingen en andere terzake zijnde stukken liggen vanaf 3 februari 2001 tot 2 maart 2001 ter inzage, en wel op werkdagen tijdens kantooruren (08.00 - 14.00 uur) bij de Milieudienst, afdeling Milieuhygiëne (stadhuis, Drs. F. Bijlweg 20, Den Helder) en bij de Openbare Bibliotheek, Bernhardplein 76, Den Hel­ der (tijdens de openingsuren).

U kunt tegen zowel de aanvragen als de ontwerp-beschikkingen tot 2 maart 2001 schriftelijk bedenkingen indienen bij burgemeester en wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. U kunt daarbij verzoeken uw persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

U kunt voor 2 maart 2001 ook mondeling bedenkingen inbrengen. Er vindt dan een gesprek plaats waarbij de aanvrager aanwezig kan zijn. Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken, neem dan contact op met de Milieudienst, telefoon (0223) 671 611.

Hebt u op bovengenoemde wijze bedenkingen ingediend of bent u belanghebbende en kunt u aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest, dan kunt u naar aanleiding van de beschikking in beroep gaan bij de Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

DEN HELDER, 1 februari 2001.

drs. J.J. Staatsen, burgemeester.

drs. J.D. de Bruin, secretaris.

Laaste verandering: februari 01, 2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie