Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Juridische Nieuwsbrief Duitsland - Februari 2001 (deel 1)

Datum nieuwsfeit: 07-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten


Afzender: (nieuws@strick.de)
Contactpersoon: Jilles Eissen

Datum: 6 februari 2001


- Juridische Nieuwsbrief Duitsland - Februari 2001 (deel 1)
Geachte dames en heren ,

Ook in Duitsland is per 1 januari jongstleden het één en ander veranderd. Om u weer volledig op de hoogte te brengen van de situatie in Duitsland zullen wij in februari twee keer een nieuwsbrief uitbrengen, waarin belangrijke wijzigingen worden besproken.

Vandaag ontvangt u deel 1 van deze nieuwsbrief, hierin komen de volgende wijzigingen aan bod:


1. Duitse belastinghervorming

2. Wijzigingen op het gebied van de sociale verzekeringen
3. Wijzigingen m.b.t. familie en partnerschap

4. Wijzigingen in het verkeer

5. Lezingen en seminars over zakendoen in Duitsland

*** Tip: veel abonnees printen de nieuwsbrief uit en archiveren deze in een speciale Duitsland-map. Zo bent u altijd verzekerd van een eigen overzicht met belangrijke aandachtspunten tijdens het zakendoen in Duitsland.

### 1. Duitse belastinghervorming

Per 1 januari is de eerste fase van de Duitse belastinghervorming van kracht geworden. Deze moet een totale belastingontlasting van circa 45 miljard DM opleveren. De belangrijkste hervormingspunten zijn:


* Grundfreibetrag (belastingvrije voet):
De belastingvrije voet stijgt van circa 13.500/27.000 (alleenstaanden/gehuwden) naar circa 14.000/27.000 DM.


* Einkommensteuer (inkomstenbelasting):
Het verloop van de tarieven van de inkomstenbelasting wordt vlakker. Het "instaptarief" daalt van 22,9 naar 19,9 procent, het hoogste tarief van 51 procent naar 48,5. Dit tarief is van toepassing bij een jaarinkomen vanaf 107.568 DM c.q 215.136 DM voor gehuwden (voorheen 114.500 DM / 229.000 DM)


* Körperschaftsteuer (vennootschapsbelasting): Inclusief Gewerbesteuer (12/13 procent) en Solidaritätszuschlag (1 procent) ligt de totale belastinglast van kapitaalvennootschappen bij 38 à 39 procent.

Sinds 1 januari wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen soorten winst. Het uniforme tarief bedraagt vanaf 01-01-2001 25 procent en vervangt de verschillende tarieven voor ingehouden winst (30 procent) en uitgekeerde winst (40 procent) die tot 1 januari van kracht waren.


* Dividend:
Aandeelhouders moeten nog slechts de helft van de dividenduitkeringen van een kapitaalvennootschap bij de inkomstenbelasting aangeven (Halbeinkünfteverfahren). Het Vollanrechnungsverfahren, waarbij de reeds door de onderneming betaalde Körperschaftsteuer (vennootschapsbelasting) met de inkomstenbelasting bij de aandeelhouder wordt verrekend, vervalt.


* Koerswinsten:
Indien tussen de aan- en verkoop van effecten meer dan een jaar ligt, blijven eventueel behaalde koerswinsten belastingvrij. Binnen deze speculatietermijn worden deze slechts nog voor de helft belast. Bovendien geldt een belastingvrij bedrag van 1000 DM.


* Winst bij verkoop:


1. Bij kapitaalvennootschappen:


Winsten voortvloeiend uit de verkoop van deelnemingen in Duitse kapitaalvennootschappen aan andere binnen- en/of buitenlandse kapitaalvennootschappen zijn in de toekomst na een Mindesthaltepflicht van een jaar belastingvrij. De vrijsteling van belasting geldt pas vanaf 2002.


2. Bij personenvennootschappen:


Verkoopt een ondernemer zijn bedrijf onwille van zijn leeftijd (ouder dan 55 jaar), dan geldt een belastingvrij bedrag van 100.000 DM (was 60.000 DM).


3. Bij particuliere deelneming:

Betreft het een in het privévermogen liggende deelneming aan een kapitaalvennootschap, dan wordt verkoopwinst alleen dan belast indien het aandeel minimaal 1 % bedraagt.


* Lohnsteuertabellen:
De wettelijke belastingtabellen worden afgeschaft. Tevens vervallen tot 2003 de bestaande tariefgroepen stapsgewijs.


* Gegenfinanzierung / Herfinanciering:
De belastinghervorming wordt met name door strengere bepalingen met betrekking tot de afschrijvingen gefinancierd. Zo daalt de degressive afschrijving voor roerende economische goederen van 30 naar 20 procent. De lineaire afschrijving voor gebouwen in het bedrijfsvermogen wordt van vier tot drie procent gereduceerd.
Bovendien worden in de ambtelijke afschrijvingstabellen langere gebruiksperioden vastgelegd.

Meer informatie over Anwaltskanzlei Strick
www.strick.de/

### 2. Wijzigingen op het gebied van de sociale verzekeringen


* Eenmalige uitkeringen:
Vakantiegeld en kerstgratificatie van de werkgever verhogen de toekomstige aanspraken bij latere werkloosheid of bij langdurige ziekte. Tot nu toe werden weliswaar ook op deze eenmalige uitkeringen sociale lasten geheven. Dit leidde echter niet tot overeenkomstige vergoedingen bij een werkloosheidsuitkering of ziekengeld, zoals dit bij het lopende maandelijkse inkomen het geval is.


* Pensioenpremie:
Het premiepercentage t.b.v. de wettelijke pensioenverzekering (Rentenversicherung) is per januari 2001 van 19,3 naar 19,1 procent gedaald. Een en ander zal door de inkomsten voortkomende uit de Ökosteuer (zie verderop in deze nieuwsbrief) worden gefinancierd. De verlaging van ca. 800 miljoen DM komt ten goede aan werknemers en werkgevers.


* Premiegrens:
Bij de pensioen- en werkloosheidsverzekering stijgt de premiegrens in West-Duitsland van 8600 naar 8700 DM per maand, in Oost-Duitsland van 7100 naar 7300 DM.
Bij de ziektekostenverzekering en Pflegeversicherung (AWBZ) stijgt de premiegrens van 6450 DM in het westen en 5325 DM in het oosten naar een eenheidstarief van 6525 DM. Dit betekent dat de hogere inkomens in de nieuwe Duitse deelstaten nu meer voor de ziektekostenverzekering moeten betalen.


* Ziektekostenverzekerden:
Per 1 januari 2001, tien jaar na de Duitse hereniging, gelden voor wettelijk ziektekostenverzekerden in de oude en nieuwe deelstaten dezelfde bepalingen. Maandinkomens lager dan 6525 DM vallen onder de wettelijke ziektekostenverzekering. Particulier verzekerden, waarvan het inkomen nu onder de premiegrens komt te liggen, kunnen kiezen of ze terug willen naar een wettelijke ziektekostenverzekeraar. Willen zij particulier verzekerd blijven, dan moeten zij dit tot 31 maart 2001 bij hun verzekering aanvragen.


* Zuzahlungsbefreiung:
Ook de hoogte van de bijbetalingsvrijstelling is in de nieuwe en oude deelstaten sinds begin dit jaar gelijk. Alleenstaanden zijn tot een maandelijks inkomen van 1792 DM vrijgesteld van bijbetaling van vergoedingen zoals medicamenten of behandeling in het ziekenhuis, tot nu toe lag de grens bij 1456 DM (plus 336 DM). Bij echtparen is de grens verhoogd van 2002 naar 2464 DM (plus 462 DM), bij families met een kind van 2262 naar 2912 (plus 650) DM.

Meer informatie over Anwaltskanzlei Strick
www.strick.de/

### 3. Wijzigingen m.b.t. familie en partnerschap


* Alimentatie:
Per 1 januari 2001 is tevens het alimentatierecht voor gescheiden levende ouders geregeld. Betaalt de alimentatieplichtige een bijdrage onder het bestaansminimum van het kind (voor kinderen onder vijf jaren is dit bijv. 480 DM), dan krijgt deze niet meer de helft van de kinderbijslag. De kinderbijslag blijft bij de alleenstaande opvoedende persoon tot het bestaansminimum is bereikt.


* Erziehungsgeld (opvoedingstoelage):
In Duitsland krijgen ouders van kinderen tot en met een leeftijd van 24 maanden een opvoedingstoelage toegekend. Deze regeling is ook van toepassing op Nederlanders die woonachtig zijn in Duitsland, voorwaarde is wel dat zij beschikken over een Aufenthaltsgenehmigung (verblijfsvergunning).

Per 1 januari is de inkomensgrens voor de ongekorte opvoedingstoelage met 9,5 procent verhoogd. De jaar- en inkomensgrens (afhankelijk van het nettoloon) voor ouders met één kind vanaf de zevende maand is gestegen van 29.4000 naar 32.200 DM. De inkomensgrens voor alleenstaande ouders met één kind is met 11,4 procent gestegen van 23.700 naar 26.400 DM.


* Elternzeit (ouderschapsverlof):
Sinds 1 januari is het mogelijk dat zowel vader als moeder tegelijkertijd Elternzeit (voorheen: Erziehungsurlaub) nemen (maximale duur van drie jaren). Beiden maken tijdens het ouderschapsverlof aanspraak op parttime-werk in bedrijven met meer dan 15 medewerkers. De toegestane wekelijkse werktijd in deze periode is voor zowel de vader alsook de moeder van 19 naar 30 uren verhoogd. Het derde jaar van het ouderschapsverlof kan met toestemming van de werkgever tot het achtste levensjaar van het kind worden genomen.


* Geregistreerd partnerschap:
De situatie voor samenlevende partners van hetzelfde geslacht is juridisch verbeterd. Met name het tot voor kort onbekende geregistreerd partnerschap (eingetragenen Lebenspartnerschaft) behoort tot de wezenlijke bepalingen, die mogelijk in 2001 van kracht worden. Ook andere met het huwelijk vergelijkbare bepalingen, zoals m.b.t. het naamsrecht, huur- en erfrecht, de ziektekostenverzekering en het recht op vestiging voor buitenlandse levenspartners, worden dan van kracht.

Meer informatie over Anwaltskanzlei Strick
www.strick.de/

### 4. Wijzigingen in het verkeer


* Tol voor vrachtwagens:
Het tolgeld voor vrachtwagens is gestegen, het bedrag per dag (Tagespauschale) is van zes naar acht Euro verhoogd (15,65 DM). De zogenaamde "stinkende" vrachtwagens betalen meer. Indien de vrachwagens niet voldoen aan de meest moderne uitstootnormen, dan stijgen ook de wekelijkse, maandelijkse en jaarlijkse onkosten.


* Mobiel telefoneren in vrachwagens
Zoals we in de vorige nieuwsbrief aangaven is het vanaf 1 februari 2001 verboden om zonder een handsfreeset (Freisprechanlage) te bellen. Voor automobilisten staat op een geconstateerde overtreding een boete van 60 DM, voor fietsers 30 DM.

Voor vrachtwagenbestuurders geldt een extra strenge bepaling met betrekking tot het handsfree bellen. Voor hen is het tevens verboden mobiel te bellen zonder handsfree car kit indien tijdens het stilstaan van het voertuig de motor nog draait.


* Rijden buiten de bebouwde kom
Niet nieuw, maar voor veel Nederlandse automobilisten onbekend, zijn de bepalingen met betrekking tot de toegestane snelheid buiten de bebouwde kom. Deze ligt sinds jaar en dag bij 100 KM, en niet zoals in Nederland bij 80 KM per uur, tenzij anders aangegeven. Voorkom gevaarlijke inhaalmanoevres en pas uw snelheid aan het verkeer om u heen aan.


* Maximale lengte van een voertuig
De maximale lengte van een voertuig met aanhanger en lading bedraagt vanaf
1 februari 20,75 meter (was 20 meter).


Meer informatie over Anwaltskanzlei Strick
www.strick.de/

### 5. Lezingen en workshops over zakendoen in Duitsland.

In de komende maanden zullen medewerkers van ons kantoor een bijdrage leveren aan onderstaande lezingen en workshops:


* 29 en 30 maart 2001
Masterclass Duitsland (in samenwerking met Fenedex) Meer informatie:
www.nedex.de/nl/ndba/programma/027ext03.html www.fenedex.nl/trainingen/train7150.html


* 15 mei 2001
Uitvoeren van werken in Duitsland - Kamer van Koophandel Tilburg - Tilburg Spreker: Peter Strick


* 12 juni 2001
Werken in Duitsland - Kamer van Koophandel Leiden - Leiden Spreker: Peter Strick.

Dit voorjaar zullen medewerkers van ons kantoor een bijdrage leveren aan onderstaande met een ster (*) aangegeven lezingen en workshops aan de Nederlandse Duitse Businessacademie:

13.02.2001
Workshop Nederlands Duitse Cultuurverschillen

15.02.2001
Seminar Export: zelf doen of via Duitse partners? (Exportstrategie)

20.02.2001
Seminar Zakendoen in Duitsland (Juridische Helicopterview) *

21.02.2001
Seminar Afzetkanalen in Duitsland: Handelsagenten, Handelsvertegenwoordigers, Distributiepartners *


06.03.2001
Seminar Het oprichten van een bedrijf in Duitsland *

08.03.2001
Seminar Arbeidsrecht in Duitsland & Salary Split & Sociale Verzekering *

15.03.2001
Workshop Een Duitse Boekhouding (Inleiding & Praktijkoefeningen) *

20.03.2001
Seminar Fiscaliteiten in Duitsland (Fiscale Helicopterview) *

05.04.2001
Seminar Werving en Selectie van personeel in Duitsland

12.04.2001
Seminar Zakendoen in Duitsland (Juridische Helicopterview) *

19.04.2001
Seminar Internet als onderdeel van uw exportactiviteiten *

24.04.2001
Workshop Factureren met BTW, MwSt of 0-factuur *

26.04.2001
Seminar Incasseren van vorderingen in Duitsland *

10.05.2001
Seminar Wonen en werken als Nederlander in Duitsland *

17.05.2001
Workshop Inkomstenbelasting, Vennootschapsbelasting, Gewerbesteuer *

31.05.2001
Workshop Nederlands Duitse Cultuurverschillen


07.06.2001
Seminar Duitse Contracten en Algemene Voorwaarden *

12.06.2001
Seminar Bankieren en Financieren in Duitsland

21.06.2001
Seminar Export: zelf doen of via Duitse partners? (Exportstrategie)

28.06.2001
Workshop Een Duitse Boekhouding (Halfjaarlijkse update) *

Meer informatie over de Nederlands Duitse Businessacademie tel. 0049 (0) 2821 77570 of www.businessacademie.de

Op onze website (www.strick.de) staat een overzicht (1992-2001) van lezingen en seminars waaraan advocaten van ons kantoor een bijdrage hebben geleverd.
Bovenstaande nieuwsbrief is een initiatief van Anwaltskanzlei Strick (www.strick.de) en verschijnt maandelijks.

Tot slot nog even het volgende.

# Weet u anderen die geïnteresseerd zijn in deze nieuwsbrief? Stuur hem gerust door!

# Wij proberen de kwaliteit van onze nieuwsbrief keer op keer te verbeteren, zodat deze nog beter aansluit bij hetgeen u in de praktijk tegenkomt. Graag zouden wij o.a. van u vernemen wat u belangrijke onderwerpen vindt voor deze nieuwsbrief. Hiervoor hebben wij op de website www.strick.de/nieuwsbrief/ een vragenformulier (aanmeldingsformulier) aangemaakt.

# De informatie uit deze nieuwsbrief mag -met bronvermelding- worden overgenomen voor publicatie.

Met vriendelijke groeten,

drs. Jilles H. Eissen

Anwaltskanzlei Strick
Siemensstrasse 31
47533 Kleve
Duitsland
tel. 0049 2821 72220
fax. 0049 2821 722244
e-mail: mailto:kanzlei@strick.de
internet: www.strick.de

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...