Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Officiele publicaties van Gemeente Weerselo

Datum nieuwsfeit: 06-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Weerselo
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Weerselo


Tekst voorlichtingspagina GEMEENTE DENEKAMP
Datum plaatsing: 6 februari 2001

OFFICIËLE PUBLICATIES

RUIMTELIJKE ORDENING

Vrijstellingen op grond van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en van bestemmingsvoorschriften:

B en W zijn van plan vrijstelling te verlenen voor de volgende bouwplannen:

* Vernieuwen van een vloer en kapschuur en aanbouwen van een carport aan de Westerhoekweg 4te Denekamp. Vrijstelling wordt verzocht voor het overschrijden van de maximum voorgeschreven oppervlakte aan bijgebouwen.

* Bouwen van een berging - carport aan de Dorpsstraat 88 te Lattrop. Vrijstelling wordt verzocht voor het overschrijden van de maximum voorgeschreven oppervlakte.

* Uitbreiden van een woning en bouwen van een berging aan de Prins Bernhardstraat 22 te Denekamp.

* Vrijstelling wordt verzocht voor het overschrijden van de voorgevelrooilijn ten gevolge van de erker.

De vrijstellingsverzoeken liggen met ingang van 8 februari 2001 gedurende veertien dagen ter inzage op het bureau VROM, locatie Denekamp. In die tijd kan iedereen de zienswijze over het voornemen tot het verlenen van de vrijstellingen schriftelijk bekend maken bij B.en w. van de gemeente Denekamp, Postbus 11, 7590 AA Denekamp.

BOUWEN

Ingekomen aanvragen om bouwvergunning en meldingen bouwvoornemens

Burgemeester en wethouders maken bekend dat bij de locatie Denekamp de hierna vermelde aanvragen bouwvergunning en meldingen zijn ingekomen:

* Herbouwen van een midgetgolfhuisje aan de Frensdorferweg 4 te Tilligte.

* Plaatsen van een tuinhuisje bij een woning aan de Ootmarsumsestraat 153 te Tilligte. (melding)
* Bouwen van een woning aan de Diekmanweg 2 te Denekamp.
* Uitbreiden van een woning aan de Oude Gaarden 3 te Denekamp.
* Uitbreiden van een toiletgroep aan de Wittebergweg 13 te Oud Ootmarsum.

* Uitbreiden van een woning aan de Kwartelkoning 12 te Denekamp (melding).

* Bouwen van een zeugenstal aan de Vollenhoekweg 19 te Tilligte.
De bouwplannen kunnen worden ingezien op het bureau VROM, locatie Denekamp.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat in de periode van 25 januari t/m 1 februari 2001 bij de locatie Weerselo de hierna vermelde aanvragen bouwvergunning zijn ingekomen:


* Reestmanlaan 18 te Weerselo: bouw woning met garage;
* Beekdorpweg 8 te Weerselo: uitbreiden ligboxenstal;
* Stadtlohnallee 14 te Weerselo: bouw erker;
* Stadtlohnallee 16 te Weerselo: bouw erker en
* de Hersmole 39 te Rossum : plaatsen kap op garage-berging.
De plannen kunnen tijdens de openingsuren worden ingezien bij de afdeling VROM, cluster bouwzaken, locatie Weerselo.

Verleende bouwvergunningen en positieve reacties op meldingen bouwvoornemens

Burgemeester en wethouders van Denekamp hebben besloten de volgende bouwvergunningen te verlenen:


* Bouwen van een schuur aan de Priorweg 4 te Denekamp. Tevens is vrijstelling verleend voor het overschrijden van de maximum voorgeschreven oppervlakte aan bijgebouwen

* Bouwen van een erker aan een woning aan de Broekmatenweg 6 te Tilligte. Tevens vrijstelling verleend voor het overschrijden van de maximum voorgeschreven inhoud.

* Uitbreiden van een woning aan de Brandlichterweg 93 te Denekamp. Tevens vrijstelling verleend ten behoeve voor inwoning.
* Bouwen van een schuur aan de Epmanweg 5 te Noord Deurningen.
* Plaatsen van een tuinhuisje bij een woning aan de Buizerd 1 te Denekamp. (melding)

* Vernieuwen woonhuis aan de Broekmatenweg 6 te Tilligte. Tevens vrijstelling verleend ten behoeve voor inwoning.
* Plaatsen van een tuinhuisje bij een tennisgebouw aan de Meester Mulderstraat 38 te Denekamp. (melding) Tevens vrijstelling verleend voor het bouwen buiten het bebouwingsvlak.
* Bouwen van een schuur aan de Epmanweg 5 te Noord Deurningen. Tevens vrijstelling verleend voor het overschrijden van de maximum voorgeschreven oppervlakte en goothoogte.

Deze besluiten liggen ter inzage bij bureau VROM, locatie Denekamp. Tegen voornoemde besluiten kunnen binnen zes weken na bekendmaking van de vergunningverlening aan de houder van de vergunning schriftelijk bezwaren bij B en W worden ingediend via Postbus 11.

Burgemeester en wethouders van de voormalige gemeente Weerselo hebben in 2000 besloten bouwvergunning te verlenen voor:


* het bouwen van een erker aan de Pastoor Gloerichstraat 11 te Deurningen (09.03.2001);

* het bouwen van een erker aan de Pastoor Gloerichstraat 13 te Deurningen (09.03.2001);

* het vergroten van een woning aan de Wierinksweg 8 te Deurningen (12.03.2001);

* het verbouwen van een zomerhuisje aan de Hengelosestraat te Deurningen (12.03.2001);

* het gewijzigd uitvoeren van de bouw van een sauna t.v.v. aan de Oldenzaalsedijk 22 te Deurningen (12.03.2001);
* het verbouwen van een garage tot woonruimte en het nieuw bouwen van een garage-berging aan de Jonkmansweg 1a te Deurningen (12.03.2001);

* het uitbreiden van een meststierenstal aan de Bentertsteeg 5 te Rossum (09.03.2001);

* het gewijzigd uitvoeren van de bouw van een schuur en het bouwen van een t.v.v. aan de Tramweg 10 te Rossum (12.03.2001);
* het bouwen van een erker aan de Boschweg 40 te Rossum (12.03.2001) en

* het bouwen van een ligboxenstal aan de Mönnikweg 8 te Saasveld (12.03.2001).

positief te reageren op meldingen bouwvoornemen tot:


* het plaatsen van een tuinhuisje aan de ten Oeverstee 3 te Weerselo (09.03.2001) en

* het verbouwen en uitbreiden van een woning aan de Wanne 8 te Rossum (12.03.2001).

Krachtens het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kan tegen deze vergunningen bezwaar worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Denekamp, Postbus 11, 7590 AA Denekamp. De uiterste datum waarop uw bezwaarschrift moet zijn ontvangen straat tussen haakjes achter de vergunning genoemd.

SLOPEN

Ingekomen aanvragen om sloopvergunning en meldingen op sloopvoornemen Burgemeester en wethouders hebben besloten sloopvergunning te verlenen voor:


* het slopen van vier schuren en een mestopslag aan de Beekdorpweg 14 te Weerselo (13.03.2001);

* het slopen van een woning aan de Vliegveldstraat 55 te Deurningen (13.03.2001)

* het slopen van een gedeelte van een woning aan de Postweg 2 te Deurningen (13.03.2001);

* het slopen van 2 veestallen aan de Postweg 32 te Saasveld (13.03.2001).

Deze besluiten kunnen worden ingezien bij afdeling VROM in de locatie Weerselo.
Krachtens het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kan tegen deze vergunningen bezwaar worden ingediend bij Burgemeester en wethouders van Denekamp, Postbus 11, 7590 AA Denekamp. De uiterste datum waarop uw bezwaarschrift moet zijn ontvangen staat tussen haakjes achter de vergunning genoemd.

Verleende sloopvergunningen en positieve reacties op meldingen sloopvoornemen
Burgemeester en wethouders van Weerselo hebben in 2000 besloten sloopvergunning te verlenen voor:


* het slopen van 2 schuren aan de Haarstraat 42 te Rossum (09.03.2001) en

* het slopen van een woning en schuur aan de Bornsestraat 8 te Weerselo (12.03.2001).

Krachtens het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kan tegen deze vergunningen bezwaar worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Denekamp, Postbus 11, 7590 AA Denekamp. De uiterste datum waarop uw bezwaarschrift moet zijn ontvangen straat tussen haakjes achter de vergunning genoemd.

WET MILIEUBEHEER

Terinzagelegging ontwerp-besluiten. Bij de afdeling V.R.O.M., locatie Weerselo, liggen vanaf 8 februari 2001 op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur, alsmede buiten kantooruren, na telefonische of schriftelijke afspraak, gedurende twee weken ter inzage het ontwerp-besluit tot het gedeeltelijk intrekken van de vergunning van:


* G.J.A. Golbach Voltherveldweg 4 te Rossum; vleesvarkens- en melkrundveehouderij, nr. HW 82.51 d.d. 22 maart 1983 (de ammoniakproductierechten gaan naar twee verschillende locaties).

De strekking van dit ontwerp-besluit is dat wij van plan zijn op verzoek van vergunninghouder over te gaan tot het gedeeltelijk intrekken van de vergunning. De ammoniakproductierechten zullen in het kader van het Ammoniak Reductie Plan (ARP) worden overgedragen. Bedenkingen tegen dit ontwerp-besluit kunnen door een ieder tot en met 22 februari 2001 schriftelijk worden ingediend bij het gemeentebestuur.
Op verzoek kan iedereen in persoon of bij gemachtigde mondeling bedenkingen inbrengen en wel op afspraak tot het einde van bovengenoemde termijn van twee weken. Indien men dat wenst worden de persoonlijke gegevens van degene die schriftelijk bedenkingen inbrengt, niet bekend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk bij het gemeentebestuur worden ingediend.

Bij het bureau VROM in de locatie Denekamp ligt vanaf 8 februari tot 8 maart 2001 op maandag- t/m vrijdagmorgen van 08.30 uur tot 12.30 uur en buiten kantooruren op telefonische afspraak ter inzage de ontwerp-beschikking op de aanvraag om een milieuvergunning voor het garagebedrijf met een tankstation voor het wegverkeer van Autobedrijf Wiefferink, Kloppendijk 44-46 in Denekamp. B. en W. willen de vergunning onder voorschriften verlenen om de nadelige gevolgen voor het milieu te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken.

Hiertegen kan iedereen vóór 9 maart 2001 bij b. en w. gemotiveerde schriftelijke bedenkingen inbrengen. Als daarom wordt gevraagd, worden de persoonlijke gegevens van degene, die schriftelijke bedenkingen heeft ingebracht, niet bekendgemaakt. Ook dit verzoek moet schriftelijk vóór 9 maart 2001 bij b. en w. worden ingediend.

Zolang de ontwerp-beschikking ter inzage ligt, kan iedereen om een openbare zitting vragen om mondelinge bedenkingen in te brengen of over de ontwerp-beschikking van gedachten te wisselen. Daarvoor kan men bellen met het bureau VROM (telefoon 0541-358862).

Nadat de beschikking is genomen, kan beroep worden ingesteld door:


* degenen, die bedenkingen hebben ingebracht tegen de ontwerp-beschikking;

* de adviseurs, die geadviseerd hebben over de ontwerp-beschikking;
* degenen, die bedenkingen hebben tegen eventuele wijzigingen, die in de beschikking t.o.v. het ontwerp daarvan zijn aangebracht;
* belanghebbenden, die kunnen aantonen, dat zij niet eerder tegen de ontwerp-beschikking bedenkingen hebben kunnen inbrengen.
Ter inzagelegging besluiten Bij de afdeling VROM in de locatie Weerselo liggen vanaf 8 februari 2001 op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur, alsmede buiten kantooruren, na telefonische of schriftelijke afspraak, gedurende zes weken ter inzage de onder voorschriften verleende vergunningen van:


* Maatschap G.J.M. en J.G.M. Lansink, Beekdorpweg 8a te Weerselo voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een melkrundveehouderij en bijbehorend jongvee, stieren- en vleesvarkenshouderij annex de opslag van mest en dieselolie.
* De heer A.G.M. Monnink, Postweg 32 te Saasveld voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een paardenhouderij en het houden van zoogkoeien annex de opslag van mest.

Beroep tegen de besluiten kan tot en met 22 maart 2001 worden ingesteld door:


* degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;

* de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het onwerp van het besluit;
* degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;

* belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.

Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Zij, die beroep instellen, kunnen bij een spoedeisend belang op grond van de Wet op de Raad van State tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek kan eveneens tot en met 22 maart 2001 worden gericht aan de Voorzitter van genoemde Afdeling, wil het besluit niet binnen zes weken na de terinzagelegging van kracht worden. Voor het indienen van een beroepschrift en/of een verzoek om een voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd. Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas van kracht als opdat verzoek door de Raad van State is beslist.

OVERIGE INGEKOMEN AANVRAGEN OM VERGUNNING

De afgelopen periode zijn de volgende aanvragen ontvangen:

Drank- en Horecawet :
Het uitoefenen van een horeca-bedrijf aan Chinees afhaalrestaurant Golden City, gevestigd Grotestraat 19 te Denekamp.

Tijdelijke ontheffing verkoop zwak-alcoholische drank Het verstrekken van zwak alcoholische drank tijdens de autorodeo en clubcross van de Autosport Vereniging Denekamp op 26 augustus en 2 september 2001 van 11.00 tot 18.00 uur aan de Zoekeweg te Denekamp.

Vergunning voor het houden van autorodeo's Het houden van autocrossen-rodeo's door de autorodeo en clubcross van de Autosport Vereniging Denekamp op 26 augustus en 2 september 2001 van 11.00 tot 18.00 uur aan de Zoekeweg te Denekamp.

Vergunning carnavalsoptochten


* Het organiseren van een carnavalsoptocht op 24 februari 20001 vanaf 14.00 uur in Denekamp door de carnavalsvereniging de Köttelpeern

* Het organiseren van een carnavalsoptocht op 25 februari 20001 tussen 13.00- 14.30 uur in Tilligte door de carnavalsvereniging de Waterpönskes

* Het organiseren van een carnavalsoptocht op 26 februari 20001 vanaf 14.00 uur in Denekamp door de carnavalsvereniging de Köttelpeern

Wielerronde van Overijssel Het mogen houden van de traditionele "Ronde van Overijssel "op 5 mei 2001 door het dorp
Denekamp

Deze aanvragen liggen vanaf morgen gedurende 4 weken ter inzage in de locatie Denekamp, bureau P&O. In die periode kunnen zienswijzen bij de gemeente kenbaar worden gemaakt wat zowel mondeling als schriftelijk kan. Hierbij svp aangeven of men gehoord wil worden.

VERENIGINGSNIEUWS UIT OOTMARSUM

Het gemeentebestuur draagt en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze rubriek

.

Zonnebloem Ootmarsum
Bezoeksters: maandag 12 februari liggen de tijdschriften en infobrief weer voor jullie klaar in het parochiecentrum. Het bestuur is aanwezig tussen 19.00 en 19.45 uur. Graag zien wij dat u de infobrief komt ophalen tussen bovengenoemd tijdstip.

Stichting Welzijn Ouderen Ootmarsum en Weerselo

Kunstbus
Er worden met de Kunstbus bezoeken georganiseerd naar de schouwburg in Hengelo. U kunt zich voor 11 februari opgeven voor onderstaande uitvoeringen bij Stichting Welzijn Ouderen, Telefoon: 66 16 18 of 29 35 48.

Vrijdag 27 april: Koninklijk Ballet uit Vlaanderen Donderdag 3 Mei: Boern'leu: Revue" D'r zit muziek in"

Vakantiereis 2001
U kunt zich voor een vijfdaagse vakantiereis naar Valkenburg van maandag 11 juni tot en met vrijdag 15 juni a.s. opgeven voor 11 februari bij een van bovenstaande telefoonnummers van Stichting Welzijn Ouderen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie