Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief Financien over samenwerking toezichthouders Euronext

Datum nieuwsfeit: 02-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Financien
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: Euronext: samenwerking tussen toezichthoudersDe Voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

Plein 2

2511 CR DEN HAAG

Datum

Uw brief (Kenmerk)

Ons kenmerk

2 februari 2001

FM 2001/173-M

Onderwerp

Euronext: samenwerking tussen toezichthouders

Mede refererend aan mijn brieven van 29 maart en 22 september 2000 inzake Euronext breng ik het volgende onder uw aandacht.

Samenwerking tussen de toezichthouders op Euronext in Frankrijk, België en Nederland is van groot belang voor het welslagen van het Euronext initiatief. Deze grensoverschrijdende samenwerking is vorig jaar al meteen na de fusie-aankondiging op gang gekomen; de keuze van Euronext voor een groeimodel- en multi-jurisdictie-benadering noopt ook daartoe. Recent zijn de betrokken toezichthouders in de drie landen een memorandum of understanding overeengekomen waarin hun samenwerking is verankerd.

Voor Nederland biedt de toepasselijkheid van nationale wet- en regelgeving op de Nederlandse Euronext beurzen in combinatie met intensieve grensoverschrijdende samenwerking een kader om actief en vernieuwend bij te dragen aan het toezicht op een multi-nationale beursorganisatie. Gelet op de slag die de afgelopen jaren in ons land is gemaakt om het toezicht op het effectenverkeer te versterken, meen ik ook dat wij een betekenisvolle inbreng kunnen leveren. Vanuit Nederland zal daarbij de inzet moeten zijn om in het belang van de beleggers, de financiële en effectenuitgevende instellingen en de stabiliteit van het financiële stelsel de kwaliteit van het toezicht in zon dynamische en internationale context te blijven bewaken, maar evenzeer om open te staan voor convergentie door over en weer te leren van best practices. Wanneer daartoe aanleiding bestaat, zal ik u van actuele ontwikkelingen op specifieke terreinen op de hoogte houden.

Met het memorandum of understanding beantwoorden de toezichthouders het gezamenlijk verzoek van mijn Franse en Belgische collegas en mij om hun samenwerking nader vast te leggen. In een gezamenlijke brief van 19 januari jl. (bijgevoegd) hebben wij de noodzaak van samenwerking en afspraken daarover benadrukt.

Immers uitgaande van een voortschrijdende integratie binnen Euronext zullen toezichtsbesluiten op Euronext Parijs, Euronext Brussel respectievelijk Euronext Amsterdam tevens relevant zijn in een bredere Euronext context. Daarenboven achten wij het zowel in het belang van de kwaliteit van het toezicht als ook in het zakelijk belang van Euronext dat toezichtsactiviteiten zo veel mogelijk worden gecoördineerd en gestroomlijnd.

Met het oog daarop zijn de betrokken toezichthouders gegeven hun taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen de geldende nationale wettelijke kaders een uit twee delen bestaand memorandum of understanding overeengekomen:

* het deel Coordinated regulation and supervision of Euronext N.V. and of the regulated markets operated by the Euronext Group betreft de samenwerking tussen effectentoezichthouders inzake het effecten(markt)toezicht;

* het deel Coordinated supervision and oversight of the clearing activities of the Euronext Group betreft de samenwerking tussen effectentoezichthouders, centrale banken en andere prudentiële toezichthouders inzake het toezicht op clearingactiviteiten (de centrale tegenpartij functie).

Het memorandum of understanding bevat: (i) een opsomming van toezichtsgebieden van gemeenschappelijke aandacht; (ii) operationele overlegstructuren; (iii) een understanding dat aan gezamenlijk ingenomen standpunten in ieder van de nationale jurisdicties uitvoering wordt gegeven; (iv) mechanismen om richting Euronext eenduidig en efficiënt te communiceren; en (v) afspraken omtrent informatie-uitwisseling. Het memorandum voorziet ook dat de verdere intensivering van de samenwerking en de verdere integratie binnen Euronext zal (moeten) leiden tot een convergentie van toezichtspraktijken; de ontwikkeling van een gemeenschappelijke benadering c.q. best practices op onderscheiden toezichtsgebieden staat dan ook uitdrukkelijk op de agenda.

Het memorandum of understanding beantwoordt aan de uitgangspunten geformuleerd in eerder-genoemde brief van 19 januari. Kortweg: gemeenschappelijke toezichtbenadering, gemeenschappelijk communicatiekanaal richting Euronext, samenwerking op voet van gelijkheid en toegang tot dezelfde informatie omtrent relevante Euronext entiteiten. Gelet op de mogelijkheid van nieuwe partners die zich bij Euronext aansluiten, is ook rekening gehouden met de toegankelijkheid van de samenwerkingsstructuur.

Hoewel de toezichthouders hun samenwerking al sinds de fusie-aankondiging hebben geïntensiveerd, ben ik van mening dat het memorandum of understanding met het oog op het kunnen faciliteren van het Euronext initiatief een cruciale aanvulling is op het bestaande Nederlandse toezichtskader. Ik merk daarbij op dat het memorandum ook meteen een operationele betekenis heeft nu binnen Euronext de clearingactiviteiten per 1 februari zijn samengevoegd in Clearnet en de voorbereidingen voor het ene, gemeenschappelijke handelsplatform in volle gang zijn. Overigens ga ik ervan uit dat gaandeweg verdere aanpassingen en aanvullingen van het toezichtkader noodzakelijk zullen blijken; een voorbeeld is het deze week ingediende wetsvoorstel vvgb-stelsel voor beurzen. Zo ook zal Nederland (toezichthouders en ministerie) de afstemming van toezichtkaders en de operationele samenwerking actief blijven bevorderen. Uitgangspunt daarbij is dat in de grensoverschrijdende context van Euronext de adequate functionering van de effectenmarkten, de bescherming van de positie van de beleggers op die markten en de stabiliteit van het financiële stelsel, gediend is met een daarop toegespitst toezichtkader en intensieve samenwerking tussen toezichthouders.

Tot slot merk ik op dat Euronext de toezichthouders in Frankrijk, België en Nederland internationaal voor een bijzondere uitdaging plaatst bij het ontwikkelen en uitoefenen van toezicht in een grensoverschrijdende context. Juist nu de vormgeving van grensoverschrijdend toezicht zo breed in de belangstelling staat hier wijs ik met name op de Lamfalussy groep kunnen de ervaringen in het kader van Euronext mede richtinggevend zijn.

De Minister van Financiën,

Commission des Opérations de Bourse

t.a.v. de heer M. Prada

17, place de la Bourse

75082 Paris

Conseil des Marchés Financiers

t.a.v. de heer J.-F. Lepetit

31, rue Saint Augustin

75002 Paris

Banque de France

t.a.v. de heer J.-C. Trichet

39, rue Croix des Petits Champ

75001 Paris

Commission Bancaire

t.a.v. de heer J.-C. Trichet

39, rue Croix des Petits Champ

75001 Paris

Commission Bancaire et Financière

t.a.v. de heer F. 't Kint

99, avenue Louise

1050 Bruxelles

Banque Nationale de Belgique

t.a.v. de heer G. Quaden

14, boulevard de Berlaimont

1000 Bruxelles

Stichting Toezicht Effectenverkeer

t.a.v. de heer A. Docters van Leeuwen

Postbus 11723

1001 GS Amsterdam

De Nederlandsche Bank N.V.

t.a.v. de heer J. Koning

Postbus 98

1000 AB Amsterdam

Brussel, 19 januari 2001

Geachte heren,

Context

De recente fusie van SBF, BXS en AEX in Euronext plaatst de toezichthoudende autoriteiten in Frankrijk, België en Nederland in een voortrekkersrol bij het ontwikkelen en uitoefenen van toezicht in een grensoverschrijdende context. Kern van Euronext's aanpak is om haar activiteiten op zo'n manier vorm te geven dat de beoogde integratie zo veel als mogelijk kan aansluiten bij het bestaande regelgevende- en toezichtkader in de drie landen. Derhalve zal de nationale erkenning voor de houders van de beurzen, of van de gereguleerde markten als zodanig, slechts betrekking hebben op de beurzen in de desbetreffende jurisdictie. Hoewel deze door Euronext gekozen
"multi-jurisdictie"-benadering als haalbaar en pragmatisch wordt beschouwd om het fusie- en integratieproces van beurzen in gang te zetten, is het evenzeer duidelijk dat in praktijk diverse aspecten van de uitoefening van toezichthoudende taken niet uitsluitend vanuit een nationale optiek kunnen worden bezien. Voor enig besluit te nemen dat een impact zou kunnen hebben op Euronext als groep, zal ieder ministerie derhalve de andere ministeries consulteren ingeval besluiten worden genomen die een impact hebben op de Euronext organisatie als geheel.

Doelstelling van Euronext is om effectenhandel, derivatenhandel, afwikkeling en bewaring ("clearing, settlement en depository"), notering, marktinformatiediensten, en intern toezicht ("compliance") te integreren. Daarnaast voorziet het business model van de Euronext organisatie er in dat deze als één entiteit met een eenduidige management structuur en met eenzelfde hiërarchisch beleid zal worden bestuurd; Euronext N.V. zal in toenemende mate de werking van de "dochter"-effectenbeurzen (mede)bepalen.

Gevolg hiervan is dat er gebieden zullen zijn waar (toezichts)besluiten die betrekking hebben op respectievelijk Euronext Parijs, Euronext Brussel of Euronext Amsterdam strikt vanuit de optiek van de nationale verantwoordelijkheden binnen de "multi-jurisdictie"-benadering tevens relevant zullen zijn in een bredere Euronext context. Daarenboven is het zowel in het belang van de kwaliteit van het toezicht als ook in het zakelijk belang van Euronext zelf dat toezichtsactiviteiten, niettegenstaande de uiteindelijke nationale jurisdicties en verantwoordelijkheden van toezichthouders, zo veel mogelijk worden gecoördineerd en gestroomlijnd.

Wij verklaren ons bereid onze bijdrage te leveren en het mogelijk te maken dat de benodigde afspraken worden gemaakt over regelgeving en toezicht waardoor Euronext kan opereren conform haar tijdpad voor implementatie.

Memorandum of Understanding tussen toezichthouders

Tegen deze achtergrond verzoeken wij onze effectentoezichthouders respectievelijk de COB, de CMF, de CBF en de STE gezamenlijk een praktisch en effectief kader te ontwikkelen waarbinnen die coördinatie en stroomlijning van het effectentoezicht kan plaatsvinden. Eenzelfde uitnodiging gaat uit naar deze effectentoezichthouders en de drie centrale banken en andere prudentiële toezichthouders, voorzover relevant, om gezamenlijk zo'n samenwerkingskader te ontwikkelen voor het toezicht in het domein van clearing en te gelegener tijd settlement (cash en effecten) en depository.

Dit kader zal tevens samenwerkingsafspraken betreffen met Euronext Amsterdam in haar hoedanigheid van bevoegde autoriteit in het kader van de Wet toezicht effectenverkeer 1995 als ook met Euronext Brussel in haar hoedanigheid van marktautoriteit in het kader van de wet van 6 april 1995 en de Koninklijke Besluiten ter uitvoering daarvan.

Gelet op het publieke belang van goed functionerende effectenbeurzen en de adequate bescherming van beleggers op die markten, is samenwerking tussen alle betrokken toezichthouders op basis van een Memorandum of Understanding (MOU), waarin hun belangrijkste taken als ook de gebieden en procedures van samenwerking zijn beschreven, een noodzakelijke voorwaarde voor Euronext's goede werking. Het MOU dient uit twee delen te bestaan: het eerste deel betreft het gebied waar alleen de effectentoezichthouders bij betrokken zijn en het tweede deel betreft het gebied waar ook de andere toezichthouders bij betrokken zijn (clearing, settlement, depository). Beide delen zullen elkaar complementeren en voldoen aan de onderstaande uitgangspunten.

Uitgangspunten voor het Memorandum of Understanding

De volgende uitgangspunten voor het MOU karakteriseren het voorziene model van samenwerking tussen toezichthouders.


1. Op aspecten met een grensoverschrijdend karakter is de samenwerking tussen toezichthouders gericht op het bieden van een gemeenschappelijke toezichtbenadering en een gemeenschappelijk communicatiekanaal richting Euronext. Dit vergt een effectief mechanisme om consistent toezicht-beleid en -uitvoering vorm te geven en een duidelijk systeem van contactpunten en gespreks-partners richting Euronext. Bij het organiseren van deze aangelegenheden kan het nuttig zijn in het MOU een onderscheid te maken tussen algemeen toezicht-beleid en toezichtsactiviteiten in specifieke omstandigheden.


2. Met betrekking tot bedoelde aspecten werken de nationale toezichthouders samen op gelijke voet. Dit vereist dat elk van de toezichthouders over dezelfde informatie van Euronext N.V. beschikt en over passende bevoegdheden beschikt jegens de relevante Euronext entiteiten zoals de nationale Euronext organisatie en Euronext N.V. De nationale toezichthouders zullen in ieder geval zodanige afspraken maken dat zij òf via eigen bevoegdheden òf via samenwerkingsafspraken over dezelfde informatie van Euronext N.V. kunnen beschikken.


3. Dit model moet duidelijk te communiceren en te operationaliseren zijn richting Euronext en qua structuur open zijn met het oog op mogelijke toekomstige partners in Euronext.

Logischerwijs dient het MOU te bevatten: (i) een uitvoerige omschrijving van de toezichtsgebieden van gemeenschappelijke aandacht; (ii) een duidelijke indicatie van welke toezicht-aspecten een gemeenschappelijke opstelling vergen (bv. goedkeuring van het "rulebook" en de clearingsystemen) en van welke toezichthouder de primaire verantwoordelijkheid heeft om in specifieke omstandigheden toezichtsmaatregelen te treffen (bv. beoordeling van een individuele prospectus of een onderzoek van een vermoeden van gebruik voorwetenschap); (iii) een set samenwerkingsprocedures, onder meer ter waarborging van adequate informatie-uitwisseling, ter voorkoming van onnodige administratieve lasten, en ter identificatie van de (eventuele) noodzaak voor convergentie van het regelgevende kader.

Terugkoppeling naar ministeries

Tenslotte zal een systematisch kader voor samenwerking tussen toezichthouders ook bijdragen aan de consistentie, inhoud en snelheid van de terugkoppeling van de toezichthouders aan de Ministeries van Financiën inzake aspecten die nadere aandacht behoeven naar mate de ontwikkelingen voortschrijden en er meer ervaring wordt opgedaan met Euronext's grensoverschrijdende integratie van beurzen. Met het oog daarop worden de toezichthouders geacht stelselmatig terug te koppelen: bedoelde terugkoppeling omvat regelgevende aspecten (bv. aanpassen en/of verder op een lijn brengen van nationale wet- en regelgeving) als ook majeure wijzigingen met betrekking tot de Euronext organisatie (bv. de notering van Euronext N.V. aan een effectenbeurs en fusies daaronder begrepen allianties, deelnemingen, kruislingse participaties, joint ventures en acquisities). Toezichthouders worden verzocht deze terugkoppeling te organiseren en in dat verband worden de leden van het Steering Committee van de effecten-toezichthouders (uit te breiden met andere toezichthouders) uitgenodigd, wanneer nodig, te overleggen met de Working Group van de ministeries.

Voor gemeenschappelijke referentie is de Engelse basisversie van deze brief bij gesloten; tevens wordt opgemerkt dat een kopie van deze brief aan Euronext zal worden gezonden.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN ECONOMIE, FINANCIËN EN INDUSTRIE,

(Laurent Fabius)

DE MINISTER VAN FINANCIËN,

(Didier Reynders)

DE MINISTER VAN FINANCIËN,

(Gerrit Zalm)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...