Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Officiele publicaties van Gemeente Weerselo

Datum nieuwsfeit: 06-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Weerselo
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Weerselo


Tekst voorlichtingspagina GEMEENTE DENEKAMP
Datum plaatsing: 6 februari 2001

OFFICIËLE PUBLICATIES

RUIMTELIJKE ORDENING

Vrijstellingen op grond van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en van bestemmingsvoorschriften:

B en W zijn van plan vrijstelling te verlenen voor de volgende bouwplannen:

* Vernieuwen van een vloer en kapschuur en aanbouwen van een carport aan de Westerhoekweg 4te Denekamp. Vrijstelling wordt verzocht voor het overschrijden van de maximum voorgeschreven oppervlakte aan bijgebouwen.

* Bouwen van een berging - carport aan de Dorpsstraat 88 te Lattrop. Vrijstelling wordt verzocht voor het overschrijden van de maximum voorgeschreven oppervlakte.

* Uitbreiden van een woning en bouwen van een berging aan de Prins Bernhardstraat 22 te Denekamp.

* Vrijstelling wordt verzocht voor het overschrijden van de voorgevelrooilijn ten gevolge van de erker.

De vrijstellingsverzoeken liggen met ingang van 8 februari 2001 gedurende veertien dagen ter inzage op het bureau VROM, locatie Denekamp. In die tijd kan iedereen de zienswijze over het voornemen tot het verlenen van de vrijstellingen schriftelijk bekend maken bij B.en w. van de gemeente Denekamp, Postbus 11, 7590 AA Denekamp.

BOUWEN

Ingekomen aanvragen om bouwvergunning en meldingen bouwvoornemens

Burgemeester en wethouders maken bekend dat bij de locatie Denekamp de hierna vermelde aanvragen bouwvergunning en meldingen zijn ingekomen:

* Herbouwen van een midgetgolfhuisje aan de Frensdorferweg 4 te Tilligte.

* Plaatsen van een tuinhuisje bij een woning aan de Ootmarsumsestraat 153 te Tilligte. (melding)
* Bouwen van een woning aan de Diekmanweg 2 te Denekamp.
* Uitbreiden van een woning aan de Oude Gaarden 3 te Denekamp.
* Uitbreiden van een toiletgroep aan de Wittebergweg 13 te Oud Ootmarsum.

* Uitbreiden van een woning aan de Kwartelkoning 12 te Denekamp (melding).

* Bouwen van een zeugenstal aan de Vollenhoekweg 19 te Tilligte.
De bouwplannen kunnen worden ingezien op het bureau VROM, locatie Denekamp.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat in de periode van 25 januari t/m 1 februari 2001 bij de locatie Weerselo de hierna vermelde aanvragen bouwvergunning zijn ingekomen:


* Reestmanlaan 18 te Weerselo: bouw woning met garage;
* Beekdorpweg 8 te Weerselo: uitbreiden ligboxenstal;
* Stadtlohnallee 14 te Weerselo: bouw erker;
* Stadtlohnallee 16 te Weerselo: bouw erker en
* de Hersmole 39 te Rossum : plaatsen kap op garage-berging.
De plannen kunnen tijdens de openingsuren worden ingezien bij de afdeling VROM, cluster bouwzaken, locatie Weerselo.

Verleende bouwvergunningen en positieve reacties op meldingen bouwvoornemens

Burgemeester en wethouders van Denekamp hebben besloten de volgende bouwvergunningen te verlenen:


* Bouwen van een schuur aan de Priorweg 4 te Denekamp. Tevens is vrijstelling verleend voor het overschrijden van de maximum voorgeschreven oppervlakte aan bijgebouwen

* Bouwen van een erker aan een woning aan de Broekmatenweg 6 te Tilligte. Tevens vrijstelling verleend voor het overschrijden van de maximum voorgeschreven inhoud.

* Uitbreiden van een woning aan de Brandlichterweg 93 te Denekamp. Tevens vrijstelling verleend ten behoeve voor inwoning.
* Bouwen van een schuur aan de Epmanweg 5 te Noord Deurningen.
* Plaatsen van een tuinhuisje bij een woning aan de Buizerd 1 te Denekamp. (melding)

* Vernieuwen woonhuis aan de Broekmatenweg 6 te Tilligte. Tevens vrijstelling verleend ten behoeve voor inwoning.
* Plaatsen van een tuinhuisje bij een tennisgebouw aan de Meester Mulderstraat 38 te Denekamp. (melding) Tevens vrijstelling verleend voor het bouwen buiten het bebouwingsvlak.
* Bouwen van een schuur aan de Epmanweg 5 te Noord Deurningen. Tevens vrijstelling verleend voor het overschrijden van de maximum voorgeschreven oppervlakte en goothoogte.

Deze besluiten liggen ter inzage bij bureau VROM, locatie Denekamp. Tegen voornoemde besluiten kunnen binnen zes weken na bekendmaking van de vergunningverlening aan de houder van de vergunning schriftelijk bezwaren bij B en W worden ingediend via Postbus 11.

Burgemeester en wethouders van de voormalige gemeente Weerselo hebben in 2000 besloten bouwvergunning te verlenen voor:


* het bouwen van een erker aan de Pastoor Gloerichstraat 11 te Deurningen (09.03.2001);

* het bouwen van een erker aan de Pastoor Gloerichstraat 13 te Deurningen (09.03.2001);

* het vergroten van een woning aan de Wierinksweg 8 te Deurningen (12.03.2001);

* het verbouwen van een zomerhuisje aan de Hengelosestraat te Deurningen (12.03.2001);

* het gewijzigd uitvoeren van de bouw van een sauna t.v.v. aan de Oldenzaalsedijk 22 te Deurningen (12.03.2001);
* het verbouwen van een garage tot woonruimte en het nieuw bouwen van een garage-berging aan de Jonkmansweg 1a te Deurningen (12.03.2001);

* het uitbreiden van een meststierenstal aan de Bentertsteeg 5 te Rossum (09.03.2001);

* het gewijzigd uitvoeren van de bouw van een schuur en het bouwen van een t.v.v. aan de Tramweg 10 te Rossum (12.03.2001);
* het bouwen van een erker aan de Boschweg 40 te Rossum (12.03.2001) en

* het bouwen van een ligboxenstal aan de Mönnikweg 8 te Saasveld (12.03.2001).

positief te reageren op meldingen bouwvoornemen tot:


* het plaatsen van een tuinhuisje aan de ten Oeverstee 3 te Weerselo (09.03.2001) en

* het verbouwen en uitbreiden van een woning aan de Wanne 8 te Rossum (12.03.2001).

Krachtens het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kan tegen deze vergunningen bezwaar worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Denekamp, Postbus 11, 7590 AA Denekamp. De uiterste datum waarop uw bezwaarschrift moet zijn ontvangen straat tussen haakjes achter de vergunning genoemd.

SLOPEN

Ingekomen aanvragen om sloopvergunning en meldingen op sloopvoornemen Burgemeester en wethouders hebben besloten sloopvergunning te verlenen voor:


* het slopen van vier schuren en een mestopslag aan de Beekdorpweg 14 te Weerselo (13.03.2001);

* het slopen van een woning aan de Vliegveldstraat 55 te Deurningen (13.03.2001)

* het slopen van een gedeelte van een woning aan de Postweg 2 te Deurningen (13.03.2001);

* het slopen van 2 veestallen aan de Postweg 32 te Saasveld (13.03.2001).

Deze besluiten kunnen worden ingezien bij afdeling VROM in de locatie Weerselo.
Krachtens het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kan tegen deze vergunningen bezwaar worden ingediend bij Burgemeester en wethouders van Denekamp, Postbus 11, 7590 AA Denekamp. De uiterste datum waarop uw bezwaarschrift moet zijn ontvangen staat tussen haakjes achter de vergunning genoemd.

Verleende sloopvergunningen en positieve reacties op meldingen sloopvoornemen
Burgemeester en wethouders van Weerselo hebben in 2000 besloten sloopvergunning te verlenen voor:


* het slopen van 2 schuren aan de Haarstraat 42 te Rossum (09.03.2001) en

* het slopen van een woning en schuur aan de Bornsestraat 8 te Weerselo (12.03.2001).

Krachtens het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kan tegen deze vergunningen bezwaar worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Denekamp, Postbus 11, 7590 AA Denekamp. De uiterste datum waarop uw bezwaarschrift moet zijn ontvangen straat tussen haakjes achter de vergunning genoemd.

WET MILIEUBEHEER

Terinzagelegging ontwerp-besluiten. Bij de afdeling V.R.O.M., locatie Weerselo, liggen vanaf 8 februari 2001 op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur, alsmede buiten kantooruren, na telefonische of schriftelijke afspraak, gedurende twee weken ter inzage het ontwerp-besluit tot het gedeeltelijk intrekken van de vergunning van:


* G.J.A. Golbach Voltherveldweg 4 te Rossum; vleesvarkens- en melkrundveehouderij, nr. HW 82.51 d.d. 22 maart 1983 (de ammoniakproductierechten gaan naar twee verschillende locaties).

De strekking van dit ontwerp-besluit is dat wij van plan zijn op verzoek van vergunninghouder over te gaan tot het gedeeltelijk intrekken van de vergunning. De ammoniakproductierechten zullen in het kader van het Ammoniak Reductie Plan (ARP) worden overgedragen. Bedenkingen tegen dit ontwerp-besluit kunnen door een ieder tot en met 22 februari 2001 schriftelijk worden ingediend bij het gemeentebestuur.
Op verzoek kan iedereen in persoon of bij gemachtigde mondeling bedenkingen inbrengen en wel op afspraak tot het einde van bovengenoemde termijn van twee weken. Indien men dat wenst worden de persoonlijke gegevens van degene die schriftelijk bedenkingen inbrengt, niet bekend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk bij het gemeentebestuur worden ingediend.

Bij het bureau VROM in de locatie Denekamp ligt vanaf 8 februari tot 8 maart 2001 op maandag- t/m vrijdagmorgen van 08.30 uur tot 12.30 uur en buiten kantooruren op telefonische afspraak ter inzage de ontwerp-beschikking op de aanvraag om een milieuvergunning voor het garagebedrijf met een tankstation voor het wegverkeer van Autobedrijf Wiefferink, Kloppendijk 44-46 in Denekamp. B. en W. willen de vergunning onder voorschriften verlenen om de nadelige gevolgen voor het milieu te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken.

Hiertegen kan iedereen vóór 9 maart 2001 bij b. en w. gemotiveerde schriftelijke bedenkingen inbrengen. Als daarom wordt gevraagd, worden de persoonlijke gegevens van degene, die schriftelijke bedenkingen heeft ingebracht, niet bekendgemaakt. Ook dit verzoek moet schriftelijk vóór 9 maart 2001 bij b. en w. worden ingediend.

Zolang de ontwerp-beschikking ter inzage ligt, kan iedereen om een openbare zitting vragen om mondelinge bedenkingen in te brengen of over de ontwerp-beschikking van gedachten te wisselen. Daarvoor kan men bellen met het bureau VROM (telefoon 0541-358862).

Nadat de beschikking is genomen, kan beroep worden ingesteld door:


* degenen, die bedenkingen hebben ingebracht tegen de ontwerp-beschikking;

* de adviseurs, die geadviseerd hebben over de ontwerp-beschikking;
* degenen, die bedenkingen hebben tegen eventuele wijzigingen, die in de beschikking t.o.v. het ontwerp daarvan zijn aangebracht;
* belanghebbenden, die kunnen aantonen, dat zij niet eerder tegen de ontwerp-beschikking bedenkingen hebben kunnen inbrengen.
Ter inzagelegging besluiten Bij de afdeling VROM in de locatie Weerselo liggen vanaf 8 februari 2001 op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur, alsmede buiten kantooruren, na telefonische of schriftelijke afspraak, gedurende zes weken ter inzage de onder voorschriften verleende vergunningen van:


* Maatschap G.J.M. en J.G.M. Lansink, Beekdorpweg 8a te Weerselo voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een melkrundveehouderij en bijbehorend jongvee, stieren- en vleesvarkenshouderij annex de opslag van mest en dieselolie.
* De heer A.G.M. Monnink, Postweg 32 te Saasveld voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een paardenhouderij en het houden van zoogkoeien annex de opslag van mest.

Beroep tegen de besluiten kan tot en met 22 maart 2001 worden ingesteld door:


* degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;

* de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het onwerp van het besluit;
* degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;

* belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.

Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Zij, die beroep instellen, kunnen bij een spoedeisend belang op grond van de Wet op de Raad van State tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek kan eveneens tot en met 22 maart 2001 worden gericht aan de Voorzitter van genoemde Afdeling, wil het besluit niet binnen zes weken na de terinzagelegging van kracht worden. Voor het indienen van een beroepschrift en/of een verzoek om een voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd. Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas van kracht als opdat verzoek door de Raad van State is beslist.

OVERIGE INGEKOMEN AANVRAGEN OM VERGUNNING

De afgelopen periode zijn de volgende aanvragen ontvangen:

Drank- en Horecawet :
Het uitoefenen van een horeca-bedrijf aan Chinees afhaalrestaurant Golden City, gevestigd Grotestraat 19 te Denekamp.

Tijdelijke ontheffing verkoop zwak-alcoholische drank Het verstrekken van zwak alcoholische drank tijdens de autorodeo en clubcross van de Autosport Vereniging Denekamp op 26 augustus en 2 september 2001 van 11.00 tot 18.00 uur aan de Zoekeweg te Denekamp.

Vergunning voor het houden van autorodeo's Het houden van autocrossen-rodeo's door de autorodeo en clubcross van de Autosport Vereniging Denekamp op 26 augustus en 2 september 2001 van 11.00 tot 18.00 uur aan de Zoekeweg te Denekamp.

Vergunning carnavalsoptochten


* Het organiseren van een carnavalsoptocht op 24 februari 20001 vanaf 14.00 uur in Denekamp door de carnavalsvereniging de Köttelpeern

* Het organiseren van een carnavalsoptocht op 25 februari 20001 tussen 13.00- 14.30 uur in Tilligte door de carnavalsvereniging de Waterpönskes

* Het organiseren van een carnavalsoptocht op 26 februari 20001 vanaf 14.00 uur in Denekamp door de carnavalsvereniging de Köttelpeern

Wielerronde van Overijssel Het mogen houden van de traditionele "Ronde van Overijssel "op 5 mei 2001 door het dorp
Denekamp

Deze aanvragen liggen vanaf morgen gedurende 4 weken ter inzage in de locatie Denekamp, bureau P&O. In die periode kunnen zienswijzen bij de gemeente kenbaar worden gemaakt wat zowel mondeling als schriftelijk kan. Hierbij svp aangeven of men gehoord wil worden.

VERENIGINGSNIEUWS UIT OOTMARSUM

Het gemeentebestuur draagt en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze rubriek

.

Zonnebloem Ootmarsum
Bezoeksters: maandag 12 februari liggen de tijdschriften en infobrief weer voor jullie klaar in het parochiecentrum. Het bestuur is aanwezig tussen 19.00 en 19.45 uur. Graag zien wij dat u de infobrief komt ophalen tussen bovengenoemd tijdstip.

Stichting Welzijn Ouderen Ootmarsum en Weerselo

Kunstbus
Er worden met de Kunstbus bezoeken georganiseerd naar de schouwburg in Hengelo. U kunt zich voor 11 februari opgeven voor onderstaande uitvoeringen bij Stichting Welzijn Ouderen, Telefoon: 66 16 18 of 29 35 48.

Vrijdag 27 april: Koninklijk Ballet uit Vlaanderen Donderdag 3 Mei: Boern'leu: Revue" D'r zit muziek in"

Vakantiereis 2001
U kunt zich voor een vijfdaagse vakantiereis naar Valkenburg van maandag 11 juni tot en met vrijdag 15 juni a.s. opgeven voor 11 februari bij een van bovenstaande telefoonnummers van Stichting Welzijn Ouderen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...