Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Toespraak van Boxtel bij installatie van nieuwe commissie

Datum nieuwsfeit: 02-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Toespraak minister Van Boxtel bij de installatie van de Commissie Arbeidsdeelname vrouwen uit Etnische Minderheden Een toespraak bij het onderwerp Integratie

1 februari 2001
Dames en heren,
Allereerst wil ik u bedanken voor het aanvaarden van de uitnodiging van collega Verstand en mijzelf, om zitting te nemen in de "Commissie Arbeidsdeelname Vrouwen uit Etnische Minderheden". Ik ben ervan overtuigd dat u ieder afzonderlijk, maar juist ook in deze samenstelling, uitstekend in staat zult zijn om het kabinet binnen een jaar te voorzien van deskundig advies en onorthodoxe aanbevelingen om de arbeidsparticipatie van allochtone vrouwen te stimuleren. We weten nog lang niet genoeg. Inzicht in de specifieke succes- en faalfactoren van allochtone vrouwen op de arbeidsmarkt is onontbeerlijk bij het maken van de politieke keuzes waarvoor we staan.
Allochtone vrouwen komen op de arbeidsmarkt niet altijd dezelfde problemen tegen als autochtone vrouwen. Dat bleek al uit een rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau uit 1999, getiteld Variatie in participatie. De obstakels op de weg naar economische zelfstandigheid verschillen sterk per categorie vrouwen, zegt het SCP. Verschillen in levensloop, in de samenstelling van het huishouden, in opleidingsniveau en in migratiegeschiedenis zijn van grote invloed.
Ik geef u wat voorbeelden. Antilliaanse en Arubaanse vrouwen die eerder naar Nederland kwamen, blijken veel beter hun weg te vinden op de Nederlandse arbeidsmarkt dan de huidige generatie Antilliaanse migrantes. Voor Surinaamse vrouwen telt deze factor veel minder zwaar: zowel vrouwen die eerder kwamen als degenen die recenter zijn gearriveerd, zijn sterk op arbeid georiënteerd en slagen er opvallend vaak in om betaald werk te vinden. Bij Marokkaanse en Turkse vrouwen is de tweede generatie duidelijker succesvoller op de arbeidsmarkt dan de eerste generatie gezinsherenigers of gezinsvormers. Bij Marokkaanse vrouwen is de gezinssituatie, en dan vooral het kindertal, van grotere invloed dan bij Turkse vrouwen bij de beslissing om betaald werk te zoeken. Kortom: de verscheidenheid tussen de verschillende etnische categorieën en binnen de verschillende categorieën is enorm.
Eén ding staat onomstotelijk vast: hoe hoger het opleidingsniveau, hoe meer kans op een baan. Dat geldt voor alle autochtone en allochtone vrouwen, zegt ook het SCP. En dat is goed nieuws. We zien immers dat het opleidingsniveau van vrouwen in Nederland over de hele linie stijgt. Dat is een gunstig gegeven voor de arbeidsdeelname van vrouwen in het algemeen en allochtone vrouwen in het bijzonder.
Voor alle duidelijkheid: natuurlijk vormen allochtone vrouwen op de arbeidsmarkt niet alleen een probleemcategorie. Surinaamse vrouwen zijn zeer succesvol op de arbeidsmarkt; de gemiddelde arbeidsdeelname ligt bij hen zelfs hoger dan bij autochtone vrouwen. Toch is dat geen reden om Surinaamse vrouwen niet bij het beleid te betrekken. We zien namelijk dat veel Surinaamse vrouwen op een laag functieniveau werken, waarschijnlijk zelfs ónder hun opleidingsniveau.
Collega Verstand en ik hebben de conclusie getrokken dat verschillend beleid voor verschillende groepen nodig is en blijft. Daarvoor moeten we meer weten over patronen en mechanismen die vrouwen belemmeren of juist stimuleren bij het vinden van werk. Dan kunnen we de relatieve achterstand van bepaalde categorieën vrouwen uit etnische minderheden ten opzichte van autochtone vrouwen, of ten opzichte van allochtone mannen, verkleinen en uiteindelijk opheffen. Het emancipatiebeleid moet daarom meer ruimte laten voor vrouwen van verschillende herkomst. Het integratiebeleid moet meer onderscheid maken tussen mannen en vrouwen uit etnische minderheden dan tot nu toe het geval was. Het kabinet heeft met zijn Plan van aanpak 2000-2003: het Arbeidsmarktbeleid voor etnische minderheden in de zomer van 2000 een nieuwe impuls gegeven aan de verhoging van de arbeidsmarktparticipatie van etnische minderheden. Naast de installatie van deze Commissie heeft het kabinet bij die gelegenheid nog andere initiatieven aangekondigd: meer aandacht voor allochtone vrouwen bij de uitvoering van
reïntegratietrajecten; het creëren van inburgeringsprogrammas op maat met moedervriendelijke agendas, zoals lessen onder schooltijd en met kinderopvangvoorzieningen voor jongere kinderen. Daarnaast zijn er voor 54 gemeenten middelen gereserveerd voor taal- en inburgeringstrajecten voor zogenaamde "oudkomers met opvoedingstaken", vaak natuurlijk bij uitstek allochtone vrouwen. De gedachte achter dit soort oudkomersprojecten is, dat investeringen in allochtone moeders ook spin-off effecten zullen hebben op hun (jonge) kinderen. Die zullen vervolgens gemakkelijker integreren in Nederland.
In reactie op adviezen van de Commissie Gelijke Behandeling en de Sociaal Economische Raad laat het kabinet momenteel onderzoek uitvoeren naar de knelpunten waar herintreedsters, autochtoon en allochtoon, mee kampen. Vooral voor vrouwen uit etnische minderheden - zo stellen deze adviesorganen - kan betaalde arbeid het zelfvertrouwen versterken en een verbindende schakel vormen tussen henzelf als rolmodel en de kinderen.
Ook wordt momenteel onderzoek gedaan naar de behoefte van vrouwen uit etnische minderheden aan specifieke multiculturele kinderopvang-voorzieningen. Er is namelijk weinig tot niets bekend over de wijze waarop vrouwen uit etnische minderheden arbeid en zorg combineren. De resultaten van deze onderzoeken worden medio juni verwacht zodat u als Commissie hiermee uw voordeel kan doen. Een ander initiatief dat ik wil noemen, is het 'Kenniscentrum Elders Verworven Competenties' dat begin dit jaar van start is gegaan. Uitgangspunt bij dit expertisecentrum is dat herintreedsters vooral van allochtone afkomst, ervaringen en competenties meebrengen die ze buiten het formele Nederlandse onderwijsstelsel hebben opgedaan en verworven. Deze vaardigheden en kwaliteiten kunnen zeer bruikbaar zijn op de Nederlandse arbeidsmarkt. Maar ze zijn tot nu toe buiten beeld gebleven, als gevolg van de orthodoxe wijze van werving en selectie van veel werkgevers.
Maar al deze activiteiten zijn waarschijnlijk onvoldoende om vrouwen uit etnische minderheden op relatief korte termijn aan de slag te helpen. Vandaar dat wij u hebben gevraagd met extra en misschien creatievere oplossingsrichtingen te komen. Ik wil uw commissie een tip geven. Op het ogenblik vraag ik me af welke kant we op willen met de "doelgroepen van het integratiebeleid". Ik zit me al een poosje af te vragen of we die groepsbenadering moeten blijven hanteren. Als je tot een bepaalde groep behoort, heb je bepaalde problemen, zo is de redenering lange tijd geweest. Ik vind dat we veel preciezer naar de aard van die problemen moeten kijken: zijn ze wel specifiek voor een groep; gaat het niet over een algemeen probleem; is het wel een probleem waar de overheid iets aan moet doen? Ik raad u aan om u, bij de analyse van maatschappelijke vraagstukken, steeds terdege af te vragen: lígt de oorzaak wel in etniciteit of migratiegeschiedenis, of is er een verschil tussen groepen? Mijn directie bereidt hierover een nota voor, ten behoeve van de Minister en de Tweede Kamer. Misschien kan hier enige afstemming plaatsvinden. Tenslotte wil ik nog een plan aankondigen. Mevrouw Tara Oedayraj Singh Varma - u allen welbekend - is een voorbeeld voor vele allochtone vrouwen in Nederland. Gedurende haar hele politieke leven heeft zij zich op allerlei manieren ingezet voor de positieverbetering van zwarte-, migranten- en
vluchtelingenvrouwen.
Singh Varmas activiteiten op dit gebied zijn divers. Ik noem haar wekelijkse spreekuur in Amsterdam voor migranten met uiteenlopende hulpvragen, haar verdiensten als raadslid voor de gemeente Amsterdam, haar inspanningen als lid van de parlementaire Enquêtecommissie Bijlmerramp en haar werk als Tweede Kamerlid met het minderhedenbeleid in haar portefeuille. Tot ons verdriet heeft mevrouw Singh Varma door een zware ziekte haar nuttige en inspirerende werk moeten staken.
Nog geen drie weken geleden ontving mevrouw Singh Varma de Gouden Speld van het gemeentebestuur van Amsterdam, als dank voor haar inspanningen voor migranten in de hoofdstad. Vandaag wil ik u, bij deze gelegenheid en in deze setting, vertellen dat ik een prijs in het leven wil roepen en die te noemen naar Tara Oedayraj Singh Varma. De tweejaarlijkse Singh Varma-prijs zal worden uitgereikt aan een persoon die zich op een of andere manier bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de positieverbetering van vrouwen uit etnische minderheden in Nederland. De prijs kan natuurlijk ook naar een organisatie, project of initiatief gaan. Dames en heren,
Ik realiseer mij dat deze Commissie, in de geest van mevrouw Singh Varma, nog veel werk moet verzetten en vertrouw erop dat u ons bruikbare adviezen zult geven. Mevrouw Verstand en ik wensen u daarbij veel succes toe!
Alléén de gesproken tekst geldt.

Relevante links:
Minister Van Boxtel: prijs voor positieverbetering van etnische vrouwen

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...