Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Recordresultaat 2000 voor DSM

Datum nieuwsfeit: 07-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: DSM
Zoek soortgelijke berichten
DSM

7 februari 2001

Recordresultaat 2000: EUR 571 miljoen (toename met circa 50%), dividend EUR
1,75 (+15%)


Vierde kwartaal (in EUR miljoen)
2000 1999 +/-
Netto-omzet 2 124 1 782 +19 %
Bedrijfsresultaat plus afschrijvingen (EBITDA) 251 286 -12 % Bedrijfsresultaat (EBIT), totaal 131 174 -25 %

- Life Science Products 49 50 -2 %

- Performance Materials 34 19 +79 %

- Polymers & Industrial Chemicals 35 91 -62 %
- Other activities 13 14 -7 %
Resultaat uit gewone bedrijfsuitvoering na belastingen 111 111 - Nettoresultaat 119 81 +47 %


Nettoresultaat per gewoon aandeel (in EUR):

- exclusief buitengewoon resultaat 1,09 1,10 -1 %
- inclusief buitengewoon resultaat 1,18 0,79 +49 % Gemiddeld aantal gewone aandelen (x mln) 96,0 97,2

Jaar (in EUR miljoen)

2000

1999


+/- Netto-omzet 8 090 6 333 +28 %
Bedrijfsresultaat plus afschrijvingen (EBITDA) 1 254 1 012 +24 % Bedrijfsresultaat (EBIT), totaal 751 554 +36 %

- Life Science Products 192 173 +11 %

- Performance Materials 144 118 +22 %

- Polymers & Industrial Chemicals 337 206 +64 %
- Other activities 78 57 +37 %
Resultaat uit gewone bedrijfsuitvoering na belastingen 571 382 +49 % Nettoresultaat 580 371 +56 %


Nettoresultaat per gewoon aandeel (in EUR):

- exclusief buitengewoon resultaat 5,69 3,76 +51 %
- inclusief buitengewoon resultaat 5,80 3,63 +60 % Dividend per gewoon aandeel (in EUR) voorstel voor 2000 1,75 1,52 +15 %
Gemiddeld aantal gewone aandelen (x mln) 96,2 97,0
Op dit Jaarbericht is geen accountantscontrole toegepast.

DSM realiseerde in 2000 een record netto-omzet van EUR 8,1 miljard, een toename ten opzichte van 1999 met 28%. Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen steeg tot een recordhoogte van EUR 571 miljoen, circa 50% meer dan in 1999 (EUR 382 miljoen). De nettowinst per gewoon aandeel (exclusief buitengewoon resultaat) bedroeg EUR 5,69 en is daarmee circa 50% hoger dan in 1999.

Peter Elverding, voorzitter van de Raad van Bestuur van DSM, is bijzonder tevreden: "2000 was voor DSM niet alleen financieel een recordjaar, we hebben ook belangrijke stappen gezet ten aanzien van de verdere transformatie van DSM tot een specialties-onderneming. De acquisitie van Catalytica Pharmaceuticals, het uitzetten van de nieuwe strategie Vision 2005: Focus and Value en het daaraan gekoppelde voornemen om ons terug te trekken uit de cyclische petrochemische activiteiten zijn daarbij belangrijke stappen geweest." Elverding vindt het nog te vroeg om een verwachting uit te spreken voor geheel 2001. "Duidelijk is al wel dat de verslechterde economische omstandigheden een negatief effect kunnen hebben op de petrochemie. Ik verwacht evenwel dat de groei in de clusters Life Science Products en Performance Materials zich zal voortzetten."

Dividend

De Raad van Bestuur zal de Raad van Commissarissen voorstellen om over het jaar 2000 per gewoon aandeel een bedrag van EUR 1,75 als dividend uit te keren, een verhoging met 15% ten opzichte van het dividend over 1999. Rekening houdend met het in augustus 2000 uitgekeerde interim-dividend van EUR 0,51 zal het slotdividend dan EUR 1,24 per gewoon aandeel bedragen. Dit zal in contanten worden uitgekeerd.

Vooruitzichten

In de economische groei is een duidelijke vertraging merkbaar, vooral in de Verenigde Staten, maar ook in West-Europa en Azië. Daarnaast vormen de ontwikkelingen van de grondstoffenprijzen, de dollarkoers en de bezettingsgraden in de petrochemie belangrijke onzekerheden.

Deze elementen kunnen vooral hun weerslag hebben op de resultaatontwikkeling in het cluster Polymers & Industrial Chemicals. De groei van de clusters Life Science Products en Performance Materials ligt goed op koers en zal naar verwachting in 2001 doorzetten.

Per saldo verwacht DSM dat het bedrijfsresultaat in het eerste kwartaal van 2001 zal uitkomen boven dat van het afgelopen vierde kwartaal, doch onder het resultaat van het zeer goede eerste kwartaal van 2000. DSM verwacht in de tweede helft van het jaar betere marktomstandigheden voor het cluster Polymers & Industrial Chemicals. Gelet op de geschetste onzekerheden ziet de Raad van Bestuur af van het uitspreken van een verwachting voor geheel 2001.

Vierde kwartaal 2000: Goede resultaten in Life Science Products en Performance Materials en sterke terugval in Petrochemicals

Resultaten vierde kwartaal (in EUR miljoen) 2000 1999 Netto-omzet 2 124 1 782
Bedrijfsresultaat (EBIT) 131 174
Financiële baten en lasten -11 -21
Belastingen -29 -43
Resultaat niet-geconsolideerde deelnemingen 20 1
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen 111 111 Buitengewoon resultaat 8 -30
Belang van derden 0 0
Nettoresultaat 119 81

De netto-omzet in het vierde kwartaal 2000 van EUR 2,1 miljard was 19% hoger dan in het vierde kwartaal 1999. De autonome volumegroei bedroeg
2%. De opbrengstprijzen waren gemiddeld 14% hoger, mede door de aanhoudend hoge dollar en de doorberekening van de duurdere grondstoffen als gevolg van de hogere olieprijs. De hogere opbrengstprijzen betroffen vrijwel alle producten. Voor penicilline, coating resins en polyetheen waren de opbrengstprijzen lager. Het effect van valutaomrekening bedroeg +3%.

Het bedrijfsresultaat bedroeg in het vierde kwartaal EUR 131 miljoen, een daling ten opzichte van het vierde kwartaal 1999. Deze afname was het gevolg van gemiddeld lagere marges (opbrengstprijzen minus variabele kosten) bij hogere volumes.

Life Science Products

Vierde kwartaal (in EUR miljoen) 2000 1999
netto-omzet inclusief onderlinge leveringen 495 515 bedrijfsresultaat plus afschrijvingen 80 75
bedrijfsresultaat 49 50

De omzet van het cluster Life Science Products kwam lager uit dan de omzet in het vierde kwartaal 1999, waarin incidenteel hoge leveringen voor enkele farmaceutische producten waren opgenomen. Het bedrijfsresultaat van het cluster bleef desondanks vrijwel gelijk. Bij DSM Fine Chemicals liep het bedrijfsresultaat als gevolg van genoemde veranderingen in de productmix enigszins terug. Bij DSM Anti-Infectives nam het bedrijfsresultaat toe, met name door de lopende herstructurering.

Performance Materials

Vierde kwartaal (in EUR miljoen) 2000 1999
netto-omzet inclusief onderlinge leveringen 556 495 bedrijfsresultaat plus afschrijvingen 60 42
bedrijfsresultaat 34 19

De omzet van het cluster lag in het vierde kwartaal 12% hoger dan in de vergelijkbare periode 1999, ondanks desinvesteringen bij DSM Composite Resins (effect -3%). De autonome volumegroei droeg daar in belangrijke mate aan bij zonder dat de vaste kosten stegen. Ook de dollarkoers droeg bij aan de groei van omzet en resultaat. De afzetten en opbrengstprijzen - met uitzondering van de prijzen voor coating resins - van alle business groups in dit cluster lagen boven het niveau van vorig jaar. De marges, met name die van elastomeren, coating resins en structural resins, stonden onder druk door gestegen grondstofprijzen. Per saldo nam het bedrijfsresultaat echter toe met 79%.

Polymers & Industrial Chemicals

Vierde kwartaal (in EUR miljoen) 2000 1999
netto-omzet inclusief onderlinge leveringen 1 151 849 bedrijfsresultaat plus afschrijvingen 82 138
bedrijfsresultaat 35 91

Vooral door hogere opbrengstprijzen nam de omzet van het cluster Polymers & Industrial Chemicals met 36% toe ten opzichte van 1999. In vergelijking met 1999 viel het bedrijfsresultaat van Polymers sterk terug door de fors gestegen grondstofprijzen, die onvoldoende in de prijzen van polyetheen en polypropeen konden worden doorgegeven. Daarentegen presteerden de Industrial Chemicals business groups aanzienlijk beter als gevolg van de gedurende het jaar sterk gestegen opbrengstprijzen. Het bedrijfsresultaat van DSM Fibre Intermediates liep overigens in de loop van het vierde kwartaal sterk terug door de extreme stijging van de gasprijzen in de Verenigde Staten. Het bedrijfsresultaat van het cluster nam per saldo met 62% af.

Other activities

Vierde kwartaal (in EUR miljoen) 2000 1999
netto-omzet inclusief onderlinge leveringen 52 31 bedrijfsresultaat plus afschrijvingen 29 31
bedrijfsresultaat 13 14

De hogere omzet is het gevolg van de hogere energieprijzen en de gestegen omzet van de service units aan derden.

De financiële baten en lasten namen, door enkele incidentele baten, af met EUR 10 miljoen tot een rentelast van per saldo EUR 11 miljoen.

De belastingdruk in het vierde kwartaal 2000 was met 24% lager dan die over het vierde kwartaal 1999 (28%), vooral als gevolg van een groter aandeel in de winst van niet-belaste en tegen een lager tarief belaste resultaten.

Het resultaat niet-geconsolideerde deelnemingen steeg fors vanwege betere resultaten bij Methanor en Noordgastransport en incidentele baten bij een deelneming in de Verenigde Staten.

2000: Recordresultaat en hoge autonome volumegroei

Algemeen

DSM heeft in het jaar 2000 een recordresultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen gerealiseerd van EUR 571 miljoen. Het overheersende kenmerk van het verslagjaar was een hoge autonome volumegroei in alle clusters. Deze volumegroei kwam mede tot stand door capaciteitsuitbreidingen, waarmee een structurele verbetering van de businessposities van DSM werd bereikt.

In het cluster Life Science Products werd een procentuele resultaatstijging met dubbele cijfers gerealiseerd, bij een eveneens met meer dan 10% stijgende omzet. De structurele basis daarvoor werd gelegd door een autonome volumestijging van 6% en het herstructureringsprogramma bij DSM Anti-Infectives. Eveneens ging een positief effect uit van de hoge koers van de dollar. In het cluster Performance Materials werden de business groups zonder uitzondering geconfronteerd met sterk stijgende grondstofkosten en de daarmee gepaard gaande druk op de marges. Daar stond, eveneens zonder uitzondering, een indrukwekkende autonome volumestijging tegenover, voor het cluster gemiddeld 12%. In combinatie met het ontbreken van een stijging van de vaste kosten en de hoge koers van de dollar leidde dat tot een forse groei van het resultaat.
Voor de Petrochemie kende het jaar een goede start, maar gedurende het jaar was, met name voor polyetheen en polypropeen, sprake van een toenemende druk op de marges door overcapaciteit. Door de ingebruikname van nieuwe capaciteit stegen DSM's volumes meer dan de marktgroei. Per saldo was het resultaat voor petrochemie gelijk aan 1999.
Binnen Industrial Chemicals was er voor alle business groups sprake van stijgende volumes in combinatie met hier en daar zelfs fors verbeterde marges. Dit resulteerde in een sterke resultaatverbetering voor alle business groups.
Het Operational Excellence-programma heeft een wezenlijke bijdrage geleverd aan de resultaatverbetering, wat tot uitdrukking komt in het feit dat de vaste out-of pocket-kosten nagenoeg niet stegen, ondanks een gemiddelde loonkostenstijging per werknemer van 5%. Eind 2000 was de helft van de doelstelling van het Operational Excellence-programma (een waardecreatie van EUR 275 miljoen) gerealiseerd.

In het verslagjaar werd eveneens de strategie voor de komende jaren gepresenteerd, Vision 2005: Focus and Value. De kern hiervan is: verdere concentratie op leidende mondiale posities in activiteiten met hoge toegevoegde waarde, sterke groei en stabielere resultaten. DSM zal daartoe verder transformeren tot een onderneming in hoogwaardige chemische en biotechnologische producten en hoogwaardige materialen (specialties). Deze ontwikkeling zal zoveel mogelijk gelijktijdig verlopen met een terugtrekking uit de petrochemische activiteiten, waarbij DSM streeft naar bundeling van krachten met derden. Daardoor wordt ook de potentie van DSM's petrochemische activiteiten maximaal benut.
Uiterlijk in 2005 wil DSM met zijn activiteiten een tot de wereldtop behorende onderneming zijn met een omzet van EUR 10 miljard. Minstens 80% daarvan zal worden gerealiseerd in specialties, het overige deel voornamelijk in producten zoals melamine en caprolactam, waarin eveneens wereldwijd leidende posities worden ingenomen.

De financiële gegevens van Catalytica Pharmaceuticals, waarvan de acquisitie eind december 2000 werd afgerond, worden vanaf 2001 geconsolideerd. De overnamesom van deze acquisitie is opgenomen onder de balanspost financiële vaste activa.

Macro-economische ontwikkelingen

De macro-economische ontwikkelingen waren in 2000 gunstig voor DSM. De economische groei in de drie belangrijkste economische blokken bleef onverminderd hoog. De stijgende dollarkoers had een positieve invloed op het resultaat, aangezien DSM in dollargerelateerde markten meer verkoopt dan het inkoopt en produceert.
DSM bleek in 2000 de hogere kosten als gevolg van de hoge olieprijs in redelijke mate in de prijzen van de eindproducten te kunnen doorberekenen, waarbij per saldo toch een kleine margestijging resulteerde, die versterkt werd door de autonome volumegroei.

Resultaten 2000

Resultatenrekening (in EUR miljoen) 2000 1999
Netto-omzet 8 090 6 333
Andere bedrijfsopbrengsten 274 163
Som der bedrijfsopbrengsten 8 364 6 496
Som der bedrijfslasten -7 613 -5 942
Bedrijfsresultaat (EBIT) 751 554
Financiële baten en lasten -57 -69
Belastingen -171 -118
Resultaat niet-geconsolideerde deelnemingen 48 15
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen 571 382 Buitengewoon resultaat 10 -13
Belang van derden -1 2
Nettoresultaat 580 371

In 2000 bedroeg de omzet van DSM EUR 8,1 miljard, een toename met 28% ten opzichte van 1999. De toename is het saldo van autonome volumegroei (+8%), hogere prijzen (+17%) en een positief effect van de valutakoersen (+3%). De gerealiseerde autonome volumegroei ligt boven DSM's doelstelling van 6% per jaar.

Van de ontwikkeling van de netto-omzet per cluster kan de volgende analyse worden gegeven:

waarvan door:
In EUR miljoen 2000 1999 verschil volumes (de)conso- lidaties prijzen wissel-
koersen
Life Science Products 1 853 1 666 11 % 6 % 3 % 0 % 2 % Performance Materials 2 188 1 835 19 % 12 % -4 % 4 % 7 % Polymers & Industrial Chemicals 3 877 2 704 43 % 5 % - 36 % 2 % Other activities 172 128 34 % 5 % - 29 % -

Totaal 8 090 6 333 28 % 8 % 0 % 17 % 3 %

Bedrijfslasten

De bedrijfslasten stegen fors ten opzichte van 1999 en kwamen uit op EUR 7,6 miljard. De belangrijkste post daarvan, de kosten van grond- en hulpstoffen, steeg met EUR 1.428 miljoen, vooral vanwege hogere olie- en gasprijzen (circa EUR 1 miljard) en autonome volumegroei. Uitgedrukt in procenten van de netto-omzet stegen de kosten van grond- en hulpstoffen van 48% in 1999 tot 55% in 2000.

Dankzij het Operational Excellence-programma bedroeg de autonome stijging van de vaste out-of pocket-kosten minder dan 1%, ondanks een loonsomstijging van 4% tot EUR 1.191 miljoen in 2000 (1999: EUR 1.145 miljoen). De gemiddelde loonkosten per werknemer namen in 2000 met 5% toe, van EUR 52.700 in 1999 tot EUR 55.300 in 2000. De afschrijvingen stegen van EUR 458 miljoen in 1999 tot EUR 503 miljoen in 2000, vooral door vervroegde afschrijving van enkele fabrieksinstallaties.

Bedrijfsresultaat

Het bedrijfsresultaat steeg, ondanks een prijsstijging van de grondstoffen met EUR 1 miljard, in 2000 met EUR 197 miljoen (+36%), van EUR 554 miljoen in 1999 tot EUR 751 miljoen in 2000. De omzetmarge (het bedrijfsresultaat in procenten van de netto-omzet) steeg van 8,7% in 1999 tot 9,3% in 2000.

De gemiddelde marge (verkoopprijzen per eenheid minus variabele kosten) lag enigszins boven het niveau van 1999.

Nettoresultaat

De post financiële baten en lasten resulteerde in 2000 per saldo in een rentelast van EUR 57 miljoen, EUR 12 miljoen lager dan in 1999 (EUR 69 miljoen). Deze daling werd grotendeels veroorzaakt door een hogere activering van bouwrente. Het resultaat niet-geconsolideerde deelnemingen nam toe, van EUR 15 miljoen in 1999 tot EUR 48 miljoen in 2000, met name door de goede resultaten van Methanor en Noordgastransport.

De belastingdruk over 2000 was nagenoeg gelijk aan die over 1999 (24%).

Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen is met EUR 189 miljoen gestegen tot EUR 571 miljoen.

Het buitengewone resultaat bedroeg in 2000 per saldo EUR 10 miljoen (1999: EUR -13 miljoen). Dit betreft onder meer boekwinst op verkochte activiteiten.

Het nettoresultaat over 2000 bedroeg EUR 580 miljoen, 56% meer dan in 1999 (EUR 371 miljoen). Uitgedrukt per gewoon aandeel is dit resultaat gestegen van EUR 3,63 in 1999 tot EUR 5,80 in 2000.

Investeringen en financiering

De kasstroom aangewend voor investeringsactiviteiten overtrof de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, zoals blijkt uit de volgende samenvatting van het kasstroomoverzicht:

in EUR miljoen

2000

1999
Liquide middelen begin jaar 159 163
Bedrijfsactiviteiten:


- Cashflow
1 083 829

- Mutatie bedrijfskapitaal -60 -137

- Overige mutaties -123 -41

Kasstroom bedrijfsactiviteiten 900 651
Investeringsactiviteiten

- Investeringen -1 512 -649

- Desinvesteringen 34 204

- Overige mutaties -42 -41

Kasstroom investeringsactiviteiten -1 520 -486 Uitgekeerd dividend -87 -91
Kasstroom financieringsactiviteiten 752 -78

Liquide middelen einde jaar 204 159

De investeringen in immateriële (inclusief goodwill) en materiële vaste activa hebben in 2000 EUR 1.504 miljoen bedragen. Hiervan heeft een bedrag van EUR 889 miljoen (1999: EUR 2 miljoen) betrekking op acquisities, waarvan EUR 883 miljoen betrekking heeft op de acquisitie van Catalytica Pharmaceuticals. De goodwill begrepen in de overnamesom van deze acquisitie bedraagt circa EUR 560 miljoen.

Als gevolg van de acquisitie van Catalytica Pharmaceuticals eind december nam de nettoschuld (rentedragende schulden verminderd met liquide middelen) toe, van EUR 1.373 miljoen ultimo 1999 tot EUR 2.148 miljoen ultimo 2000. In procenten van het groepsvermogen steeg de nettoschuld van 52% ultimo 1999 tot 70% ultimo 2000.

Voor de financiering van de acquisitie van Catalytica Pharmaceuticals werd in 2000 mede een euro-obligatielening met een totale waarde van EUR 400 miljoen in de Europese kapitaalmarkt geplaatst. De opbrengst van de lening is omgezet naar dollars om het translatierisico af te dekken. Het restant van de overnamesom werd eveneens in dollars kort gefinancierd.

Balansbeeld

Vóór slotdividend (in procenten) 2000 1999
Immateriële en materiële vaste activa 41 48
Financiële vaste activa 17 7
Vlottende activa 42 45
Totale activa 100 100

Groepsvermogen 39 42
Egalisatierekening investeringspremies en voorzieningen 11 12 Langlopende schulden 19 17
Kortlopende schulden 31 29
Totale passiva 100 100

Aansluitend bij internationale regelgeving worden met ingang van 2000 alleen de in dat jaar betaalbaar gestelde dividenden verantwoord in plaats van het dividend over het betreffende jaar. In dit Jaarbericht 2000 zijn de vergelijkende cijfers over 1999 aangepast.

Het balanstotaal (totaal vermogen) is met 24% gestegen tot EUR 7,8 miljard ultimo 2000 (1999: EUR 6,3 miljard), vooral door de acquisitie van Catalytica Pharmaceuticals en de toename van het bedrijfskapitaal als gevolg van de hogere prijzen en de hogere dollarkoers. Het groepsvermogen in procenten van het totaal vermogen nam hierdoor af van 42% ultimo 1999 tot 39% ultimo 2000. De liquiditeitsratio (vlottende activa ten opzichte van vlottende passiva) liep in het verslagjaar terug van 1,57 in 1999 tot 1,38 in 2000. De investeringen in immateriële en materiële vaste activa lagen ruim boven de afschrijvingen. Het totaalniveau van de immateriële en materiële vaste activa lag EUR 152 miljoen (5%) boven 1999. Onder de financiële vaste activa is de overnamesom van de acquisitie van Catalytica Pharmaceuticals opgenomen. Het bedrijfskapitaal en de liquide middelen stegen. Het eigen vermogen nam ten opzichte van ultimo 1999 per saldo toe met EUR 420 miljoen.
Het eigen vermogen steeg als gevolg van winstinhouding en het effect van gestegen wisselkoersen bij de omrekening van de netto-investering in buitenlandse deelnemingen en nam af als gevolg van de inkoop van eigen aandelen en dividenduitkeringen.

Gang van zaken per cluster

Life Science Products

(in EUR miljoen) 2000 1999
Netto-omzet inclusief onderlinge leveringen:

- DSM Fine Chemicals 701 618

- DSM Anti-Infectives 551 490

- DSM Food Specialties 276 235

- DSM Bakery Ingredients 427 400
Totaal 1 955 1 743

Bedrijfsresultaat 192 173
Bedrijfsresultaat plus afschrijvingen 311 286
Investeringen 1 122 212
Geïnvesteerd vermogen ultimo jaar 1 500 1 432
Bedrijfsresultaat in % van het gemiddelde geïnvesteerd vermogen 13,1 12,5
Personeel ultimo jaar 8 734 8 664

Gang van zaken

Het cluster liet een duidelijke groei zien van omzet en resultaat. Dit was vooral het gevolg van een autonome volumegroei van meer dan 6%, de dollarkoers en de eerste resultaten van het herstructureringsprogramma bij DSM Anti-Infectives.

De markt van DSM Fine Chemicals groeide, de omzet van de business group nam met 13% toe. De prijzen en marges waren mede dankzij de hoge dollarkoers goed, hoewel de productenmix iets ongunstiger uitkwam, terwijl de vaste kosten hoger uitvielen. Dat werd onder andere veroorzaakt door extra inspanningen op het gebied van New Business Development. Het bedrijfsresultaat van de business group bleef op het goede niveau van 1999.
De financiële gegevens van Catalytica Pharmaceuticals worden bij DSM Fine Chemicals opgenomen met ingang van het eerste kwartaal 2001.

Bij DSM Anti-Infectives stabiliseerden de prijzen van penicilline en daarvan afgeleide producten zich in de eerste drie kwartalen van 2000 op een historisch laag niveau, om in het laatste kwartaal weer licht te stijgen door herstel van het evenwicht tussen vraag en aanbod op deze markt. De marges lagen gemiddeld lager dan in 1999. Er ging een positief effect uit van de dollarkoers en de volumegroei. Het bedrijfsresultaat van DSM Anti-Infectives toonde echter een forse verbetering ten opzichte van 1999, mede als gevolg van de inmiddels doorgevoerde herstructurering (proces- en site-optimalisaties, kostenreducties).

Bij DSM Food Specialties nam de omzet met circa 17% toe. De wereldmarkt voor voedingsingrediënten groeide in 2000 ongeveer 5%. De omzet van de business group groeit al enkele jaren sneller dan de markt door een gerichte keuze voor marktsegmenten met een bovengemiddelde groei. Het bedrijfsresultaat van de business group steeg duidelijk door verhoging van de omzet en een verbeterde portfolio. Ook van de dollarkoers ging een positief effect uit.

De omzet van DSM Bakery Ingredients nam, ondanks toenemende concurrentie, toe door onder meer hogere verkopen van bakkerijenzymen, de introductie van een nieuwe generatie instant-gist met enzymen en vloeibare broodverbetermiddelen voor automatische dosering. De versterking van de positie in Oost- en Centraal-Europa werd voortgezet. Door een forse prijsstijging van melasse, stond het bedrijfsresultaat onder druk, maar kwam uit op het niveau van 1999.

Performance Materials

(in EUR miljoen) 2000 1999
Netto-omzet inclusief onderlinge leveringen:

- DSM Elastomers 610 491

- DSM Engineering Plastics 588 487

- DSM Coating Resins 452 381

- DSM Composite Resins 329 306

- DSM Engineering Plastic Products 225 235
Totaal 2 204 1 900

Bedrijfsresultaat 144 118
Bedrijfsresultaat plus afschrijvingen 244 212
Investeringen 109 132
Geïnvesteerd vermogen ultimo jaar 1 046 972
Bedrijfsresultaat in % van het gemiddelde geïnvesteerd vermogen 14,3 12,2
Personeel ultimo jaar 4 863 5 033

Gang van zaken

Het cluster Performance Materials liet opnieuw een sterke verbetering zien van omzet en resultaat met name bij de business groups DSM Engineering Plastics, DSM Coating Resins en DSM Engineering Plastic Products. De autonome volumegroei bedroeg 12% en betrof alle business groups. Ook de opbrengstprijzen waren hoger, behalve die bij DSM Coating Resins. De marges stonden echter onder druk door de sterk gestegen grondstofprijzen.

Het EPDM-marktaandeel van DSM Elastomers nam toe door een duidelijke afzetgroei in alle geïndustrialiseerde regio's. Voor motorolie-additieven was de afzet lager dan in 1999. De prijzen van EPDM lagen, met uitzondering van Zuid-Amerika en Azië, licht onder het niveau van 1999. Omdat de grondstofkosten fors stegen, waren de marges lager.
De marktsituatie voor SBR werd gedurende het verslagjaar steeds moeilijker. Stijgende grondstofkosten, nadelige wisselkoersen, structurele overcapaciteit in zowel de Verenigde Staten als Europa en de lage prijs van natuurrubber hadden een nadelig effect op zowel volumes als marges. De verkopen van DSM High Performance Fibres, producent van de sterke vezel Dyneema, bleven wereldwijd in alle marktsegmenten sterk groeien.
Ondanks het sterk gestegen bedrijfsresultaat van Dyneema was het bedrijfsresultaat van DSM Elastomers als geheel lager dan in 1999, voornamelijk door de moeilijke marktomstandigheden voor SBR.

In 2000 nam de vraag naar de producten van DSM Engineering Plastics sterk toe. De markt in Azië toonde een sterke groei en in Europa zette de groei zich voort. In de Verenigde Staten kwam echter een lichte kentering in de groei die het eerste halfjaar nog kenmerkte. Onder deze gemiddeld gunstige omstandigheden slaagde DSM Engineering Plastics erin zijn positie in de wereldmarkt duidelijk te versterken, met een omzetgroei van ruim 20% hetgeen aanzienlijk meer is dan de totale marktgroei. De grondstofprijzen voor nylon-6 en polyesters stegen wereldwijd fors, waardoor de marges flink onder druk stonden. Als gevolg van autonome volumegroei, voortgaande efficiencyverbeteringen en goede kostenbeheersing was opnieuw sprake van een fors hoger bedrijfsresultaat.

Bij DSM Coating Resins handhaafde DSM Desotech zijn marktaandeel in de door de explosieve groei van internet groeiende glasvezelmarkt. In het verslagjaar groeide deze markt met circa 30%. Dit heeft geleid tot een aanzienlijke verhoging van het bedrijfsresultaat. Voor het komende jaar verwacht DSM Desotech een blijvende groei van de glasvezelmarkt. Ook de verwachtingen voor andere optische informatiedragers zijn gunstig als gevolg van de multimedia-ontwikkeling en de alsmaar uitbreidende toepassingen van internet. De komende jaren worden groeipercentages van meer dan 30% verwacht, hetgeen DSM Desotech een zeer aantrekkelijk marktperspectief biedt.
Bij poedercoatingharsen zette de groei wereldwijd goed door. De marges stonden echter onder druk door voortdurend oplopende grondstofkosten. Deze konden slechts gedeeltelijk in de verkoopprijzen worden doorberekend.
Het resultaat van de gehele business group DSM Coating Resins was belangrijk hoger dan het zeer goede resultaat van 1999.

Voor DSM Composite Resins resulteerde de goede vraag en het gevoerde marketingbeleid in een aanzienlijke volumegroei. De omzet nam toe ondanks het afstoten van DSM Compounds in 2000. De extreem sterke stijging van de grondstofprijzen, eerst van styreen en later van het merendeel van de andere grondstoffen, kon echter niet voldoende worden gecompenseerd door hogere verkoopprijzen, waardoor de marges sterk onder druk kwamen te staan. Deze ontwikkelingen leidden per saldo tot een fors lager bedrijfsresultaat dan in 1999.
Sizings & Binders herstelde zich goed van de economische crisis in Zuidoost-Azië en heeft zijn businesspositie flink verbeterd.

Bij DSM Engineering Plastic Products profiteerde Shapes & Parts van de positieve effecten van de herstructurering van de business in de afgelopen jaren. Samen met de sterke economische groei in de drie belangrijkste continenten, Europa, Azië en met name Noord-Amerika, resulteerde dit in hogere marges en een fors hoger bedrijfsresultaat. De resultaatontwikkeling van Creative Moulding & Systems was zeer bevredigend. In de loop van 1999 werden de Transparent Sheet-activiteiten verkocht, het effect daarvan op de omzet in 2000 bedraagt EUR 43 miljoen.
Het bedrijfsresultaat van de gehele business group lag boven het niveau van 1999. In overeenstemming met DSM's strategie Vision 2005: Focus and Value is begin januari een contract getekend omtrent de verkoop van DSM Engineering Plastic Products aan het Zwitserse Quadrant Holding.

Polymers & Industrial Chemicals

(in EUR miljoen) 2000 1999
Netto-omzet inclusief onderlinge leveringen:

- DSM Polyethylenes 1 090 797

- DSM Polypropylenes 832 628

- DSM Hydrocarbons 758 432

- DSM Fibre Intermediates (incl. DSM Acrylonitril) 1 007 648
- DSM Melamine 200 161

- DSM Agro 329 250
Totaal 4 216 2 916

Bedrijfsresultaat 337 206
Bedrijfsresultaat plus afschrijvingen 561 397
Investeringen 257 258
Geïnvesteerd vermogen ultimo jaar 1 573 1 507
Bedrijfsresultaat in % van het gemiddelde geïnvesteerd vermogen 21,9 14,0
Personeel ultimo jaar 4 544 4 666

In het verslagjaar werd besloten de activiteiten van DSM Polyethylenes, DSM Polypropylenes en DSM Hydrocarbons onder te brengen in een nieuwe business group DSM Petrochemicals, hetgeen per 1 januari 2001 is geëffectueerd.
Deze samenvoeging vloeide voort uit DSM's strategieplan Vision 2005: Focus and Value, dat in september werd geannonceerd. Als gevolg van deze strategie zal DSM zich terugtrekken uit de petrochemische activiteiten door deze samen te voegen met die van een partner.

Gang van zaken Petrochemicals

In vergelijking met 1999 viel het bedrijfsresultaat van DSM Polyethylenes en DSM Polypropylenes sterk terug door de fors gestegen grondstofprijzen en de vervroegde afschrijving van twee polypropeen slurryfabrieken te Geleen. Deze teruggang werd grotendeels gecompenseerd door hogere marges van DSM Hydrocarbons. Per saldo lag het bedrijfsresultaat van Petrochemicals op het niveau van 1999.

DSM Polyethylenes nam versneld een nieuwe LLDPE-fabriek in Gelsenkirchen in gebruik, ruim binnen budget. De fabriek zal in de loop van 2001 de volledige capaciteit van 350.000 ton bereiken. Over geheel 2000 was in de Europese polyetheenmarkt geen sprake van volumegroei. Onder deze moeilijke marktomstandigheden slaagde DSM Polyethylenes er toch in zijn afzetvolumes te laten groeien. Het bedrijfsresultaat kwam echter aanzienlijk lager uit dan in 1999, in welk jaar een uitzonderlijk goed resultaat werd gerealiseerd.

DSM Polypropylenes nam met succes een nieuwe polypropeengasfasefabriek met een capaciteit van 300.000 ton in Gelsenkirchen in gebruik. Hierdoor en door verslechterde marktomstandigheden kon een oude fabriek op basis van slurrytechniek op dezelfde locatie buiten bedrijf worden gesteld.
De polypropeenmarkt had in 2000 te kampen met een sterke stijging van de propeenprijs veroorzaakt door de prijsstijging van olie en de vraag naar andere propeenderivaten. Door de onrustige marktsituatie en het gelijktijdig beschikbaar komen van nieuwe
polypropeen-productiecapaciteit stonden de marges onder zware druk. Ondanks de ongunstige marktomstandigheden kon DSM Polypropylenes de nieuw beschikbaar gekomen capaciteit benutten.
De business unit Automotive realiseerde in 2000 een recordafzet, vooral door de gezonde gang van zaken in de Duitse en Franse automobielindustrie. De business group neemt ten opzichte van deze afnemers traditioneel een sterke positie in.
Weliswaar groeide de omzet van DSM Polypropylenes als geheel fors, maar het bedrijfsresultaat was fors lager dan in 1999, mede als gevolg van de vervroegde afschrijving van twee oude slurryfabrieken in Geleen.

DSM Hydrocarbons ondervond een sterke vraag naar haar belangrijkste producten. De groei bleef op het goede niveau van 1999. Ondanks een lichte stijging van de capaciteiten van krakers in West-Europa, bleven de bezettingsgraden op een hoog niveau. De hoge olieprijzen leidden in combinatie met de hoge dollarkoers tot verder stijgende grondstofprijzen. Deze werkten door in de verkoopprijzen van etheen en propeen, gezien de heersende krapte op deze markten. In het laatste kwartaal van 2000 kwamen echter ook de marges van DSM Hydrocarbons onder druk te staan. Het bedrijfsresultaat was fors hoger dan in 1999.

Gang van zaken Industrial Chemicals

Industrial Chemicals presteerde over het gehele jaar aanzienlijk beter dan in 1999 als gevolg van de gedurende het jaar sterk gestegen opbrengstprijzen en marges.

De afzet van caprolactam bij DSM Fibre Intermediates werd in 2000 positief beïnvloed door een toename van de productiecapaciteit op de locaties Geleen en Augusta. De bezettingsgraad van DSM's productie-installaties was daarbij maximaal. In Europa steeg de vraag naar caprolactam door een sterke vraag naar engineering plastics, terwijl in Noord-Amerika vooral de vraag vanuit de tapijtindustrie goed was. In Azië steeg de vraag sterk, maar door toename van het aanbod en overcapaciteit in polymerisatie in met name Taiwan stonden in de tweede helft van het jaar de prijzen op de Aziatische markt onder druk. Ofschoon de grondstofprijzen gedurende het jaar toenamen, waren de marges gemiddeld hoger dan voorgaand jaar. Bij acrylonitril was het bedrijfsresultaat beduidend hoger door een stijging van de verkoopprijzen, die de toename van de grondstofprijzen meer dan compenseerde.
Het resultaat van DSM Fibre Intermediates liep in de loop van het vierde kwartaal sterk terug mede door de extreme stijging van de gasprijzen in de Verenigde Staten. Het bedrijfsresultaat van de business group kwam voor het gehele jaar echter duidelijk hoger uit dan in 1999 door de gemiddeld hogere marges en de gestegen productie.

In de loop van 2000 tekende zich voor DSM Melamine een duidelijk marktherstel af, nadat in 1999 de prijzen bij een zwakke vraag, vooral in Azië, ver waren teruggezakt. De prijzen herstelden zich in Europa, maar in Amerika en Azië verliep het prijsherstel duidelijk langzamer. De vraag naar melamine was in het jaar 2000 in Europa en Amerika zeer goed, met name vanuit de houtverwerkende industrie. Door de toenemende schaarste aan hardhout ziet de ontwikkeling van de vraag er ook op lange termijn gunstig uit. Naar verwachting zal het aanbod van melamine gelijke tred houden met deze vraaggroei. Het bedrijfsresultaat van DSM Melamine lag hoger dan in 1999.

Voor DSM Agro is na drie slechte jaren de situatie op de meststoffenmarkt aanmerkelijk verbeterd. Ten opzichte van 1999 stegen de wereldmarktprijzen voor stikstofhoudende meststoffen. Een belangrijke reden was de gestegen grondstofprijs (aardgas gekoppeld aan olie). In West-Europa herstelde de balans tussen vraag en aanbod zich na de definitieve sluiting van enkele fabrieken. De importdruk vanuit Oost-Europa bleef bestaan. Dankzij de herstelde marktbalans steeg het prijsniveau met circa 20%. Mede door lagere bedrijfskosten leidde dit, ondanks de hogere grondstofprijzen, tot een fors hoger bedrijfsresultaat dan in 1999.

Other activities

In het segment Other activities zijn een aantal activiteiten zoals Energie Beheer Nederland, DSM Energy, DSM Research, DSM Services en Stamicarbon ondergebracht.

Other activities (in EUR miljoen) 2000 1999
Netto-omzet inclusief onderlinge leveringen 174 129

Bedrijfsresultaat 78 57
Bedrijfsresultaat plus afschrijvingen 138 117
Investeringen 16 47
Geïnvesteerd vermogen ultimo jaar 657 470
Personeel ultimo jaar 3 617 3 472

Gang van zaken

De olie- en gasvelden van DSM Energy, die al geruime tijd in productie zijn, vertonen nu een natuurlijke teruggang in productiviteit. Het gemiddelde productieniveau is teruggelopen van 13.500 vaten olie-equivalent per dag in 1999 tot circa 10.500 vaten in 2000. Eind 2000 bedroegen de reserves 16 miljoen vaten olie-equivalent (in 1999 nog 20 miljoen vaten). Het jaargemiddelde van de prijs voor Brent-olie steeg van circa 18 dollar in 1999 naar 28 dollar in 2000. Het bedrijfsresultaat was daardoor, ondanks de lagere productie, fors hoger dan in 1999.

Geconsolideerd resultatenoverzicht

(in EUR miljoen)

Vierde kwartaal:

Gehele jaar:
2000 1999 2000 1999
Netto-omzet 2 124 1 782 8 090 6 333
Bedrijfsresultaat plus afschrijvingen (EBITDA) 251 286 1 254 1 012 Bedrijfsresultaat (EBIT) 131 174 751 554
Financiële baten en lasten -11 -21 -57 -69


Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen 120 153 694 485
Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening -29 -43 -171 -118 Resultaat niet-geconsolideerde deelnemingen 20 1 48 15


Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen 111 111 571 382
Buitengewoon resultaat na belastingen 8 -30 10 -13


Groepsresultaat na belastingen 119 81 581 369
Belang van derden 0 0 -1 2


Nettoresultaat 119 81 580 371


Nettoresultaat 119 81 580 371
Dividend op cumulatief preferente aandelen -5 -4 -22 -19


Nettoresultaat toekomend aan de houders van gewone aandelen 114 77 558 352
Idem, exclusief buitengewoon resultaat 106 107 548 365

Cashflow 239 193 1 083 829
Afschrijvingen 120 112 503 458
Investeringen 1 064 208 1 504 649


Per gewoon aandeel (in EUR):

- nettoresultaat (exclusief buitengewoon resultaat) 1,09 1,10 5,69
3,76

- nettoresultaat (inclusief buitengewoon resultaat) 1,18 0,79 5,80 3,63
Cashflow 2,43 1,94 11,03 8,35
Dividend 1,75 1,52

Aantal gewone aandelen, gemiddeld (x mln) 96,0 97,2 96,2 97,0 Aantal gewone aandelen, ultimo (x mln) 96,0 97,2 96,0 97,2

Ratio's:
Bedrijfsresultaat / netto-omzet (ROS) 9,3 8,7 Bedrijfsresultaat / gemiddeld geïnvesteerd vermogen (ROI) 16,4 13,1
EBIT / financiële baten en lasten 13,2 8,0


Personeel ultimo jaar 21 758 21 835

- waarvan in Nederland 10 662 11 046

Geconsolideerde balans (vóór slotdividend)

(in EUR miljoen)

Ultimo 2000

Ultimo 1999
Vaste activa
Immateriële vaste activa 75 82
Materiële vaste activa 3 130 2 971
Financiële vaste activa 1 326 425

4 531 3 478
Vlottende activa
Voorraden 1 224 1 080
Vorderingen 1 888 1 590
Liquide middelen 204 159

3 316 2 829

Totaal 7 847 6 307


Groepsvermogen
Eigen vermogen 3 040 2 620
Belang van derden 30 28

3 070 2 648
Egalisatierekening investeringspremies 27 25 Voorzieningen 857 760
Langlopende schulden 1 482 1 071
Kortlopende schulden

- rentedragend 870 461

- niet-rentedragend 1 541 1 342

2 411 1 803

Totaal 7 847 6 307


Geïnvesteerd vermogen 4 776 4 381
Nettoschuld 2 148 1 373
Vlottende activa / kortlopende schulden 1,38 1,57 Groepsvermogen / totaal vermogen 0,39 0,42
Nettoschuld / groepsvermogen 0,70 0,52

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...