Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeentelijke publicaties Swalmen

Datum nieuwsfeit: 05-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Swalmen
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Swalmen

5 februari 2001

Gemeentelijke publicaties

INGEKOMEN BOUWAANVRAGEN / BOUWMELDINGEN

Burgemeester en wethouders van Swalmen hebben een bouwaanvrage /bouwmelding ontvangen van:

Th, Heuvelmans, Stationsstraat 42, voor het uitbreiden van een woning

St. Katholiek Onderwijs Midden-Limburg BC Broekhin, Peelveldlaan 60, voor het uitbreiden van een schoolgebouw

INGEKOMEN SLOOPAANVRAAG

Burgemeester en wethouders van Swalmen hebben een sloopaanvraag ontvangen van:

Gemeente Swalmen, Boutestraat 4, voor het slopen van de houten gebouwen complex Groenewoud

VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN / BOUWTOESTEMMINGEN

Burgemeester en wethouders van Swalmen hebben bouwvergunning /bouwmelding verleend aan:

J. Frencken, Raaystraat 10, voor het verbouwen van een recreatieruimte tot vakantiewoningen

In het kader van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen belang-hebbenden binnen zes weken na deze bekendmaking, een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Swalmen.

VERLEENDE SLOOPVERGUNNINGEN

Burgemeester en wethouders GUNNINGEN

Burgemeester en wethouders van Swalmen hebben sloopvergunning verleend aan:

Gemeente Swalmen, Boutestraat 4, voor het slopen van de houten gebouwen Groenewoud

In het kader van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen belang-hebbenden binnen zes weken na deze bekendmaking, een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Swalmen.

BEKENDMAKING

AANSCHRIJVING ARTIKEL 17, LID 1 WONINGWET

(R.G.V.J. Lintjens)

Burgemeester en wethouders van Swalmen maken bekend dat zij op

25 januari 2001 hebben besloten, met toepassing van artikel 17, lid 1 Woningwet, aan te schrijven:

R.G.V.J. Lintjens, huidige verblijfplaats onbekend, voorheen woonachtig aan de van Nijdeggenstraat 12, 6071 CA Swalmen, eigenaar van het perceel kadastraal bekend gemeente Swalmen, sectie C, nummer 2334, plaatselijk bekend Ryterveld.

De aanschrijving betreft de sloop van een schuur op voornoemd perceel nabij de van Hoensbroekstraat, de verwijdering van eterniet golfplaten en een autowrak.

De eigenaar van voornoemd perceel wordt verzocht binnen één maand na de datum van publicatie van deze aanschrijving de schuur te slopen en de eterniet golfplaten en het autowrak op een deugdelijke wijze af te voeren.

Voor eventuele nadere informatie kan contact worden opgenomen met de afdeling VROM.

VERZOEK OM VRIJSTELLING

BESTEMMINGSPLAN
BESTEMMINGSPLAN

(uitbreiden woning Molenweg 28b)

De burgemeester van Swalmen, maakt op grond van artikel 19a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat met ingang van

12 februari 2001 gedurende vier weken voor iedereen ter gemeentesecretarie, afdeling Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (Markt 20, kantoor Ruimtelijke Ordening), ter inzage ligt:

een bouwplan ingediend door P. Kessels, Molenweg 28b, 6071 VZ Swalmen, voor het uitbreiden van een woning op het perceel kadastraal bekend gemeente Swalmen, sectie B, nummer 2812, plaatselijk bekend Molenweg 28b.

Burgemeester en wethouders willen vrijstelling verlenen van het geldende bestemmingsplan met toepassing van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Gedurende bovengenoemde termijn kan iedereen een schriftelijke zienswijze naar voren brengen tegen het verlenen van vrijstelling bij het college van burgemeester en wethouders van Swalmen, Postbus 9000, 6070 AA Swalmen.

VERZOEK OM VRIJSTELLING

BESTEMMINGSPLAN

(inrichten "boerderijwinkel plus")

De burgemeester van Swalmen maakt bekend, dat met ingang van 12 februari 2001 gedurende twee weken voor iedereen ter gemeentesecretarie, afdeling Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (Markt 20, kantoor Ruimtelijke Ordening), ter inzage ligt:

een verzoek ingediend door G.M
een verzoek ingediend door G.M.J. Fleuren, Burg. Strenslaan 6, 6071 NJ Swalmen, voor het inrichten van een "boerderijwinkel plus" op het perceel kadastraal bekend gemeente Swalmen, sectie C, nummer 2951, plaatselijk bekend Rijksweg Zuid 90.

Burgemeester en wethouders willen vrijstelling verlenen van het geldende bestemmingsplan met toepassing van artikel 15, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Gedurende bovengenoemde termijn kan iedereen een schriftelijke zienswijze naar voren brengen tegen het verlenen van vrijstelling bij het college van burgemeester en wethouders van Swalmen, Postbus 9000, 6070 AA Swalmen.

OPENBARE BEKENDMAKING

(Wijziging bouwverordening)

Burgemeester en wethouders van Swalmen

brengen hierbij ter openbare kennis, dat de raad van de gemeente Swalmen in zijn vergadering van 25 januari 2001 de verordening tot wijziging van de Bouwverordening Gemeente Swalmen 1993 (5de wijzigingsverordening) heeft vastgesteld.

De verordening ligt vanaf heden voor iedereen kosteloos tijdens kantooruren in het gemeentehuis ter inzage. Indien u dit wenst, kunt u tegen betaling van de kosten een afschrift van de verordening krijgen.

De verordening treedt in werking op de achtste dag na afkondiging.

Collectieve feestdagen

Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening kan de burgemeester jaarlijks collectieve feestdagen aanwijzen. Opollectieve feestdagen aanwijzen. Op deze dagen gelden bepaalde voorschriften van bijlage B van het "Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer" niet.

Bij de aanwijzing van collectieve feestdagen kan onderscheid worden gemaakt naar kerkdorpen.

Voor 2001 heeft de burgemeester van Swalmen de volgende collectieve feestdagen aangewezen.

Kerkdorp Swalmen

24, 25 en 26 februari (carnaval)

22, 23 en 24 september (kermis)

Kerkdorp Boukoul

24, 25 en 26 februari (carnaval)

8, 9 en 10 juli (kermis)

Kerkdorp Asselt

24, 25 en 26 februari (carnaval)

14, 15 en 16 oktober (kermis)

VERLEENDE KAPVERGUNNING.

Burgemeester en wethouders van Swalmen hebben kapvergunning verleend aan:

Dhr. H.J.A. Jacobs, Boven Boukoul 27, Swalmen, voor het kappen van 4 dennen en 1 els, welke staan in de zijtuin bij Boven Boukoul 27.

Tegen het verlenen van deze kapvergunning kan iedereen die direct in zijn belang is getroffen binnen een termijn van zes weken na datum van deze bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij ons college.

VERLEENDE KAPVERGUNNING.

Burgemeester en wethouders van Swalmen hebben kapvergunning verleend aan:

dhr. K. Geraedts, Schuttekamp 64, Swalmen, voor het kappen van 2 coniferen en 2 taxussen, die staan in de voortuin en 3 coniferen, die s die staan in de voortuin en 3 coniferen, die staan in de achtertuin bij Schuttekamp 64.

Tegen het verlenen van deze kapvergunning kan iedereen die direct in zijn belang is getroffen binnen een termijn van zes weken na datum van deze bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij ons college.

KRINGLOOPBEDRIJF MIDDEN-LIMBURG

Kringloop Bedrijf Midden Limburg is sinds januari 2000 ook in onze gemeente actief met het ophalen van het grof huishoudelijk afval. Bij velen van u is het bedrijf reeds bekend en heeft men graag gebruik gemaakt van hun service.

Het bedrijf haalt namelijk al het grof huishoudelijk afval gratis af bij u thuis, na een telefoontje met de kringlooplijn 0900-8212248 ( 44ct/min.)

Enkele spelregels:

Het bedrijf neemt geen bouw-, sloop- en tuinafval mee.

Niet datgene wat in uw duobak thuishoort.

De spullen moeten op de begane grond aangeboden worden.

Niet op straat zetten

In principe dient u thuis te zijn als het bedrijf de spullen komt ophalen.

Ingezameld wordt o.a. :

Witgoed (wasmachines, koelkasten e.d.),

Bruingoed (t.v.'s, computers, strijkijzers e.d.),

Kleingoed (servies, huishoudelijke artikelen, curiosa e.d.),

Textiel (kleding, gordijnen, vloerbedekking e.d.),

IJzerwaren (bedspiraal, rekken, ketels e.d.),

Woon-, slaap- en eetkamermeubilair.

Goed of kapot? Het kringloopair.

Goed of kapot? Het kringloopbedrijf haalt het gratis op. Het is hun specialiteit hiervan zo veel mogelijk her te gebruiken.

Vrijdag 9 februari 2001 wordt de kringloopwinkel officieel geopend.

Zaterdag 10 februari
houdt het bedrijf een open dag.

De winkel is gevestigd aan Maasbrachterweg 5 te Montfort.

De openingstijden van de winkel zijn dinsdag t/m vrijdag van 9.30 tot 17.00 uur.

Op de maandag is de winkel gesloten.

WET MILIEUBEHEER

(intrekking melding mestbassins)

Burgemeester en wethouders van Swalmen maken bekend dat J.A. Peters, Boven Boukoul 18 te Swalmen, heeft bericht geen gebruik meer te maken van de op 12 november 1998 ingediende melding op grond van het Besluit mestbassin milieubeheer. Deze melding heeft betrekking op een mestbassin aan de Raayerveldweg te Swalmen. Het bassin is niet gerealiseerd.

Ter inzage legging

De mededeling alsook de melding liggen voor iedereen met ingang van 9 februari tot 9 maart 2001 ter inzage in de tijdelijke huisvesting van de gemeente Swalmen, afdeling VROM (eerste etage), Markt 20 te Swalmen.

De bescheiden liggen dagelijks van 9.00 tot 12.00 uur, alsmede op verzoek op andere tijdstippen, ter inzage.

Tot slot

Medewerkers van de afdeling VROM kunnen een toelichting op de meldingen geven. Voor nadere informatie kunt u met hen contact opnemen (tel. 0475-509253).

Werkzaamheden Veldpoort

In verband met de bouw van het woonzorgcomplex aan de Veldpoort wordt op 12 februari aanstaande gestart met de civieltechnische werkzaamheden.

Het kruispunt Veldpoort/Neerstraat zal i.v.m. het leggen van riolering gedurende 1 week worden afgesloten.

Voor een omleidingsroute wordt gezorgd.

Aansluitend aan de rioleringswerkzaamheden zullen kabels en leidingen worden omgelegd in het tracé Neerstraat/Veldpoort/ Nopperhof.

De totale werkzaamheden duren ongeveer 5 à 6 weken.

30 januari 2001
29 januari 2001

Gemeentelijke publicatie

catie

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie