Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst B&W Haarlemmermeer

Datum nieuwsfeit: 08-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Haarlemmermeer
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Haarlemmermeer


* Besluiten B&W


+ 8 februari 2001

... B & W-nieuws week 6

Ruimte, Wonen en Economie
Het college heeft ingestemd met de nota 'Openbaar vervoer in Floriande'. Zij stemt in met de voorgestelde buslijn door Floriande (IJtochtzone - oude Bennebroekerweg - Molenaarslaan - Sportdorp - Leenderbos) en de gefaseerde invoering van de buslijn als gevolg van de uiteenlopende data van oplevering van de verschillende deelplannen van Floriande. De commissie Verkeer en Vervoer ontvangt de nota ter kennisname. De nota wordt ter advisering voorgelegd aan de commissie Vinex en Volkshuisvesting.

Het college gaat akkoord met het voorstel een excursie te organiseren voor de raadscommissie Vinex en Volkshuisvesting in april 2001 naar Parijs. Het doel van de excursie is de raadscommissie kennis te laten nemen van gerealiseerde of in uitvoering zijnde projecten die vergelijkbaar zijn met de Vinex Woningbouw en Vinex Infrastructuur projecten in Haarlemmermeer. Het college heeft besloten de kosten (f60.000,-) te dekken uit de exploitatie van het programma management Vinex Woningbouw. De raadscommissie Vinex en Volkshuisvesting ontvangt het voorstel ter kennisname.

Openbare Werken
Het college stemt in met de voorgestelde aanpak om te komen tot de oprichting van een Coördinatiecentrum Beleid in Beheer. Dit centrum heeft als doel het initiëren van onderzoeken en nieuwe toepassingsmethoden en -technieken van beheer van de openbare ruimte. Een belangrijk onderdeel van het Coördinatiecentrum is het project 'nieuwe samenwerkingsvormen van beheer openbare buitenruimte'. Dit project is een antwoord op de trend dat burgers, bedrijven, verenigingen, etc. meer zeggenschap willen over de inrichting en het beheer van hun eigen leef- en werkomgeving.

Men wenst een hoger of ander niveau qua inrichting, gebruik en/of onderhoudsniveau. De gemeente kan hieraan tegemoet komen door op eigen verzoek of op verzoek van derden, delen van de openbare buitenruimte aan externe partijen in beheer te geven. Bij bedrijven gaat het vaak om park- en centrummanagement; bij bewoners gaat het om beheervormen op wijkniveau, bijvoorbeeld op het gebied van verenigingen van (wijk)eigenaren. In de gemeente is deze lijn reeds ingezet met de introductie van parkmanagement en een aantal kleinschalige samenwerkingsverbanden. Na het inventariseren van nieuwe en diverse beheervormen is het de bedoeling voor de zomer (juni 2001) de voorwaarden vast te stellen waaronder concrete beheerprojecten kunnen worden opgezet en/of uitgevoerd.

Voor het Coördinatiecentrum heeft de raad in het kader van Nieuw Beleid (begroting 2000) f150.000,- beschikbaar gesteld. Dit collegevoorstel wordt voor advies voorgelegd aan de raadscommissie Openbare Werken en Milieu.

Welzijn, Onderwijs en Cultuur
Het college stelt f400.000,- beschikbaar uit het Fonds Beeldende Kunst Haarlemmermeer voor de realisering van beeldende kunst in de openbare ruimte van het toekomstige bedrijventerrein De President te Hoofddorp. Doel van de beeldende kunst is een bijdrage te leveren aan het kwaliteitsniveau van de openbare ruimte van dit bedrijventerrein. Het bedrijvenpark wil een hoogwaardige uitstraling creëren door onder andere de ontwikkeling van een topsport- en evenementencentrum. Het college heeft besloten voor het ontwikkelingstraject van de President een adviseur aan te stellen, die in samenwerking met de ontwikkelaars van het inrichtingsplan voor de openbare ruimte, een kunstplan voor het gebied opstelt. Voor het kunstplan wordt een budget van f15.000,- beschikbaar gesteld uit het Fonds Beeldende Kunst Haarlemmermeer.

Het college heeft besloten de onvermijdbare overschrijding van f195.000,- van de kosten van het leerlingenvervoer in 2000 mee te nemen in de jaarrekening van 2000. Oorzaken van de overschrijding zijn de afgesproken prijsindexering in de vervoerssector en een verhoging van de kosten voor de zogenaamde verre ritten. De kosten voor het leerlingenvervoer komen in 2001 op f3.138.000,- en dit bedrag wordt via de Voorjaarsnota verwerkt in de begroting voor 2001, hetgeen een structurele verhoging van f180.000,- betekent. De raadscommissie onderwijs en sociale zaken ontvangt de nota ter kennisname.

Bestuursdienst
Het college heeft de raadsvoordracht over de nieuwe inspraakverordening vastgesteld. Naar aanleiding van het ronde-tafel-gesprek op 13 november 2000 met een vertegenwoordiging van de erkende organisaties, stelt het college voor een pré-ambule over de rol van het gemeentebestuur, de ambtelijke organisatie en de erkende organisaties aan de concept-verordening toe te voegen. De aandachtspunten voor communicatie en de rol van de erkende organisaties worden in het vervolgtraject erbij betrokken. Het raadsvoorstel wordt op 21 februari aanstaande besproken in de commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken en voorgelegd aan de deelnemers van het ronde-tafelgesprek.

Het college stemt in met het opleidingsplan rampenbestrijding. Het plan bevat de volgende uitgangspunten: iedere betrokken ambtenaar en wethouder dient te beschikken over het daarvoor bestemde diploma, tenminste eenmaal per jaar dient er een oefening van de gemeentelijke rampenstaf plaats te vinden en tenminste eenmaal per twee jaar moeten de gemeentelijke processen voorlichting, opvang en registratie worden geoefend.

Grondbedrijf
Het college stemt in met de verkoop van in totaal 8.790 m² grond dat nodig is voor de aanleg van de Verlengde Westrandweg voor een verkoopprijs van fl. 2.763,50 in totaal.
Het gaat om enkele grondtransacties nabij De Hoeksteen, de Vijfhuizerweg, de Oude Schipholweg en de Rijnlanderweg.

Het college stemt in met de verkoop van de grond van het sportcomplex in Nieuw- Vennep Getsewoud 8 aan de Stichting Woonzorg Nederland voor de prijs van f457.800,- in totaal, exclusief BTW en overdrachtskosten.

Bezwaarschriften
Het college besluit het bezwaarschrift over de weigering van een bouwvergunning voor het realiseren van twee dakkapellen op Willemsbos 101 te Hoofddorp ongegrond te verklaren.

Het college besluit het bezwaarschrift gericht tegen een last onder dwangsom wegens het bouwen zonder vergunning op Vijfhuizerdijk 205A te Nieuwebrug ongegrond te verklaren.

Het college besluit het bezwaarschrift van CMG Trade, Transport & Industry B.V., Antareslaan 4 te Hoofddorp, tegen de weigering van een bouwvergunning voor het aanbrengen van 4 lichtreclames op het perceel Antareslaan 4 te Hoofddorp, ongegrond te verklaren.

Het college besluit het bezwaar van Hotel de Beurs te Hoofddorp tegen het niet tijdig besluiten op en verzoek om vrijstelling tot uitbreiding van het hotel gegrond te verklaren. Inmiddels is het verzoek om vrijstelling alsnog in procedure genomen en zal het college binnenkort op het verzoek een beslissing nemen.

Aan deze tekst kunt u geen rechten ontlenen

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie