Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeentelijke publicaties Swalmen

Datum nieuwsfeit: 05-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Swalmen
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Swalmen

5 februari 2001

Gemeentelijke publicaties

INGEKOMEN BOUWAANVRAGEN / BOUWMELDINGEN

Burgemeester en wethouders van Swalmen hebben een bouwaanvrage /bouwmelding ontvangen van:

Th, Heuvelmans, Stationsstraat 42, voor het uitbreiden van een woning

St. Katholiek Onderwijs Midden-Limburg BC Broekhin, Peelveldlaan 60, voor het uitbreiden van een schoolgebouw

INGEKOMEN SLOOPAANVRAAG

Burgemeester en wethouders van Swalmen hebben een sloopaanvraag ontvangen van:

Gemeente Swalmen, Boutestraat 4, voor het slopen van de houten gebouwen complex Groenewoud

VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN / BOUWTOESTEMMINGEN

Burgemeester en wethouders van Swalmen hebben bouwvergunning /bouwmelding verleend aan:

J. Frencken, Raaystraat 10, voor het verbouwen van een recreatieruimte tot vakantiewoningen

In het kader van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen belang-hebbenden binnen zes weken na deze bekendmaking, een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Swalmen.

VERLEENDE SLOOPVERGUNNINGEN

Burgemeester en wethouders GUNNINGEN

Burgemeester en wethouders van Swalmen hebben sloopvergunning verleend aan:

Gemeente Swalmen, Boutestraat 4, voor het slopen van de houten gebouwen Groenewoud

In het kader van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen belang-hebbenden binnen zes weken na deze bekendmaking, een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Swalmen.

BEKENDMAKING

AANSCHRIJVING ARTIKEL 17, LID 1 WONINGWET

(R.G.V.J. Lintjens)

Burgemeester en wethouders van Swalmen maken bekend dat zij op

25 januari 2001 hebben besloten, met toepassing van artikel 17, lid 1 Woningwet, aan te schrijven:

R.G.V.J. Lintjens, huidige verblijfplaats onbekend, voorheen woonachtig aan de van Nijdeggenstraat 12, 6071 CA Swalmen, eigenaar van het perceel kadastraal bekend gemeente Swalmen, sectie C, nummer 2334, plaatselijk bekend Ryterveld.

De aanschrijving betreft de sloop van een schuur op voornoemd perceel nabij de van Hoensbroekstraat, de verwijdering van eterniet golfplaten en een autowrak.

De eigenaar van voornoemd perceel wordt verzocht binnen één maand na de datum van publicatie van deze aanschrijving de schuur te slopen en de eterniet golfplaten en het autowrak op een deugdelijke wijze af te voeren.

Voor eventuele nadere informatie kan contact worden opgenomen met de afdeling VROM.

VERZOEK OM VRIJSTELLING

BESTEMMINGSPLAN
BESTEMMINGSPLAN

(uitbreiden woning Molenweg 28b)

De burgemeester van Swalmen, maakt op grond van artikel 19a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat met ingang van

12 februari 2001 gedurende vier weken voor iedereen ter gemeentesecretarie, afdeling Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (Markt 20, kantoor Ruimtelijke Ordening), ter inzage ligt:

een bouwplan ingediend door P. Kessels, Molenweg 28b, 6071 VZ Swalmen, voor het uitbreiden van een woning op het perceel kadastraal bekend gemeente Swalmen, sectie B, nummer 2812, plaatselijk bekend Molenweg 28b.

Burgemeester en wethouders willen vrijstelling verlenen van het geldende bestemmingsplan met toepassing van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Gedurende bovengenoemde termijn kan iedereen een schriftelijke zienswijze naar voren brengen tegen het verlenen van vrijstelling bij het college van burgemeester en wethouders van Swalmen, Postbus 9000, 6070 AA Swalmen.

VERZOEK OM VRIJSTELLING

BESTEMMINGSPLAN

(inrichten "boerderijwinkel plus")

De burgemeester van Swalmen maakt bekend, dat met ingang van 12 februari 2001 gedurende twee weken voor iedereen ter gemeentesecretarie, afdeling Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (Markt 20, kantoor Ruimtelijke Ordening), ter inzage ligt:

een verzoek ingediend door G.M
een verzoek ingediend door G.M.J. Fleuren, Burg. Strenslaan 6, 6071 NJ Swalmen, voor het inrichten van een "boerderijwinkel plus" op het perceel kadastraal bekend gemeente Swalmen, sectie C, nummer 2951, plaatselijk bekend Rijksweg Zuid 90.

Burgemeester en wethouders willen vrijstelling verlenen van het geldende bestemmingsplan met toepassing van artikel 15, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Gedurende bovengenoemde termijn kan iedereen een schriftelijke zienswijze naar voren brengen tegen het verlenen van vrijstelling bij het college van burgemeester en wethouders van Swalmen, Postbus 9000, 6070 AA Swalmen.

OPENBARE BEKENDMAKING

(Wijziging bouwverordening)

Burgemeester en wethouders van Swalmen

brengen hierbij ter openbare kennis, dat de raad van de gemeente Swalmen in zijn vergadering van 25 januari 2001 de verordening tot wijziging van de Bouwverordening Gemeente Swalmen 1993 (5de wijzigingsverordening) heeft vastgesteld.

De verordening ligt vanaf heden voor iedereen kosteloos tijdens kantooruren in het gemeentehuis ter inzage. Indien u dit wenst, kunt u tegen betaling van de kosten een afschrift van de verordening krijgen.

De verordening treedt in werking op de achtste dag na afkondiging.

Collectieve feestdagen

Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening kan de burgemeester jaarlijks collectieve feestdagen aanwijzen. Opollectieve feestdagen aanwijzen. Op deze dagen gelden bepaalde voorschriften van bijlage B van het "Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer" niet.

Bij de aanwijzing van collectieve feestdagen kan onderscheid worden gemaakt naar kerkdorpen.

Voor 2001 heeft de burgemeester van Swalmen de volgende collectieve feestdagen aangewezen.

Kerkdorp Swalmen

24, 25 en 26 februari (carnaval)

22, 23 en 24 september (kermis)

Kerkdorp Boukoul

24, 25 en 26 februari (carnaval)

8, 9 en 10 juli (kermis)

Kerkdorp Asselt

24, 25 en 26 februari (carnaval)

14, 15 en 16 oktober (kermis)

VERLEENDE KAPVERGUNNING.

Burgemeester en wethouders van Swalmen hebben kapvergunning verleend aan:

Dhr. H.J.A. Jacobs, Boven Boukoul 27, Swalmen, voor het kappen van 4 dennen en 1 els, welke staan in de zijtuin bij Boven Boukoul 27.

Tegen het verlenen van deze kapvergunning kan iedereen die direct in zijn belang is getroffen binnen een termijn van zes weken na datum van deze bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij ons college.

VERLEENDE KAPVERGUNNING.

Burgemeester en wethouders van Swalmen hebben kapvergunning verleend aan:

dhr. K. Geraedts, Schuttekamp 64, Swalmen, voor het kappen van 2 coniferen en 2 taxussen, die staan in de voortuin en 3 coniferen, die s die staan in de voortuin en 3 coniferen, die staan in de achtertuin bij Schuttekamp 64.

Tegen het verlenen van deze kapvergunning kan iedereen die direct in zijn belang is getroffen binnen een termijn van zes weken na datum van deze bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij ons college.

KRINGLOOPBEDRIJF MIDDEN-LIMBURG

Kringloop Bedrijf Midden Limburg is sinds januari 2000 ook in onze gemeente actief met het ophalen van het grof huishoudelijk afval. Bij velen van u is het bedrijf reeds bekend en heeft men graag gebruik gemaakt van hun service.

Het bedrijf haalt namelijk al het grof huishoudelijk afval gratis af bij u thuis, na een telefoontje met de kringlooplijn 0900-8212248 ( 44ct/min.)

Enkele spelregels:

Het bedrijf neemt geen bouw-, sloop- en tuinafval mee.

Niet datgene wat in uw duobak thuishoort.

De spullen moeten op de begane grond aangeboden worden.

Niet op straat zetten

In principe dient u thuis te zijn als het bedrijf de spullen komt ophalen.

Ingezameld wordt o.a. :

Witgoed (wasmachines, koelkasten e.d.),

Bruingoed (t.v.'s, computers, strijkijzers e.d.),

Kleingoed (servies, huishoudelijke artikelen, curiosa e.d.),

Textiel (kleding, gordijnen, vloerbedekking e.d.),

IJzerwaren (bedspiraal, rekken, ketels e.d.),

Woon-, slaap- en eetkamermeubilair.

Goed of kapot? Het kringloopair.

Goed of kapot? Het kringloopbedrijf haalt het gratis op. Het is hun specialiteit hiervan zo veel mogelijk her te gebruiken.

Vrijdag 9 februari 2001 wordt de kringloopwinkel officieel geopend.

Zaterdag 10 februari
houdt het bedrijf een open dag.

De winkel is gevestigd aan Maasbrachterweg 5 te Montfort.

De openingstijden van de winkel zijn dinsdag t/m vrijdag van 9.30 tot 17.00 uur.

Op de maandag is de winkel gesloten.

WET MILIEUBEHEER

(intrekking melding mestbassins)

Burgemeester en wethouders van Swalmen maken bekend dat J.A. Peters, Boven Boukoul 18 te Swalmen, heeft bericht geen gebruik meer te maken van de op 12 november 1998 ingediende melding op grond van het Besluit mestbassin milieubeheer. Deze melding heeft betrekking op een mestbassin aan de Raayerveldweg te Swalmen. Het bassin is niet gerealiseerd.

Ter inzage legging

De mededeling alsook de melding liggen voor iedereen met ingang van 9 februari tot 9 maart 2001 ter inzage in de tijdelijke huisvesting van de gemeente Swalmen, afdeling VROM (eerste etage), Markt 20 te Swalmen.

De bescheiden liggen dagelijks van 9.00 tot 12.00 uur, alsmede op verzoek op andere tijdstippen, ter inzage.

Tot slot

Medewerkers van de afdeling VROM kunnen een toelichting op de meldingen geven. Voor nadere informatie kunt u met hen contact opnemen (tel. 0475-509253).

Werkzaamheden Veldpoort

In verband met de bouw van het woonzorgcomplex aan de Veldpoort wordt op 12 februari aanstaande gestart met de civieltechnische werkzaamheden.

Het kruispunt Veldpoort/Neerstraat zal i.v.m. het leggen van riolering gedurende 1 week worden afgesloten.

Voor een omleidingsroute wordt gezorgd.

Aansluitend aan de rioleringswerkzaamheden zullen kabels en leidingen worden omgelegd in het tracé Neerstraat/Veldpoort/ Nopperhof.

De totale werkzaamheden duren ongeveer 5 à 6 weken.

30 januari 2001
29 januari 2001

Gemeentelijke publicatie

catie

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...