Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bijdrage plenair debat over wet toezicht effectenverkeer

Datum nieuwsfeit: 07-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Partij van de Arbeid

charset="iso-8859-1"

Den Haag, 7 februari 2001

BIJDRAGE VAN TINEKE WITTEVEEN-HEVINGA (PVDA) AAN HET PLENAIR DEBAT OVER DE WET TOEZICHT EFFECTENVERKEER/ OPENBARE BIEDINGEN (27 172)

Algemeen

Goed functionerende overnamemarkten zijn van groot belang, in verband met de maatschappelijke en economische effecten die zij met zich meebrengen. Overnames en fusies worden met grote regelmaat onder onze aandacht gebracht door middel van de berichtgeving in de media. Zo nu en dan gaat het dan om overnames met waarmee astronomische bedragen gemoeid zijn. Zo nam Vodafone Mannesmann over voor het bedrag van 172 miljard dollar en werd Time Warner door America Online overgenomen voor het eveneens niet geringe bedrag van 166 miljard dollar, hoewel beide partijen liever spraken over een fusie op basis op basis van gelijkwaardigheid. Dit, ter illustratie van de grote belangen die gemoeid kunnen zijn met een overname.

Een overnamepoging in de vorm van een openbaar bod oftewel het aanbod om tegen een bepaalde prijs aandelen te verkopen aan een bieder, is dan ook gebonden aan bepaalde gedragsregels, die nu zijn vastgelegd in hoofdstuk 1 van de SER-fusiecode uit 1975. De SER adviseerde reeds in 1996 om de fusiecode een wettelijke basis te geven. De biedingregels krijgen nu dus inderdaad een wettelijke basis in de Wet toezicht effectenverkeer 1995, nader uitgewerkt in het Besluit effectenverkeer 1995. Ook is er behoefte aan meer controle en een betere handhaving en daarbij behorende sanctiemogelijkheden.

In deze zgn. fase 1 - die nu aan de orde is - worden de biedingregels van hoofdstuk 1 van de SER-fusiecode vrijwel integraal overgenomen. In de zgn. fase 2 - ik kom daar straks nog op - zal worden bezien of en hoe de biedingregels inhoudelijk gewijzigd moeten worden.

De huidige zelfregulering op basis van de SER-fusiecode voldoet niet meer in verband met een aantal ontwikkelingen. Het gaat dan met name om de verdere internationalisering van het kapitaalverkeer en de overnamemarkt, de samenwerking tussen beurzen in Europa, verdere verzakelijking en verharding van de overnamemarkt, de toename van onvriendelijke biedingen en de verdere ontwikkeling van het beurs- en effectenrecht.

Ook met deze aspecten is in het voorliggende voorstel voor een raamwet rekening gehouden. Juist ook daarom kan de PvdA-fractie van harte instemmen met dit wetsvoorstel zij het dat we nog een enkele vraag hebben en hier en daar een voorstel voor een technische aanpassing die kunnen strekken tot meer helderheid en duidelijkheid.

Samenhang mededinging

Het antwoord op de vraag naar de samenhang van de Mededingingswet en dit wetsvoorstel is niet geheel bevredigend. Gesteld wordt dat degene die een overnamepoging doet, eerst daarvoor toestemming zou moeten vragen aan de NMa. Indien de overnemende partij de zekerheid daarover mist, zou hij als voorwaarde aan het gestand doen van het bod kunnen stellen dat deze dat deze geen ontoelaatbare economische machtsconcentratie oplevert. Dit komt echter niet tegemoet aan het eerder door ons naar voren gebrachte bezwaar dat hiermee toch de goede werking van de overnamemarkt belemmerd kan worden. Het wordt riskanter en minder aantrekkelijk om een overnamepoging te doen. De termijn voor het uitbrengen van een openbaar bod kan verlengd worden. Dit lijkt echter weinig soelaas te bieden in het geval van een vijandige overname, waar het verrassingseffect een grote rol speelt. Vertraging geeft het zittende bestuur van de doelwitvennootschap de mogelijkheid om tegenmaatregelen te nemen. Indien toch geen toestemming wordt verleend door de NMa, moeten alle rechtshandelingen teruggedraaid worden. Hoe werkbaar is dit in de praktijk? En kan dit niet beter geregeld worden?

Enkele technische aspecten van het wetsvoorstel


* De reactie op de door de PvdA voorgestelde wijzigingen op art 1, lid 2, sub o vinden wij niet afdoende. In dit bewuste onderdeel o wordt het begrip 'openbaar bod' voorzien van een definitie, waarbij geldt dat deze definitie uiteraard nauwgezet moet worden vastgesteld. In het antwoord gaat de regering uit van een situatie waarin een aanbod gedaan wordt aan banken, commissionairs en hoekmannen. Het gaat hier echter om het aanbod van banken, hoekmannen en commissionairs aan het brede publiek om aandelen van beleggers te kopen of door te verkopen. Voorkomen moet worden dat zij binnen de reikwijdte van de wet vallen. Anders gezegd: wanneer een bank of commissionair via een advertentie aan een breed publiek duidelijk maakt dat via deze bank of commissionair aandelen kunnen worden gekocht en met name ook kunnen worden vérkocht, dan kan het natuurlijk niet zo zijn dat deze situatie onder de reikwijdte van dit wetsvoorstel zal vallen. Kan de minister aangeven dat dit inderdaad niet het geval zal zijn, ook in het licht van de in de concept-AmvB gehanteerde definitie van het begrip 'openbare mededeling'?

Ook op een tweede punt heeft de PvdA-fractie vragen bij de definitie van het 'openbaar bod', zoals deze is neergelegd in onderdeel o van lid 2 van artikel 1. Waar het dan met name om gaat, is dat het begrip 'aanbod' in één zin in twee verschillende betekenissen wordt gebruikt. Ten eerste in de zin van een 'aanbod' dat de bieder doet aan derden teneinde meer aandelen in een vennootschap te verkrijgen. Ten tweede wordt het begrip 'aanbod' gebruikt in de zin van een aanbod dat derden aan de bieder zouden moeten doen teneinde deze bieder in de gelegenheid te stellen meer aandelen in de vennootschap te verkrijgen.

Kortom het begrip 'aanbod' wordt in twee verschillende betekenissen tegelijk gebruikt, in twee tegengestelde betekenissen zelfs. Dit verhoudt zich uiteraard slecht met aanwijzing 58 van de aanwijzingen voor de regelgeving waarin gesteld wordt dat dezelfde term niet voor verschillende begrippen gebruikt mag worden. Vandaar de indiening van het PvdA/VVD-amendement op stuk n. ... (WO4).

Ook de reactie op de vraag naar de verwijzing naar art. 6:217, eerste lid, BW, is niet afdoende. In de nota naar aanleiding van het verslag wordt slechts herhaald dat de definitie van het openbaar bod in de zin van dit wetsvoorstel gebaseerd is op genoemd artikel uit het BW. Het gaat echter zeer specifiek om een aanbod op effecten. In de wettekst moet dit duidelijk tot uitdrukking komen. Het begrip 'aanbod' in de zin van artikel 217 kan betrekking hebben op ieder aanbod, zoals bijvoorbeeld het aanbod van verkoop van een auto of een koelkast dat gedaan wordt via een advertentie. Vandaar het VVD/PvdA-amendement op stuk nr. ...(WO3).


* Een ander punt is het criterium 'buiten besloten kring', eveneens genoemd in art 1, lid 2, sub o. Dit criterium kan ertoe leiden dat een biedingsberichtplicht (en een prospectusplicht) ontstaat in allerlei gevallen waarin dit niet nodig is, en voor onnodige extra administratieve lastenverzwaring en vertragingen kan zorgen. Men moet daarbij denken aan uitonderhandelde verkoop van aandelen aan professionele partijen, zoals participatiemaatschappijen, pensioenfondsen of banken. Anderzijds kan het criterium 'buiten besloten kring' ertoe leiden dat juist geen biedingsberichtplicht en prospectusplicht ontstaat bij bijvoorbeeld verkoop van aandelen aan de eigen werknemers. Terwijl werknemers in veel gevallen niet goed op de hoogte zullen zijn van de factoren die een grote invloed hebben op de waarde van het bedrijf, en dus de waarde van het daarbijbehorende aandeel niet goed zullen kunnen inschatten. Daarom dient mijn fractie samen met de VVD het amendement in op stuk nr. ...

Het betekent in eerste instantie een aanscherping. In eerste instantie vallen alle vormen van koop en verkoop onder de prospectus- en biedingsberichtplicht. Vervolgens zal de regering de reeds bestaande vrijstellingsregeling moeten aanpassen. Dit zou op zo'n manier moeten gebeuren dat genoemde plichten alleen ontstaan als dit redelijkerwijs noodzakelijk en logisch is, zoals voor kleine beleggers al dan niet zijnde werknemer. Wij vinden dat de vrijstellingsregeling aan de Kamer voorgelegd zou moeten worden. Ik overweeg een motie in tweede termijn.

Fase 2

Mijn indruk is dat de voorbereidingen en desbetreffende voorstellen van de zijde van de regering over fase 2 van dit proces politiek minstens zo interessant zullen als deze fase 1. Enkele vragen hierover.

1. Wat is de stand van zaken van het verkennend onderzoek dat de Rijksuniversiteit Groningen uitvoert over vraagstukken van vennootschapsrecht en effectenrecht en de raakvlakken tussen beide juridische domeinen centraal staan (nota naar aanleiding van het verslag, pag. 4)? Het lijkt mij een zeer nuttig onderzoek want ook vanuit de Kamer is niet alles even eenvoudig. Zo vindt b.v. de beleidsmatige voorbereiding met betrekking tot het Wetsvoorstel beschermingsconstructies plaats vanuit het ministerie van Financiën in overleg met de Kamer, maar de wetgeving komt plotseling van de zijde van het ministerie van Justitie.

Kortom, mag ik ervan uitgaan dat het onderzoek ook aanknopingspunten zal bieden voor een wat meer geïntegreerde aanpak inzake het totale ondernemingsrecht?

2. Een tweede vraag: is reeds een standpunt ingenomen inzake de wettelijke verankering van hoofdstuk 2 van de SER-fusiecode dat gericht is op de positie van werknemers? Zo ja, hoe luidt dit standpunt? Zo nee, wanneer kan dit standpunt verwacht worden?

3. Wat is de stand van zaken met betrekking tot de 13de Richtlijn inzake overname en biedingen? Kan de minister ingaan op de aard van de wijzigingen die het Europees Parlement heeft aangebracht?

Mag ik ervan uitgaan dat deze aspecten een rol zullen spelen bij de invulling van fase 2?

In dit verband wil ik ook nog het volgende onder de aandacht brengen. Hoewel van dit wetsvoorstel geen grote veranderingen uitgaan, acht mijn fractie het onderwerp waarop dit wetsvoorstel betrekking heeft van groot belang. Met enige regelmaat wordt immers in de media bericht over de ene fusie of overname na de andere. Het lijkt soms om een onstuitbare trend te gaan, waarbij ook de bedragen die ermee gemoeid zijn steeds groter lijken te worden. Zo betaalde het Britse Vodafone 172 miljard dollar voor het Duitse Mannesmann. Dit is dus bijvoorbeeld ruim 50 keer de waarde van de luchthaven Schiphol. Een andere markante overname was die van Time Warner door America Online (AOL) ter waarde van 166 miljard dollar. Wat opvalt bij overnames en fusies is de vaak hoge overnamepremie die betaald wordt bovenop de marktwaarde of de beurskoers, en die niet zelden 30 of 40% bedraagt. Snoepfabrikant Perfetti betaalde voor Van Melle zelfs een premie van 75%. Dat suggereert dat met fusies of overnames waarde gecreëerd kan worden. Echter, een opvallende uitspraak die Cees van Lede, topman bij Akzo, op 8 maart 2000 in het Financieele Dagblad deed, was dat 70% van alle fusies eindigt in een flop. Maar de strekking van deze uitspraak zien we zolangzamerhand ook weerspiegelt in de wetenschappelijke wereld. Ik wijs op o.a. op een wetenschappelijk onderzoek van professor Schenk van Erasmus Universiteit waarin zelfs suggereert wordt dat er sprake zou zijn van het tegenovergestelde van het creëren van waarde. De gecombineerde winstontwikkeling zou na overname of fusie zelfs slechter zijn dan voor overname of fusie, waarmee dus juist waarde zou worden vernietigd. Maar behalve het creëren van bedrijfswaarde zijn er meer aspecten aan het fenomeen fusie en overname. De vraag is of een deel van het kapitaal dat in fusies en overnames wordt geïnvesteerd niet op een meer productieve c.q. sociaal- economisch effectiever besteed kan worden. Er zijn grote twijfels of overnames, fusies tot gunstige economische resultaten leidt. Kortom, wat zijn bijvoorbeeld de macro-economische effecten van deze trend? Leiden fusies en overnames tot extra economische groei, en zo ja, hoeveel dan wel niet?

Dit is eigenlijk mijn vierde punt dat ik van belang vind. lk zal dat nog toelichten.

Vaak zien we dat een wetsvoorstel naar de Kamer gezonden wordt zonder dat met elkaar van gedachten is gewisseld is over de beleidsmatige, politieke visie die ten grondslag ligt aan een wetsontwerp. Het zou mijn fractie een lief ding waard zijn indien we, voordat we kant en klare stuken krijgen voor fase 2, een korte notitie zouden ontvangen waarin die beleidsmatige visie wordt verwoord. Dat voorkomt veel discussie in het traject van wetgeving. Daaraan toegevoegd is dan het verzoek van de PvdA-fractie of in ieder geval dan ook aandacht kan worden gegeven aan de vier door mij genoemde aspecten, waarbij er wellicht nog meer aan de orde kunnen zijn. Is de minister bereid om een dergelijke notitie aan de Kamer te zenden?

Het thema zeggenschap en structuurregime staat vandaag niet expliciet op de agenda, maar toch zijn ook die thema's aan de orde bij het onderhavige onderwerp met betrekking tot belangrijke strategische beslissingen zoals openbare biedingen. We hebben allen kennis kunnen nemen van het SER-advies over het structuurregime zoals dat op initiatief van de Kamer, gedeeltelijk via de regering en gedeeltelijk via de Kamer zelf, onlangs is uitgebracht. De vraag van de PvdA-fractie is of de regering bereid is op korte termijn een reactie aan de Kamer voor te leggen en voorstellen voor wetgeving te formuleren. Samen met de VVD overwegen wij daarover een motie in te dienen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...