Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief Financien over samenwerking toezichthouders Euronext

Datum nieuwsfeit: 02-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Financien
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: Euronext: samenwerking tussen toezichthoudersDe Voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

Plein 2

2511 CR DEN HAAG

Datum

Uw brief (Kenmerk)

Ons kenmerk

2 februari 2001

FM 2001/173-M

Onderwerp

Euronext: samenwerking tussen toezichthouders

Mede refererend aan mijn brieven van 29 maart en 22 september 2000 inzake Euronext breng ik het volgende onder uw aandacht.

Samenwerking tussen de toezichthouders op Euronext in Frankrijk, België en Nederland is van groot belang voor het welslagen van het Euronext initiatief. Deze grensoverschrijdende samenwerking is vorig jaar al meteen na de fusie-aankondiging op gang gekomen; de keuze van Euronext voor een groeimodel- en multi-jurisdictie-benadering noopt ook daartoe. Recent zijn de betrokken toezichthouders in de drie landen een memorandum of understanding overeengekomen waarin hun samenwerking is verankerd.

Voor Nederland biedt de toepasselijkheid van nationale wet- en regelgeving op de Nederlandse Euronext beurzen in combinatie met intensieve grensoverschrijdende samenwerking een kader om actief en vernieuwend bij te dragen aan het toezicht op een multi-nationale beursorganisatie. Gelet op de slag die de afgelopen jaren in ons land is gemaakt om het toezicht op het effectenverkeer te versterken, meen ik ook dat wij een betekenisvolle inbreng kunnen leveren. Vanuit Nederland zal daarbij de inzet moeten zijn om in het belang van de beleggers, de financiële en effectenuitgevende instellingen en de stabiliteit van het financiële stelsel de kwaliteit van het toezicht in zon dynamische en internationale context te blijven bewaken, maar evenzeer om open te staan voor convergentie door over en weer te leren van best practices. Wanneer daartoe aanleiding bestaat, zal ik u van actuele ontwikkelingen op specifieke terreinen op de hoogte houden.

Met het memorandum of understanding beantwoorden de toezichthouders het gezamenlijk verzoek van mijn Franse en Belgische collegas en mij om hun samenwerking nader vast te leggen. In een gezamenlijke brief van 19 januari jl. (bijgevoegd) hebben wij de noodzaak van samenwerking en afspraken daarover benadrukt.

Immers uitgaande van een voortschrijdende integratie binnen Euronext zullen toezichtsbesluiten op Euronext Parijs, Euronext Brussel respectievelijk Euronext Amsterdam tevens relevant zijn in een bredere Euronext context. Daarenboven achten wij het zowel in het belang van de kwaliteit van het toezicht als ook in het zakelijk belang van Euronext dat toezichtsactiviteiten zo veel mogelijk worden gecoördineerd en gestroomlijnd.

Met het oog daarop zijn de betrokken toezichthouders gegeven hun taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen de geldende nationale wettelijke kaders een uit twee delen bestaand memorandum of understanding overeengekomen:

* het deel Coordinated regulation and supervision of Euronext N.V. and of the regulated markets operated by the Euronext Group betreft de samenwerking tussen effectentoezichthouders inzake het effecten(markt)toezicht;

* het deel Coordinated supervision and oversight of the clearing activities of the Euronext Group betreft de samenwerking tussen effectentoezichthouders, centrale banken en andere prudentiële toezichthouders inzake het toezicht op clearingactiviteiten (de centrale tegenpartij functie).

Het memorandum of understanding bevat: (i) een opsomming van toezichtsgebieden van gemeenschappelijke aandacht; (ii) operationele overlegstructuren; (iii) een understanding dat aan gezamenlijk ingenomen standpunten in ieder van de nationale jurisdicties uitvoering wordt gegeven; (iv) mechanismen om richting Euronext eenduidig en efficiënt te communiceren; en (v) afspraken omtrent informatie-uitwisseling. Het memorandum voorziet ook dat de verdere intensivering van de samenwerking en de verdere integratie binnen Euronext zal (moeten) leiden tot een convergentie van toezichtspraktijken; de ontwikkeling van een gemeenschappelijke benadering c.q. best practices op onderscheiden toezichtsgebieden staat dan ook uitdrukkelijk op de agenda.

Het memorandum of understanding beantwoordt aan de uitgangspunten geformuleerd in eerder-genoemde brief van 19 januari. Kortweg: gemeenschappelijke toezichtbenadering, gemeenschappelijk communicatiekanaal richting Euronext, samenwerking op voet van gelijkheid en toegang tot dezelfde informatie omtrent relevante Euronext entiteiten. Gelet op de mogelijkheid van nieuwe partners die zich bij Euronext aansluiten, is ook rekening gehouden met de toegankelijkheid van de samenwerkingsstructuur.

Hoewel de toezichthouders hun samenwerking al sinds de fusie-aankondiging hebben geïntensiveerd, ben ik van mening dat het memorandum of understanding met het oog op het kunnen faciliteren van het Euronext initiatief een cruciale aanvulling is op het bestaande Nederlandse toezichtskader. Ik merk daarbij op dat het memorandum ook meteen een operationele betekenis heeft nu binnen Euronext de clearingactiviteiten per 1 februari zijn samengevoegd in Clearnet en de voorbereidingen voor het ene, gemeenschappelijke handelsplatform in volle gang zijn. Overigens ga ik ervan uit dat gaandeweg verdere aanpassingen en aanvullingen van het toezichtkader noodzakelijk zullen blijken; een voorbeeld is het deze week ingediende wetsvoorstel vvgb-stelsel voor beurzen. Zo ook zal Nederland (toezichthouders en ministerie) de afstemming van toezichtkaders en de operationele samenwerking actief blijven bevorderen. Uitgangspunt daarbij is dat in de grensoverschrijdende context van Euronext de adequate functionering van de effectenmarkten, de bescherming van de positie van de beleggers op die markten en de stabiliteit van het financiële stelsel, gediend is met een daarop toegespitst toezichtkader en intensieve samenwerking tussen toezichthouders.

Tot slot merk ik op dat Euronext de toezichthouders in Frankrijk, België en Nederland internationaal voor een bijzondere uitdaging plaatst bij het ontwikkelen en uitoefenen van toezicht in een grensoverschrijdende context. Juist nu de vormgeving van grensoverschrijdend toezicht zo breed in de belangstelling staat hier wijs ik met name op de Lamfalussy groep kunnen de ervaringen in het kader van Euronext mede richtinggevend zijn.

De Minister van Financiën,

Commission des Opérations de Bourse

t.a.v. de heer M. Prada

17, place de la Bourse

75082 Paris

Conseil des Marchés Financiers

t.a.v. de heer J.-F. Lepetit

31, rue Saint Augustin

75002 Paris

Banque de France

t.a.v. de heer J.-C. Trichet

39, rue Croix des Petits Champ

75001 Paris

Commission Bancaire

t.a.v. de heer J.-C. Trichet

39, rue Croix des Petits Champ

75001 Paris

Commission Bancaire et Financière

t.a.v. de heer F. 't Kint

99, avenue Louise

1050 Bruxelles

Banque Nationale de Belgique

t.a.v. de heer G. Quaden

14, boulevard de Berlaimont

1000 Bruxelles

Stichting Toezicht Effectenverkeer

t.a.v. de heer A. Docters van Leeuwen

Postbus 11723

1001 GS Amsterdam

De Nederlandsche Bank N.V.

t.a.v. de heer J. Koning

Postbus 98

1000 AB Amsterdam

Brussel, 19 januari 2001

Geachte heren,

Context

De recente fusie van SBF, BXS en AEX in Euronext plaatst de toezichthoudende autoriteiten in Frankrijk, België en Nederland in een voortrekkersrol bij het ontwikkelen en uitoefenen van toezicht in een grensoverschrijdende context. Kern van Euronext's aanpak is om haar activiteiten op zo'n manier vorm te geven dat de beoogde integratie zo veel als mogelijk kan aansluiten bij het bestaande regelgevende- en toezichtkader in de drie landen. Derhalve zal de nationale erkenning voor de houders van de beurzen, of van de gereguleerde markten als zodanig, slechts betrekking hebben op de beurzen in de desbetreffende jurisdictie. Hoewel deze door Euronext gekozen
"multi-jurisdictie"-benadering als haalbaar en pragmatisch wordt beschouwd om het fusie- en integratieproces van beurzen in gang te zetten, is het evenzeer duidelijk dat in praktijk diverse aspecten van de uitoefening van toezichthoudende taken niet uitsluitend vanuit een nationale optiek kunnen worden bezien. Voor enig besluit te nemen dat een impact zou kunnen hebben op Euronext als groep, zal ieder ministerie derhalve de andere ministeries consulteren ingeval besluiten worden genomen die een impact hebben op de Euronext organisatie als geheel.

Doelstelling van Euronext is om effectenhandel, derivatenhandel, afwikkeling en bewaring ("clearing, settlement en depository"), notering, marktinformatiediensten, en intern toezicht ("compliance") te integreren. Daarnaast voorziet het business model van de Euronext organisatie er in dat deze als één entiteit met een eenduidige management structuur en met eenzelfde hiërarchisch beleid zal worden bestuurd; Euronext N.V. zal in toenemende mate de werking van de "dochter"-effectenbeurzen (mede)bepalen.

Gevolg hiervan is dat er gebieden zullen zijn waar (toezichts)besluiten die betrekking hebben op respectievelijk Euronext Parijs, Euronext Brussel of Euronext Amsterdam strikt vanuit de optiek van de nationale verantwoordelijkheden binnen de "multi-jurisdictie"-benadering tevens relevant zullen zijn in een bredere Euronext context. Daarenboven is het zowel in het belang van de kwaliteit van het toezicht als ook in het zakelijk belang van Euronext zelf dat toezichtsactiviteiten, niettegenstaande de uiteindelijke nationale jurisdicties en verantwoordelijkheden van toezichthouders, zo veel mogelijk worden gecoördineerd en gestroomlijnd.

Wij verklaren ons bereid onze bijdrage te leveren en het mogelijk te maken dat de benodigde afspraken worden gemaakt over regelgeving en toezicht waardoor Euronext kan opereren conform haar tijdpad voor implementatie.

Memorandum of Understanding tussen toezichthouders

Tegen deze achtergrond verzoeken wij onze effectentoezichthouders respectievelijk de COB, de CMF, de CBF en de STE gezamenlijk een praktisch en effectief kader te ontwikkelen waarbinnen die coördinatie en stroomlijning van het effectentoezicht kan plaatsvinden. Eenzelfde uitnodiging gaat uit naar deze effectentoezichthouders en de drie centrale banken en andere prudentiële toezichthouders, voorzover relevant, om gezamenlijk zo'n samenwerkingskader te ontwikkelen voor het toezicht in het domein van clearing en te gelegener tijd settlement (cash en effecten) en depository.

Dit kader zal tevens samenwerkingsafspraken betreffen met Euronext Amsterdam in haar hoedanigheid van bevoegde autoriteit in het kader van de Wet toezicht effectenverkeer 1995 als ook met Euronext Brussel in haar hoedanigheid van marktautoriteit in het kader van de wet van 6 april 1995 en de Koninklijke Besluiten ter uitvoering daarvan.

Gelet op het publieke belang van goed functionerende effectenbeurzen en de adequate bescherming van beleggers op die markten, is samenwerking tussen alle betrokken toezichthouders op basis van een Memorandum of Understanding (MOU), waarin hun belangrijkste taken als ook de gebieden en procedures van samenwerking zijn beschreven, een noodzakelijke voorwaarde voor Euronext's goede werking. Het MOU dient uit twee delen te bestaan: het eerste deel betreft het gebied waar alleen de effectentoezichthouders bij betrokken zijn en het tweede deel betreft het gebied waar ook de andere toezichthouders bij betrokken zijn (clearing, settlement, depository). Beide delen zullen elkaar complementeren en voldoen aan de onderstaande uitgangspunten.

Uitgangspunten voor het Memorandum of Understanding

De volgende uitgangspunten voor het MOU karakteriseren het voorziene model van samenwerking tussen toezichthouders.


1. Op aspecten met een grensoverschrijdend karakter is de samenwerking tussen toezichthouders gericht op het bieden van een gemeenschappelijke toezichtbenadering en een gemeenschappelijk communicatiekanaal richting Euronext. Dit vergt een effectief mechanisme om consistent toezicht-beleid en -uitvoering vorm te geven en een duidelijk systeem van contactpunten en gespreks-partners richting Euronext. Bij het organiseren van deze aangelegenheden kan het nuttig zijn in het MOU een onderscheid te maken tussen algemeen toezicht-beleid en toezichtsactiviteiten in specifieke omstandigheden.


2. Met betrekking tot bedoelde aspecten werken de nationale toezichthouders samen op gelijke voet. Dit vereist dat elk van de toezichthouders over dezelfde informatie van Euronext N.V. beschikt en over passende bevoegdheden beschikt jegens de relevante Euronext entiteiten zoals de nationale Euronext organisatie en Euronext N.V. De nationale toezichthouders zullen in ieder geval zodanige afspraken maken dat zij òf via eigen bevoegdheden òf via samenwerkingsafspraken over dezelfde informatie van Euronext N.V. kunnen beschikken.


3. Dit model moet duidelijk te communiceren en te operationaliseren zijn richting Euronext en qua structuur open zijn met het oog op mogelijke toekomstige partners in Euronext.

Logischerwijs dient het MOU te bevatten: (i) een uitvoerige omschrijving van de toezichtsgebieden van gemeenschappelijke aandacht; (ii) een duidelijke indicatie van welke toezicht-aspecten een gemeenschappelijke opstelling vergen (bv. goedkeuring van het "rulebook" en de clearingsystemen) en van welke toezichthouder de primaire verantwoordelijkheid heeft om in specifieke omstandigheden toezichtsmaatregelen te treffen (bv. beoordeling van een individuele prospectus of een onderzoek van een vermoeden van gebruik voorwetenschap); (iii) een set samenwerkingsprocedures, onder meer ter waarborging van adequate informatie-uitwisseling, ter voorkoming van onnodige administratieve lasten, en ter identificatie van de (eventuele) noodzaak voor convergentie van het regelgevende kader.

Terugkoppeling naar ministeries

Tenslotte zal een systematisch kader voor samenwerking tussen toezichthouders ook bijdragen aan de consistentie, inhoud en snelheid van de terugkoppeling van de toezichthouders aan de Ministeries van Financiën inzake aspecten die nadere aandacht behoeven naar mate de ontwikkelingen voortschrijden en er meer ervaring wordt opgedaan met Euronext's grensoverschrijdende integratie van beurzen. Met het oog daarop worden de toezichthouders geacht stelselmatig terug te koppelen: bedoelde terugkoppeling omvat regelgevende aspecten (bv. aanpassen en/of verder op een lijn brengen van nationale wet- en regelgeving) als ook majeure wijzigingen met betrekking tot de Euronext organisatie (bv. de notering van Euronext N.V. aan een effectenbeurs en fusies daaronder begrepen allianties, deelnemingen, kruislingse participaties, joint ventures en acquisities). Toezichthouders worden verzocht deze terugkoppeling te organiseren en in dat verband worden de leden van het Steering Committee van de effecten-toezichthouders (uit te breiden met andere toezichthouders) uitgenodigd, wanneer nodig, te overleggen met de Working Group van de ministeries.

Voor gemeenschappelijke referentie is de Engelse basisversie van deze brief bij gesloten; tevens wordt opgemerkt dat een kopie van deze brief aan Euronext zal worden gezonden.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN ECONOMIE, FINANCIËN EN INDUSTRIE,

(Laurent Fabius)

DE MINISTER VAN FINANCIËN,

(Didier Reynders)

DE MINISTER VAN FINANCIËN,

(Gerrit Zalm)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie