Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Commissievergadering Volkshuisvesting gemeente Hattem

Datum nieuwsfeit: 05-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Hattem

Gemeentelijke informatierubriek De Homoet, editie 31 januari 2001

COMMISSIEVERGADERING

De commissie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu komt op maandag 5 februari 2001 in een openbare vergadering in het stadhuis bijeen. Aanvang 20.00 uur. De agenda luidt als volgt:


1. Spreekrecht burgerij;

2. Kort verslag vergadering 18 december 2000;
3. Ingekomen stukken en mededelingen;

4. "Ruimte voor de Rivier" (brief Inspecteur VROM);
5. Bestemmingsplan Het Veen, 41e herziening (v/m KIBO);
6. Rondvraag.

GEWIJZIGD SPEELAUTOMATENBELEID

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 29 januari 2001 heeft besloten om het speelautomatenbeleid te wijzigen en het gewijzigde beleid in de Algemene plaatselijke verordening op te nemen. Het gewijzigde opstelplaatsenbeleid luidt als volgt:


* in hoogdrempelige inrichtingen zijn twee speelautomaten toegestaan, waarvan maximaal twee kansspelautomaten;

* in laagdrempelige inrichtingen zijn twee speelautomaten toegestaan, met dien verstande dat kansspelautomaten in het geheel niet zijn toegestaan (dit betekent dus dat er maximaal 2 behendigheidsautomaten zijn toegestaan);

* in horeca-inrichtingen gelegen op een kampeerterrein als bedoeld in de Wet op de Openluchtrecreatie zijn vier speelautomaten toegestaan, met dien verstande dat:

* indien de inrichting hoogdrempelig is maximaal twee kansspelautomaten zijn toegestaan;

* indien de inrichting laagdrempelig is kansspelautomaten in het geheel niet zijn toegestaan.

Tevens heeft de gemeenteraad besloten dat de nadere vergunningsvoorschriften door de burgemeester vastgesteld kunnen worden.

Deze wijziging van de APV treedt op 1 februari 2001 in werking. De desbetreffende stukken liggen voor belanghebbenden met ingang van 1 februari 2001 gedurende vier weken ter inzage op de afdeling Algemene en Bestuurlijke Zaken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met deze afdeling, telefoon: 038-4431628.

ONTWERP - BESTEMMINGSPLAN

Burgemeester en wethouders geven gelet op artikel 23 Wet op de Ruimtelijke Ordening kennis van de terinzageligging van het ontwerp van het bestemmingsplan Beatrixlaan/Julianalaan. Dit plan betreft de juridisch planologische regeling van een zestal al bestaande woningen aan de Prinses Beatrixlaan en de Koningin Julianalaan .

Het ontwerpplan ligt met ingang van 1 februari 2001 gedurende 4 weken voor een ieder ter inzage ter gemeentesecretarie, receptie Sector Ruimtelijke Ordening en Beheer.
Een ieder kan gedurende de termijn van terinzageligging schriftelijk zijn zienswijze omtrent een ontwerpplan kenbaar maken bij de gemeenteraad van Hattem, postbus 93, 8050 AB Hattem.

VERZOEK VRIJSTELLING BESTEMMINGSPLAN/BOUWVERGUNNING.

De burgemeester geeft ingevolge artikel 19a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening kennis van de nederlegging van het verzoek om vrijstelling bestemmingsplan/bouwvergunning voor het oprichten van een ponystal op het perceel Dorpsweg 24 te Hattem.

Kennis wordt gegeven van het voornemen van burgemeester en wethouders om met toepassing van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan "Darp" en met toepassing van artikel 50, lid 4 van de Woningwet de gevraagde bouwvergunning te verlenen.

Het vrijstellingsverzoek/aanvraag bouwvergunning ligt met ingang van 1 februari 2001 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage, bij de receptie Sector Ruimtelijke Ordening en Beheer (ROB). Een ieder is bevoegd om gedurende de genoemde termijn van terinzagelegging schriftelijke bedenkingen tegen het verlenen van vrijstelling/bouwvergunning naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders van Hattem, Postbus 93, 8050 AB Hattem.

BEKENDMAKING MELDINGEN WET MILIEUBEHEER Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een melding ingevolge het Besluit tuinbouwbedrijven met bedekte teelt milieubeheer hebben ontvangen van Kwekerij Souman v.o.f. voor de inrichting aan het adres Zuiderzeestraatweg 34 te Hattem. Deze inrichting dient te voldoen aan de voorschriften bij dit Besluit gesteld.

Burgemeester en wethouders maken daarnaast bekend dat zij een melding ingevolge het Besluit gasdrukregel- en meetstations milieubeheer hebben ontvangen van NV Nuon Infra Oost voor de inrichting aan de Hessenweg 60 te Hattem. Deze inrichting dient te voldoen aan de voorschriften bij dit Besluit gesteld.

Beide meldingen liggen vanaf heden gedurende twee weken voor een ieder ter inzage bij de sector Ruimtelijke Ordening en Beheer, op werkdagen van 08.00 tot 12.00 uur, op woensdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur en op woensdagavond na telefonische afspraak (tel.nr.: 038-4431639).

BOUWACTIVITEITEN

Bouwvergunning is verleend voor:


* het uitbreiden en veranderen van een woning, Berg en Bos 6 (VZ 18-01-2001);

* het uitbreiden en veranderen van een woning, Sleedoornlaan 8 (VZ 19-01-2001);

* het oprichten van een bijgebouw (garage), Hezenbergerweg 48 (VZ 19-01-2001);

* het uitbreiden en veranderen van een kerkgebouw, Hessenweg 84 (VZ 19-01-2001).

Positief is gereageerd op de melding bouwvoornemen voor:


* het oprichten van een schuur, Beukenlaan 17 (VZ 16-01-2001).
Reclamevergunning is verleend voor:


* het aanbrengen c.q. plaatsen van twee reclameobjecten, Geldersedijk 20 (Jachtbemiddeling v/d Veen B.V.) (VZ 18-01-2001);
* het aanbrengen c.q. plaatsen van twee reclameobjecten, Geldersedijk 20 (Rederij Hattem) (VZ 18-01-2001).

Voor nadere informatie : Sector R.O.B.
Personen die door het besluit rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen daartegen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van verzending (VZ) van dat besluit aan vergunninghouder een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. In geval van onverwijlde spoed kan de President van de Rechtbank te Zutphen, sector Bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen, bij afzonderlijk schrijven verzocht worden een voorlopige voorziening te treffen. Er dient dan wel een bezwaarschrift te zijn ingediend.
Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

AANVRAGEN OM BOUWVERGUNNING

Burgemeester en wethouders maken bekend dat bij hun college de volgende aanvragen om bouwvergunning zijn ingediend:


* het oprichten van een woning met bijgebouw ter vervanging van een bestaande woning, Veenwal 5;

* het oprichten van een woning ter vervanging van een bestaande woning, Veenwal 7;

* het uitbreiden en veranderen van een woning en het oprichten van een bijgebouw, Hoenwaardseweg 29a;

* het uitbreiden en veranderen van een woning met bijgebouw, De Dommel 11;

* het uitbreiden en veranderen van een woning, Hendrikjesweg 7.
AANVRAGEN KAPVERGUNNING

Burgemeester en wethouders maken bekend dat bij hen aanvragen om een kapvergunning zijn binnengekomen betreffende de percelen:


* Beekstraat 25, 2 bomen;

* Kastanjelaan 3, 1 boom.

Belanghebbenden kunnen gedurende twee weken hun zienswijze over de aanvraag naar voren brengen.

VERGADERING WELSTANDS COMMISSIE.

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat op dinsdag 6 februari 2001 om 14.00 uur op het stadhuis een vergadering wordt gehouden van het Gelders Genootschap (Welstands Commissie), met als onderwerpen aanvragen om bouwvergunning (dan wel melding bouwvoornemen). Belanghebbenden (aanvragers/architecten) kunnen bij de heer P. Jetzes van het bureau Ruimtelijke Ordening (tel. 4431643) een afspraak maken om hun bouwplan toe te lichten tot uiterlijk maandag 5 februari 2001, of bij diens afwezigheid bij een andere medewerker van het bureau Ruimtelijke Ordening. Bij het niet maken van een afspraak loopt u de kans dat de wachttijd kan oplopen. Indien de orde van de vergadering of het belang van de aanvrager van de bouwvergunning of degene die een melding heeft gedaan dit vergt, kan de commissie besluiten achter gesloten deuren te vergaderen.

MILIEUPRIJS

Van 7 tot 10 juni 2001 vindt de Hanzeviering plaats in de Letse hoofdstad Riga. In verband hiermee looft het gemeentebestuur van Kalmar (Zweden) een milieuprijs uit. De prijs, 30.000 SEK ( f 7.400,-- = 3.358) zal worden toegekend aan een particulier, organisatie, school of bedrijf die bijgedragen heeft aan de verbetering van het milieu in en rond de hanzewateren, waaronder de IJssel.
Er bestaat geen aanmeldingsformulier, belangrijk is wel dat het project duidelijk, in het Engels, wordt omschreven.

Nadere informatie kan worden verkregen bij Bengt Enge: fax 0046 480 45 00 99 of e-mail: (bengt.enge@kommun.kalmar.se). Aanmeldingen kunnen nog tot en met 15 maart 2001 naar "Kalmar kummun, Internationella enheten, Box 611, SE-391 KALMAR, SWEDEN" worden gestuurd.

Hattem, 31 januari 2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie