Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen gemeente Steenbergen

Datum nieuwsfeit: 06-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Steenbergen
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Steenbergen

Rioleringswerkzaamheden Westvoorstraat in Dinteloord
In opdracht van de gemeente Steenbergen zullen op dinsdag 6 februari as als de weersomstandigheden dit toelaten diverse rioleringswerkzaamheden plaatsvinden in de Westvoorstraat te Dinteloord.

Ten behoeve van deze werkzaamheden is het noodzakelijk de Westvoorstraat tussen 08.00 uur en ±12.00 uur geheel af te sluiten. Het verkeer zal via bebording worden omgeleid via Zuideinde, Oostgroeneweg, Van Heemskerckstraat, Wipmolen, Stellingmolen en Molendijk.
De daarop volgende dinsdag 13 februari a.s. zal opnieuw de Westvoorstraat worden afgesloten om de werkzaamheden af te maken. Deze afsluiting duurt eveneens van 08.00 uur tot ± 12.00 uur. Hiervoor geldt dezelfde omleiding gedurende de werkzaamheden.

Voor zover nodig vragen wij uw medewerking en zo mogelijk enig begrip indien overlast niet valt te vermijden. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de heer C. Broosus.Subsidies 2001 instellingen welzijn en sport

Op dinsdag 6 februari 2001 zal de commissie Welzijn en Economische Zaken de welzijnsplanning 2001 behandelen. In deze planning zijn alle subsidies vermeld voor instellingen die activiteiten in het kader van welzijn en sport uitvoeren.

De welzijnsplanning heeft van 3 november tot 1 december 2000 ter inzage gelegen. Tijdens deze inzagetermijn hebben een aantal organisaties zienswijzen ingediend, die eveneens tijdens de commissievergadering zullen worden behandeld. Na de behandeling in de commissie zal op 22 februari 2001 behandeling in de gemeenteraad plaatsvinden.

Een ieder heeft de mogelijkheid tijdens beide vergaderingen in te spreken. Indien u dit wilt doen, moet u dit vooraf kenbaar maken.Hoorzittingen Commissie Bezwaar- en Beroepschriften
Op woensdag 7 februari 2001 houdt de commissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften voor de gemeente Steenbergen een hoorzitting in vergaderkamer 21 van het stadskantoor aan de Westdam 22 te Steenbergen.

Op de agenda staan de volgende bezwaarschriften:

van 09.00 uur tot 09.45 uur
van de heer J. van Rij en van de heer P. Di Tucci tegen het besluit van burgemeester en wethouders om bouwvergunning te verlenen aan de heer J. Loomans voor het uitbreiden van de woning aan het Nassau Bolwerk 11 te Steenbergen.

van 09.45 uur tot 10.15 uur
van de Stichting Anti Big Pig tegen de fictieve weigering van burgemeester en wethouders om subsidie te verlenen aan de Stichting Anti Big Pig.

van 10.15 uur tot 10.45 uur
(in een besloten zitting) van v.H tegen het besluit van burgemeester en wethouders tot weigering van bijzondere bijstand in de kosten verbonden aan het volgen van autorijlessen.

van 10.45 uur tot 11.15 uur
van de heer W. van Vliet tegen het besluit van burgemeester en wethouders tot weigering van een vergunning voor het aanwezig hebben van glazen terrasschermen aan weerszijden van het terras behorende bij het horecabedrijf aan de Kaaistraat 19 te Steenbergen.

De indieners van de bezwaarschriften maar ook andere belanghebbenden worden in de gelegenheid gesteld zich tijdens deze hoorzitting te doen horen. Het bezwaarschrift en eventuele verdere op de zaak betrekking hebbende stukken liggen voor de indieners en andere belanghebbenden vanaf heden ter inzage op het gemeentehuis.

Voor nadere informatie kan men terecht bij de secretaris van de commissie.Paspoorten per 1 maart duurder

Tot 1 maart a.s. zijn de kosten voor een paspoort f 91,50. Vanaf 1 maart tot en met 31 augustus zijn de kosten voor een paspoort f 20,00 duurder, dus f 111,50.


Wat is uw pand waard?

Op grond van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) moeten gemeenten iedere vier jaar alle onroerende zaken (bijvoorbeeld huizen) waarderen. Bij de vorige herwaardering was de waardepeildatum voor de toenmalige gemeenten Nieuw-Vossemeer en Steenbergen 1 januari 1995 en voor de gemeente Dinteloord en Prinsenland 1 januari 1994. Dat gold voor de belastingjaren 1997 tot en met 2000.
Voor de rijksbelastingdienst moesten de inwoners uit de voormalige gemeente Dinteloord de waarde van hun woning vermenigvuldigen met een ophogingpercentage om zo op een waarde per 1-1-1995 uit te komen. Voor de gemeentelijke onroerende zaakbelastingen (OZB) gold dit ophogingpercentage niet, zodat de inwoners uit de voormalige gemeente Dinteloord en Prinsenland de afgelopen vier jaar een belastingvoordeel hebben gehad.

Begin maart ontvangt u een nieuwe WOZ-beschikking, nu met waardepeildatum 1 januari 1999 die voor alle inwoners uit onze gemeente zal gelden.

Forse waardestijging
Iedereen weet dat de prijzen van huizen in Nederland de laatste jaren sterk zijn gestegen. Regelmatige publicaties over waardestijgingen geven een forse toename aan.

De gemeente Steenbergen heeft het taxatiebureau Oranjewoud ingeschakeld om de lokale ontwikkelingen op de woningmarkt voor ons te volgen. Een gemiddeld landelijk of regionaal stijgingspercentage zegt immers niets over de waardeontwikkeling in Steenbergen. Uit de beschikbare marktgegevens blijkt de volgende waardeontwikkeling van de huizen in de verschillende kernen:

Kern Stijgingspercentage
Steenbergen 45,80 %
Nieuw-Vossemeer 39,40 %
De Heen 47,80 %
Kruisland 55,80 %
Dinteloord 89,80 %

Let wel: het gaat om gemiddelden. Bepaalde huizen zijn zelfs meer dan dit gemiddelde en andere minder dan dit gemiddelde in waarde toegenomen. Aan dit gemiddelde stijgingspercentage kunt u dus geen rechten ontlenen.
Het stijgingspercentage voor de kern Dinteloord ligt hoger dan voor de andere kernen, omdat de waardepeildatum voor deze woningen op 1-1-1994 lag en voor de andere woningen op 1-1-1995 en alle panden nu gewaardeerd zijn naar een waarde per 1 januari 1999.

Belastingbedragen
Op de WOZ-beschikking staat de vastgestelde waarde van uw pand. Op basis van deze waarde berekent de gemeente wat u aan OZB moet betalen. Vanaf 2001 gelden er voor de verschillende kernen geen verschillende waardepeildata meer en is het uitgangspunt voor de belastingheffing voor iedereen dus gelijk.
De tarieven voor de onroerende zaakbelastingen 2001 zijn door de gemeenteraad in december 2000 vastgesteld. Uitgangspunt bij de vaststelling van de tarieven was, dat de hogere WOZ-waarden niet mogen leiden tot hogere belastingopbrengsten. De gemeenteraad heeft de volgende tarieven per volle eenheid van f 5.000,-- waarde vastgesteld:
2000 2001
Eigenaar f 7,90 f 5,49
Gebruiker f 6,35 f 4,40

Belastingkrant
Meer informatie over de Wet WOZ en de gemeentelijke belastingen kunt u binnenkort lezen in een speciale belastingkrant die wij in februari willen uitgeven.Openbare vergaderingen


Commissie Openbare Werken ma 5 februari

Agendapunten o.a.:

- Ruiling grond ten behoeve van de aanleg fietspad Steenbergen - Kruisland.

Commissie Welzijn / EZ di 6 februari

Agendapunten o.a.:

- Notitie inzage bank- en giroafschriften van uitkeringsgerechtigden.
- Welzijnsplanning 2001.

- Budgetsubsidie-overeenkomst bibliotheek.

- Tussentijdse subsidieaanvragen welzijn 2000 en 2001.
- Besluitvorming definiëring onderzoeksopdracht sportaccommodaties.
Commissie ABZ/M wo 7 februari

Agendapunten o.a.:

- Notitie planning en control regionale instellingen.
- Verkoop aandelen Intergas.

- Dualisering lokaal bestuur.

- Integraal Veiligheidsbeleid, startnotitie.
- VNO-rapport over de leges voor horecagerelateerde vergunningen.
Commissie VROM do 8 februari

Agendapunten o.a.:

- Intensieve veehouderij.

- Planschadeclaim van de heer P.C.M. Bakx, Zeelandweg-Oost 4, Steenbergen.

- Planschadeclaim van de heer C.L.A. de Koning, Lancasterstraat 3, Steenbergen.

- Voorbereidingsbesluit perceel Havenweg 65, Dinteloord.
- Voorbereidingsbesluit sportpark Steenbergseweg, Dinteloord.
- Voorbereidingsbesluit Waterlinie.

- Vaststelling 2e partiële herziening bestemmingsplan buitengebied.
Raadsvergadering: do 22 februari


Deze vergaderingen beginnen om 19.30 uur in de burgerzaal van het stadskantoor (ingang via Westdam 22). In deze openbare vergaderingen mag iedereen, met vooraf verkregen toestemming aan het begin van de vergadering, het woord voeren.
Op de gemeentelijke teletekstpagina's van TV-Gazet (pagina 213) wordt de agenda van de raadsvergadering vermeld. De onderwerpen liggen ook ter inzage bij de receptie in het stadhuis.


Evenementen

zo 11 febr van 14.00 uur tot 17.00 uur: karnavalskindermiddag, Kloosterstraat, Nieuw-Vossemeer.
vr 16 febr, 20.00 uur: dweilbandfestival, De Heen. Info tel 566069.

Laatste aanpassing uitgevoerd op: donderdag 01 februari 2001 .

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie