Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Juridische Nieuwsbrief Duitsland - Februari 2001 (deel 1)

Datum nieuwsfeit: 07-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten


Afzender: (nieuws@strick.de)
Contactpersoon: Jilles Eissen

Datum: 6 februari 2001


- Juridische Nieuwsbrief Duitsland - Februari 2001 (deel 1)
Geachte dames en heren ,

Ook in Duitsland is per 1 januari jongstleden het één en ander veranderd. Om u weer volledig op de hoogte te brengen van de situatie in Duitsland zullen wij in februari twee keer een nieuwsbrief uitbrengen, waarin belangrijke wijzigingen worden besproken.

Vandaag ontvangt u deel 1 van deze nieuwsbrief, hierin komen de volgende wijzigingen aan bod:


1. Duitse belastinghervorming

2. Wijzigingen op het gebied van de sociale verzekeringen
3. Wijzigingen m.b.t. familie en partnerschap

4. Wijzigingen in het verkeer

5. Lezingen en seminars over zakendoen in Duitsland

*** Tip: veel abonnees printen de nieuwsbrief uit en archiveren deze in een speciale Duitsland-map. Zo bent u altijd verzekerd van een eigen overzicht met belangrijke aandachtspunten tijdens het zakendoen in Duitsland.

### 1. Duitse belastinghervorming

Per 1 januari is de eerste fase van de Duitse belastinghervorming van kracht geworden. Deze moet een totale belastingontlasting van circa 45 miljard DM opleveren. De belangrijkste hervormingspunten zijn:


* Grundfreibetrag (belastingvrije voet):
De belastingvrije voet stijgt van circa 13.500/27.000 (alleenstaanden/gehuwden) naar circa 14.000/27.000 DM.


* Einkommensteuer (inkomstenbelasting):
Het verloop van de tarieven van de inkomstenbelasting wordt vlakker. Het "instaptarief" daalt van 22,9 naar 19,9 procent, het hoogste tarief van 51 procent naar 48,5. Dit tarief is van toepassing bij een jaarinkomen vanaf 107.568 DM c.q 215.136 DM voor gehuwden (voorheen 114.500 DM / 229.000 DM)


* Körperschaftsteuer (vennootschapsbelasting): Inclusief Gewerbesteuer (12/13 procent) en Solidaritätszuschlag (1 procent) ligt de totale belastinglast van kapitaalvennootschappen bij 38 à 39 procent.

Sinds 1 januari wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen soorten winst. Het uniforme tarief bedraagt vanaf 01-01-2001 25 procent en vervangt de verschillende tarieven voor ingehouden winst (30 procent) en uitgekeerde winst (40 procent) die tot 1 januari van kracht waren.


* Dividend:
Aandeelhouders moeten nog slechts de helft van de dividenduitkeringen van een kapitaalvennootschap bij de inkomstenbelasting aangeven (Halbeinkünfteverfahren). Het Vollanrechnungsverfahren, waarbij de reeds door de onderneming betaalde Körperschaftsteuer (vennootschapsbelasting) met de inkomstenbelasting bij de aandeelhouder wordt verrekend, vervalt.


* Koerswinsten:
Indien tussen de aan- en verkoop van effecten meer dan een jaar ligt, blijven eventueel behaalde koerswinsten belastingvrij. Binnen deze speculatietermijn worden deze slechts nog voor de helft belast. Bovendien geldt een belastingvrij bedrag van 1000 DM.


* Winst bij verkoop:


1. Bij kapitaalvennootschappen:


Winsten voortvloeiend uit de verkoop van deelnemingen in Duitse kapitaalvennootschappen aan andere binnen- en/of buitenlandse kapitaalvennootschappen zijn in de toekomst na een Mindesthaltepflicht van een jaar belastingvrij. De vrijsteling van belasting geldt pas vanaf 2002.


2. Bij personenvennootschappen:


Verkoopt een ondernemer zijn bedrijf onwille van zijn leeftijd (ouder dan 55 jaar), dan geldt een belastingvrij bedrag van 100.000 DM (was 60.000 DM).


3. Bij particuliere deelneming:

Betreft het een in het privévermogen liggende deelneming aan een kapitaalvennootschap, dan wordt verkoopwinst alleen dan belast indien het aandeel minimaal 1 % bedraagt.


* Lohnsteuertabellen:
De wettelijke belastingtabellen worden afgeschaft. Tevens vervallen tot 2003 de bestaande tariefgroepen stapsgewijs.


* Gegenfinanzierung / Herfinanciering:
De belastinghervorming wordt met name door strengere bepalingen met betrekking tot de afschrijvingen gefinancierd. Zo daalt de degressive afschrijving voor roerende economische goederen van 30 naar 20 procent. De lineaire afschrijving voor gebouwen in het bedrijfsvermogen wordt van vier tot drie procent gereduceerd.
Bovendien worden in de ambtelijke afschrijvingstabellen langere gebruiksperioden vastgelegd.

Meer informatie over Anwaltskanzlei Strick
www.strick.de/

### 2. Wijzigingen op het gebied van de sociale verzekeringen


* Eenmalige uitkeringen:
Vakantiegeld en kerstgratificatie van de werkgever verhogen de toekomstige aanspraken bij latere werkloosheid of bij langdurige ziekte. Tot nu toe werden weliswaar ook op deze eenmalige uitkeringen sociale lasten geheven. Dit leidde echter niet tot overeenkomstige vergoedingen bij een werkloosheidsuitkering of ziekengeld, zoals dit bij het lopende maandelijkse inkomen het geval is.


* Pensioenpremie:
Het premiepercentage t.b.v. de wettelijke pensioenverzekering (Rentenversicherung) is per januari 2001 van 19,3 naar 19,1 procent gedaald. Een en ander zal door de inkomsten voortkomende uit de Ökosteuer (zie verderop in deze nieuwsbrief) worden gefinancierd. De verlaging van ca. 800 miljoen DM komt ten goede aan werknemers en werkgevers.


* Premiegrens:
Bij de pensioen- en werkloosheidsverzekering stijgt de premiegrens in West-Duitsland van 8600 naar 8700 DM per maand, in Oost-Duitsland van 7100 naar 7300 DM.
Bij de ziektekostenverzekering en Pflegeversicherung (AWBZ) stijgt de premiegrens van 6450 DM in het westen en 5325 DM in het oosten naar een eenheidstarief van 6525 DM. Dit betekent dat de hogere inkomens in de nieuwe Duitse deelstaten nu meer voor de ziektekostenverzekering moeten betalen.


* Ziektekostenverzekerden:
Per 1 januari 2001, tien jaar na de Duitse hereniging, gelden voor wettelijk ziektekostenverzekerden in de oude en nieuwe deelstaten dezelfde bepalingen. Maandinkomens lager dan 6525 DM vallen onder de wettelijke ziektekostenverzekering. Particulier verzekerden, waarvan het inkomen nu onder de premiegrens komt te liggen, kunnen kiezen of ze terug willen naar een wettelijke ziektekostenverzekeraar. Willen zij particulier verzekerd blijven, dan moeten zij dit tot 31 maart 2001 bij hun verzekering aanvragen.


* Zuzahlungsbefreiung:
Ook de hoogte van de bijbetalingsvrijstelling is in de nieuwe en oude deelstaten sinds begin dit jaar gelijk. Alleenstaanden zijn tot een maandelijks inkomen van 1792 DM vrijgesteld van bijbetaling van vergoedingen zoals medicamenten of behandeling in het ziekenhuis, tot nu toe lag de grens bij 1456 DM (plus 336 DM). Bij echtparen is de grens verhoogd van 2002 naar 2464 DM (plus 462 DM), bij families met een kind van 2262 naar 2912 (plus 650) DM.

Meer informatie over Anwaltskanzlei Strick
www.strick.de/

### 3. Wijzigingen m.b.t. familie en partnerschap


* Alimentatie:
Per 1 januari 2001 is tevens het alimentatierecht voor gescheiden levende ouders geregeld. Betaalt de alimentatieplichtige een bijdrage onder het bestaansminimum van het kind (voor kinderen onder vijf jaren is dit bijv. 480 DM), dan krijgt deze niet meer de helft van de kinderbijslag. De kinderbijslag blijft bij de alleenstaande opvoedende persoon tot het bestaansminimum is bereikt.


* Erziehungsgeld (opvoedingstoelage):
In Duitsland krijgen ouders van kinderen tot en met een leeftijd van 24 maanden een opvoedingstoelage toegekend. Deze regeling is ook van toepassing op Nederlanders die woonachtig zijn in Duitsland, voorwaarde is wel dat zij beschikken over een Aufenthaltsgenehmigung (verblijfsvergunning).

Per 1 januari is de inkomensgrens voor de ongekorte opvoedingstoelage met 9,5 procent verhoogd. De jaar- en inkomensgrens (afhankelijk van het nettoloon) voor ouders met één kind vanaf de zevende maand is gestegen van 29.4000 naar 32.200 DM. De inkomensgrens voor alleenstaande ouders met één kind is met 11,4 procent gestegen van 23.700 naar 26.400 DM.


* Elternzeit (ouderschapsverlof):
Sinds 1 januari is het mogelijk dat zowel vader als moeder tegelijkertijd Elternzeit (voorheen: Erziehungsurlaub) nemen (maximale duur van drie jaren). Beiden maken tijdens het ouderschapsverlof aanspraak op parttime-werk in bedrijven met meer dan 15 medewerkers. De toegestane wekelijkse werktijd in deze periode is voor zowel de vader alsook de moeder van 19 naar 30 uren verhoogd. Het derde jaar van het ouderschapsverlof kan met toestemming van de werkgever tot het achtste levensjaar van het kind worden genomen.


* Geregistreerd partnerschap:
De situatie voor samenlevende partners van hetzelfde geslacht is juridisch verbeterd. Met name het tot voor kort onbekende geregistreerd partnerschap (eingetragenen Lebenspartnerschaft) behoort tot de wezenlijke bepalingen, die mogelijk in 2001 van kracht worden. Ook andere met het huwelijk vergelijkbare bepalingen, zoals m.b.t. het naamsrecht, huur- en erfrecht, de ziektekostenverzekering en het recht op vestiging voor buitenlandse levenspartners, worden dan van kracht.

Meer informatie over Anwaltskanzlei Strick
www.strick.de/

### 4. Wijzigingen in het verkeer


* Tol voor vrachtwagens:
Het tolgeld voor vrachtwagens is gestegen, het bedrag per dag (Tagespauschale) is van zes naar acht Euro verhoogd (15,65 DM). De zogenaamde "stinkende" vrachtwagens betalen meer. Indien de vrachwagens niet voldoen aan de meest moderne uitstootnormen, dan stijgen ook de wekelijkse, maandelijkse en jaarlijkse onkosten.


* Mobiel telefoneren in vrachwagens
Zoals we in de vorige nieuwsbrief aangaven is het vanaf 1 februari 2001 verboden om zonder een handsfreeset (Freisprechanlage) te bellen. Voor automobilisten staat op een geconstateerde overtreding een boete van 60 DM, voor fietsers 30 DM.

Voor vrachtwagenbestuurders geldt een extra strenge bepaling met betrekking tot het handsfree bellen. Voor hen is het tevens verboden mobiel te bellen zonder handsfree car kit indien tijdens het stilstaan van het voertuig de motor nog draait.


* Rijden buiten de bebouwde kom
Niet nieuw, maar voor veel Nederlandse automobilisten onbekend, zijn de bepalingen met betrekking tot de toegestane snelheid buiten de bebouwde kom. Deze ligt sinds jaar en dag bij 100 KM, en niet zoals in Nederland bij 80 KM per uur, tenzij anders aangegeven. Voorkom gevaarlijke inhaalmanoevres en pas uw snelheid aan het verkeer om u heen aan.


* Maximale lengte van een voertuig
De maximale lengte van een voertuig met aanhanger en lading bedraagt vanaf
1 februari 20,75 meter (was 20 meter).


Meer informatie over Anwaltskanzlei Strick
www.strick.de/

### 5. Lezingen en workshops over zakendoen in Duitsland.

In de komende maanden zullen medewerkers van ons kantoor een bijdrage leveren aan onderstaande lezingen en workshops:


* 29 en 30 maart 2001
Masterclass Duitsland (in samenwerking met Fenedex) Meer informatie:
www.nedex.de/nl/ndba/programma/027ext03.html www.fenedex.nl/trainingen/train7150.html


* 15 mei 2001
Uitvoeren van werken in Duitsland - Kamer van Koophandel Tilburg - Tilburg Spreker: Peter Strick


* 12 juni 2001
Werken in Duitsland - Kamer van Koophandel Leiden - Leiden Spreker: Peter Strick.

Dit voorjaar zullen medewerkers van ons kantoor een bijdrage leveren aan onderstaande met een ster (*) aangegeven lezingen en workshops aan de Nederlandse Duitse Businessacademie:

13.02.2001
Workshop Nederlands Duitse Cultuurverschillen

15.02.2001
Seminar Export: zelf doen of via Duitse partners? (Exportstrategie)

20.02.2001
Seminar Zakendoen in Duitsland (Juridische Helicopterview) *

21.02.2001
Seminar Afzetkanalen in Duitsland: Handelsagenten, Handelsvertegenwoordigers, Distributiepartners *


06.03.2001
Seminar Het oprichten van een bedrijf in Duitsland *

08.03.2001
Seminar Arbeidsrecht in Duitsland & Salary Split & Sociale Verzekering *

15.03.2001
Workshop Een Duitse Boekhouding (Inleiding & Praktijkoefeningen) *

20.03.2001
Seminar Fiscaliteiten in Duitsland (Fiscale Helicopterview) *

05.04.2001
Seminar Werving en Selectie van personeel in Duitsland

12.04.2001
Seminar Zakendoen in Duitsland (Juridische Helicopterview) *

19.04.2001
Seminar Internet als onderdeel van uw exportactiviteiten *

24.04.2001
Workshop Factureren met BTW, MwSt of 0-factuur *

26.04.2001
Seminar Incasseren van vorderingen in Duitsland *

10.05.2001
Seminar Wonen en werken als Nederlander in Duitsland *

17.05.2001
Workshop Inkomstenbelasting, Vennootschapsbelasting, Gewerbesteuer *

31.05.2001
Workshop Nederlands Duitse Cultuurverschillen


07.06.2001
Seminar Duitse Contracten en Algemene Voorwaarden *

12.06.2001
Seminar Bankieren en Financieren in Duitsland

21.06.2001
Seminar Export: zelf doen of via Duitse partners? (Exportstrategie)

28.06.2001
Workshop Een Duitse Boekhouding (Halfjaarlijkse update) *

Meer informatie over de Nederlands Duitse Businessacademie tel. 0049 (0) 2821 77570 of www.businessacademie.de

Op onze website (www.strick.de) staat een overzicht (1992-2001) van lezingen en seminars waaraan advocaten van ons kantoor een bijdrage hebben geleverd.
Bovenstaande nieuwsbrief is een initiatief van Anwaltskanzlei Strick (www.strick.de) en verschijnt maandelijks.

Tot slot nog even het volgende.

# Weet u anderen die geïnteresseerd zijn in deze nieuwsbrief? Stuur hem gerust door!

# Wij proberen de kwaliteit van onze nieuwsbrief keer op keer te verbeteren, zodat deze nog beter aansluit bij hetgeen u in de praktijk tegenkomt. Graag zouden wij o.a. van u vernemen wat u belangrijke onderwerpen vindt voor deze nieuwsbrief. Hiervoor hebben wij op de website www.strick.de/nieuwsbrief/ een vragenformulier (aanmeldingsformulier) aangemaakt.

# De informatie uit deze nieuwsbrief mag -met bronvermelding- worden overgenomen voor publicatie.

Met vriendelijke groeten,

drs. Jilles H. Eissen

Anwaltskanzlei Strick
Siemensstrasse 31
47533 Kleve
Duitsland
tel. 0049 2821 72220
fax. 0049 2821 722244
e-mail: mailto:kanzlei@strick.de
internet: www.strick.de

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie