Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Inhoud CBS Statistisch 57e jaargang no. 4

Datum nieuwsfeit: 01-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek
Zoek soortgelijke berichten
Centraal Bureau voor de Statistiek

Statistisch Centraal Bureau voor de Statistiek Bulletin 57e jaargang no. 4 / 1 februari 2001

Inhoud Financiële instellingen en markten ­ Gemiddeld rendement van obligatieleningen, obligatie- en aan- delenindexcijfers, week no. 04. pag. 12

Overige gegevens pag. 1
Huishoudens en individuen ­ Consumentenconjunctuuronderzoek, januari 2001. pag. 2 Algemeen
­ Maandplanning sociaal-economische kerncijfers. . pag. 3 Prijzen ­ Rectificatie: Consumentenprijsindex, december 2000. pag. Bevolking 10 en 11 ­ Bevolkingsontwikkeling, november 2000 pag. 6 t/m 9

Gezondheid en maatschappelijk welzijn Bouwnijverheid ­ Ziekteverzuim inclusief zwangerschaps- en bevallingsverlof (ex- ­ Indexcijfers voor de herbouwkosten van woningen, (1995=100), clusief overheid), 3e kwartaal 2000. pag. 4 november 2000. pag. 3
­ Inputindexcijfers voor bouwkosten van woningen, november 2000. pag. 3
­ Werkzame personen bij particuliere architectenbureaus, ultimo Overige gegevens december 1999. pag. 4 (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen)

Verkrijgbaar is nieuw materiaal betreffende de volgende statistieken: Handel, horeca en reparatie ­ Werkelijke individuele consumptie door huishoudens, waarde- ­ Ontwikkeling van de omzetten (incl. BTW), de prijzen en de bere- mutaties, november 2000 kende hoeveelheden in de detailhandel, oktober 2000. pag. 5 ­ Werkelijke individuele consumptie door huishoudens, volume- mutaties, november 2000 Inl. tel. (045) 570 70 70.

Verklaring van de tekens Prijs: . = gegevens ontbreken; ­ = nihil; x = geheim; * = voorlopig cijfer. 145,00 ( 65,80) per jaar (excl. verzendkosten); los nummer 13,00 ( 5,90). ( ) achter de titel = nummer met de laatst gepubliceerde overeenkomstige tabel.
Informatie Auteursrecht Infoservice: tel. (045) 570 70 70; E-mail: (infoservice@cbs.nl) © CBS, Voorburg/Heerlen, 2001. Bronvermelding is verplicht. Website: www.cbs.nl; Conjunctuur: teletekst pag. 506 en 507 Verveelvoudiging voor eigen of intern gebruik is toegestaan. Redactie SB: CBS, Postbus 4000, 2270 JM Voorburg. V31867 ISSN: 0166­9680
Consumentenvertrouwen gedaald Indexen consumentenvertrouwen, economisch klimaat en koopbereidheid

index 40 Het vertrouwen van de consument in de economie is in januari 4 punten lager dan in december. Als rekening wordt gehouden met seizoeninvloeden bedraagt de daling zelfs 10 punten. Het oordeel 30 over het economisch klimaat is minder positief dan voorheen. De koopbereidheid neemt af, met name doordat consumenten de tijd 20 minder gunstig achten voor het doen van grote aankopen. Volgens de nieuwste cijfers van het CBS blijft het oordeel van de consu- 10 ment over zijn eigen financiën onverminderd positief.

Oordeel economisch klimaat negatiever 0 De consument beoordeelt in januari het economisch klimaat min- der gunstig dan in december. Vooral de verwachting voor de -10 komende twaalf maanden verslechtert. Het oordeel over de afge- lopen twaalf maanden is iets positiever dan vorige maand. Wan- -20 neer echter rekening wordt gehouden met seizoeninvloeden, is j f m a m j j a s o n d j f m a m j j a s o n d j sprake van een negatiever oordeel over het afgelopen jaar. 1999 2000 2001

consumenten- economisch koop- Koopbereidheid loopt terug vertrouwen klimaat bereidheid De koopbereidheid is in januari lager dan een maand eerder, zeker als rekening wordt gehouden met seizoeninvloeden. Dit hangt geheel samen met het feit dat de consument de tijd duidelijk minder gunstig acht voor het doen van grote aankopen. Daarbij het Consumenten Conjunctuuronderzoek vijf vragen gesteld aan gaat het om de aanschaf van bijvoorbeeld koelkasten, televisies en ongeveer duizend personen. computers. De ondervraagden kunnen vinden dat het beter gaat (de `optimis- ten'), dat het slechter gaat (de `pessimisten') of dat de situatie ge- Oordeel financiële positie stabiel lijk blijft. Als er evenveel optimistische als pessimistische consu- Het oordeel over de eigen financiële situatie is stabiel. Zowel over menten zijn, heeft de index de waarde nul. Een waarde van tien de afgelopen als over de komende twaalf maanden blijft de consu- betekent dat de optimisten een meerderheid van tien procent heb- ment onverminderd positief. Het aantal consumenten dat vindt dat ben ten opzichte van de pessimisten. er sprake is van een verbetering is ruim groter dan het aantal dat Twee van de vragen gaan over de economische situatie in het een verslechtering aangeeft. algemeen. Het CBS berekent uit de antwoorden hierop de indicator van het economisch klimaat. De overige drie vragen gaan over de Technische toelichting financiële situatie van het eigen huishouden. Daaronder is ook de De index van het consumentenvertrouwen geeft aan in hoeverre vraag of de tijd gunstig is voor aankopen van duurzame goederen. huishoudens vinden dat het economisch gezien beter of slechter De antwoorden op deze drie vragen worden samengevat in de gaat. Het consumentenvertrouwen wordt bepaald op basis van de indicator van de koopbereidheid. mening van huishoudens over het algemene economische klimaat Het Consumenten Conjunctuur Onderzoek wordt vanaf mei 2000 en over de eigen koopbereidheid. Maandelijks worden hierover in medegefinancierd door de Europese Gemeenschap.

Consumentenconjunctuuronderzoek 1) (04)

Jan. Febr. Maart April Mei Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec.

Index van consumentenvertrouwen 2)

1994 ­18 ­16 ­14 ­11 ­8 ­6 ­5 3 6 ­3 ­2 ­8 1995 ­1 5 5 2 6 2 5 11 8 8 4 ­3 1996 4 ­2 ­8 ­8 ­2 ­1 4 5 8 8 2 1 1997 12 12 13 13 16 16 18 19 19 16 14 12 1998 20 19 23 20 25 25 25 24 16 4 4 5 1999 8 6 7 9 11 10 15 16 23 23 20 20 2000 28 24 25 26 25 27 25 26 24 23 17 19 2001 15

Index van het economisch klimaat 2)

1994 ­42 ­36 ­28 ­23 ­20 ­13 ­12 5 16 1 0 ­8 1995 1 7 9 2 9 1 3 14 11 13 7 ­1 1996 4 ­12 ­23 ­26 ­11 ­8 ­2 ­2 9 14 2 6 1997 18 13 13 15 23 18 21 23 24 23 20 16 1998 24 24 30 24 30 28 28 26 11 ­13 ­11 ­8 1999 ­3 ­7 ­8 ­9 ­3 ­4 6 6 24 24 17 18 2000 33 25 27 30 26 27 25 24 23 21 14 14 2001 10

Index van de koopbereidheid 2)

1994 ­1 ­3 ­4 ­3 0 ­2 ­1 1 ­1 ­5 ­4 ­7 1995 ­2 3 2 2 4 3 7 9 7 5 2 ­4 1996 4 4 2 5 3 4 8 9 7 5 2 ­2 1997 8 11 12 11 11 14 16 16 16 12 11 8 1998 17 15 19 18 21 22 22 22 20 15 14 13 1999 15 16 17 20 20 20 21 22 22 22 22 21 2000 24 23 23 24 24 27 25 27 25 24 19 22 2001 19

1) Dit onderzoek wordt medegefinancierd door de Europese Gemeenschap; netto steekproef aantal is 954 in de maand januari 2001.Door omstandigheden omvat het on- derzoek over de maand juni 2000, 543 geënquêteerden. Normaal gesproken maken ongeveer 900 personen deel uit van de steekproef. Door de kleinere steekproefom- vang zijn de onnauwkeurigheidsmarges bij de uitkomsten iets groter dan gebruikelijk. 2) Voor berekeningswijze van deze index zie de publikatie Gebruikershandboek Consumentenconjunctuuronderzoek 1972­1992 (SDU/uitgeverij, 1994 .Met ingang van ja- nuari 1994 worden de indexen met terugwerkende kracht gepresenteerd als een saldo met als minimum ­100 en als maximum +100.

2 Centraal Bureau voor de Statistiek
Indexcijfers voor de herbouwkosten van woningen, incl. BTW (1995=100) (2000, no.50)

jan. febr. maart april mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec.

1996 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 1997 102 102 102 102 102 103 103 103 104 104 104 104 1998 105 105 105 106 106 106 106 106 106 106 106 106 1999 107 107 107 107 107 108 108 108 108 108 109 109 2000 111 111 111 111 112 111 112 112 113 113 112

Met ingang van 2000 wordt de reeks berekend en gepubliceerd op basis van 1995=100. De nieuwe cijfers kunnen aan de oude reeks worden gekoppeld met de factor 1.134. Deze indexcijfers zijn speciaal ontwikkeld voor het indexeren van de verzekerde waarde van woningen in opstalverzekeringen. Zie voor een toelichting op de cijfers het artikel `Een samengesteld gewogen indexcijfer voor de herbouwkosten van woningen' in de Maandstatistiek bouwnijverheid van ok- tober 1993.

Inputindexcijfers voor de bouwkosten van woningen (1995=100) 1) (2000, no.50)

jan. febr. maart april mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec. jaar

totaal
1998* 104,7 104,8 104,8 105,0 105,1 105,1 105,4 105,4 105,4 105,3 105,3 105,2 105,1 1999* 105,6 105,6 105,7 106,3 106,3 106,4 107,3 107,3 107,4 107,5 107,6 108,0 106,7 2000* 109,4 109,5 109,5 110,0 110,0 110,2 111,6 111,6 111,7 111,8 111,8

waarvan

loon
1998* 107,8 107,8 107,8 108,1 108,1 108,1 109,2 109,2 109,2 109,2 109,0 109,0 108,5 1999* 109,5 109,5 109,6 110,7 110,7 110,7 112,5 112,5 112,5 112,7 112,7 112,7 111,3 2000* 113,7 113,7 113,7 113,8 113,8 114,0 115,4 115,4 115,4 115,1 115,1

materiaal
1998 102,3 102,4 102,4 102,6 102,7 102,8 102,5 102,5 102,4 102,2 102,3 102,2 102,4 1999 102,5 102,5 102,6 102,9 102,9 103,0 103,2 103,2 103,3 103,5 103,6 104,4 103,2 2000 106,1 106,2 106,3 107,1 107,1 107,2 108,6 * 108,7 * 108,8 * 109,2 * 109,2 *

1) Een inputindexcijfer volgt de prijsontwikkeling van de kostenbestanddelen, zoals materiaal, materieel en loon. Deze reeks is berekend als een gewogen gemiddelde uit de ontwikkeling van de loonkosten in de bouwnijverheid en een pakket bouwmaterialen dat in de woningbouw wordt toegepast. Voor de weging van de lonen en materialen is gebruik gemaakt van de uitkomsten van de Produktiestatistiek bouwnijverheid 1995. Mutaties in de kosten van materieel, algemene kosten en winst & risico zijn in deze cijfers niet opgenomen. Zie voor een toelichting op de tabel het artikel `Inputindexcijfers voor de bouwkosten van woningen' in de Maandstatistiek bouwnijverheid van juli 1999.

Maandplanning sociaal-economische kerncijfers

Het CBS publiceert een jaarplanning en een halfjaarplanning van zijn persberichten. Deze geven een indicatie van het moment waarop nieuwe cijfers beschikbaar komen. De weekplanning geeft nauwkeurig weer op welke dag een persbericht gepubliceerd zal worden. Als een uitbreiding van de dienstverlening publiceert het CBS voortaan ook maandelijks de publicatiedata van een aantal sociaal-economische kerncijfers voor de komende vijf maanden. Nieuwe cijfers over lonen en bevolking worden gepubliceerd in het Statistisch Bulletin. Nieuwe cijfers over werkgelegeheid worden gepubliceerd op de internet-site van het CBS (www.cbs.nl). De overige sociaal-economische kerncijfers worden als persbericht uitgebracht.

Onderwerp Publicatiedatum

2001

februari maart april mei juni

Kwartaalrekeningen 15 (4e kw 00) 1) 12 (4e kw 00) 2) 18 (1e kw 01) 1) Industriële productie 08 (12­00) 10 (01­01 ­ 02­01) 10 (03­01) 11 (04­01) Werkgelegenheid 30 (4e kw 00) 29 (1e kw 01) Werkloosheid 16 (11­00 ­ 01­01) 16 (12­00 ­ 02­01) 19 (01­01 ­ 03­01) 17 (02­01 ­ 04­01) 20 (03­01 ­ 05­01) Lonen * 22 (01­01) 29 (02­01) 26 (03 01) 31 (04­01) 28 (05­01) Consumentenprijzen 09 (01­01) 09 (02­01) 06 (03­01) 11 (04­01) 08 (05­01) Producentenprijzen 28 (01­01) 30 (02­01) 27 (03­01) 30 (04­01) 29 (05­01) Buitenlandse handel 20 (12­00) 28 (01­01) 25 (02­01) 29 (03­01) 27 (04­01) Bevolking * 22 (12­00) 01 (01­01) 22 (02­01) 26 (03­01) 23(04­01) 21 (05­01)

tussen haakjes staat de verslagperiode

* gepubliceerd in het Statistisch Bulletin, beschikbaar op het Internet (www.cbs.nl) 1) eerste raming
2) definitieve cijfers

Statistisch bulletin 4 (CBS) 1/2/2001 3
Werkzame personen bij particuliere architectenbureaus (2000, no 17)

Werkzame personen Aantal betrokken Directie Stafmedewerkers Overige medewerkers Totaal architecten- bureaus architect niet architect architect niet architect technisch administratief enz.

Gedurende de betrokken periode

In dienst getreden
Oktober 1999­september 2000 117 46 243 149 1 100 285 1 940 996

Vertrokken
Oktober 1999­september 2000 69 33 166 110 709 191 1 278 776

w.o. door minder werk
Oktober 1999­september 2000 6 5 26 21 78 13 149 99

Bezetting 1)
Ultimo september 2000 2 681 600 1 292 902 7 135 1 620 14 229 2 420

1) inclusief administratieve correcties

Ziekteverzuim inclusief zwangerschaps- en bevallingsverlof (exclusief overheid) (2000, no. 44)

1999 2000

1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. 1e kw. 2e kw. 3e kw.Totaal 6,0 6,5 5,6 5,5 6,2 6,5 5,9 5,8

Bedrijfssector 1)

01-05 Landbouw en visserij 3,9 4,3 3,2 3,8 4,4 4,2 4,3 4,0 10-45 Industrie en bouwnijverheid 6,2 6,7 5,9 5,6 6,7 6,7 6,1 5,8 50-74 Commerciële dienstverlening 5,2 5,7 4,9 4,8 5,3 5,7 5,2 5,2 75-93 Niet-commerciële dienstverlening 8,1 8,9 7,7 7,6 8,3 8,7 8,0 7,6

Bedrijfstak 1)

10-14 Delfstoffenwinning 4,4 4,7 4,3 3,6 4,8 5,0 4,3 4,1 15-37 Industrie 6,8 7,4 6,5 6,2 7,2 7,3 6,6 6,2 40-41 Energie- en waterleidingbedrijven 6,4 7,1 6,1 5,4 7,1 8,1 6,3 6,3 45 Bouwnijverheid 5,1 5,4 4,6 4,5 5,7 5,3 5,0 4,9

50-52 Handel 4,5 4,8 4,3 4,3 4,7 5,3 4,8 4,7 55 Horeca 3,7 4,2 3,6 3,3 3,7 4,4 3,8 4,7 60-64 Vervoer en communicatie 6,1 6,6 5,8 5,8 6,3 6,3 5,3 5,5 65-67 Financiële instellingen 5,4 5,6 5,0 5,4 5,5 6,4 5,6 5,5 70-74 Zakelijke dienstverlening 5,9 6,6 5,6 5,4 6,0 6,1 5,9 5,8

85 Gezondheids- en welzijnszorg 9,2 10,0 8,9 8,6 9,4 10,0 9,0 8,6 90-93 Cultuur en overige dienstverlening 5,1 5,9 4,3 5,0 5,3 5,3 5,2 5,1

Bedrijfsklasse 1)

15-16 Voedings- en genotmiddelenindustrie 6,5 6,8 6,3 6,1 6,8 6,4 5,8 5,7 22 Grafische industrie 5,7 6,1 5,4 5,0 6,2 5,8 5,6 5,5 23-25 Aardolie- en chemische industrie 5,7 6,3 5,4 5,0 6,0 6,6 5,7 5,5 27-35 Metaal- en elektrotechnische industrie 5,9 6,3 5,5 5,4 6,3 6,5 5,8 5,4 Rest industrie 2) 9,3 10,1 9,1 8,4 9,7 9,9 9,0 8,3

50 Autohandel en -reparatie 3,7 3,8 3,6 3,6 3,7 4,3 4,1 3,7 51 Groothandel 4,2 4,4 3,9 3,9 4,4 4,8 4,6 4,3 52 Detailhandel 5,0 5,3 4,7 4,7 5,1 5,7 5,1 5,1

60 Openbaar vervoer en wegvervoer 5,5 5,9 5,5 5,3 5,2 5,5 4,8 5,2 61-64 Rest vervoer en communicatie 6,6 7,1 6,0 6,2 7,2 7,0 5,8 5,8

747 Schoonmaakbedrijven 7,8 7,9 7,8 8,0 7,5 8,3 7,8 7,3 Rest zakelijke dienstverlening 5,5 6,3 5,2 4,9 5,7 5,7 5,6 5,6

8511 Ziekenhuizen 8,8 9,5 8,3 8,0 9,2 9,8 8,7 8,2 8531 Verpleeg- en bejaardentehuizen 10,0 10,7 9,9 9,3 10,2 11,0 10,0 9,3 Rest gezondheids- en welzijnszorg 8,7 9,6 8,3 8,2 8,7 9,2 8,3 8,1

Bedrijfsgrootte

Bedrijven met 1­9 werknemers 3,3 3,2 3,0 3,6 3,4 3,5 3,2 3,2 Bedrijven met 10-99 werknemers 4,9 5,3 4,7 4,4 5,2 5,3 4,9 4,8 Bedrijven met 100 werknemers en meer 7,8 8,4 7,4 7,1 8,2 8,7 7,8 7,5

Verzekeringsvorm

Volledig eigen-risicodrager 7,1 7,6 6,7 6,5 7,5 7,8 7,1 6,8 Gedeeltelijk herverzekerd 5,4 6,1 4,9 5,1 5,6 5,9 5,5 5,3 Volledig herverzekerd 4,3 4,7 4,0 4,2 4,2 4,5 4,1 4,1

1) Indeling naar economische activiteit volgens de Standaard bedrijfsindeling. 2) Inclusief sociale werkvoorziening.

4 Centraal Bureau voor de Statistiek
Ontwikkeling van de omzetten (incl. BTW), de prijzen en de berekende hoeveelheden in de detailhandel 1) (2000, no. 51)

Indexcijfers (1995=100) Wijzigingen in % 2)

1999 2000 sept. 2000 okt. 2000 jan. 2000­ t.o.v. t.o.v. okt. 2000 mei juni juli aug. sept. okt. sept. 1999 okt. 1999 t.o.v. jan. 1999­ okt. 1999

Detailhandel (SBI 521 t/m 526)
Geldomzet 121 132 129 125 123 130 127 8,9 1,2 4,6 Prijs 104 106 105 103 104 106 106 1,5 1,1 0,6 Hoeveelheid 116 124 122 121 118 122 121 7,3 0,1 4,0

w.v. met hoofdactiviteit

Detailhandel in winkel (SBI 521 t/m 525)
Geldomzet 121 133 130 125 123 130 128 8,5 0,9 4,5 Prijs 104 106 105 103 104 106 105 1,5 1,0 0,5 Hoeveelheid 117 125 123 121 118 122 121 6,9 ­0,1 3,9 w.v. met hoofdactiviteit

Detailhandel in voedings- en genotmiddelen
(SBI 5211 en 522)
Geldomzet 111 114 118 110 114 115 109 6,3 ­1,2 2,1 Prijs 106 106 107 106 107 107 108 2,0 2,8 0,5 Hoeveelheid 105 107 111 103 106 108 102 4,3 ­3,9 1,6 w.o. met hoofdactiviteit

Voedings- en genotmiddelen algemeen assortiment (SBI 5211)
Geldomzet 114 117 122 113 117 119 113 7,1 ­1,4 2,2 Prijs 105 106 106 106 106 106 107 1,8 2,7 0,4 Hoeveelheid 109 111 115 107 111 113 106 5,2 ­4,0 1,9

Vlees en vleeswaren (SBI 5222.1)
Geldomzet 92 93 97 87 91 90 88 1,9 ­3,8 0,5 Prijs 104 104 105 105 105 106 107 1,8 2,0 0,8 Hoeveelheid 88 89 92 83 87 85 83 0,1 ­5,6 ­0,3

Dranken (SBI 5225)
Geldomzet 103 102 111 101 105 102 97 7,5 ­0,9 5,0 Prijs 105 106 107 107 106 106 107 1,9 2,9 2,1 Hoeveelheid 98 96 104 94 99 96 91 5,4 ­3,7 2,8

Detailhandel in duurzame en overige non-food
consumptiegoederen (SBI 5212 en 523 t/m 525)
Geldomzet 129 146 138 137 129 140 141 9,9 2,1 5,9 Prijs 103 106 105 101 102 106 104 1,2 ­0,3 0,5 Hoeveelheid 125 138 132 135 126 133 135 8,6 2,4 5,4 w.o. met hoofdactiviteit

Drogisterij-artikelen (SBI 5232.1)
Geldomzet 134 147 149 144 138 141 136 9,0 ­2,6 6,7 Prijs 107 108 108 108 108 109 109 1,3 1,8 1,5 Hoeveelheid 126 136 138 134 128 130 125 7,6 ­4,3 5,1

Bovenkleding (SBI 5242.1 t/m 5242.4)
Geldomzet 120 139 120 113 104 147 154 17,5 0,0 3,6 Prijs 105 111 106 92 97 109 110 ­1,4 0,2 ­1,5 Hoeveelheid 115 125 114 123 108 135 140 19,1 ­0,2 5,1

Textiel algemeen assortiment (textielsupermarkten) (SBI 5242.7)
Geldomzet 103 132 106 97 82 107 119 8,9 ­12,6 1,6

Schoeisel (SBI 5243.1)
Geldomzet 119 163 133 127 118 151 151 19,7 2,2 6,3 Prijs 107 113 111 100 102 112 100 0,4 ­10,0 ­0,6 Hoeveelheid 111 145 120 127 115 135 151 19,2 13,6 7,0

Meubelen, woningtextiel, verlichtingsartikelen en vloerbedekking (SBI 5244.1 t/m 5244.4 en 5249.7) Geldomzet 135 135 137 140 128 133 153 4,2 5,5 4,8 Prijs 105 107 107 108 108 109 109 3,4 3,6 2,3 Hoeveelheid 129 126 128 130 119 123 140 0,8 1,8 2,4

Glas, porcelein en aardewerk en overige huishoudelijke artikelen (SBI 5244.5 t/m 5244.7) Geldomzet 113 111 108 103 104 101 106 ­3,2 ­0,6 ­0,4 Prijs 102 104 103 103 103 103 103 0,2 0,3 0,5 Hoeveelheid 110 107 105 101 101 98 103 ­3,4 ­0,9 ­0,9

Wit-, bruingoed, geluidsdragers en computers (SBI 5245.1 t/m 5245.3, 5245.6 en 5249.4) Geldomzet 135 139 145 149 137 143 150 10,0 6,2 10,4 Prijs 91 91 91 90 90 90 91 0,1 0,3 ­1,1 Hoeveelheid 148 153 160 165 152 158 166 9,9 5,8 11,6

Doe-het-zelf artikelen (SBI 5246)
Geldomzet 133 161 152 147 139 139 143 6,5 2,6 7,6 Prijs 104 106 106 106 106 107 100 2,0 ­4,6 0,9 Hoeveelheid 128 152 144 138 131 131 142 4,4 7,6 6,6 w.o. met hoofdactiviteit

Bouwmarkten (SBI 5246.8)
Geldomzet 132 157 150 152 152 133 136 6,4 1,5 7,4 Prijs 106 108 108 108 108 109 100 1,6 ­6,0 0,7 Hoeveelheid 124 146 139 141 141 122 135 4,7 8,0 6,7

Detailhandel niet in winkel (SBI 526)
Geldomzet 112 115 115 114 133 141 122 13,6 6,0 4,0 w.o.
Postorderbedrijven (SBI 5261)
Geldomzet 121 125 119 133 202 191 143 27,7 13,1 14,5

1) Met uitzondering van de apotheken (SBI 5231).
2) Wijzigingen t.o.v. dezelfde maand(en) van het vorig jaar en berekend m.b.v. niet-afgeronde indexcijfers.

Statistisch bulletin 4 (CBS) 1/2/2001 5
I. Stand en loop van de bevolking (2000, no. 51)

November November Jan.­nov. Jan­-nov. November November Jan.­nov. Jan.­nov. 1999 2000* 1999 2000* 1999 2000* 1999 2000*

Absoluut 0/00 1)

Bevolking aan het begin van de periode 15 848 392 15 967 281 15 760 225 15 863 950

Levendgeborenen 15 983 16 982 184 018 190 496 12,3 13,0 12,7 13,1 w.v. 1e kind 7 611 8 096 85 920 88 413 5,8 6,2 5,9 6,1 2e kind 5 553 5 941 65 636 68 315 4,3 4,5 4,5 4,7 3e kind 1 956 2 079 22 852 23 701 1,5 1,6 1,6 1,6 4+ kind 863 866 9 610 10 067 0,7 0,7 0,7 0,7

Overledenen 11 104 11 338 127 667 128 446 8,5 8,7 8,8 8,8 w.v. mannen 5 455 5 585 62 692 62 799 8,5 8,6 8,8 8,7 vrouwen 5 649 5 753 64 975 65 647 8,6 8,7 8,9 8,9

Immigratie 10 326 11 231 109 926 120 971 7,9 8,6 7,6 8,3 Emigratie 4 448 4 554 54 191 56 097 3,4 3,5 3,7 3,8 Saldo correcties ­2 015 ­1 448 ­15 177 ­12 720 ­1,5 ­1,1 ­1,0 ­0,9

Totale bevolkingsgroei 8 742 10 873 96 909 114 204 6,7 8,3 6,7 7,9

Bevolking aan het einde van de periode 15 857 134 15 978 154 15 857 134 15 978 154

1) De cijfers zijn op jaarbasis en per 1 000 van de gemiddelde (totale dan wel mannelijke of vrouwelijke) bevolking bepaald.

II. Stand en loop van de niet-Nederlandse bevolking

November November Jan.­nov. Jan.­nov. November November Jan.­nov. Jan.­nov. 1999 2000* 1999 2000* 1999 2000* 1999 2000*

Absoluut 0/00 1)

Bevolking aan het begin van de periode 653 914 663 210 662 372 651 532

Levendgeborenen 802 778 9 362 9 133 14,9 14,3 15,5 15,2 w.v. 1e kind 350 343 3 894 3 923 6,5 6,3 6,5 6,5 2e kind 243 207 2 831 2 641 4,5 3,8 4,7 4,4 3e kind 115 131 1 496 1 454 2,1 2,4 2,5 2,4 4+ kind 94 97 1 141 1 115 1,7 1,8 1,9 1,8

Overledenen 147 156 1 881 1 806 2,7 2,9 3,1 3,0 w.v. mannen 92 96 1 163 1 122 3,3 3,4 3,7 3,6 vrouwen 55 60 718 684 2,1 2,3 2,5 2,4

Immigratie 7 351 8 468 72 160 81 977 136,8 155,5 119,8 136,0 Emigratie 1 415 1 433 18 837 18 906 26,3 26,3 31,3 31,4 Saldo correcties ­1 750 ­867 ­13 610 ­8 432 ­32,6 ­15,9 ­22,6 ­14,0

Saldo wijzigingen van nationaliteit ­4 780 ­4 557 ­55 591 ­48 055 ­88,9 ­83,7 ­92,3 ­79,7

Totale bevolkingsgroei 61 2 233 ­8 397 13 911 1,1 41,1 ­13,9 23,3

Bevolking aan het einde van de periode 653 975 665 443 653 975 665 443

1) De cijfers zijn op jaarbasis en per 1 000 van de gemiddelde (totale dan wel mannelijke of vrouwelijke) niet-Nederlandse bevolking bepaald.

6 Centraal Bureau voor de Statistiek
III. Buitenlandse migratie van Nederlanders en niet-Nederlanders naar geboorteland

Immigratie Emigratie

November November Jan.­nov. Jan.­nov. November November Jan.­nov. Jan.­nov. 1999 2000* 1999 2000* 1999 2000* 1999 2000*

Totaal 1) 10 326 11 231 109 926 120 971 4 448 4 554 54 191 56 097

Nederlanders 2 975 2 763 37 766 38 994 3 033 3 121 35 354 37 191 w.v. met geboorteland
Nederland 1 620 1 461 21 464 20 738 2 279 2 360 27 504 29 094 Overige EU-landen 173 153 2 092 1 977 109 96 1 280 1 245 Overig Europa 69 68 786 800 93 69 763 731

Nederlandse Antillen + Aruba 659 618 7 891 9 365 171 187 1 796 1 734 Suriname 117 108 1 305 1 425 66 54 641 585 Overig Amerika 113 129 1 437 1 840 57 61 721 717

Azie 110 111 1 455 1 395 123 108 1 321 1 281 Afrika 94 101 1 110 1 195 109 171 1 129 1 597 Oceanie 20 14 226 259 26 15 199 207

Niet-Nederlanders 1) 7 351 8 468 72 160 81 977 1 415 1 433 18 837 18 906 w.v. met geboorteland
Belgie 159 159 1 791 1 729 74 67 783 816 BR Duitsland 395 401 4 142 4 224 197 245 2 579 2 631 Verenigd Koninkrijk 423 536 4 157 4 838 122 131 1 867 1 820 Overige EU-landen 1) 925 1 000 9 054 9 731 284 314 3 928 4 357 Voormalig Joegoslavie 402 417 3 685 4 022 52 65 444 619 Voormalige Sovjet-Unie 360 582 2 565 4 976 24 28 221 294 Turkije 427 449 4 017 4 485 53 58 592 532 Overig Europa 334 451 3 190 4 343 85 85 1 142 1 155

Suriname 160 205 1 680 1 949 15 11 165 149 VS van Amerika 301 217 2 907 2 952 71 81 1 555 1 456 Overig Amerika 300 342 3 083 3 277 70 68 849 867

Afghanistan 375 476 5 161 3 906 1 3 20 29 China 165 283 1 605 2 313 18 5 181 180 Irak 343 372 3 045 3 634 10 3 115 76 Iran 116 203 981 1 455 6 3 85 59 Japan 130 85 1 181 1 213 53 56 954 948 Overig Azie 631 746 6 430 7 384 109 73 1 433 1 377

Egypte 37 48 525 409 4 1 59 61 Marokko 439 234 4 056 4 056 39 36 437 339 Somalie 159 186 1 465 1 670 8 2 50 32 Zuid-Afrika 69 85 940 925 42 20 413 280 Overig Afrika 629 873 5 607 7 477 36 38 598 468

Oceanie 72 118 893 1 009 42 40 367 361

1) Immigratie inclusief in Nederlandse asielzoekerscentra geboren kinderen.

IV. Buitenlandse migratie van Nederlanders en niet-Nederlanders naar land van herkomst resp. bestemming

Immigratie Emigratie

November November Jan.­nov. Jan.­nov. November November Jan.­nov. Jan.­nov. 1999 2000* 1999 2000* 1999 2000* 1999 2000*

Totaal 1) 10 326 11 231 109 926 120 971 4 448 4 554 54 191 56 097

Nederlanders 2 975 2 763 37 766 38 994 3 033 3 121 35 354 37 191 w.v. uit/naar
Belgie 283 256 3 424 3 342 508 575 5 195 6 164 BR Duitsland 274 265 3 433 2 945 358 398 3 702 4 089 Verenigd Koninkrijk 130 160 2 049 2 051 232 333 2 912 3 681 Overige EU-landen 403 363 4 132 4 298 536 513 6 553 6 434 Overig Europa 201 152 2 364 2 206 177 174 2 321 2 320

Nederlandse Antillen + Aruba 818 753 10 470 12 045 302 259 3 541 3 379 Suriname 98 97 1 257 1 272 71 53 638 565 Verenigde Staten van Amerika 190 130 2 299 2 302 199 194 2 933 2 884 Overig Amerika 136 128 1 682 1 913 163 130 1 957 1 878

Azie 203 217 3 172 2 974 202 184 2 396 2 586 Afrika 178 176 2 517 2 610 119 171 1 771 1 844 Oceanie 61 66 967 1 036 166 137 1 435 1 367

Niet-Nederlanders 1) 7 351 8 468 72 160 81 977 1 415 1 433 18 837 18 906 w.o. uit/naar
EU-landen 2 100 2 354 20 507 22 259 703 748 9 231 9 626 Overig Europa 1 493 1 858 13 482 17 745 206 243 2 317 2 485 Amerika 778 764 7 825 8 252 196 180 2 926 2 998 Azie 1 676 2 075 17 666 19 182 165 141 2 598 2 438 Afrika 1 238 1 314 11 802 13 564 93 77 1 327 932 Oceanie 66 103 878 975 52 44 438 427

1) Immigratie inclusief in Nederlandse asielzoekerscentra geboren kinderen.

Statistisch bulletin 4 (CBS) 1/2/2001 7
VI. Saldo administratieve correcties van Nederlanders en niet-Nederlanders naar geboorteland

November November Jan.­nov. Jan.­nov. 1999 2000* 1999 2000*

Totaal ­2 294 ­1 448 ­18 284 ­12 720

Nederlanders ­904 ­581 ­7 471 ­4 288 w.v. met geboorteland
Nederland ­529 ­322 ­4 347 ­2 233 Overige EU-landen ­28 ­10 ­225 ­119 Overig Europa ­32 ­27 ­235 ­153

Nederlandse Antillen + Aruba ­62 ­53 ­639 ­361 Suriname ­66 ­50 ­463 ­266 Overig Amerika ­12 ­15 ­264 ­160

Azie ­55 ­39 ­428 ­277 Afrika ­113 ­65 ­808 ­697 Oceanie ­7 0 ­62 ­22

Niet-Nederlanders ­1 390 ­867 ­10 813 ­8 432 w.v. met geboorteland
Belgie ­21 ­19 ­180 ­166 BR Duitsland ­72 ­49 ­680 ­445 Verenigd Koninkrijk ­135 ­100 ­1 266 ­910 Overige EU-landen ­212 ­166 ­1 894 ­1 554 Voormalig Joegoslavie ­32 ­9 ­209 ­311 Voormalige Sovjet-Unie ­16 ­21 ­185 ­223 Turkije ­61 ­14 ­670 18 Overig Europa ­57 ­37 ­470 ­409

Suriname ­30 ­23 ­247 ­116 Verenigde Staten van Amerika ­98 ­69 ­565 ­586 Overig Amerika ­66 ­38 ­447 ­358

Afghanistan ­12 ­15 ­114 ­88 China ­45 ­14 ­202 ­176 Irak ­57 ­18 ­416 ­353 Iran ­11 ­12 ­84 ­93 Japan ­5 ­5 ­183 ­119 Overig Azie ­158 ­99 ­960 ­957

Egypte ­12 ­12 ­161 ­66 Marokko ­70 ­30 ­576 ­268 Somalie ­29 ­28 ­279 ­248 Zuid-Afrika ­29 ­9 ­110 ­112 Overig Afrika ­147 ­60 ­804 ­738

Oceanie ­15 ­20 ­111 ­154

8 Centraal Bureau voor de Statistiek
VII. Binnen Nederland verhuisde personen

Novemer 1999 Novemer 2000* Jan.­nov. 1999 Jan­-nov. 2000*

Totaal w.o. Totaal w.o. Totaal w.o. Totaal w.o. in gezins- in gezins- in gezins- in gezins- verband (%) verband (%) verband (%) verband (%)

Totaal 142 136 46,4 132 224 44,1 1 550 532 45,0 1 457 641 44,4 w.v.
binnen gemeenten 89 906 50,8 81 541 48,2 966 428 49,0 890 300 48,1 tussen gemeenten 52 230 39,0 50 683 37,5 584 104 38,3 567 341 38,5 w.v.
binnen provincies 31 502 41,3 30 274 39,7 338 618 40,4 330 994 40,2 tussen provincies 20 728 35,4 20 409 34,2 245 486 35,4 236 347 36,0

VIII. Huwelijkssluiting, geregistreerd partnerschap en echtscheiding

November November Jan.­nov. Jan.­nov. November November Jan.­nov. Jan.­nov. 1999 2000* 1999 2000* 1999 2000* 1999 2000*

Absoluut 0/00 1)

Huwende mannen 2) 4 538 4 259 81 514 79 138 7,0 6,6 11,4 11,0 w.v.
niet eerder gehuwd 3 355 3 113 65 921 63 508 5,2 4,8 9,2 8,8 voorheen gescheiden 1 043 1 027 13 966 13 989 1,6 1,6 2,0 1,9 voorheen verweduwd 140 119 1 627 1 641 0,2 0,2 0,2 0,2

Huwende vrouwen 2) 4 504 4 237 80 086 78 914 6,8 6,4 11,0 10,7 w.v.
niet eerder gehuwd 3 397 3 152 65 724 64 077 5,2 4,8 9,0 8,7 voorheen gescheiden 967 965 13 070 13 495 1,5 1,5 1,8 1,8 voorheen verweduwd 140 120 1 292 1 342 0,2 0,2 0,2 0,2

Geregistreerde partnerschappen 3) 269 239 2 939 2 661 0,2 0,2 0,2 0,2 w.v.
tussen twee mannen 76 67 814 754 0,1 0,1 0,1 0,1 tussen twee vrouwen 56 48 809 725 0,0 0,0 0,1 0,0 tussen een man en een vrouw 137 124 1 316 1 182 0,1 0,1 0,1 0,1

Van echt scheidende mannen 2) 2 722 2 809 28 719 30 600 4,2 4,3 4,0 4,3 Van echt scheidende vrouwen 2) 2 800 2 865 29 541 31 166 4,3 4,2 4,0 4,2

1) De cijfers zijn op jaarbasis en per 1 000 van de gemiddelde (totale dan wel mannelijke of vrouwelijke) bevolking bepaald. 2) Woonachtig in Nederland ongeacht de plaats van huwelijkssluiting of echtscheiding.

Statistisch bulletin 4 (CBS) 1/2/2001 9
Consumentenprijsindex alle huishoudens (1995= 100) (2000, no. 50)

Wegings- 1998 1999 2000 1999 2000 coefficient dec. juni juli aug. sept. okt. nov. dec.*

0 Totaal bestedingen 100 000 106,3 108,6 111,4 109,2 111,2 111,3 111,6 112,6 112,9 112,9 112,4

1 Voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken 13 726 103,7 105,0 105,9 104,7 105,8 105,5 106,0 106,0 106,8 107,5 107,8

Voedingsmiddelen 12 414 103,8 105,5 106,3 105,0 106,2 105,9 106,4 106,4 107,1 107,9 108,2

Brood en granen 2 324 102,3 104,0 105,5 104,5 105,0 105,0 105,3 106,1 106,8 107,2 107,2 Vlees 2 911 103,9 103,9 105,2 104,8 104,4 104,6 105,0 105,8 106,5 107,8 108,4 Vis 313 105,9 113,1 118,4 113,7 121,1 120,2 120,9 121,1 121,9 122,1 122,8 Melk, kaas en eieren 2 120 102,1 101,9 102,2 101,6 101,2 101,3 102,3 103,4 103,6 103,9 104,1 Olien en vetten 361 101,4 102,4 106,6 105,8 105,5 105,2 105,2 107,1 107,3 107,7 110,7 Fruit 986 111,0 112,5 115,2 108,2 116,7 116,4 122,3 119,0 114,5 113,6 111,2 Groenten incl. Aardappelen ed 1 446 103,9 110,7 106,5 105,9 109,0 105,6 103,4 99,8 105,9 108,5 109,8 Suiker en andere zoetwaren 881 100,9 101,7 101,9 102,4 101,5 101,6 101,5 101,7 102,1 102,5 102,3 Voedingsmiddelen n.e.g. 1 072 105,5 108,5 110,5 108,9 110,1 110,4 110,6 111,1 111,2 111,7 112,3

Alcoholvrije dranken 1 312 103,7 100,9 102,1 101,6 101,5 101,7 102,0 102,4 103,3 103,7 104,3

Koffie, thee en cacao 568 104,4 92,9 95,8 92,1 94,8 96,0 96,6 96,8 97,3 97,7 97,8 Mineraalwater, frisdranken ed 744 103,1 107,1 107,0 108,8 106,6 106,0 106,1 106,6 108,0 108,4 109,2

2 Alcoholhoudende dranken en tabak 3 980 108,1 111,3 114,4 112,3 114,6 114,8 114,8 115,2 116,0 116,1 116,2

Alcoholhoudende dranken 1 923 101,5 103,2 104,3 103,6 103,7 104,0 104,1 104,6 105,1 105,4 105,6 Tabak 2 057 114,3 118,9 123,9 120,5 124,7 124,8 124,8 125,2 126,1 126,1 126,1

3 Kleding en schoeisel 6 121 104,0 105,2 104,2 102,6 106,6 93,6 97,5 109,7 110,3 109,2 102,1

Kleding en kledingstoffen 4 995 103,9 104,7 103,3 101,8 105,5 92,1 96,4 109,1 109,4 108,0 100,8 Schoeisel en schoenreparaties 1 126 104,4 107,3 108,3 106,2 111,1 100,2 102,5 112,3 114,3 114,5 107,7

4 Huisvesting, water, elektriciteit, gas 26 832 112,7 116,1 121,2 117,2 119,7 122,7 122,7 122,7 122,9 122,9 122,9

Huisvesting 20 422 112,2 115,8 119,0 117,5 117,5 120,5 120,5 120,5 120,5 120,5 120,5 Normaal onderhoud en reparatie Woning 1 623 106,4 108,2 111,1 109,0 110,9 110,8 111,2 111,6 112,4 112,7 113,0 Overige diensten i.v.m. de woning, w.o. water 839 111,2 124,0 127,0 124,2 127,0 127,1 127,1 127,1 127,2 127,3 127,3 Elektriciteit, gas e.a. brandstoffen 3 948 118,1 119,0 135,5 117,9 133,1 138,0 138,0 137,9 138,5 138,7 138,7

5 Stoffering, huishoudelijke apparaten 7 959 101,4 103,9 105,8 104,4 105,5 105,9 105,9 106,4 106,9 107,2 107,3

Meubelen, stoffering en decoratie, 3 368 101,6 105,0 107,7 105,4 107,1 108,2 108,0 109,0 109,5 110,0 109,9 Huishoudtextiel 931 101,2 103,2 105,3 103,6 105,2 105,0 105,5 106,0 106,4 106,7 106,9 Verwarmingsapp., Kookapp., Koelkast. 904 94,9 95,1 92,9 94,7 93,2 93,1 93,0 92,8 92,7 92,8 92,7 Vaat- en glaswerk en huishoudelijke 470 102,6 104,4 105,9 105,6 106,1 105,7 105,7 105,9 106,0 105,8 106,3 Gereedschappen, werktuigen voor huis 430 100,7 101,9 103,4 103,0 103,7 103,6 103,2 103,1 103,1 103,6 103,5 Dagelijks woningonderhoud 1 856 104,1 107,0 109,3 107,6 109,0 109,1 109,3 109,4 110,3 110,6 111,1

6 Gezondheid 544 104,2 105,5 107,2 106,0 107,2 107,2 107,3 107,4 108,0 108,0 108,1

7 Vervoer 10 707 103,5 106,2 113,8 109,0 115,4 115,0 115,0 116,3 116,3 115,9 114,0

Aankoop voertuigen 4 211 98,6 99,3 101,3 100,3 101,1 101,3 101,3 101,5 102,3 102,4 102,2 Gebruik van privevoertuigen 4 784 106,9 111,5 125,7 116,8 129,3 127,8 127,7 130,8 130,2 129,3 124,9 Vervoersdiensten 1 712 106,1 108,3 111,4 108,2 111,6 112,6 113,0 112,1 111,9 111,9 112,3

8 Communicatie 1 862 110,1 104,6 98,5 100,0 99,2 98,0 98,4 98,4 96,7 96,7 95,3

9 Recreatie en cultuur 11 329 102,1 103,5 105,9 104,0 105,8 105,7 105,8 106,0 106,4 106,7 107,2

App. En toebehoren incl reparatie 4 744 94,0 92,9 93,1 92,9 93,0 92,4 92,4 92,4 92,9 94,0 94,7 Diensten op gebied van recr. , cultuur 3 092 109,7 113,2 117,8 114,6 117,9 118,1 118,3 118,6 119,1 118,6 118,7 Kranten, boeken en schrijfwaren 2 150 108,4 111,9 115,4 112,5 114,9 114,9 115,2 115,6 115,9 116,1 116,2 Pakketreizen 1 343 102,9 104,8 108,3 105,2 109,1 109,2 109,2 109,2 109,2 109,2 110,2

10 Onderwijs 376 107,8 110,7 114,6 112,7 113,4 113,4 113,6 118,1 117,3 117,3 117,3

11 Hotel, café's en restaurants 5 521 106,8 110,1 113,5 110,5 113,4 115,0 115,0 115,0 115,3 113,9 114,2

Restaurants, café's en kantines 4 387 106,6 110,2 113,3 111,0 113,0 113,8 114,0 114,2 114,3 114,6 114,9 Accommodatie 1 134 107,6 109,6 113,9 108,4 114,7 119,3 119,0 118,0 119,4 111,1 111,8

12 Diverse goederen en diensten 6 293 102,4 104,3 106,4 105,2 106,2 106,4 106,5 106,6 107,0 107,1 107,4

Lichaamsverzorging 1 980 105,0 109,5 110,6 110,7 110,3 110,4 110,7 110,8 111,4 111,8 111,9 Art. Voor persoonlijk gebruik n.e.g. 891 98,6 98,3 98,3 97,8 98,1 97,7 97,6 98,2 98,8 99,2 99,7 Verzekering 2 486 100,9 101,8 104,3 102,9 104,3 104,7 104,7 104,7 104,9 104,6 105,1 Bankdiensten n.e.g. 31 99,1 102,0 104,5 102,0 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 Andere diensten n.e.g. 905 104,3 105,9 111,0 107,2 110,7 111,2 111,2 111,2 111,3 111,3 111,3

13 Consumptie geb. bel., en overheidsdiensten 4 750 106,8 110,7 105,0 111,9 104,8 104,8 104,8 105,4 105,4 105,4 105,4

Consumptie gebonden belastingen 3 785 105,6 108,9 100,0 108,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Overheidsdiensten 965 111,8 117,7 124,6 123,4 123,7 123,8 123,8 126,4 126,3 126,3 126,3

10 Centraal Bureau voor de Statistiek
Consumentenprijsindex, alle huishoudens (1995=100) Jan. Febr. Maart April Mei Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Jaar

1996 100,6 101,0 102,0 102,3 102,0 101,6 101,9 101,7 102,7 102,9 102,8 102,7 102,0 1997 102,8 103,0 103,8 103,9 104,2 103,6 104,0 104,3 105,2 105,3 105,4 105,1 104,2 1998 104,7 105,3 106,2 106,4 106,3 105,9 106,1 106,1 107,0 107,3 107,2 106,9 106,3 1999 107,0 107,5 108,5 108,7 108,7 108,3 108,3 108,9 109,4 109,5 109,6 109,2 108,6 2000 109,1 109,6 110,6 111,0 111,3 111,2 111,3 111,6 112,6 112,9 112,9 112,4* 111,4*

Consumentenprijsindex, alle huishoudens, afgeleid 1) (1995=100) Jan. Febr. Maart April Mei Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Jaar

1996 99,9 100,3 101,2 101,5 101,3 100,9 101,2 101,0 102,0 102,2 102,1 102,0 101,3 1997 101,9 102,1 102,8 102,9 103,1 102,6 103,0 103,3 104,3 104,4 104,4 104,1 103,3 1998 103,5 104,1 105,0 105,2 105,1 104,7 104,9 104,9 105,8 106,1 106,0 105,7 105,1 1999 105,3 105,8 106,7 107,0 107,0 106,6 106,5 107,1 107,6 107,7 107,8 107,5 106,9 2000 106,9 107,5 108,5 108,8 109,1 109,1 109,1 109,4 110,4 110,8 110,8 110,2* 109,2*

1) De afgeleide CPI is berekend als de gewone prijsindex exclusief het effect van veranderingen in de tarieven van de kostprijsverhogende (zgn. indirecte) belastingen en de consumptie-gebonden belastingen.

Consumentenprijsindex, werknemersgezinnen met laag inkomen (1995=100) Jan. Febr. Maart April Mei Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Jaar

1996 100,6 100,9 101,9 102,2 101,9 101,5 101,8 101,6 102,5 102,8 102,6 102,5 101,9 1997 102,7 102,9 103,7 103,8 104,0 103,5 103,9 104,1 105,0 105,1 105,2 104,9 104,1 1998 104,6 105,2 106,0 106,3 106,2 105,7 105,9 105,9 106,8 107,0 107,0 106,7 106,1 1999 106,8 107,4 108,3 108,5 108,5 108,1 108,0 108,6 109,1 109,2 109,4 109,0 108,4 2000 108,8 109,4 110,4 110,6 111,0 110,9 110,9 111,3 112,3 112,6 112,7 112,1* 111,1*

Consumentenprijsindex, werknemersgezinnen met laag inkomen, afgeleid (1995=100) Jan. Febr. Maart April Mei Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Jaar

1996 99,9 100,2 101,2 101,5 101,2 100,8 101,1 100,9 101,8 102,1 101,9 101,9 101,2 1997 101,8 102,0 102,7 102,8 103,0 102,5 102,9 103,2 104,1 104,2 104,3 104,0 103,1 1998 103,4 104,0 104,8 105,1 105,0 104,5 104,7 104,7 105,6 105,9 105,8 105,5 104,9 1999 105,1 105,6 106,5 106,8 106,8 106,4 106,3 106,9 107,3 107,4 107,6 107,2 106,7 2000 106,7 107,2 108,2 108,5 108,8 108,8 108,8 109,1 110,1 110,5 110,5 110,0* 108,9*

Totaal consumentenprijsindex, werknemersgezinnen met hoog inkomen (1995=100) Jan. Febr. Maart April Mei Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Jaar

1996 100,3 100,8 101,8 102,1 101,9 101,4 101,3 101,2 102,3 102,5 102,4 102,3 101,7 1997 102,2 102,5 103,4 103,5 103,7 103,1 103,1 103,5 104,6 104,7 104,7 104,3 103,6 1998 103,8 104,5 105,5 105,7 105,6 105,1 105,1 105,1 106,1 106,4 106,3 106,0 105,4 1999 105,9 106,5 107,6 107,8 107,9 107,4 107,2 107,9 108,5 108,6 108,7 108,3 107,7 2000 108,0 108,7 109,9 110,2 110,6 110,5 110,2 110,6 111,8 112,1 112,1 111,5* 110,5*

Consumentenprijsindex, werknemersgezinnen met hoog inkomen, afgeleid (1995=100) Jan. Febr. Maart April Mei Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Jaar

1996 99,8 100,2 101,2 101,6 101,3 100,8 100,8 100,7 101,8 102,0 101,9 101,8 101,2 1997 101,5 101,7 102,6 102,7 102,9 102,3 102,4 102,7 103,8 103,9 104,0 103,6 102,8 1998 102,9 103,5 104,5 104,8 104,7 104,2 104,2 104,2 105,2 105,5 105,4 105,0 104,5 1999 104,5 105,1 106,2 106,5 106,5 106,1 105,9 106,5 107,1 107,2 107,4 107,0 106,3 2000 106,4 107,1 108,3 108,6 108,9 108,9 108,6 109,0 110,2 110,5 110,5 109,8* 108,9*

Statistisch bulletin 4 (CBS) 1/2/2001 11
Gemiddeld rendement van obligatieleningen, obligatie- en aandelenindexcijfers (4)

Gemiddelden Week 4 per dag

2000 2001 22-1 23-1 24-1 25-1 26-1

jaar dec. week 2 week 3 week 4


Gemiddeld effectief rendement

Staatsleningen, algemeen 5,34 5,02 4,82 4,89 4,93 4,92 4,91 4,95 4,95 4,94 w.v. met gemiddeld resterende looptijd van
3­< 5 jaar 5,12 4,82 4,57 4,64 4,69 4,66 4,64 4,71 4,71 4,71 5­< 8 jaar 5,30 4,92 4,71 4,79 4,84 4,80 4,80 4,86 4,85 4,88 3­< 8 jaar 5,23 4,88 4,65 4,73 4,78 4,75 4,74 4,80 4,80 4,81 Vijf langstlopende staatsleningen 5,52 5,22 5,07 5,14 5,18 5,17 5,18 5,19 5,20 5,14 Nieuwste 10-jarige staatslening 5,40 5,03 4,86 4,94 4,98 4,97 4,97 5,01 5,01 4,95

CBS-koersindex voor staatsobligaties ultimo 1983=100

Gemiddeld resterende looptijd
3­< 5 jaar 112,7 113,9 114,9 114,7 114,5 114,6 114,6 114,4 114,3 114,4 5­< 8 jaar 120,8 122,6 124,1 123,5 123,2 123,4 123,4 123,0 123,1 122,9 8­<10 jaar 124,1 127,3 128,8 128,2 127,9 128,0 127,8 127,6 127,6 128,2

ultimo 1993=100

CBS-index voor converteerbare obligaties 1) 349,4 372,9 365,9 369,4 372,2 375,4 372,7 371,2 371,1 370,7

ultimo 1983=100 CBS-herbeleggingsindex voor obligaties

Staatsleningen 343,9 356,6 360,6 359,9 359,8 359,8 360,3 359,6 359,3 359,9 Financiele instellingen
gewone obligaties 324,8 336,3 341,7 341,5 341,7 341,7 341,8 341,6 341,5 341,8 achtergestelde obligaties 393,8 409,8 416,2 416,1 416,1 416,1 416,4 415,9 416,0 416,3

Algemeen 341,8 354,0 358,5 358,0 358,0 358,0 358,4 357,9 357,6 358,1

jaar

Duration van staatsleningen met een vaste looptijd 4,70 4,64 4,59 4,76 4,73 4,73 4,74 4,73 4,73 4,74

CBS-koersindex voor aandelen ultimo 1983=100 Officiele Markt

Algemeen 940,5 904,5 887,6 894,6 892,9 887,9 886,6 896,6 898,9 894,7 Algemeen excl. Kon. Olie 968,4 921,0 904,3 911,2 911,8 906,0 910,2 917,6 915,2 910,2

Internationals 851,3 860,2 843,2 851,3 837,3 839,0 827,2 839,2 845,0 835,9

Lokale fondsen 1 034,9 966,8 949,3 955,8 962,5 952,7 958,4 967,4 967,4 966,4 Financiele instellingen 1 062,5 1 209,2 1 183,3 1 164,9 1 174,2 1 144,3 1 171,3 1 185,3 1 183,3 1 187,0 Niet-financiele instellingen 1 081,7 858,2 845,3 869,4 874,5 878,1 869,5 875,5 877,0 872,6

ultimo 1993=100 CBS/MoneyView-index voor beleggingsfondsen

Algemeen 197,7 188,1 178,6 182,1 185,2 184,2 184,0 186,0 186,5 185,3 aandelenfondsen 294,5 270,4 250,3 257,8 263,8 261,7 261,5 265,4 266,6 263,9 obligatiefondsen 125,7 130,1 130,6 130,3 130,9 130,8 130,6 130,9 130,9 131,1 geldmarktfondsen 115,6 118,9 119,2 119,3 119,0 119,3 119,3 119,4 118,4 118,4

CBS/NIB-index voor niet AEX-aandelen 448,7 386,9 371,2 391,4 401,6 399,0 396,0 404,2 405,0 403,8 CBS MIT-index 805,9 518,8 529,6 562,9 563,2 571,3 563,6 573,5 564,3 543,4 CBS MIT Small-index 1 041,7 638,1 621,1 681,8 695,7 697,0 681,3 706,4 705,6 688,4 CBS/SBV Vastgoedindex algemeen 91,5 93,3 93,7 95,2 96,6 96,1 96,2 96,1 97,3 97,5

CBS-herbeleggingsindex voor aandelen ultimo 1983=100 Officiele Markt

Algemeen 1 756,2 1 702,0 1 670,2 1 683,4 1 680,3 1 670,8 1 668,3 1 687,2 1 691,5 1 683,6 Algemeen excl. Kon. Olie 1 663,0 1 593,0 1 564,1 1 576,1 1 577,3 1 567,2 1 574,4 1 587,2 1 583,1 1 574,4

Internationals 1 705,0 1 736,8 1 702,7 1 718,9 1 690,6 1 694,1 1 670,2 1 694,6 1 706,2 1 687,8 Lokale fondsen 1 779,7 1 675,4 1 645,0 1 656,4 1 667,8 1 650,9 1 660,8 1 676,4 1 676,5 1 674,6 Financiele instellingen 2 158,6 2 482,8 2 429,4 2 391,8 2 410,9 2 349,5 2 404,9 2 433,6 2 429,4 2 437,0 Niet-financiele instellingen 1 700,2 1 355,6 1 335,3 1 373,3 1 381,5 1 387,1 1 373,5 1 383,1 1 385,4 1 378,5

ultimo 1993=100 CBS/MoneyView-index voor beleggingsfondsen

Algemeen 214,7 205,0 194,6 198,5 201,9 200,7 200,5 202,7 203,4 202,0 aandelenfondsen 323,3 297,6 275,5 283,7 290,4 288,0 287,8 292,1 293,4 290,5 obligatiefondsen 134,3 139,7 140,2 140,0 140,5 140,5 140,3 140,6 140,6 140,8 geldmarktfondsen 116,4 119,7 120,1 120,1 120,3 120,2 120,2 120,2 120,3 120,3

CBS/NIB-index voor niet AEX-aandelen 518,9 450,1 431,9 455,4 467,3 464,2 460,7 470,3 471,2 469,8 CBS MIT-index 919,8 593,0 605,4 643,4 643,8 653,0 644,2 655,6 645,1 621,2 CBS MIT Small-index 1 127,0 691,0 672,6 738,3 753,4 754,8 737,7 765,0 764,1 745,4 CBS/SBV Vastgoedindex algemeen 136,3 143,0 143,6 146,0 148,8 147,3 148,2 148,2 149,9 150,3

1) Tot 1-1-2001 CBS/Stroeve-index.

12 Centraal Bureau voor de Statistiek
reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...