Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Belgisch scenario overgang naar chartale euro goedgekeurd

Datum nieuwsfeit: 06-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Commissariaat
generaal
voor de euro
Perscommuniqué
Brussel, 6 februari 2001

De Ministerraad van de federale Regering heeft op vrijdag 2 februari 2001, op voorstel van de Minister van Financiën, de heer Didier Reynders, de definitieve versie van het "Belgische scenario voor de overgang naar de chartale euro" goedgekeurd. Dit overgangsplan werd uitgewerkt door de werkgroep "Biljetten en munten" van het Commissariaat- generaal voor de euro, onder het voorzitterschap van de heer Serge Bertholomé, Adjunct-commissaris-generaal voor de euro. De Ministerraad heeft eveneens beslist dit document het statuut toe te kennen van een administratieve omzendbrief behoeve van alle administraties.

Een voorlopige versie van dit scenario werd in februari 2000 aan de Regering voorgelegd en werd tevens gepubliceerd. Sindsdien werden de werkzaamheden voortgezet waarbij de grote lijnen van het scenario van februari 2000 werden bevestigd en verscheidene essentiële vragen een gepast antwoord kregen.

De vervanging van de bestaande nationale munten en biljetten door de nieuwe Europese, en de praktische organisatie van de periode van dubbele geldcirculatie vormen een grootscheepse operatie, die voor het grootste deel van de bevolking ook de meest tastbare fase van de Economische en Monetaire Unie zal zijn.

De datum voor de invoering van de chartale euro is op Europees niveau vastgesteld op 1 januari 2002. Van dan af moeten de nationale biljetten en munten geleidelijk aan de omloop worden onttrokken. De vervanging van de Belgische frank door de euro geeft aanleiding tot, enerzijds, zware logistieke problemen, die verband houden met de aanmaak, het vervoer en de opslag van het geld en, anderzijds, tot problemen met de veiligheid. Het scenario voor de overgang op de chartale euro moet evenzeer rekening houden met die onvermijdelijke technische beperkingen als met de op Europees of op nationaal niveau genomen beslissingen.

Het uitgewerkte scenario tracht een vlotte overgang op de chartale euro te organiseren. Om deze doelstelling te verwezenlijken, voorziet het plan voor de overgang op de chartale euro op de eerste plaats in een massale invoering van euromunten en -biljetten vanaf begin 2002, dit teneinde de periode van dubbele circulatie tot twee maanden te beperken en een kritische massa van contante transacties in euro te bereiken. Ten tweede voorziet het plan ook in bepalingen die achteraf, gedurende een lange periode, de omwisseling moeten waarborgen van de Belgische munten en biljetten.


* * *
De overgang op de chartale euro zal in drie etappen verlopen en elf operaties omvatten:

I. Eerste fase: de voorbereidingsfase
Tijdens deze fase zal men overgaan tot:


* de aanmaak van 2 miljard muntstukken, voor een totaal gewicht van 9 000 ton, en 530 miljoen biljetten, nodig voor de lancering van de euro op 1 januari 2002.


* De frontloading van de banken, De Post en de waardentransporteurs met munten en biljetten. Deze zullen de muntstukken ontvangen vanaf 1 september 2001 en de biljetten vanaf november 2001.


* De recuperatie, tussen 15 oktober 2001 en 15 november 2001, van een deel van de slapende kasvoorraden van muntstukken die worden aangehouden door de particulieren (de "operatie spaarpot").* De frontloading, met munten en met biljetten in kleine coupures, van bepaalde economische sectoren die in contact staan met de consument (warenhuizen en supermarkten, detailhandel, openbare vervoermaatschappijen, zorgverleners, horecasector, socio-culturele organisaties, gemeenten, sociale instellingen, ...). Deze frontloading zal plaatsvinden vanaf 1 december 2001 via de financiële instellingen.


* De frontloading van de particulieren, uitsluitend met munten, vanaf 15 december 2001. Het grote publiek zal zich, zonder bijkomende kosten, een eurominikit kunnen aanschaffen voor het ronde bedrag van 500 Belgische frank bij de banken, De Post, de Nationale Bank van België en de openbare vervoermaatschappijen (NMBS, MIVB, De Lijn, TEC). Daarnaast kunnen de ondernemingen die dat wensen een eurominikit cadeau geven, als een sociaal voordeel, aan elk personeelslid in dienst op 15 december 2001.


* Het aanpassen en testen van de automaten voor de overschakeling op de euro.
II. Tweede fase: de periode van dubbele circulatie De tweede fase zal twee maanden duren en een groot aantal partijen mobiliseren teneinde een kritische massa muntstukken en bankbiljetten in omloop te brengen, zodat na een tweetal weken een ruime meerderheid van de contante transacties in euro zal plaatsvinden. Het einde van de periode van dubbele circulatie zal samenvallen met de opheffing van de wettelijke betaalkracht van de Belgische frank, op donderdag 28 februari 2002 om middernacht.

Om die doelstellingen te bereiken:


* zal vanaf 1 januari geen enkele geldautomaat nog Belgische franken afleveren. De geldautomaten zullen worden geladen met biljetten van 20 en 50 euro vanaf 1 januari 2002 om 0u00. Via de loketten van de banken en De Post zullen nog enkel euro's - en bij voorkeur kleine coupures - worden uitgegeven.


* Hebben de banken en de handel er zich toe verbonden om vanaf begin 2002 - in de mate van het mogelijke - alleen nog in euro terug te geven.


* Zal de omwisseling van de munten en bankbiljetten in Belgische frank starten. Tijdens de periode van dubbele geldomloop zullen, voor de cliënten van de banken, de bankbiljetten in Belgische frank kosteloos en zonder beperking worden omgewisseld tegen bankbiljetten in euro, mits voor grote bedragen evenwel een voorafgaande kennisgeving wordt gedaan. Kleine hoeveelheden munten in Belgische frank zullen onmiddellijk kunnen worden omgewisseld tegen euro's. Grote hoeveelheden munten in Belgische frank zullen kosteloos en zonder beperking kunnen worden gestort op een rekening. De personen die geen cliënt zijn bij een kredietinstelling, zullen hun munten en bankbiljetten in Belgische frank kosteloos kunnen omwisselen tegen euro's tot een maximum dat door iedere bank en De Post zal worden vastgesteld. Ten slotte zullen munten en bankbiljetten in Belgische frank kosteloos en zonder beperking op een bankrekening kunnen worden gestort tijdens de periode van dubbele geldomloop.

III. Derde fase: de omwisseling van de opgepotte Belgische franken De derde fase zal een aanvang nemen met de opheffing van de wettelijke betaalkracht van de Belgische frank. Zij zal vooral worden gewijd aan de recuperatie van de opgepotte Belgische muntstukken en bankbiljetten. Deze fase zal vrij lang duren teneinde de particulieren gerust te stellen en tijdens de kritieke periode van dubbele circulatie een massale toevloed van Belgische muntstukken en bankbiljetten te voorkomen. De omwisseling van de munten en biljetten zal kosteloos gebeuren.


* De omwisseling van de opgepotte Belgische franken zal kunnen gebeuren bij de banken en De Post (via een storting op rekening en zonder kosten) alsook bij de Nationale Bank van België tot eind 2002,


* en, na deze datum, zal de omwisseling mogelijk blijven bij de Nationale Bank van België, zonder beperking in de tijd voor de bankbiljetten, en tot einde 2004 voor de muntstukken.


* * *


Volgende begeleidende maatregelen worden eveneens genomen:


* Uitzonderlijke maatregelen zullen worden genomen om de veiligheid van de geldtransporten te waarborgen en de plaatsen met een uitzonderlijk hoge geldconcentratie te beveiligen. Er werd reeds een bedrag van 1,1 miljard Belgische frank (± 27,3 miljoen euro) uitgetrokken om de kosten van deze buitengewone veiligheidsmaatregelen te dekken.


* De overgang op de chartale euro impliceert de inzet en de medewerking van een groot aantal actoren, maar belangt vooral in mindere of meerdere mate de hele bevolking aan. Zo'n onderneming vergt niet alleen een nauwgezette voorbereiding maar het succes ervan wordt ook bepaald door grootscheepse voorlichtings- en informatiecampagnes, die worden opgezet ten behoeve van de beroepslui en het grote publiek.


* * *
Voor bijkomende inlichtingen kunt u steeds contact opnemen met mevrouw Elsy Liebaut (tel. 02 221 46 98) of met de heer Nabil Jijakli (tel 02 221 25 46).


* * *
Commissariaat-generaal voor de euro de Berlaimontlaan 14 1000 Brussel

Tel: 02 221 33 42 Fax: 02 221 31 53 E-mail: (eurocel@bnbb.be)


* * *
reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie